BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: / 2016/TT-BNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

(DỰ THẢO 3)

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TẶNGTHƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ, HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ CHO CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC NƯỚCNGOÀI

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 47/2005/QH11 ngày 27/6/2005 và Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtThi đua, khen thưởng 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, khen thưởng 2005; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày11/6/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Ngoại giao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khenthưởng và Truyền thống ngoại giao;

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng BộNội vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn tặng thưởng Huânchương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho cá nhân và tổ chức nước ngoài như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư này quy địnhđối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị, quy trình xét tặng hoặc truy tặng Huânchương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho cá nhân và tổ chức nước ngoài theoĐiều 39 và Điều 41 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ.

Điều 2. Nguyên tắctặng thưởng

1. Kịp thời ghi nhậnnhững đóng góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc Việt Nam; củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, phục vụ yêu cầu công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Huân chương Hữunghị để tặng cho tổ chức nước ngoài, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân nước ngoài.

3. Huy chươngHữu nghị để tặng cho cá nhân nước ngoài.

Điều 3. Giải thíchtừ ngữ

Các từ ngữ được sửdụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

- Tổ chức nướcngoài là tổ chức quốc tế, tổ chức khu vựcvà liên khu vực; tổ chức phi chính phủ; tổ chức đoàn thể, nhân dân nước ngoài;cơ quan, tổ chức thuộc nhà nước và chính phủ nước ngoài.

- Cá nhân nướcngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.

- Cơ quan trình khen thưởng là các bộ, ban,ngành, đoàn thể Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNGHỮU NGHỊ, HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ

Điều 4. Đối tượngtặng thưởng Huân chương Hữu nghị

a) Cơ quan, tổchức:

1. Cơ quan, tổ chứcthuộc Nhà nước, Chính phủ nước ngoài tương đương cấp bộ, tỉnh, thành phố.

2. Tổ chức nước ngoài,tổ chức liên khu vực, khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc có quan hệ đối tác.

3. Hội Hữu nghị vớiViệt Nam của các nước.

4. Hội Hữu nghị vớiViệt Nam cấp tỉnh, bang, thành phố của các nước có quan hệ Đối tác Đặc biệt,Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện với Việt Nam.

5. Cơ quan đại diệnngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam.

6. Văn phòng, Cơ quanđại diện thường trú của các tổ chức quốc tế, tổ chức thuộc hệ thống Liên hợpquốc tại Việt Nam.

7. Tổ chức phi chínhphủ nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam.

8. Tổ chức nước ngoàikhác không thuộc các đối tượng trên nhưng có đóng góp to lớn và trong thời giandài theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 5.

b) Cá nhân:

1. Cá nhân nước ngoàilà người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại khoản a của Điều này có thờigian đảm nhiệm chức vụ từ 05 năm trở lên hoặc có thời gian công tác tại Việt Nam ít nhất một nhiệm kỳ 03 năm.

2. Tổng Lãnh sự, Ngườithứ 2 của Đại sứ quán tại Việt Nam của các nước có quan hệ Đối tác Đặc biệt,Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện với Việt Nam có thời gian công tác tạiViệt Nam ít nhất một nhiệm kỳ 03 năm.

3. Cá nhân nước ngoàiđã được tặng Huy chương Hữu nghị và 5 năm tiếp theo tiếp tục có những đóng góptích cực vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp táctốt đẹp và toàn diện với Việt Nam.

4. Cá nhân nước ngoàikhông thuộc các đối tượng trên nhưng đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 vàcó thời gian đóng góp liên tục từ 5 năm trở lên.

Điều 5. Tiêu chuẩnxét tặng Huân chương Hữu nghị

Huân chương Hữu nghịđể tặng cho tổ chức nước ngoài, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân nước ngoài đạtcác tiêu chuẩn sau:

1. Có tinh thần đoànkết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luậtpháp và phong tục, tập quán Việt Nam;

2. Có đóng góp to lớntrong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng vàđối ngoại của Việt Nam, được bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương của Việt Nam công nhận, đề nghị;

3. Có đóng góp tíchcực vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốtđẹp và toàn diện giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức nước ngoài, tổ chứcquốc tế và khu vực.

Điều 6. Đối tượngtặng thưởng Huy chương Hữu nghị

1. Cá nhân nước ngoàithuộc các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 4 có thời gian làm việc liên tụccho cơ quan, tổ chức đó từ 5 năm trở lên hoặc có thời gian công tác tại ViệtNam ít nhất một nhiệm kỳ 03 năm.

2. Lãnh sự Danh dự củaViệt Nam tại các nước có thời gian đảm nhiệm chức vụ từ 3 năm trở lên.

3. Cá nhân nước ngoàikhông thuộc các đối tượng trên nhưng đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 vàcó thời gian đóng góp liên tục từ 5 năm trở lên.

Điều 7. Tiêu chuẩnxét tặng Huy chương Hữu nghị

Huy chương Hữu nghị đểtặng cho cá nhân nước ngoài đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có tinh thần đoànkết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luậtpháp và phong tục, tập quán Việt Nam;

2. Có đóng góp tíchcực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòngvà đối ngoại của Việt Nam được bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

3. Có đóng góp trongviệc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp vàtoàn diện giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tếvà khu vực.

Chương III

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, QUY TRÌNH XÉT TẶNG, TỔ CHỨCTRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ, HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ

Điều 8. Hồ sơ đềnghị

Hồ sơ đề nghị tặngthưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị gồm có:

1. Tờ trình Thủ tướngChính phủ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

2. Báo cáo thành tíchcủa tổ chức, cá nhân nước ngoài do cơ quan đề nghị tặng thưởng thực hiện, cóxác nhận của cơ quan trình khen thưởng (Mẫu số 1 và Mẫu số 2 kèm theo).

3. Xác nhận của cơquan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 9. Quy trìnhxét tặng

1. Bộ, ban, ngành,đoàn thể Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi03 bộ hồ sơ (bản chính) đề nghị tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chươngHữu nghị đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Ban Thi đua - Khenthưởng Trung ương là cơ quan đầu mối thực hiện việc xin ý kiến hiệp y của cáccơ quan liên quan, trình xin phê duyệt chủ trương khen thưởng của các cấp cóthẩm quyền theo Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại và trình Thủ tướngChính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng.

Điều 10. Tổ chứctrao tặng

1. Việc tổ chức traotặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị thực hiện theo quy định tại Điều28 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổchức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danhhiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài.

2. Việc tổ chức traotặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị ở trong nước do cơ quan trìnhkhen thưởng chủ trì thực hiện.

3. Việc tổ chức traotặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị ở ngoài nước do Cơ quan đại diệnViệt Nam ở nước ngoài chủ trì thực hiện theo đề nghị bằng văn bản của Cơ quantrình khen thưởng. Cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm chuyển quyết định,hiện vật khen thưởng và phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức trao tặng khen thưởng trọng thị và phù hợp với điều kiện thựctế.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều11. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệulực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ, ban, ngành,đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiệnThông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghịphản ánh kịp thời về Bộ Ngoại giao để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN; Cơ quan TW các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử CP; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Ngoại giao;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;
- Lưu: HC, TĐKT, LPQT.

BỘ TRƯỞNG
Mẫu số 1

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
KHEN THƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày … tháng … năm 20..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng ………………….

(Áp dụng đối với tổ chức)

Tên tổ chức: ……………………………………………..

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶCĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Tên tổ chức nướcngoài: …………………………………………………..

- Địa chỉ Trụ sởchính: ………………………………………………………

- Điện thoại:………………………..Fax.: ………………………………….

- Địa chỉ trang thông tinđiện tử: …………………………………………….

- Quá trình thành lậpvà phát triển: …………………………………….........

……………………………………………………………………………..

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III. CÁC HÌNH THỨCKHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GHI NHẬN: …………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG

Mẫu số 2

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
KHEN THƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày … tháng … năm 20..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng (truy tặng)……………………………..

(Áp dụng đối với cá nhân)

I. TÓM TẮT TIỂU SỬVÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

1. Thông tin cánhân:

- Họ và tên : …………………………………………………………

- Ngày sinh : ……………………. Giới tính: ………………..

- Quốc tịch : …………………………………………………………

- Chức vụ : …………………………………………………………

- Địa chỉ nơi ở hoặc trụ sở làm việc: ……………………………………...

2. Tóm tắt quátrình công tác: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………..............

III. CÁC HÌNH THỨCKHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GHI NHẬN: …………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG