THÔNGTƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀICHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 111/2009/TTLT-BTC-BCT

NGÀY01 THÁNG 06 NĂM 2009

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN

NHÀNƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010;

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điệntrong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Điều 1. Phạm vivà đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quannhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị) thuộc các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các Bộ, cơ quan trung ương), Ủyban nhân dân các cấp.

Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hộicó sử dụng ngân sách nhà nước xem xét tự quyết định việc áp dụng các quy địnhtại Thông tư này.

Điều 2. Các biện pháp tiết kiệm điện

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng vàcắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếusáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếusáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năngdùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ chế độlàm mát từ 250C trở lên. Định kỳ tiến hành kiểmtra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng.Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quánóng.

- Trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm, thực hiện muasắm bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W, 32W, 18W), T5 để thay thế chobóng huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp T10 (40W, 20W) đã cháy, đèncompact thay đèn nung sáng (đèn tròn) tại các vị trí thích hợp để đảm bảo trongthời gian ngắn chỉ còn sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng (bao gồm cả chấnlưu) tiết kiệm năng lượng. Khi thay thế các thiết bị sử dụngđiện phải trang bị những thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm nănglượng.

Điều 3. Xây dựng phương án sử dụng điện

Hàng năm, đơn vị căn cứ vào tình hình sử dụng điện năm trước, nhiệmvụ và yêu cầu sử dụng điện của năm kế hoạch để xây dựng phương án sử dụng điện năm kế hoạch, chia theo từng quý (mẫu số 1),trước ngày 15 tháng 1 năm kế hoạch. Phương án sử dụng điện phải kèm theo giải quyết sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm tiết kiệm ítnhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm. Phương ánsử dụng điện, đơn vị gửi cơ quan chủ quản cấp trên và Công ty điện lực/Điện lựctỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn. Trường hợp phương án sử dụng điện khôngđảm bảo mức tiết kiệm theo quy định thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhậnđược phương án của đơn vị, cơ quan chủ quản cấp trên yêu cầu đơn vị phải điềuchỉnh lại, đồng gửi Công ty điện lực/Điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địabàn.

Điều 4. Sử dụng kinh phí tiết kiệm điện

Kinh phí tiết kiệm do sử dụng điện tiết kiệm đơn vị được sử dụngchi tăng cường cơ sở vật chất, tăng thu nhập, khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ,công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm về tài chính hiện hành.

Điều 5. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

Cơ quan chủ quản cấp trên khi xét duyệt quyết toán năm có tráchnhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện của các đơn vị thuộcphạm vi mình quản lý.

Trường hợp có mức tiêu thụ điện cao hơn mức tiêu thụ điện đã đăngký đơn vị có trách nhiệm giải trình nguyên nhân với cơ quan quản lý cấp trên vàđược xử lý như sau: Đối với các nguyên nhân khách quan (do tăng thiết bị, quymô hoạt động …) được sử dụng nguồn kinh phí hoạt động để chi trả; đối vớinguyên nhân chủ quan (thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng quyđịnh sử dụng điện …) phải xác định rõ cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phíđiện và thực hiện bồi thường theo quy định tại Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày20/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷluật đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thựchành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của cơ quan chủ quảncấp trên được công khai cho các đơn vị trực thuộc; đơn vị được kiểm tra phảicông khai kết quả kiểm tra của cơ quan chủ quản cấp trên và xử lý các vi phạmquy chế sử dụng điện trong nội bộ đơn vị.

Ủy ban nhân dân các cấp (hoặc cơ quan được ủy quyền) có trách nhiệmkiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của đơn vị sửdụng điện trên địa bàn. Trường hợp phát hiện đơn vị sử dụng điện chưa thực hiệntiết kiệm điện, thông báo kịp thời cho cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị sửdụng điện để xử lý theo quy định.

Điều 6. Báo cáo tiết kiệm điện

Hàng quý, năm, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình cung cấpđiện của Công ty điện lực/Điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn; tìnhhình sử dụng điện, số lượng điện tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm điện và giảitrình các nguyên nhân không tiết kiệm điện của đơn vị (mẫu số 2) gửi cơ quanchủ quản cấp trên (báo cáo quý gửi trước ngày 15 của tháng đầu quý sau; báo cáonăm gửi trước ngày 15 tháng 1 của năm sau) để tổng hợp báo cáo Bộ, cơ quantrung ương (đối với đơn vị thuộc cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(đối với đơn vị thuộc cơ quan địa phương).

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng hợp sốlượng điện tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm được và các biện pháp xử lý đối vớiđơn vị trực thuộc không đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện gửi Bộ Công thương để tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện các biệnpháp tiết kiệm điện tại các đơn vị trên địa bàn quản lý và các đơn vị trựcthuộc.

2. Hàng quý, năm, Công ty điện lực/Điện lực tỉnh có trách nhiệm báocáo tình hình cung cấp điện cho các đơn vị và tình hình sử dụng điện của cácđơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên địa bàn gửi Ủyban nhân dân các cấp, để có căn cứ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biệnpháp tiết kiệm điện của đơn vị sử dụng điện trên địa bàn; đồng thời thông báocho đơn vị sử dụng điện để báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên.

3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế sử dụng điệnvà công khai nội bộ trong cơ quan, đơn vị; trong đó quy định việc bồi thườngđối với các trường hợp sử dụng điện lãng phí do nguyên nhân chủ quan.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vịphản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phùhợp.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

Mẫu số 1

Cơ quan ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đăng ký phương án sử dụng điện

……, ngày ..... tháng ..... năm ..........

ĐĂNGKÝ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐIỆN

Kínhgửi: - (Cơ quan chủ quản cấp trên)

1. Tình hình chung

2. Đăng ký phương án sử dụng điện năm….

TT

Nội dung

Thực hiện năm trước

Phương án sử dụng điện bình thường

Phương án sử dụng điện tiết kiệm

Trong đó

Chênh lệch giảm

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=7-5

18=8-6

1

Sử dụng điện trong công sở

2

Sử dụng điện chiếu sáng sân vườn (nếu có)

Tổng cộng

3. Thuyết minh

- Căn cứ xây dựng phương án sử dụng điện bình thường, nêu rõ nguyênnhân tăng giảm so với thực hiện năm trước

- Căn cứ xây dựng phương án sử dụng điệntiết kiệm, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm

4. Kiến nghị đề xuất

Nơi nhận:
- Như trên
- Điện lực địa phương
- Lưu

Thủ trưởng cơ quan

Mẫu số 2

Cơ quan ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v báo cáo tình hình sử dụng điện

……, ngày .... tháng .... năm .......

BÁOCÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN

Kínhgửi: - (Cơ quan chủ quản cấp trên)

1. Đánh giá tình hình sử dụng điện

2. Kết quả sử dụng điện tiết kiệm

TT

Nội dung

Phương án đăng ký sử dụng điện tiết kiệm

Tình hình cung cấp điện của Công ty điện lực/Điện lực tỉnh

Thực hiện

Chênh lệch

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8=6-3

9=7-4

1

Sử dụng điện trong công sở

2

Sử dụng điện chiếu sáng sân vườn (nếu có)

Tổng cộng

3. Thuyết minh nguyên nhân chênh lệch

4. Kiến nghị đề xuất

Nơi nhận:
- Như trên
- Điện lực địa phương
- Lưu

Thủ trưởng cơ quan