BỘ Y TẾ-TỔNG CỤC THỐNG KÊ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 451-TT/LB

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 1979

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN VIỆC GIAO, KIỂM TRA, XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHO CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ THUỘC NGÀNH Y TẾ.

Căn cứ vào nghị định số 244-CP ngày 20/12/1976 của Hội đồng Chính phủ về hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh; nghị định số 62-CP ngày 12/04/1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá, liên Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê hướng dẫn cụ thể việc giao, kiểm tra, xét duyệt và công nhận hoàn thành chỉ tiêu chất lượng cho các đơn vị kinh tế thuộc ngành y tế như sau:

I. CÁC QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Chỉ tiêu chung:

- Không được xuất thuốc, dược liệu loại C;

- Không để xảy ra ngộ độc hoặc chết người do thuốc.

2. Chỉ tiêu riêng:

a) Xí nghiệp dược phẩm và hoá dược:

- Tỷ lệ phần trăm (%) sản phẩm loại A so với tổng số lô sản xuất;

- Tỷ lệ phần trăm (%) thiệt hại sản phẩm hỏng tính theo giá bán buôn xí nghiệp.

b) Công ty dược phẩm, công ty dược liệu:

- Tỷ lệ phần trăm (%) dược liệu loại A xuất kho;

- Tỷ lệ phần trăm (%) thành phẩm loại A xuất kho.

II. GIAO, KIỂM TRA, XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG.

1. Giao chỉ tiêu chất lượng:

Hàng năm Bộ Y tế giao chỉ tiêu chất lượng cho các ơở, Ty y tế và các đơn vị có tư cách pháp nhân ở trung ương như liên hiệp các xí nghiệp, công ty, xí nghiệp liên hợp, nhóm sản phẩm…

2. Xét duyệt, công nhận:

Chỉ tiêu chất lượng được kiểm tra, xét duyệt, công nhận trong từng kỳ kế hoạch 6 tháng và cả năm. Khi xét công nhận hoàn thành kế hoạch cần căn cứ vào thông báo của cơ quan kiểm tra chất lượng có thẩm quyền và đảm bảo thực hiện những nguyên tắc sau đây:

a) Những sản phẩm, hàng hoá không đạt yêu cầu chất lượng không được tính vào chỉ tiêu sản lượng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.

b) Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch chất lượng thì không được công nhận và hoàn thành kế hoạch toàn diện.

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

1. Căn cứ để thực hiện và kiểm tra thực hiện chỉ tiêu chất lượng là quy chế kiểm tra chất lượng và nguyên liệu làm thuốc ban hành theo quyết định số 278-BYT/QĐ ngày 09/03/1979 và thông tư số 27-BYT/TT ngày 12/09/1977 về giao chỉ tiêu chất lượng dược liệu xuất kho loại A cho các công ty.

2. Các đơn vị kinh tế trong ngành y tế phải:

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch chất lượng, bộ phận cấu thành của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật – tài chính.

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện chỉ tiêu chất lượng khó khăn, thuận lợi, đề nghị của đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu chất lượng.

3. Các ông Vụ trưởng Vụ dược chính, vụ trưởng vụ kế hoạch, giám đốc tổng công ty dược, viện trưởng viện kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế, vụ trưởng vụ thống kê thương nghiệp, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê, các chi cục thống kê các thành, tỉnh; các sở, Ty y tế các tỉnh, thành chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành thông tư này.

Thông tư này thay cho Thông tư số 37-TT/LB ngày 28/11/1969 của liên Bộ Y tế - Tổng cục Thống kê.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC PHÓ
Trần Hải Bằng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
DƯỢC SĨ
Nguyễn Văn Đàn