Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA LIÊNTỊCH Y TẾ - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỐ 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2000
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Sức khoẻ tốt là mộtmục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên trong trường họccác cấp. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho thế hệ trẻ ở các trường họclà mối quan tâm lớn của Đảng, nhà nước, của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Nhằm thực hiện có hiệuquả Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Giáo dục. Luật Chăm sóc. bảo vệ và giáodục trẻ em, căn cứ Nghị định 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địaphương, Liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo thống nhất hướng dẫn công tác y tếtrường học như sau:

I- NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Đối với nhà trường: Tổ chức dạy tốt, học tốt chương trìnhnội khoá và các hình thức giáo dục ngoại khoá về nội dung giáo dục sức khoẻtheo đúng quy định của các môn học (sức khoẻ, giáo dục thể chất và lồng ghéptrong các môn học khác như sinh học, đạo đức, giáo dục công dân, tìm hiểu tựnhiên và xã hội...). Trong khi tiến hành tổ chức quá trình giáo dục, nhà trườngcần chú ý:

- Thực hiện đầy đủ các quy chế, tiêu chuẩn vệ sinh trườnghọc do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Trong các hoạt động ở trường học (giảng dạy, học tập, laođộng sản xuất...) phải bảo đảm các yêu cầu hợp lý, an toàn và hiệu quả.

- Sinh hoạt, giải trí có nề nếp, điều độ, phù hợp với sứckhoẻ, độ tuổi và giới tính.

- Nhà ăn, căng tin phục vụ học sinh, sinh viên thực hiện tốtcác yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm.

- Xây dựng trường học là một điển hình về môi trường"Xanh - Sạch - Đẹp" ở địa phương. Đảm bảo đầy đủ các công trình vệsinh, nước sạch và nước uống, tủ thuốc và cơ chế thuốc thiết yếu.

- Kết hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh và địa phương đểchủ động ngăn chặn các tác động tiêu cực tới học sinh, sinh viên.

2. đối với các cấp quản lý giáo dục và đào tạo: Cần chútrọng công tác đào tạo, bồi dướng nghiệp vụ chuyên môn về y tế cho các cán bộlàm công tác y tế ở trường học.


II- CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC Y TẾ
TRƯỜNG HỌC

1. Tổ chức quản lý, chỉ đạo công tác y tế trường học trongngành giáo dục và đào tạo.

a) Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Giáo dục thể chất là đơnvị tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý và chỉđạo công tác y tế trường học trong ngành giáo dục và đào tạo.

b) Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi chung là tỉnh): Có bác sỹ chuyên trách giúp giám đốc Sởquản lý công tác y tế trường học.

c) Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, quận, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện): có cán bộ y tế hoặc cán bộ kiêmnhiệm giúp trưởng phòng quản lý công tác y tế trường học.

d) Tại các trườnghọc:

- Từ nhà trường mầm non đến trung học phổ thông: mỗi trườnghoặc cụm trường gần nhau có ít nhất một cán bộ y tế trường học.

Trường hợp ở trường chưa có cán bộ y tế thì nhà trường cóthể cử cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học. Cán bộ kiêm nhiệm phải đượcTrung tâm y tế huyện bồi dưỡng chuyên môn để có thể thực hiện được nhiệm vụtheo quy định tại điểm II.3 b của Thông tư này.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vàdạy nghề có Trạm y tế cơ sở hoặc cán bộ y tế cơ sở (số lượng cán bộ tương ứngvới quy mô đào tạo, số lượng cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên) theo quyđịnh hiện hành của nhà nước.

- Cán bộ y tế của các trường chịu sự quản lý trực tiếp củahiệu trưởng nhà trường và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của y tế địaphương.

2. Tổ chức quản lý, chỉ đạo công tác y tế trường học trongngành y tế.

a) Tại Bộ Y tế: Vụ Y tế dự phòng là đơn vị tham mưu cho Bộtrưởng Bộ Y tế về công tác quản lý nhà nước về y tế trường học, đồng thời làđầu mối của Bộ Y tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế trường học.Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng và các Viện chuyên khoa đầu ngành có nhiệm vụđào tạo bồi dưỡng chuyên khoa cho các cán bộ y tế trường học các cấp.

b) Tại Sở y tế tỉnh: Phòng nghiệp vụ y có cán bộ kiêm nhiệmgiúp Giám đốc Sở quản lý công tác y tế trường học.

c) Tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: Có bộ phận y tế trườnghọc với nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho tuyến dưới và phối hợp vớingành giáo dục - đào tạo địa phương về công tác y tế trường học.

d) Tại Trung tâm y tế huyện: Có cán bộ y tế trường học đểphối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra các trường về việcthực hiện công tác y tế trường học.

e) Tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn: có cán bộ kiêm nhiệmgiúp Trưởng trạm theo dõi, quản lý công tác y tế trường học.

3. Sự phối hợp liên ngành y tế và giáo dục - đào tạo.

a) Chỉ đạo công tác phòng bệnh và chữa bệnh:

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo bảo hiểmy tế học sinh để làm cơ sở cho hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh cho học sinh,sinh viên, trong đó:

- Ngành giáo dục - đào tạo phối hợp với cơ quan bảo hiểm ytế cùng cấp tuyên truyền vận động để có nhiều học sinh, sinh viên tham gia bảohiểm y tế học sinh.

- Các cơ quan y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vàbảo hiểm y tế -phối hợp chặt chẽ để quản lý chỉ đạo, nâng cao chất lượng phòngbệnh, khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên.

- Tại các trường mầm non và phổ thông: Thành lập ban sứckhoẻ, trưởng ban là một đại diện Ban Giám hiệu, Phó ban là đại diện lãnh đạongành y tế địa phương. Uỷ viên thường trực là cán bộ y tế trường học. Các uỷviên khác là giáo viên môn sức khoẻ, giáo viên thể dục thể thao, tổng phụ tráchĐội, đại diện Hội chữ thập đỏ trường học, đại diện Hội cha mẹ học sinh. Ban sứckhoẻ có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chứctriển khai công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh theotừng năm học.

b) Củng cố và phát triển cơ sở y tế trường học;

Nhiệm vụ:

- Giải quyết các trường hợp sơ cứu, xử lý ban đầu các bệnhthông thường (trong thời gian học sinh, sinh viên đang học và tham gia các hoạtđộng khác tại trường). Sau khi xử lý ban đầu các trường hợp, cần thông báo chocha mẹ học sinh biết để gia đình tiếp tục giải quyết và chuyển lên cơ sở y tếtuyến trên (đối vơí trường mầm non, phổ thông).

- Tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinhviên (ưu tiên lớp đầu cấp và cuối cấp học). Phối hợp với gia đình học sinhtrong việc phòng bệnh và chữa bệnh (đưa đi khám, chữa bệnh và phục hồi sứckhoẻ) cho học sinh.

- Tổ chức thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục sức khoẻ của ngành y tế và giáo dục - đào tạo triển khai trong cáctrường học hàng năm.

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh tật học đường (bệnh cậnthị, gù vẹo cột sống, các bệnh thường mắc ở lứa tuổi học sinh, sinh viên).Hướng dẫn cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong công tác vệ sinh phòngchống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệnạn xã hội... và thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.

- Tham gia kiểm tra, xây dựng trường học "Xanh - Sạch -Đẹp", an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình sức khoẻhọc sinh, sinh viên, quản lý sức khoẻ học sinh, sinh viên, lập sổ sức khoẻ,phiếu khám sức khoẻ định kỳ và chuyển theo học sinh, sinh viên khi chuyểntrường, chuyển cấp. Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác y tế trường họctheo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các điều kiện đảm bảo hoạt động y tế trường học

Đối với các trường mầm non và phổ thông:

- Cơ sở vật chất: Cần một phòng làm việc có diện tích từ 12đến 20m2, có trang bi dụng cụ y tế tối thiểu.

- Nhân lực: Cán bộ y tế trường học có thể nằm trong biên chếcủa nhà trường. Nếu chưa có biên chế thì ngành y tế cần quan tâm bố trí cán bộ.Trường hợp ngành y tế chưa bố trí được, thì nhà trường ký hợp đồng với cán bộ ytế làm việc tại trường hoặc cử cán bộ kiêm nhiệm đã được bồi dưõng về công tácy tế trường học.

- Kinh phí hoạt động: Chủ yếu là nguồn quỹ bảo hiểm y tế họcsinh để lại trường, trong đó có phần trả phụ cấp cho cán bộ làm công tác y tếcủa trường. Học sinh mua bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi khám chữa bệnhtheo quy định hiện hành về bảo hiểm y tế học sinh. những trường kinh phí bảo hiểm y tế học sinh không đủ chicho công tác y tế trường học thì cha mẹ học sinh có thể đóng góp một phần theonguyên tắc tự nguyện.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyênnghiệp và dạy nhề:

Về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt độngthực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/BYT-TT ngày 9/5/1977 của Bộ Y tế"Hướng dẫn tổ chức Trạm y tế tại các xí nghiệp, cơ quan trường học"và các văn bản hiện hành khác.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nhận được Thông tư này, Giám đốc Sở Y tế và Gián đốc SởGiáo dục - Đào tạo cùng phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai ở địa phương,trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình triển khai, cần chỉ đạo cụ thể, thườngxuyên kiểm tra đánh giá và cuối mỗi năm học tổ chức sơ kết và xây dựng kế hoạchtriển khai Thông tư này trong năm học tới.

3. Kết quả triển khai công tác y tế trường học được ngành ytế và ngành giáo dục - đào tạo xác định là một tiêu chuẩn thi đua của mỗingành, mỗi cấp và trường học.

4. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngàyký ban hành. Các quy định trước đây trái với những quy định trong Thông tư nàyđều bãi bỏ. Các đơn vị, tổ chức của hai ngành y tế và giáo dục - đào tạo cótrách nhiệm thi hành Thông tư này.