Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA THANHTRA NHÀ NƯỚC SỐ 124/TT-TTR NGÀY 18 THÁNG 7
NĂM 1990 HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC CỦA CÁC TỔ CHỨC
THANH TRA NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Pháp lệnhThanh tra được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 1 tháng 4 năm 1990 và Nghị địnhsố 244-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Nhànước hướng dẫn về tổ chức của các tổ chức Thanh tra Nhà nước như sau:

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Những cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước (từcấp huyện trở lên) đều phải thành lập tổ chức Thanh tra Nhà nước chuyên trách(không sát nhập với tổ chức chuyên môn khác và ngược lại).

- Những cơ quan, đơn vị không có chức năng quản lý Nhà nướcthì thủ trưởng có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chế độ kiểm tra, thanh tratheo quy định tại điều 10 của Nghị định số 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồngBộ trưởng.

2. Quy định bộ máy của các tổ chức thanh tra Nhà nước phảiđảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức thanh tra Nhànước quy định trong Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định số 244-HĐBT ngày 30-6-1990của Hội đồng Bộ trưởng, có tính đến đặc điểm cơ cấu kinh tế - xã hội, đặc điểmnhiệm vụ quản lý Nhà nước của cấp, ngành mình.

3. Bố trí những cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có hiểubiết về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, chuyên môn, nghiệp vụchuyên ngành đảm bảo chất lượng và số lượng cần thiết để các tổ chức thanh traNhà nước thực sự phát huy hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra.

4. Chế độ trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa Chánh thanhtra với các Phó chánh thanh tra thực hiện theo chế độ thủ trưởng.

II. TỔCHỨC CỦA THANH TRA BỘ, UỶ BAN NHÀ NƯỚC,
CƠ QUAN THUỘC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
(DƯỚI ĐÂY GỌI TẮT LÀ THANH TRA - BỘ)

Căn cứ vào các Điều 13, 14, 15 của Pháp lệnh Thanh tra vàĐiều 2 của Nghị định số 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng nayhướng dẫn về tổ chức của thanh tra Bộ như sau:

1. Mỗi Bộ chỉ thành lập một tổ chức thanh tra Bộ bao gồm cáchoạt động thanh tra Nhà nước thuộc Bộ; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởngvà sự chỉ đạo về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Nhà nước.

- Bộ máy của thanh tra Bộ tuỳ tình hình cụ thể của mỗi Bộ cóthể thành lập các phòng hoặc tổ thanh tra theo từng lĩnh vực hoặc thực hiệntheo quy chế thủ trưởng trực tiếp với thanh tra viên, chuyên viên.

- Đối với các Bộ quản lý chỉ đạo theo ngành dọc hoặc theongành dọc là chủ yếu (như Quốc phòng, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước...) thì tổchức và mối quan hệ chỉ đạo của Thanh tra Bộ với tổ chức thanh tra của cơ quancó chức năng quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ được quy định trong quy chế tổ chứcvà hoạt động của Thanh tra Bộ.

2. Thanh tra Bộ có Chánh thanh tra và các Phó chánh thanhtra, Bộ nào còn hai Phó chánh thanh tra trở lên thì phân công một Phó chánhthanh tra thường trực, trường hợp Thứ trưởng là Chánh thanh tra thì không kiêmnhiệm việc khác. Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, đồng thờichịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thanh tra Nhà nước về toàn bộ công tácthanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

3. Tổ chức cụ thể của từng Thanh tra Bộ sẽ quy định trongquy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ do Bộ trưởng quyết định sau khithống nhất với Tổng thanh tra Nhà nước.

III. TỔCHỨC CỦA THANH TRA TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG
(DƯỚI ĐÂY GỌI TẮT LÀ THANH TRA TỈNH)

Căn cứ vào các Điều 16, 17, 18 của Pháp lệnh Thanh tra vàĐiều 3 của Nghị định số 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, tổ chứcThanh tra tỉnh được quy định như sau:

1. Bộ máy của thanh tra tỉnh gồm các phòng sau đây:

- Phòng thanh tra kinh tế - xã hội: Giúp lãnh đạo Thanh tratỉnh quản lý Nhà nước và thực hiện quyền thanh tra về kinh tế - xã hội.

- Phòng thanh tra xét khiếu tố: Giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnhquản lý Nhà nước và thực hiện quyền thanh tra trong công tác xét, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo.

- Văn phòng - tổng hợp: Giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh theodõi tổng hợp tình hình hoạt động thanh tra trong tỉnh xây dựng chương trình kếhoạch thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện.Quản lý cán bộ thanh tra thuộc thẩm quyền của Chánh thanh tra tỉnh, thực hiệncác nhiệm vụ về tổ chức, xây dựng lực lượng thanh tra, thực hiện chế độ chínhsách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra. Tổ chức việc hướng dẫn nghiệp vụthanh tra cho cán bộ thanh tra và thanh tra nhân dân. Quản lý công tác hànhchính, quản trị, phục vụ sự điều hành công việc hàng ngày của lãnh đạo Thanhtra tỉnh.

Đối với những tỉnh, thành phố xét thấy thực sự cần thiết vềlĩnh vực thanh tra kinh tế - xã hội có thể thành lập 2 hoặc 3 phòng gồm: (Phòngthanh tra kinh tế, phòng thanh tra nội chính - văn xã) hoặc (phòng thanh trakinh tế - khối sản xuất, phòng thanh tra kinh tế - khối lưu thông, phòng thanhtra nội chính - văn xã).

3. Về biên chế cán bộ của Thanh tra tỉnh hướng dẫn như sau:

- Thanh tra thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh biên chếtối thiểu là: 60 người.

- Thanh tra Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, Quảng Bình, QuảngTrị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế biên chế tối thiểu là: 20 người.

- Thanh tra thuộc các tỉnh, thành phố còn lại biên chế tốithiểu là: 30 người.

IV. TỔ CHỨC CỦA THANH TRA SỞ

1. Căn cứ vào Điều 19 của Pháp lệnh Thanh tra và các Điều 4,5 của Nghị định số 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, Thanh tra sởlà tổ chức thanh tra chuyên trách có con dấu riêng (không sát nhập với tổ chứcchuyên môn khác và ngược lại).

2. Thanh tra Sở có Chánh thanh tra và một Phó chánh thanhtra, Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở và Chánhthanh tra tỉnh về toàn bộ công tác thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước củaSở; Phó chánh thanh tra giúp Chánh thanh tra phụ trách một số lĩnh vực côngtác; mỗi thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ do Chánh thanh tra hoặc Phó chánhthanh tra trực tiếp giao.

3. Biên chế của Thanh tra sở tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thểnhiệm vụ quản lý Nhà nước của mỗi sở để quy định nhưng phải đảm bảo biên chếtối thiểu cần có là 3 người.

Tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở đề nghị,Chánh thanh tra tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Đối với cơ quan thuộc ngành Quốc phòng, Nội vụ, Ngân hàngNhà nước v.v... chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ thì tổ chức thanh tra của cáccơ quan này thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ.

V. TỔCHỨC CỦA THANH TRA HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (DƯỚI ĐÂY GỌI TẮTLÀ THANH TRA HUYỆN)

1. Căn cứ vào các Điều 20, 21, 22 của Pháp lệnh Thanh tra vàĐiều 3 của Nghị định số 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, mỗihuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải thành lập một tổ chức thanh traNhà nước chuyên trách, có con dấu riêng (không sát nhập với tổ chức chuyên mônkhác và ngược lại).

2. Thanh tra huyện có Chánh thanh tra và một Phó chánh thanhtra: Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trực tiếp trước Uỷ ban nhân dân huyện vàChánh thanh tra tỉnh về toàn bộ công tác thanh tra trong phạm vi quản lý Nhànước của Uỷ ban nhân dân huyện; Phó Chánh thanh tra giúp Chánh thanh tra phụtrách một lĩnh vực công tác; mỗi thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phâncông trực tiếp của Chánh thanh tra hoặc Phó chánh thanh tra.

3. Về biên chế của Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh hướng dẫn như sau:

- Thanh tra huyện, thị xã biên chế tối thiểu là: 5 người.

- Thanh tra quận, thành phố thuộc tỉnh biên chế tối thiểulà: 7 người.

VI. THANHTRA NHÀ NƯỚC Ở Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ vào điều 23 của Pháp lệnh Thanh tra và điều 6 củaNghị định 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng thì ở xã, phường, thịtrấn không hình thành tổ chức thanh tra mà chức năng thanh tra Nhà nước ở đâydo Uỷ ban nhân dân cùng cấp đảm nhiệm. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thịtrấn trực tiếp phụ trách; mỗi uỷ viên Uỷ ban có trách nhiệm thanh tra theo từnglĩnh vực công tác do mình phụ trách.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm trước Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Chánh thanh tra huyện vềtoàn bộ công tác thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của địa phương mình.

Căn cứ vào Thông tư này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhànước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xây dựng, kiệntoàn tổ chức và cán bộ thanh tra bảo đảm điều kiện cần thiết, để các tổ chứcthanh tra hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện chức năng quản lý Nhà nướccủa mỗi cấp, mỗi ngành.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghịtrao đổi với Thanh tra Nhà nước để sửa đổi, bổ sung.