thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 04 BXD-XDCB-DT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHỈ THỊ 239- CT NGÀY 9-9-1989 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ TRẢ NHÀ DO NHÀ NƯỚC
ĐANG QUẢN LÝ CHO TƯ NHÂN

Sau ngày hoà bình lập lại ở miền Bắc và giải phóng miền Nam,tình hình sử dụng nhà cửa tại các đô thị có nhiều bất hợp lý. Trong khi một sốngười có nhiều nhà cho thuê, một số nhà bỏ trống do chủ nhà đã bỏ đi, thì nhiềungười khác có nhà bị chiến tranh tàn phá, các cơ quan Nhà nước và cán bộ cáchmạng vào tiếp quản đô thị chưa có nơi làm việc và nhà ở.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, xoá bỏ bóc lột về nhà cửa,sắp xếp hợp lý việc sử dụng nhà cửa sau chiến tranh và bảo vệ quỹ nhà ở tại cácđô thị, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủnghĩa đối với nhà, đất tại các thành phố, thị xã. Với kết quả đạt được sau khithực hiện các chính sách nói trên, chúng ta đã cơ bản hoàn thành công cuộc cảitạo xã hội chủ nghĩa và thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước đối với nhà cửatrong toàn quốc.

Hiện nay, hầu hết những nhà của tư nhân do Nhà nước trựctiếp quản lý đã bố trí làm trụ sở các cơ quan hoặc làm nhà ở cho cán bộ côngnhân viên và nhân dân lao động.

Trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về nhàở nói trên, đã có một số trường hợp làm không đúng thủ tục qui định, cá biệt cótrường hợp xử lý chưa chính xác. Nhưng, nếu nay đem ra xem xét trả lại nhà chotất cả những người có đơn thư khiếu nại thì sẽ tạo nên sự xáo trộn lớn khôngphù hợp với thực tế và cũng không có điều kiện để giải quyết. Tuy nhiên, thờigian gần đây một số địa phương đã chủ động xem xét và trả nhà cho tư nhân trongkhi chưa có chủ trương mới của Nhà nước nên việc xét trả lại nhà không đượcthực hiện thống nhất, nơi trả, nơi không,phương thức trả cũng khác nhau, có tửờng hợp trả nhà không đúng chính sách, đãgây khó khăn cho việc quản lý thống nhất về nhà cửa của trung ương.

Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên ngày 26-4-1989 Vănphòng Hội đồng Bộ trưởng đã có công văn số 698-TH và ngày 9-9-1989 Chủ tịch Hộiđồng Bộ trưởng đã có chỉ thị số 239-CT yêu cầu các địa phương đình chỉ việc trảnhà do Nhà nước đang quản lý cho tư nhân, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt doChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương bàn vớiBộ Xây dựng để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Bộ xây dựng xin hướngdẫn cụ thể như sau :

1. Những trường hợp không xét trả lại nhà :

Căn cứ Điểm 1 và 2 của Chỉ thị 239-CT, những trường hợpkhông xét trả lại nhà bao gồm tất cả các trường hợp trước đây các cơ quan Nhànước đã xử lý đúng với các chính sách lúc bấy giờ về quản lý và cải tạo xã hộichủ nghĩa đối với nhà, đất tại các đô thị.

2. Những trường hợp đặc biệt được xét trả lại nhà :

2.1 Chủ nhà là cán bộ cách mạng, trước đây hoạt động trongbộ máy cai trị của ngụy quân nguỵ quyền và đảng phái phản động, có nhà bị chínhquyền địa phương quản lý theo chính sách. Đến nay đã được Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhândân tỉnh) xác nhận là cán bộ cách mạng được cử vào hoạt động trong bộ máy củađịch;

2.2. Chủ nhà đi tham gia cách mạng, do yêu cầu công tác phảivắng mặt ở địa phương, nhà cửa bị chính quyền địa phương quản lý theo diện"nhà vắng chủ". Đến nay, đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xácnhận nguyên nhân chủ nhà vắng mặt đúng với lý do nêu ở trên.

2.3. Một số trường hợp đặc biệt khác do Uỷ ban nhân dân tỉnhđề nghị căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể và đặc điểm riêng của từng địa phương.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các địa phương cần tiến hành kiểm kê, phân loại nhà cửacủa tư nhân do địa phương đang quản lý, thành lập Hội đồng giúp Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh xem xét, xác định các trường hợp không thuộc diện xét trả lại nhàđể làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Nhà nước, và các trường hợp đặc biệtđược xét trả lại nhà để làm thủ tục trả lại quyền sở hữu cho chủ sở hữu. Trườnghợp chủ sở hữu đã chết thì xét trả lại nhà cho người thừa kế trực hệ theo Luật.

3.2. Việc trả lại nhà cho tư nhân có thể thực hiện theo mộttrong ba phương thức sau đây :

- Trả nhà của chủ sở hữu cho chủ sở hữu

- Trả nhà khác tương đương với giá trị nhà cũ của chủ sở hữucho chủ sở hữu.

- Trả tiền cho chủ sở hữu tương đương với giá trị nhà củachủ sở hữu.

Người nhận nhà phải thanh toán các khoản duy tu, sửa chữa,cải tạo ngôi nhà từ khi Nhà nước bắt đầu quản lý đến lúc nhận nhà (qui ra thờigiá) và phải thực hiện đầy đủ các qui định về quản lý nhà, đất của Nhà nước.

3.3. Việc trả lại nhà cho tư nhân chỉ được thực hiện sau khicác địa phương đã bàn với Bộ Xây dựng và có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng. Các địa phương căn cứ vào tính chất đặc biệt của từng trường hợp để lêndanh sách và lập kế hoạch trả dần nhà cho các chủ sở hữu theo thứ tự ưu tiên,trước hết xét trả nhà cho những người thực sự có nhu cầu về nhà ở tại nơi cónhà của người đó do Nhà nước đang quản lý. Thời gian và mức trả tuỳ thuộc vàođiều kiện và khả năng của từng địa phương.

4. Đối với nhà của những người khi đi đã giao lại cho chínhquyền địa phưng quản lý theo diện "nhà vắng chủ" thì Nhà nước vẫntiếp tục quản lý. Khi người chủ trở về, Nhà nước sẽ xét giải quyết theo chínhsách.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện đểcó thể hoàn thành nhiệm vụ trên trong 6 tháng đầu năm 1990.