NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/TTLB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1992

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀCÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CÓ NGÀNH NGÂN HÀNG QUẢN LÝ VÀ BẢO QUẢN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗingành theo Pháp luật Ngân hàng nước Việt Nam ngày 24-5-1990;Pháp luật về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam ngày 14-1-1989; Pháp luật lựclượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ngày 11-2-1989; Liên bộ Ngân hàng Nhà nước -Nội vụ ra Thông tư hướng dẫn về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước dongành Ngân hàng quản lý và bảo quản như sau:

I. Những quyđịnh chung

1. Công tác bảo vệ an ninh và tài sảnnhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản viết trong Thông tư này bao gồmcác mặt công tác sau:

- Bảo vệ an ninh nội vụ ngành Ngânhàng, giữ bí mật Nhà nước, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động phá hoại kinhtế, tiền tệ;

- Bảo vệ an toàn: tiền (đồng Việt Namvà ngoại tệ), vàng bạc, kim loại quý, đá quý, ngọc trai, giấy dùng để in tiềnvà các loại ấn chỉ có giá trị khác do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản (dướiđây gọi là hàng đặc biệt);

- Công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Công tác phòng ngừa và đấu tranhchống tội phạm kinh tế xâm phạm tài sản Nhà nước.

2. Ngân hàng và công an các cấp cótrách nhiệm thường xuyên trao đổi các thông tin; những hiện tượng nghi vấn vềcác hoạt động xâm phạm an ninh và tài sản nhà nước; tình hình hoạt động của cácloại tội phạm trong lĩnh vực Ngân hàng. Phát động vàduy trì thường xuyên phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ antoàn cơ quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa và đấu tranhchống những hành vi có hại cho an ninh và trật tự trong lĩnh vực Ngân hàng.

II. Những quyđịnh cụ thể

Để công tác bảo vệ được triển khaiđồng bộ, có hiệu quả, Liên Bộ quy định trách nhiệm của mỗi ngành như sau:

a. Ngành Ngân hàng

1. Thủ trưởng Ngân hàng các cấp làngười chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các mặt công tác bảo vệ anninh nội bộ, bảo vệ tài sản do ngành mình quản lý và bảo quản. Phải thườngxuyên giáo dục ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cao cho Cánbộ Công nhân viên thuộc quyền. Bố trí những người có đủ tiêu chuẩn chính trị vànăng lực chuyên môn làm việc tại các bộ phận cơ mật, có liên quan trực tiếp tớitiền bạc, tài sản quý hiếm.

Căn cứ Pháp luật bảo vệ bí mật Nhànước và Pháp lệnh Ngân hàng, xây dựng các quy chế về bảo vệ bí mật, quy chếgiao dịch, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài; các chế độ, nội quy về hoạtđộng nghiệp vụ Ngân hàng.

2. Thủ trưởng Ngân hàng các cấp phảithường xuyên kiện toàn, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan, đủvề số lượng, đảm bảo về chất lượng. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ.Trang bị phương tiện bảo vệ cần thiết cho lực lượng này.

3. Đối với các đơn vị trọng điểm nhưnhà máy in đúc tiền, các kho tiền, các đợt vận chuyển hàng đặc biệt phải phốihợp với công an cùng cấp xây dựng kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt, thường xuyêncủng cố hệ thống kho tiền, từng bước trang bị xe vận chuyển chuyên dùng, cácphương tiện kỹ thuật bảo vệ, phương tiện báo cháy tự động, phương tiện thông tinliên lạc... nhằm bảo đảm bí mật, an toàn tài sản Nhà nước.

4. Thủ trưởng các đơn vị Ngân hàngcần phân công người có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiệnnghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy của Nhà nước. Tổ chức lựclượng phòng cháy, chữa cháy của cơ quan. Xây dựng nội quy, phương án phòngcháy, chữa cháy và trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cần thiết. Phốihợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương, xử lý kịp thời và có hiệu quảkhi có cháy xảy ra.

5. Thường xuyên tiến hành công tácthanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, chế độ của Nhà nước và củangành; đặc biệt là các chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước, chế độ tín dụng, tiền tệvà thanh toán, chế độ quản lý ngoại tệ, kim khí quý, đá quý nhằm phát hiện, uốnnắn và xử lý kịp thời các sơ hở, thiếu sót, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụđược Nhà nước giao.

6. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan côngan cùng cấp trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi xâm phạmtài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản. Đấu tranh kiên quyếtvới các hoạt động phá hoại tiền tệ, làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả, ngoạitệ giả...

7. Thủ trưởng Ngân hàng các cấp cầnbố trí nơi ăn ở và phương tiện làm việc cần thiết cho lực lượng cảnh sát làmnhiệm vụ trực tiếp bảo vệ các Nhà máy in đúc tiền, các kho tiền thuộc hệ thốngNgân hàng Nhà nước.

b. Bộ Nội vụ

1. Công an các cấp có trách nhiệmtham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ Ngân hàng cùng cấp trong công tác bảo vệ cán bộ,xây dựng quy chế bảo vệ bí mật, quy chế giao dịch, tiếp xúc, làm việc với ngườinước ngoài, chế độ quản lý cán bộ công nhân viên, quản lý tiền tệ... có liênquan tới công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước do ngành Ngânhàng quản lý và bảo quản. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạtđộng có hại cho hoạt động lưu thông tiền tệ và những vi phạm pháp luật tronglĩnh vực Ngân hàng.

2. Phối hợp với Ngân hàng xây dựngphương án bảo vệ toàn diện đối với nhà máy in đúc tiền, kho tiền và kế hoạchbảo vệ đối với các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt của hệ thống Ngân hàng Nhànước.

3. Bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệđủ về số lượng, có năng lực nghiệp vụ cần thiết, ngày đêm trực tiếp bảo vệ antoàn các mục tiêu trọng điểm như các nhà máy in đúc tiền, các kho tiền, cácchuyến vận chuyển hàng đặc biệt thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước quản lý vàbảo quản.

Đối với các Ngân hàng Thương mại quốcdoanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, công ty vàng bạc, đá quý, việc bảo vệkho tiền và hàng đặc biệt trên đường vận chuyển do Thủ trưởng đơn vị Ngân hàngvà Thủ trưởng cơ quan công an cùng cấp bàn bạc, thỏa thuận khi có yêu cầu.

4. Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ vàphòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ chuyên trách và lực lượng phòng cháychữa cháy của các Ngân hàng. Giới thiệu nơi cung cấp và hướng dẫn cho ngân hàngcác cấp việc trang bị, sử dụng các phương tiện bảo vệ và phương tiện phòngcháy, chữa cháy cần thiết. Có phương án chủ động phối hợp với Ngân hàng xử lýkhi có cháy, nổ xảy ra tại trụ sở các cơ quan của ngành Ngân hàng.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năngthuộc ngành Ngân hàng trong những trường hợp cần thiết để thanh tra, kiểm trachấp hành chính sách, chế độ và các quy định khác về quản lý tiền tệ, tài sảncủa ngành Ngân hàng nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót, kịp thời khắc phục.

6. Áp dụng những biện pháp cần thiếtđể phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra khám phá các hành vi làm lộ bímật Nhà nước; làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Phá hoại tiền tệ; làm tráichính sách, chế độ của Nhà nước và của ngành Ngân hàng gây thiệt hại đến tàisản do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản, thu hồi cho Nhà nước.

III. Tổ chứcthực hiện

1. Hai ngành Ngân hàng và Nội vụ cầnlàm tốt việc phổ biến Thông tư này đến cán bộ, công nhân viên chức Ngân hàng vàcán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ ngành Ngân hàng.

2. Mỗi ngành phải chủ động lập kếhoạch và chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các nộidung đã nêu trong Thông tư này.

3. Hàng tháng, các cán bộ lãnh đạocấp phòng có liên quan của hai ngành tại địa phương phải trao đổi kết quả thựchiện Thông tư liên bộ rút kinh nghiệm công tác và phải báo cáo Giám đốc công anvà Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố để phối hợp chỉ đạo, giải quyếtnhững vấn đề còn vướng mắc.

4. Hàng năm, lãnh đạo 2 ngành tại địaphương họp kiểm điểm việc thực hiện Thông tư liên bộ. Đồng thời báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố và cơ quan cấp trên theo ngành dọc để theo dõi chỉ đạo.

5. Vụ Phát hành và kho quỹ Ngân hàngNhà nước, A17 Bộ Nội vụ làm đầu mối của liên bộ để tập hợp và theo dõi tìnhhình thực hiện Thông tư này. Hai Vụ cần thường xuyên trao đổi thông tin và kịpthời báo cáo lãnh đạo liên bộ xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

6. Thông tư này thay thế thông tư số 05/TT-LB ngày 6-8-1984 của Liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Nội vụ và có hiệu lựctừ ngày ký. Các quy định khác của hai Bộ trái với tinh thần Thông tư này từ nayhết hiệu lực thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM