BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 473-TTLB

Hà Nội , ngày 10 tháng 3 năm 1997

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦABỘ QUỐC PHÒNG - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - Y TẾ SỐ 473-TTLBNGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ BẢO ĐẢM KÍNH PHÍ ĐỐIVỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm Pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ vào Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 9 tháng 1 năm 1996;
Thi hành Nghị định 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ "Quyđịnh chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ",
Liên Bộ Quốc phòng - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Y tế hướngdẫn chế độ chính sách và kinh phí đối với lực lượng Dân quân tự vệ như sau:

Mục 1:

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ

A. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ, TRỢCẤP, PHỤ CẤP,TRANG PHỤC:

a. Đối với dân quân:

1. Phó chỉ huy trưởng chuyêntrách và bán chuyên trách ngoài các khoản sinh hoạt phí, trợ cấp, phụ cấp đượchưởng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ"Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ" (sauđây gọi tắt là Nghị định 35/CP ngày 14/6/1996) nếu được giữ chức vụ liên tụctrên 5 năm thì từ năm thứ 6 được hưởng thêm phụ cấp hàng tháng bằng 5% mức sinhhoạt phí đang hưởng.

2. Phó chỉ huy trưởng chuyêntrách và bán chuyên trách được hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp, phụ cấp hàng thángtheo quy định tại Điều 10 Nghị định 35/CP ngày 14/6/1996 kể từ ngày Chủ tịch Uỷban nhân dân huyện, Quận, Thị xã thành phố thuộc tỉnh ra quyết định bổ nhiệm.Nếu quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng thì trongtháng đó được hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp, phụ cấp cả tháng; nếu quyết định cóhiệu lực thi hành từ ngày 16 đến ngày cuối tháng thì trong tháng đó được hưởngsinh hoạt phí, trợ cấp, phụ cấp bằng 1/2 tháng.

3. Phó chỉ huy trưởng chuyêntrách và bán chuyên trách nếu có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên,không vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi nghỉ việc được trợ cấp 1 lần,mỗi năm công tác được trợ cấp 1 tháng sinh hoạt phí đang hưởng kể cả mức phụcấp 5% (nếu có). Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã thành phốthuộc tỉnh ra quyết định đối với những cán bộ được hưởng khoản trợ cấp này.

4. Mức phụ cấp bằng giá trị ngàycông lao động cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghịđịnh 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 thấp nhất bằng tiền ăn cơ bản một ngày củachiến sĩ bộ binh trong quân đội.

b. Đối với tự vệ:

Cán bộ, chiến sĩ tự vệ trongthời gian làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự, thường trực sẵn sàng chiến đấu,chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạvà các sự cố quan trọng khác được hưởng nguyên lương và các chế độ chính sáchnhư khi làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp Nhà nước, tổ chứcchính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ tựvệ phải làm nhiệm vụ vào các ngày lễ, tết và trực vào ban đêm thì áp dụng Thôngtư số 10/LĐTB-XH - Thông tư ngày 19/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 197/CP ngày 31/12/1994 củaChính phủ về tiền lương.

c. Về trang phục:

Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụluân phiên thường trực sẵn sàng chiến đấu từ 6 tháng trở lên được cấp một bộquần áo, một đôi giầy vải và một mũ cứng.

B- CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, TAI NẠN VÀCHẾT:

a. Đối với Dân quân:

1. Dân quân khi làm nhiệm vụtheo quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 09 tháng 1 năm 1996 và Nghịđịnh 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 nếu bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà có xácnhận của tổ chức y tế do Bộ y tế quy định thì được trợ cấp khám bệnh mỗi năm 1lần bằng 20% mức tiền lương tối thiểu hàng tháng áp dụng đối với cơ quan hànhchính Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền công bố và được trợ cấp giá trị ngàycông lao động trong thời gian điều trị nhưng tối đa không quá 15 ngày/năm. Dânquân vì say rượu hoặc dùng chất ma tuý và các chất huỷ hoại sức khoẻ của mìnhthì không được hưởng trợ cấp ốm đau.

2. Dân quân khi làm nhiệm vụtheo quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 9 tháng 1 năm 1996 và Nghịđịnh 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 nếu bị tai nạn trong các trường hợp sau đâythì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động theo quy định tại mục III chương IIĐiều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 củaChính phủ.

- Bị tai nạn trong giờ làm nhiệmvụ, tại nơi làm việc kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầu nhiệm vụ.

- Bị tai nạn lao động ngoài nơilàm việc khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người chỉ huy Dân quân tự vệcó thẩm quyền.

- Bị tai nạn trên tuyến đường đivà về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ.

3. Trong thời gian sơ cứu, cấpcứu và điều trị ổn định thương tật do tai nạn (kể cả tái phát), Dân quân đượccấp các khoản chi phí y tế và cũng được cấp giá trị ngày công lao động như quyđịnh ở điểm 4 khoản A mục I của Thông tư này.

4. Thủ tục hồ sơ trợ cấp tai nạnlao động do Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã nơi quản lý cán bộ, chiến sĩ Dânquân thụ lý báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố đề nghị Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố xem xét ra quyết định. Hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản điều tra tai nạn laođộng

+ Biên bản giám định khả nănglao động của hội đồng giám định y khoa tỉnh.

+ Báo cáo thẩm định của Ban chỉhuy quân sự huyện, quận, thị xã.

+ Công văn đề nghị của Bộ chỉhuy quân sự tỉnh, thành phố.

5. Uỷ ban nhân dẫn xã, phường,thị trấn chi trả trợ cấp tai nạn lao động (Một lần hoặc hàng tháng) theo quyếtđịnh và mức cấp ngân sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

6. Dân quân bị tai nạn lao độngtheo quy định tại điểm 2 khoản B mục I của Thông tư này mà chết thì còn đượchưởng chế độ tử tuất quy định tại Mục III chương II Điều lệ Bảo hiểm xã hội banhành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ.

7. Dân quân trong thời gian làmnhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 9/1/1996 và Nghịđịnh 35/CP ngày 14/6/1996 nếu bị ốm chết thì gia đình được hỗ trợ tiền mai tángbằng 3 tháng lương tối thiểu.

8. Thủ tục hồ sơ trợ cấp tử tuấtdo Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã nơi quản lý cán bộ, chiến sĩ Dânquân thụ lý báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố đề nghị Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố xem xét ra quyết định. Hồ sơ gồm:

- Biên bản điều tra tai nạn laođộng (hoặc bị ốm chết)

- Giấy chứng tử

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình

- Báo cáo thẩm định của Ban chỉhuy quân sự huyện, quận, thị xã

- Công văn đề nghị của Bộ chỉhuy quân sự tỉnh, thành phố.

9. Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn chi trả trợ cấp tử tuất theo quyết định và mức ngân sách của Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố.

b. Đối với tự vệ:

Cán bộ, chiến sĩ tự vệ trongthời gian làm nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ và Nghịđịnh 35/CP ngày 14/6/1996 được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưlàm việc tại cơ quan, đơn vị.

C. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Dân quân tự vệ nếu đủ điềukiện quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và giađình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người cócông giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994 và Nghị định 28/CP ngày29/4/1995 thì được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp lệnh và Nghịđịnh trên.

2. Thủ tục hồ sơ thực hiện chếđộ ưu đãi đối với Dân quân tự vệ theo Thông tư số 22/LĐTB-XH-TT ngày 29 tháng 8năm 1995 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành, cácđịa phương, các đơn vị quản lý dân quân tự vệ có trách nhiệm quan hệ với cơquan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp để thống nhất thực hiện.

Việc khen thưởng tổ chức, cánhân có thành tích trong hoạt động và tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệtheo hướng dẫn 174/TĐKT-TCCT ngày 28/7/1993 của Viện thi đua khen thưởng Nhànước - Tổng cục Chính trị và quy định tại mục IV quyết định 320/QĐ-CT ngày 7tháng 10 năm 1992 của TCCT - BQP ở những mức sau: Biểu dương, tặng giấy khen,bằng khen, huy chương, huân chương, tặng cờ (đối với tập thể). Chủ tịch Uỷ bannhân dân, các cơ quan quân sự tuỳ theo nhiệm vụ quyền hạn của mình mà khenthưởng, hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời chính xác.

Mục 2:

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

A. CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI DÂNQUÂN PHÂN CẤP NHƯ SAU:

a. Ngân sách tỉnh, thành phốchi:

1. Trợ cấp cho gia đình cán bộchỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn khi đi huấn luyện tại trường quân sự tỉnhtheo quy định tại điều 10 Nghị định 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996.

2. Chế độ chính sách ưu đãi đốivới dân quân theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 35/CP ngày 14 tháng 6năm 1996 và hướng dẫn ở khoản C mục I của Thông tư này.

3. Trợ cấp tai nạn lao động; cáckhoản chi phí y tế và trợ cấp bằng giá trị ngày công lao động trong thời giansơ cứu, cấp cứu và điều trị ổn định thương tật do tai nạn (kể cả tái phát); chếđộ tử tuất đối với Dân quân tự vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 và hướng dẫn ở Điểm 2 đến điểm 9 khoản B mục Icủa Thông tư này.

4. Bảo đảm trang bị vũ khí, họctập chính trị, huấn luyện quân sự, công tác phí cho Dân quân tự vệ hàng năm.

b. Ngân sách xã, phường, thịtrấn chi:

1. Sinh hoạt phí hàng tháng gồmcả phụ cấp 5% thâm niên (nếu có) và trợ cấp 1 lần cho Phó chỉ huy trưởng chuyêntrách và bán chuyên trách Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn theo quyđịnh tại Điều 10 Nghị định 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 và hướng dẫn ở điểm1, 2, 3 khoản A mục I của Thông tư này.

2. Phụ cấp bằng giá trị ngàycông lao động khi làm nhiệm vụ, huấn luyện quân sự theo quy định tại khoản 1Điều 11 Nghị định 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 và hướng dẫn ở điểm 4 khoản Amục I của Thông tư này.

3. Trợ cấp ốm đau khi làm nhiệmvụ, huấn luyện quân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 35/CP ngày14 tháng 6 năm 1996 và hướng dẫn ở điểm 1 khoản B mục I của Thông tư này.

4. Bảo đảm cho hoạt động đăng kýquản lý, tuyển chọn, hội họp Dân quân hàng năm.

B - CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI TỰVỆ:

1. Ở cơ quan, đơn vị hành chínhsự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc các cấp chính quyền địa phươngthì do các cấp ngân sách địa phương bảo đảm trên cơ sở kế hoạch chi được duyệtthông báo hàng năm.

2. Ở cơ quan, đơn vị hành chínhsự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ, Ngành và cơ quan Trung ương thìdo Ngân sách Trung ương bảo đảm trong tổng mức chi Ngân sách Nhà nước hàng nămgiao cho Bộ, Ngành và cơ quan Trung ương.

3. Ở doanh nghiệp của mọi thànhphần kinh tế tính vào chi phí quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

C. KHOẢN CHI BẢO ĐẢM KHÁC:

Trang phục quần áo nói tại phầnc khoản A mục I Thông tư này; phụ cấp bằng ngày công và trợ cấp ốm đau cho Dânquân tự vệ khi làm nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ huấn luyện quân sự (thường trựcchiến đấu, phục vụ chiến đấu, chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiêntai...) do ngân sách của cấp ra quyết định huy động bảo đảm (kể cả Bộ, Ngànhhuy động).

Hàng năm Ban chỉ huy quân sự xã,phường, thị trấn, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xãhội và doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ huấn luyện, thường trực chiến đấu, phụcvụ chiến đấu và chiến đấu... lập dự toán chi, tổng hợp vào dự toán ngân sáchcủa đơn vị để báo cáo xin duyệt theo quy định hiện hành và hướng dẫn ở Mục IIcủa Thông tư này.

Mục 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thihành từ ngày 14 tháng 6 năm 1996, bãi bỏ những hướng dẫn trước đây trái vớiThông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương, tổ chức kinh tế - xã hội... phảnánh kịp thời về Bộ Quốc phòng để xem xét giải quyết.

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Xuyên

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)