BỘ TÀI CHÍNH
BỘ Y TẾ******

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 17-TT/LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 1976

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẤPTHUỐC VÀ BỒI DƯỠNG CHO NỮ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC ĐẶT VÒNG TRÁNHTHỤ THAI VÀ NẠO PHÁ THAI

Căn cứ vào quyết định số 94-CP ngày 13-5-1970 của Hộiđồng Chính phủ, để khuyến khích kế hoạch hóa việc sinh đẻ kết hợp với tạo điềukiện để làm tốt công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nữ cán bộ, công nhânviên chức Nhà nước, liên bộ Y tế – Tài chính quy định chế độ cấp thuốc và bồidưỡng cho nữ cán bộ, công nhân viên chức đặc vòng tránh thụ thai, nạo phá thainhư sau:

1. Đối tượng được cấp thuốc và bồi dưỡng

- Nữ cán bộ, công nhân viên chức được nạo phá thai,

- Nữ cán bộ, công nhân viên chức gặp biến chứng sau nạo pháthai,

- Nữ cán bộ, công nhân viên chức gặp biến chứng sau khi đặtvòng.

2. Các trạm, đội bảo vệ bà mẹ và hướng dẫn sinh đẻ cókế hoạch, các bệnh viện, nhà hộ sinh khu vực có trách nhiệm điều trị ngoại trúcho các đối tượng nói trên đây khi tình hình sức khỏe của nữ cán bộ, công nhânviên chức chưa đến mức phải điều trị nội trú.

3. Mức chi bình quân cho một đợt điều trị ngoại trú

- Thuốc: từ 7 đồng đến 8 đồng một bệnh nhân;

- Tiền bồi dưỡng: từ 3 đồng đến 4 đồng một bệnh nhân.

Kinh phí cấp về khoản chi nói trên đây cho các trạm bảo vệ bàmẹ và hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch hoặc bệnh viện, nhà hộ sinh khu vực ở địaphương do ngân sách địa phương gánh chịu.

Kinh phí chi về tiền thuốc và bồi dưỡng ở các cơ sở y tế trungương do ngân sách trung ương gánh chịu.

4. Dự trù kinh phí và thanh toán, quyết toán

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch sinh đẻ có kế hoạch củanăm kế hoạch, số liệu về điều trị các năm trước, các Sở, Ty y tế lập dự trùkinh phí gửi Sở, Ty tài chính để đề nghị ghi vào ngân sách địa phương. Sau khidự toán ngân sách địa phương đã được Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xétduyệt, các Sở, Ty y tế phân bố kinh phí cho từng cơ sở (ghi vào loại II, khoản38, hạng 2, mục 11, mục lục ngân sách Nhà nước)

Đối với các viện, bệnh viện trung ương, kinh phí về tiền thuốcvà bồi dưỡng nói trên đây sẽ do Bộ Tài chính cấp cho Bộ Y tế theo dự toán hàngnăm.

Việc thanh toán, quyết toán các khoản chi trên đây thi hànhtheo cách thanh toán, quyết toán các khoản chi về thuốc và bồi dưỡng cho cáctrường hợp điều trị ngoại trú.

5. Chi phí về thuốc và bồi dưỡng do nơi nhận bệnh nhângánh chịu; không đặt vấn đề thanh toán giữa các đơn vị, các địa phương trongtrường hợp nữ cán bộ, công nhân, viên chức thuộc các ngành ở trung ương đượcđiều trị ngoại trú ở trạm, đội bảo vệ bà mẹ và hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch,bệnh viện, nhà hộ sinh khu vực địa phương cũng như trong trường hợp nữ cán bộ,công nhân viên chức thuộc cơ quan, xí nghiệp địa phương được điều trị ngoại trútại bệnh viện trung ương, hoặc nữ cán bộ, công nhân, viên chức địa phươngnày điều trị tại địa phương khác.

Thông tư này thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1976.

Khi thi hành nếu gặp khó khăn mắc mứu, các địa phương phản ánhvề liên Bộ biết để góp ý kiến giải quyết.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

Bác sĩ Nguyễn Văn Tín