BỘ VĂN HOÁ-NHA KHÍ TƯỢNG****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 88-TT/LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1970

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ XUẤT BẢN VÀ NỘP LƯU CHIỂU CÁC LOẠI LỊCH CHO NHA KHÍ TƯỢNG

Ngày 08-8-1967, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 121-CP giao nhiệm vụ quản lý lịch cho Nha Khí tượng. Để làm nhiệm vụ này, Nha Khí tượng cần lưu chiểu các loại lịch hàng năm. Do đó, từ năm 1968, sau khi trao đổi với Cục xuất bản (Bộ Văn hóa), Nha Khí tượng đã gửi công văn cho các cơ quan xuất bản lịch đề nghị nộp lưu chiểu thêm ngoài số lượng đã quy định theo Sắc lệnh số 18-SL ngày 31-01-1946 và Nghị định số 275-TTg ngày 24-6-1957, mỗi loại hai bản cho Nha Khí tượng. Phần lớn các cơ quan xuất bản lịch đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ này. Các bản lịch lưu chiểu đã giúp Nha Khí tượng phát hiện được những sai sót, sơ suất trong nội dung các lịch xuất bản và nhờ đó đã có những ý kiến bổ khuyết kịp thời. Tuy vậy, số lượng lịch lưu chiểu gửi đến Nha Khí tượng hàng năm ở trung ương mới được khoảng ba phần tư, còn ở các địa phương thì hầu như không có. Vì lẽ đó, việc quản lý lịch của Nhà nước chưa làm được đầy đủ, lịch phát hành ra rải rác còn có ít nhiều sai sót (ví dụ lầm lẫn giữa ngày tiết và thời tiết, bỏ sót một số ngày tiết, không ghi tháng đủ, tháng thiếu trong phần âm lịch, cắt xén, bao dán sai hoặc sót ngày…).

Để chấn chỉnh tình hình này, Bộ Văn hóa và Nha Khí tượng thống nhất quy định như sau:

1. Tất cả các loại lịch, (lịch sổ, lịch túi, lịch bàn, lịch bướm, lịch tờ… kể cả lịch giới thiệu ra nước ngoài) muốn được cấp giấy phép xuất bản thì bảng ngày tháng trong lịch phải được Nha Khí tượng duyệt.

Các nhà xuất bản và các cơ quan ở Hà Nội xin duyệt ở Nha Khí tượng, các cơ quan ở địa phương xin duyệt ở các Đài khí tượng tỉnh được Nha Khí tượng ủy quyền.

Còn các phần khác in trong lịch với mục đích tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, kiến thức khoa học hoặc quảng cáo thì cơ quan xuất bản phải chịu trách nhiệm về nội dung.

2. Trước khi phát hành, các cơ quan xuất bản lịch phải nộp lưu chiểu, ngoài số lượng đã quy định trước đây (Thư viện trung ương 8 bản, Cục xuất bản 2 bản, Sở hoặc Ty văn hóa 1 bản), cần nộp thêm mỗi loại 2 bản cho Nha Khí tượng (ở Hà Nội nộp cho Nha trung ương, ở địa phương nộp cho Đài khí tượng tỉnh).

3. Cục xuất bản và các Sở, Ty văn hóa cũng như các Đài khí tượng tỉnh có nhiệm vụ theo dõi và nhắc nhở các cơ quan xuất bản lịch thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này.

4. Thông tư này bắt đầu thi hành cho các loại lịch xí nghiệp vào năm 1971.

GIÁM ĐỐC
NHA KHÍ TƯỢNG
Nguyễn Xiển
K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
THỨ TRƯỞNGNguyễn Đức Quỳ