BỘ GIÁO DỤC
BỘ TÀI CHÍNH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 37-TT/LB

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1975

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH VIỆC BÃI BỎ THU HỌC PHÍ Ở CÁC LỚP VỠ LÒNG VÀ PHỔ THÔNG CÁC CẤP

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 303-TTg ngày 22-09-1975, từ năm học 1975-1976 trở đi Nhà nước không thu học phí của học sinh các lớp vỡ lòng và phổ thông cấp I, cấp II và cấp III.

Nay liên Bộ Giáo dục – Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định đó như sau:

1. Cơ quan giáo dục và cơ quan tài chính cấp tỉnh phải kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán và quyết toán dứt điểm quỹ học phí các trường phổ thông từ năm 1974-1975 trở về trước. Tiền mặt còn lại phải nộp đủ vào ngân hàng để tiếp tục sử dụng cho việc xây dựng trường sở theo Thông tư số 29-TT/LB ngày 31-12-1974 của liên Bộ Tài chính-Giáo dục, nhất thiết không được giữ lại, không được dùng vào việc khác. Hồ sơ sổ sách phải được bảo quản chu đáo theo chế độ hiện hành. Những trường hợp đánh mất tiền của quỹ học phí mà chưa đền bù đủ cũng như trường hợp chi sai chế độ v.v…phải tiếp tục giải quyết dứt điểm theo chế độ trách nhiệm vật chất.

2. Trong khi chờ đợi Nhà nước ban hành chính sách chế độ đối với giáo viên vỡ lòng thì sinh hoạt phí của giáo viên vỡ lòng dạy ở các cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, thành phố, thị xã, thị trấn do ngân sách tỉnh, thành phố trả, còn đối với giáo viên vỡ lòng dạy ở nông thôn thì do ngân sách xã trả. Nếu ngân sách xã không đủ thì ngân sách địa phương trợ cấp thêm và trợ cấp khi kịp thời để khỏi ảnh hưởng đến việc học tập của các em và đời sống của giáo viên.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG

Hồ Trúc

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính