BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 28-TT/LB

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 1977

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHỮABỆNH ĐỐI VỚI NHÂN DÂN KHI ỐM ĐAU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước không ngừngchăm lo việc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để tạo thêm điều kiện cho việc chữa bệnh của nhândân khi có người ốm đau phải điều trị nội trú tại bệnh viện, liên bộ Y tế - Tàichính quy định chế độ chữa bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tạibệnh viện như sau.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nhân dân khi ốm đau điều trịnội trú tại bệnh viện do Nhà nước quản lý thì Nhà nước đài thọ mọi khoản chiphí về chữa bệnh. Các khoản chi phí này bao gồm chi phí về thuốc men bồi dưỡngvà các chi phí khác phục vụ việc chữa bệnh.

2. a) Những người tàn tật, ngườimất sức lao động, trẻ mồ côi, v.v… không có nơi nương tựa, thuộc diện cứu tế củaquỹ bảo hiểm xã hội ở địa phương, được Nhà nước đài thọ thêm phần tiền ăn hàngngày khi nằm điều trị tại bệnh viện.

b) Người bệnh phải nằm điều trịliên tục ở các bệnh viện từ một tháng trở lên (kể cả ở bệnh viện huyện, tỉnh,trung ương cộng lại), nếu gia đình thực sự có khó khăn cũng sẽ được Nhà nướcxét trợ cấp một phần tiền ăn hàng ngày kể từ tháng thứ hai trở đi.

c) Những người không thuộc diệnnói trên, trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện phải tự túc phần tiềnăn hàng ngày của mình.

3. Đối với người bệnh là đối tượng thi hànhchính sách, chế độ đãi ngộ riêng biệt như thương binh, gia đình liệt sĩ, v.v…khi ốm đau nằm điều trị tại bệnh viện vẫn áp dụng các chế độ quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

II. BIỆN PHÁP THI HÀNH

1. Người bệnh được Nhà nướcđài thọ phần tiền ăn hàng ngày phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (hoặcchính quyền cấp tương đương). Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào quy định tại điểm2a, 2b phần I và hoàn cảnh thực tế của gia đình người bệnh, có thuộc đối tượnghay không thuộc đối tượng được Nhà nước đài thọ phần tiền ăn hàng ngày, mà xétcấp giấy xác nhận.

2. Mọi khoản chi phí về chữa bệnh nói ở điểm 1phần I tính vào định mức chi giường bệnh theo như thông tư liên bộ Y tế - Tàichính số 6-TT/LB ban hành ngày 6-3-1972. Riêng khoản trợ cấpphần tiền ăn hàng ngày cho những người bệnh nói ở điểm 2, điểm 3 phần I sẽ docơ quan tài chính cấp kinh phí ngoài định mức chi giường bệnh và hạch toánvào loại 2, khoản 38, hạng 2, mục 11, tiết 14 (chỉ phần tiền ăn hàng ngày chongười bệnh thuộc diện chính sách).

3. Đối với nhân dân ở địa phương này khi ốm đauđiều trị nội trú ở bệnh viện thuộc địa phương khác hoặc ở bệnh viện thuộc trungương thì các chi phí về thuốc men, bồi dưỡng, các chi phí khác phục vụ việc chữabệnh và khoản trợ cấp phần tiền ăn hàng ngày của những người bệnh được Nhà nướcđài thọ (nếu có) do bệnh viện nơi nhận điều trị cho người bệnh chi, không đặt vấnđề thanh toán qua lại giữa địa phương này với địa phương khác, giữa địa phươngvà trung ương.

4. Căn cứ vào nguyên tắc chungnói trên, Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo chức năng của từng bộ sẽ quy định và hướngdẫn cụ thể về biện pháp quản lý, về mức ăn của người bệnh trong bệnh viện và phầntiền ăn hàng ngày mà người bệnh tự đài thọ.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1tháng 9 năm 1977 và thay cho thông tư liên bộ Y tế - Tài chính số 49-TT/LB banhành ngày 14-11-1957 quy định chế độ thu viện phí nhân dân.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ly

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỦ TRƯỞNG
Hoàng Đình Cầu