THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2009/TT-TANDTC
NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VIỆC GIỚI THIỆU BẦU
VÀ ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN NƠI KHÔNGTỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chứcTòa án nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Thẩmphán và Hội thẩm Tòa án nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 1 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềdanh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 1 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềđiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máycủa Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dânhuyện, quận, phường;

Sau khi thống nhất vớiỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫnviệc giới thiệu bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân đối vớinhững Tòa án nhân dân huyện, quận mà ở đó không tổ chức Hội đồng nhân dân nhưsau:

I. VỀ CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG, TIÊUCHUẨN HỘI THẨM NHÂN DÂN
VÀ HỒ SƠ NHÂN SỰ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU
BẦU HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN

Về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Hội thẩm Tòa án nhân dân vàhồ sơ nhân sự của người được giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện,quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại Thôngtư liên tịch số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 1 tháng 3 năm 2004 của Tòa ánnhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn vềviệc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân

II. VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ VÀGIỚI THIỆU BẦU HỘI THẨM

Việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhândân huyện, quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân được thực hiện theo trìnhtự, thủ tục như sau:

Bước một: Chánhán Tòa án nhân dân huyện, quận căn cứ vào nhu cầu xét xử của đơn vị mình thống nhấtvới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận về cơ cấu,thành phần, số lượng nhân sự dự kiến đưa ra bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện,quận.

Bước hai: Căn cứvào kết quả thống nhất ở bước một, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam huyện, quận chủ trì và phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quậnxem xét lại đội ngũ Hội thẩm tòa án nhân dân đương nhiệm, những trường hợp vẫnđảm bảo tiêu chuẩn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đủ điều kiện thì đưa vào danhsách giới thiệu bầu. Nếu còn thiếu thành phần nào thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam huyện, quận hiệp thương với các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến giớithiệu người bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Bước ba: Sau khithống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quậnChánh án Tòa án nhân dân huyện, quận lậpdanh sách và hồ sơ nhân sự được giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện,quận để báo cáo với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương.

Bước bốn: Chánhán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào danh sáchvà hồ sơ nhân sự do Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận báo cáo để trao đổivới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương về cơ cấu, thành phần, số lượng và danh sách nhân sự được giới thiệubầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, quận.

Bước năm: Trên cơsở thống nhất với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương về danh sách nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, quận, Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cóvăn bản giới thiệu ra Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngbầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện, quận.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Chánh án Tòa án nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của tỉnhủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để bảo đảm việc bầu Hội thẩm Tòa án nhân dânhuyện, quận tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BÃINHIỆM HỘI THẨM

Việc đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dânhuyện, quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân được thực hiện theo trình tự,thủ tục như sau:

Bước một: Khi xétthấy Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, quận có thể được miễn nhiệm hoặc bãi nhiệmtheo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân thìChánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, sau khi trao đổi thống nhất với BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận lập hồ sơ đề nghị miễnnhiệm, bãi nhiệm để báo cáo với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Bước hai: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương căn cứ vào hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm của Chánh ánTòa án nhân dân huyện, quận báo cáo, sau khi trao đổi thống nhất với Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đềnghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyếtđịnh việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, quận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa ánnhân dân huyện, quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận phải hoànthành trước ngày 25/4/2009 để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương giới thiệu với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, quận tại phiên họp gầnnhất sau ngày 25/4/2009;

2. Sau khi có kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện,quận, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả bầu Hội thẩm Tòa ánnhân dân huyện, quận về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - cán bộ)để tổng hợp. Trong báo cáo cần gửi kèm theo Nghị quyết bầu Hội thẩm và danhsách trích ngang, ghi theo mẫu gửi kèm Thông tư này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA THÔNGTƯ

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với Tòaán nhân dân tối cao để giải thích, hướng dẫn.

CHÁNHÁN

TrươngHòa Bình


DANH SÁCH HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂNDÂN

NHIỆM KỲ…..

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Đảng viên

Trình độ C.môn

Nghề nghiệp

Hội thẩm TAND

Nam

Nữ