BỘ GIÁO DỤC – BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 2-TT/LB

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1979

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CON LIỆT SĨ

Để đẩy mạnh việc chăm sóc, giáodục con liệt sĩ trong các trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Bộ Thương binh và xãhội đã ban hành một số văn bản quy định các chế độ đối với con liệt sĩ đang đihọc. Thi thành quyết định số 60-CP ngày 05-4-1976 của Hội đồng Chính phủ, liênbộ đã có thông tư số 16-TT/LB ngày 24-7-1976 và Bộ Giáo dục đã có công văn số462-KHTV ngày 03-3-1978.

Chấp hành chủ trương của Đảng vàNhà nước, các ngành, các đoàn thể, các địa phương, các trường học và nhiều thầygiáo, cô giáo đã quan tâm chăm sóc giáo dục con liệt sĩ.

Nhờ vậy, phong trào đã pháttriển trong cả nước, đặc biệt là ở các trường phổ thông.

Để đẩy mạnh hơn nữa phong tràochăm sóc, giáo dục con liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cùng vớiviệc phát triển sâu rộng phong trào đền ơn trả nghĩa trong toàn Đảng, toàn dân,Bộ Giáo dục cùng với Bộ Thương binh và xã hội bổ sung một số điểm về công tácnày như sau.

I. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊNLÀM CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CON LIỆT SĨ

1. Những giáo viên đỡ đầu từ bacon liệt sĩ trở lên được ban giám hiệu thu xếp công tác (như bớt giờ hoặc bớtcông tác xã hội khác, v.v…) để có điều kiện thuận lợi làm tốt công việc đượcgiao (như dạy thêm cho các cháu, giáo dục cá biệt …);

2. Những giáo viên dạy văn hóangoài giờ cho học sinh, trong đó có con liệt sĩ, được bồi dưỡng theo chế độ đãquy định tại thông tư số 1-TT/LB ngày 13-01-1978 của liên Bộ Giáo dục – Tàichính;

3. Những giáo viên có thành tíchvề chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ thì hai ngành (từ trung ương đến cơ sở) xétvà đề nghị khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

II. BỔ SUNG TIÊU CHUẨN VÀOCÁC DANH HIỆU THI ĐUA CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Ngoài các tiêu chuẩn đã định,nay thêm tiêu chuẩn về chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ ở những trường, lớp cócon liệt sĩ, cụ thể là:

1. Lao động tiên tiến, giáo viênnhân dân có thêm thành tích về chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ (nhận đỡ đầu,trực tiếp giáo dục con liệt sĩ có kết quả).

2. Tổ tiên tiến, tổ lao động xãhội chủ nghĩa, tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa… thì tất cả thành viên phải cóthành tích về chăm sóc, giúp đỡ giáo dục con liệt sĩ.

3. Trường tiên tiến phải chămsóc, giáo dục tốt con liệt sĩ (tất cả con liệt sĩ thuộc địa bàn trường phụtrách đều đi học, 100 phần trăm được lên lớp và thi đỗ, 100 phần trăm được bồidưỡng để vào đội, vào đoàn đúng độ tuổi). Có những trường hợp cá biệt thì phảicó lý do cụ thể và đã có những biện pháp giúp đỡ tích cực.

III. VỀ CÁC CƠ SỞ NUÔI DẠYTẬP TRUNG CON LIỆT SĨ

1. Các cơ sở nuôi dạy tập trungcon liệt sĩ chỉ nhận các cháu mồ côi cả cha mẹ mà không có người thân thuộctrực tiếp săn sóc, nuôi dưỡng và địa phương đã tích cực giải quyết bằngcác hình thức khác mà không được (quyết định số 60-CP ngày 05-4-1976 của Hộiđồng Chính phủ).

2. Những cháu học chậm từ 4 tuổitrở lên so với độ tuổi vào lớp (trừ số có tật) đều học chương trình bổ túc vănhóa, số còn lại học theo chương trình phổ thông.

3. Các Sở, Ty giáo dục cần cử đủsố giáo viên đã quy định cho các cơ sở nuôi dạy tập trung con liệt sĩ. Số giáoviên này phải có trình độ chuyên môn khá, đạo đức tốt (nếu còn tuổi thanh niênthì phải là đoàn viên).

Ngoài việc được bồi dưỡng vềchuyên môn nghiệp vụ theo quy định của ngành giáo dục, số giáo viên nàycòn được học tập về chính sách thương binh, liệt sĩ (do ban giám hiệu tổchức).

4. Về cơ sở vật chất: các cơ sởnuôi dạy tập trung con liệt sĩ được ưu tiên giải quyết những phương tiện cầnthiết cho giảng dạy và học tập như:

- Sách giáo khoa,

- Giấy, vở, bút, mực,

- Đồ dùng dạy học,

- Sách hướng dẫn giảng dạy,

- Sách tham khảo cho giáo viênvà học sinh.

5. Việc chỉ đạo các cơ sở nuôidạy tập trung con liệt sĩ:

- Ngành giáo dục chỉ đạo vềchuyên môn nghiệp vụ;

- Ngành thương binh và xã hộichỉ đạo việc thực hiện chính sách;

- Các Sở, Ty giáo dục và các Sở,Ty thương binh và xã hội cần phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho các cơ sở nàyhoạt động tốt.

Hai Bộ yêu cầu Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành, nhất là các Sở, Tygiáo dục và các Sở, Ty thương binh và xã hội thực hiện tốt các nội dung bổ sungcủa thông tư này và phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác chăm sóc, giáodục con liệt sĩ ở địa phương.

Trong khi thực hiện, có khókhăn, mắc mứu gì các địa phương cần phản ánh kịp thời cho hai Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Kiện

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Hồ Trúc