BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-TT/LB

Hà Nội , ngày 18 tháng 3 năm 1982

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

SỐ 2-TT/LB CỦA BỘ NỘI THƯƠNG - BỘ Y TẾ NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1982 VỀ CHẾ ĐỘ BÁN SỮA VÀ ĐƯỜNG CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Y TẾ LÀM CÔNG TÁC X-QUANG VÀ Y HỌC PHÓNG XẠ

Căn cứ ý kiến của các Bộ Lao động, Nội thương, Y tế, Tài chính và Tổng công đoàn Việt Nam trong cuộc họp ngày 1 - 12 - 1981 đã nhất trí cho tiếp tục cấp sữa hoặc mặt hàng khác có giá trị dinh dưỡng tương đương cho cán bộ, nhân viên y tế làm công tác X-quang và y học phóng xạ.

Liên Bộ Nội thương - Y tế hướng dẫn như sau.

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA SỮA VÀ ĐƯỜNG

1. Được mua 1 hộp sữa và 1 kilôgam đường một tháng:

- Bác sĩ, y sĩ, kĩ thuật viên chuyên khoa X-quang trực tiếp chiếu chụp X-quang cho bệnh nhân đang được hưởng phụ cấp 30đ/tháng.

- Cán bộ, nhân viên y tế chuyên sử dụng máy Coban, kim Radium điều trị bệnh ung thư, hoặc thường xuyên dùng các loại phóng xạ để chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân đang được hưởng phụ cấp 30đ/tháng (theo Quyết định số 150-HĐBT ngày 7-12-1981).

2. Được mua 1 hộp sữa và 1/2 kilôgam đường một tháng:

- Bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên trực tiếp chụp X-quang cho bệnh nhân đang được hưởng phụ cấp 24đ/tháng (theo Quyết định số 150-HĐBT ngày 7-12-1981).

- Cán bộ, nhân viên y tế chuyên sử dụng máy Coban, kim Radium điều trị bệnh nhân ung thư hoặc thường xuyên dùng các loại phóng xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân đang được hưởng phụ cấp 24đ/tháng (theo Quyết định số 150-HĐBT ngày 7-12-1981).

Các đơn vị thương nghiệp cố gắng bảo đảm bán sữa theo mức quy định; trường hợp không có sữa thì bán thay thế bằng đường hoặc thịt, cứ 1 hộp sữa thay thế bằng 0,500 đường hoặc 0,300 kg thịt.

Mua các hiện vật nói trên theo giá bán lẻ Nhà nước theo Quyết định số 220-CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chính phủ. Ngành nội thương phải cung cấp đủ hiện vật theo quy định trên cho các cơ sở y tế để thực hiện chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ, nhân viên. Số tiền chênh lệch giữa giá bán lẻ Nhà nước với giá cung cấp (đối với đường, thịt) do các cơ sở y tế (viện, bệnh viện) trả.

II. CẤP PHÁT VÀ XÉT DUYỆT

1. Cứ 6 tháng cơ sở y tế xét cấp lại một lần, tháng nào không làm không được hưởng. Nếu trong tháng chỉ làm 13 ngày trở xuống thì hưởng (1/2) một nửa tiêu chuẩn, nếu làm việc trên 13 ngày thì hưởng đủ tiêu chuẩn đã quy định. Cơ quan y tế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xác nhận số ngày thực tế có làm ở các khâu công việc trên.

2. Thủ tục xét duyệt.

- Những đơn vị y tế trực thuộc Trung ương do thủ trưởng viện, bệnh viện... ký duyệt và đề nghị với cơ quan thương nghiệp tỉnh, thành phố bán.

- Những đơn vị y tế trực thuộc tỉnh, thành do Sở, Ty Y tế duyệt, các cơ sở y tế đề nghị cơ quan thương nghiệp địa phương bán.

- Những đơn vị y tế huyện, quận do ban y tế - thể dục thể thao hoặc phòng y tế huyện, quận duyệt, các cơ sở ban y tế đề nghị thương nghiệp quận, huyện bán.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Sở, Ty thương nghiệp, y tế hướng dẫn các đơn vị trực thuộc mình thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời về hai Bộ.

Ngô Quốc Hạnh

(Đã ký)

Trần Quyết

(Đã ký)