BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5-LBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1997

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦABỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN TỔ CHỨC- CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - TÀI CHÍNHSỐ 5-LBTT NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THUNHẬPTHÊM NGOÀI TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Thi hành Điều 5, Nghị định số số 06/CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ về việc giao cho Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chứckiểm tra tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo chế độ quy định của Nhànước ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động độc lập, có con dấuriêng, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chínhphủ - Tài chính hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài lương nhưsau:

1. Yêu cầu:

Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộcđối tượng quy định tại điểm 2 dưới đây dù có hoặc không có thu nhập thêm đềuphải báo cáo tình hình các khoản thu nhập thêm ngoài tiền lương (theo ngạch,bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương) do Nhà nước quy định theo quy định củaThông tư này.

Số liệu báo cáo thu nhập thêmhoặc không có thu nhập thêm ngoài lương là của năm 1996 và đến tháng báo cáocủa năm 1997.

2. Đối tượng phải báo cáo gồm:

Các cơ quan, đơn vị hành chính,sự nghiệp dự toán độc lập, có con dấu riêng, được Nhà nước giao biên chế vàhưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.

3. Các khoản thu nhập thêm ngoàilương phải báo cáo, gồm:

- Trích từ nguồn thu mà Nhà nướcquy định cho phép như: trích từ học phí; viện phí; thu thuế; chống thất thu;chương trình, dự án; đề án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng...

- Trích từ nguồn thu mà thủtrưởng cơ quan, đơn vị cho phép trích do kết quả các hoạt động dịch vụ, sảnxuất, kinh doanh, cho thuê địa điểm, làm đại lý hưởng hoa hồng của cơ quan, đơnvị tổ chức hoặc do điều tiết của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và cáchình thức tạo nguồn thu nhập khác của cơ quan đơn vị.

Các khoản thu nhập thêm thườngxuyên hằng tháng trích từ các nguồn nói trên được tính bằng tiền và tính bìnhquân hằng tháng của năm 1996 và của các tháng năm 1997 đến thời điểm báo cáo.

4. Trình tự và thủ tục lập báocáo:

- Các cơ quan, đơn vị độc lập,có con dấu riêng lập báo cáo theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này gửi cơ quan cấptrên trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

- Các cơ quan quản lý cấp trênkiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, lập báocáo tổng hợp theo mẫu số 2 gửi Bộ, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơnvị trực thuộc.

- Các Bộ, Ban, Ngành, tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra số liệu báo cáo của các đơn vị thuộcquyền lập báo cáo tổng hợp theo Mẫu số 2 gửi về Liên Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính (gửi 1 bản thông qua Tổcông tác Liên Bộ được thành lập theo Quyết định của Ban chỉ đạo tiền lương Nhànước) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộcquyền quản lý.

5. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan tổ chức cán bộ, tổ chức chính quyền phối hợpvới các cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyềnquản lý thực hiện việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theoquy định tại Thông tư này.

Việc làm báo cáo phải thực hiệnkhẩn trương gửi Liên bộ chậm nhất vào tháng 4 năm 1997.

Liên bộ sẽ tổ chức kiểm tra sốliệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực kể từtháng 1 năm 1997.

Trong quá trình thực hiện, nếucó gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ xem xét, giải quyết.

Mẫu số 1:

BÁOCÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG NĂM 1996

(Kèm theo Thông tư số 05/LB -TT ngày 27/1/1997 của Liên bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội - Bantổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)

I. Tên cơ quan, đơn vị:

Thuộc ngành:

Đơn vị cấp trên quản lý:

II. Năm 1996

1. Tổng số biên chế được duyệt:người

2. Tổng số biên chế thực hiệnbình quân năm: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉtiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp năm1996 (kể cả quỹ lương và phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêubiên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụcấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bìnhquân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhànước đồng/người/tháng

- Do đơn vị tự lođồng/người/tháng

III. Năm 1997

1. Tổng số biên chế được duyệt:người

2. Tổng số biên chế thực hiệnbình quân đến thời điểm báo cáo: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉtiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp đếnthời điểm báo cáo (kể cả quỹ lương và quỹ phụ cấp lương của lao động hợp đồngtrong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụcấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bìnhquân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhànước: đồng/người/tháng

- Do đơn vị tự lo:đồng/người/tháng

..., ngày... tháng... năm 199

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

A. Mẫu này do cơ quan, đơn vị cócon dấu riêng lập và gửi cơ quan cấp trên và được tổng hợp theo từng cấp.

B. Các đơn vị hưởng lương theongành dọc gửi báo cáo cho ngành dọc để tổng hợp.

C. Một số nội dung của các tiêuthức trên:

Mục I: Ghi rõ thuộc ngành QLNN,Giáo dục, Y tế, NCKH, Văn hoá NT, sự nghiệp khác.

Đơn vị cấp trên quản lý: Ghitheo đơn vị giao biên chế, quỹ lương.

Điểm 2 mục II, III: Không tínhsố lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế.

Điểm 3 mục II, III: Quỹ tiềnlương và phụ cấp tính theo các Nghị định, Quyết định hiện hành.

Điểm 5 mục II, III: Thu nhậpthêm ngoài lương theo hướng dẫn mục I của Thông tư.

MẪU SỐ 2

CƠ QUAN, BỘ, BAN, NGÀNH HOẶC

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:

BÁOCÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,

ĐƠNVỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèmtheo Thông tư số 05/LB - TT ngày 27/01/1997 của Liên bộ Lao động -Thương binhvà Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)

Tên các cơ quan, đơn vị trực

CNV chức được

CNVC thực hiện đến 31/12/1996

Lương bình quân kể

Thu nhập ngoài lương bình quân 1 tháng

năm 1996

thuộc Bộ, Ban, ngành, hoặc địa phương

duyệt 1996

Tổng số

Trong đó: hợp

cả phụ cấp

Tổng cộng

Chia ra

Ghi chú

theo KH

đồng

Từ cơ chế NN

Tự tạo nguồn

A

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Các cơ quan, đơn vị hành chính quản lý nhà nước

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

II. Các đơn vị sự nghiệp:

A. Giáo dục

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

B. Y tế

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

C. Nghiên cứu khoa học

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

D. Văn hóa nghệ thuật

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

E. Sự nghiệp khác

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

III. Các cơ quan, đơn vị của Đảng

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

IV. Các đơn vị của Đoàn thể

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

V. Các cơ quan, đơn vị của các Hội

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1/ .........................................

2/ .........................................

.............................................

Cộng

... Ngày... tháng...năm 1997

Thủ trưởng cơ quan hoặc

UBND tỉnh, thành phố

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các đơn vị hưởng lươngtheo ngành dọc do ngành dọc tổng hợp. Sau đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trựcthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc tổng hợp và gửi về Liênbộ theo hướng dẫn của Thông tư này.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

Trần Đình Hoan

(Đã ký)