BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-TT/LB

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1987

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH SỐ 6-TT/LB NGÀY 5-3-1987 QUYĐỊNH VIỆC NÂNG MỨC BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI HIẾN MÁU

Để phù hợp với giácả sinh hoạt ở từng địa phương, đáp ứng nhu cầu máu cho công tác chữa bệnh tạicác bệnh viện; liên Bộ Y tế - Tài chính quy định sửa đổi mức bồi dưỡng cho ngườihiến máu như sau:

1. Nguyên tắc trả bồi dưỡng chongười hiến máu:

Nguyên tắc trả bồi dưỡng cho ngườihiến máu được tính trên cơ sở hiện vật cần thiết để bồi dưỡng, quy ra tiền và mộtsố tiền cấp thêm để bổ sung bồi dưỡng, cụ thể như sau:

a) Cứ 1 lít máu được bồi dưỡng6,5 kilôgam thịt và 6,5 kilôgam đường, tính theo giá kinh doanh thương nghiệp ởđịa phương có người hiến máu.

b) Ngoài ra, còn được cộng thêmtiền bằng 100% số quy từ hiện vật ra tiền quy định ở điểm 1a nói trên.

2. Theo nguyên tắc trên đây, đểphù hợp với giá kinh doanh thương nghiệp hiện hành, nay nâng mức tiền bồi dưỡngcho người hiến máu lên 600đ/100ml máu (6000đ/lít máu).

3. Để tạo điều kiện giải quyết kịpthời mức bồi dưỡng hợp lý trong từng thời gian, nếu khi giá cả kinh doanhthương nghiệp (thịt, đường) ở từng địa phương tăng từ 30% trở lên so với mứcgiá ở thời điểm ban hành Thông tư này thì căn cứ vào nguyên tắc trả bồi dưỡngcho người hiến máu trên đây, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trựcthuộc Trung ương sẽ quyết định cụ thể mức bồi dưỡng cho người hiến máu ở địaphương mình; Riêng đối với các bệnh viện Trung ương do Bộ Y tế quy định nhưngkhông được cao hơn mức bồi dưỡng cho người hiến máu ở địa phương nơi bệnh việntrung ương đóng trụ sở quy định phù hợp với giá kinh doanh thương nghiệp ở địaphương đó.

4. Thông tư này có hiệu lực từngày 1 tháng 3 năm 1987. Các quy định về mức bồi dưỡng cho người hiến máu ở cácthông tư trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Lý Tài Luận

(Đã Ký)

Phạm Song

(Đã Ký)