BỘ THUỶ SẢN-BỘ VẬT TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3-TT/LB

Hà Nội , ngày 05 tháng 10 năm 1981

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦABỘ THUỶ SẢN - VẬT TƯ SỐ 3-TT/LB NGÀY 5/10/1981 VỀ VIỆC CUNG ỨNG VẬT TƯ CHO NGHỀCÁ

Thi hành chỉ thị số 291-TTg ngày24/10/1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đánh bắt, thu mua, chếbiến, vận chuyển hải sản cung cấp cho cán bộ, công nhân viên. Liên bộ Thuỷ sản- Vật tư quy định việc cung ứng vật tư (do Bộ Vật tư kinh doanh) cho ngành thuỷsản như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bộ thuỷ sản chịu trách nhiệmquản lý chỉ tiêu và phân phối toàn bộ những loại vật tư do Nhà nước và Bộ Vậttư trực tiếp cân đối và phân phối cho nghề cá như xăng dầu, kim khí, bình điện,săm lốp, thiết bị, một số hoá chất, v.v... cho các đơn vị sử dụng để sản xuấttrong ngành thuỷ sản bao gồm cả trung ương và địa phương.

Các đơn vị cung ứng của Bộ Vậttư chỉ cung ứng theo đúng chỉ tiêu phân phối của Bộ Thuỷ sản cho các đơn vị sửdụng.

2. Để đáp ứng yêu cầu thời vụđánh bắt thuỷ sản của từng khu vực, các chỉ tiêu phân phối vật tư hàng năm củaBộ Thuỷ sản cũng như các hợp đồng cung ứng cần chia ra từng quý (không chiabình quân).

3. Các tổ chức cung ứng vật tưkhi tiến hành cung ứng cho các cơ sở sản xuất thuỷ sản trung ương, địa phương,các đơn vị kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác...) và hộ cá thể sản xuấtkinh doanh thuỷ sản cần có đủ các căn cứ, điều kiện sau:

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất,chỉ tiêu phân phối vật tư, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của cơ quan chủ quản cấptrên giao;

- Định mức tiêu dùng vật tư chomột đơn vị sản phẩm do cấp có thẩm quyền quy định. Nếu sản phẩm chưa có địnhmức, cơ quan cung ứng vật tư sẽ cung ứng cho đơn vị sản xuất theo định mức tạmtính do hai bên thoả thuận trong hợp đồng kinh tế. Đồng thời chậm nhất trongvòng một quý, đơn vị sản xuất phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền duyệtđịnh mức chính thức để làm căn cứ cho việc cung ứng vật tư tiếp theo và quyếttoán vật tư;

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm,hợp đồng kinh tế hai chiều với các đơn vị tập thể, hộ cá thể.

Do đặc điểm sản xuất thuỷ sảnquý I hàng năm thường là thời vụ chính, trường hợp đầu năm chưa có chỉ tiêu kếhoạch, Bộ Vật tư sẽ tạm ứng một lượng vật tư theo đề nghị của Bộ Thuỷ sản,nhưng không quá 20% của số thực hiện năm trước và sẽ trừ vào khi có chỉ tiêuchính thức.

4. Trong quá trình cung ứng, cáctổ chức cung ứng vật tư và các cơ sở sản xuất cần:

- Tập trung vật tư một cáchthích đáng, đồng bộ và kịp thời vụ cho sản xuất của các vùng trọng điểm có năngsuất cao, sản lượng lớn, thực hiện tốt các kế hoạch thu mua, giao nộp sản phẩm,hợp đồng kinh tế hai chiều phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu hảisản.

- Căn cứ vào hợp đồng thu mua,tiêu thụ, cung ứng vật tư, hàng quý (trong phạm vi 10 ngày đầu quý) các tổ chứccung ứng cần thông báo khả năng vật tư có thể đáp ứng đến các quy cách cỡ loạiđể các đơn vị sản xuất chủ động bố trí các chương trình sản xuất.

- Hàng quý, các đơn vị sản xuấtphải thông báo cho các tổ chức cung ứng trong khu vực phục vụ về tình hình thựchiện kế hoạch sản xuất thu mua, giao nộp sản phẩm có xác nhận của các cơ quancó liên quan và quyết toán sử dụng vật tư.

Trong quá trình thực hiện nếuphát sinh những khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, kinh doanh cungứng vật tư, thu mua giao nộp sản phẩm, thì các đơn vị cơ sở phải báo cáo cùngvới những kiến nghị các biện pháp giải quyết cần thiết lên cấp trên của mỗingành.

Nếu cơ quan cung ứng phát hiệnthấy đơn vị sản xuất không giao nộp đủ sản phẩm tương ứng với khối lượng vật tưđã được cung ứng, sử dụng vật tư lãng phí, sai mục đích, bán sản phẩm sai đốitượng, vi phạm chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành thì cơ quan cung ứng tạmngừng cung ứng vật tư và thông báo cho cơ quan chủ quản của đơn vị đó biết. Chỉsau khi có ý kiến của cơ quan chủ quản thì cơ quan cung ứng mới tiếp tục cungứng vật tư cho đơn vị sản xuất đó.

5. Căn cứ vào kế hoạch năm, cáccơ quan kế hoạch của hai bên cần thường xuyên thông báo cho nhau biết về kếtquả cung ứng vật tư, thu mua sản phẩm và tổ chức hội nghị kiểm điểm, giải quyếtnhững vấn đề có liên quan đến việc cung ứng vật tư, thu mua, giao nộp sản phẩm.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Bộ Thuỷ sản giao trách nhiệm chonhững đơn vị trong ngành thuỷ sản trực tiếp quản lý chỉ tiêu phân phối vật tưnhư sau:

1. Những loại vật tư phân phốicho ngành thuỷ sản địa phương, Bộ Thuỷ sản chỉ phân phối đến cấp tỉnh. Các tythuỷ sản có trách nhiệm phân phối cho các đơn vị thuộc ngành thuỷ sản địaphương. Các đơn vị cung ứng của Bộ Vật tư căn cứ vào kế hoạch phân phối của tythuỷ sản mà cung ứng cho các đơn vị.

2. Đối với các loại vật tư giànhđể thu mua giao nộp thuỷ sản cho trung ương thì Bộ Thuỷ sản giao cho công tythuỷ sản trung ương trực tiếp quản lý chỉ tiêu phân phối các loại vật tư đó nhưđã thực hiện đối với xăng dầu cho các đơn vị có làm nhiệm vụ thu mua, giao nộpsản phẩm cho trung ương.

Công ty thuỷ sản trung ương cóquyền điều hoà, điều động toàn bộ chỉ tiêu đó giữa các đơn vị có làm nhiệm vụthu mua thuỷ sản.

3. Đối với vật tư phục vụ choxuất khẩu thuỷ sản thì Bộ Thuỷ sản giao cho công ty xuất khẩu thuỷ sản quản lývà trực tiếp phân phối, điều hoà cho các đơn vị làm nhiệm vụ đánh bắt, thu mua,chế biến, vận chuyển thuỷ sản xuất khẩu thực hiện như điểm 2, mục II.

Thông tư này có hiệu lực kể từngày ký.

Hoàng Đức Nghi

(Đã ký)

Nguyễn Bá Phát

(Đã ký)