BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 152/2007/TTLT /BTC-BKHCNThông tư liên tịch  152/2007/TTLT/BTC-BKHCN  hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức hội chợ công nghệ và thiết bị

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ(TECHMART)

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ;
Để thống nhất công tác quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệvà thiết bị, liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lýtài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị như sau
:

I. NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng đối vớihoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (gọi tắt là Techmart) theo quy địnhtại Quy chế chợ công nghệ và thiết bị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, do Nhànước hỗ trợ kinh phí được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phê duyệt.

2. Đối tượng thực hiện Thông tưnày là các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơquan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng kinh phí tổ chức Chợ công nghệ vàthiết bị.

3. Kinh phí tổ chức Chợ côngnghệ và thiết bị bao gồm ngân sách sự nghiệp khoa học (Trung ương và địaphương), các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cánhân trong và ngoài nước, nguồn thu từ nhu cầu các dịch vụ gia tăng của các tổchức và cá nhân tham gia Techmart, nguồn thu khác (nếu có).

Việc sử dụng và quản lý kinhphí, tài sản phục vụ tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị được thực hiện theo quyđịnh của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính,tài sản hiện hành và các quy định tại Thông tư này.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nguồn kinh phí tổ chức chợcông nghệ và thiết bị:

1.1. Đối với Chợ công nghệ vàthiết bị Việt Nam (Techmart Việt Nam).

a- Kinh phí sự nghiệp khoahọc của ngân sách trung ương.

b- Kinh phí đóng góp từ các địaphương tham gia Techmart Việt Nam (nếu có).

c- Nguồn thu từ các khoản đónggóp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoàinước; thu từ cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các tổ chức và cá nhân tham giaTechmart (ngoài các dịch vụ được hỗ trợ), nguồn thu chưa sử dụng hết năm trướcchuyển sang; các khoản thu khác (nếu có) được sử dụng để chi cho hoạt động tổchức Techmart.

1.2. Đối với Chợ công nghệ vàthiết bị địa phương (Techmart địa phương).

a- Kinh phí sự nghiệp khoa họccủa địa phương thực hiện đảm bảo.

b- Nguồn thu từ các khoản đónggóp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoàinước; thu từ cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các tổ chức và cá nhân tham giaTechmart (ngoài các dịch vụ được hỗ trợ), nguồn thu chưa sử dụng hết năm trướcchuyển sang; các khoản thu khác (nếu có) được sử dụng để chi cho hoạt động tổchức Techmart.

Việc phân định nội dung chi giữacác nguồn kinh phí được cụ thể trong Đề án tổ chức Techmart được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt.

2. Nội dung chi của hoạt động tổchức chợ công nghệ và thiết bị bao gồm:

a- Chi hoạt động của Ban Tổ chứcTechmart: Là những nhiệm vụ chi cho Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy địnhtại Điều 13, Điều 14 Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007 về việc banhành Quy chế Techmart.

b- Một số nội dung chi đặc thù

- Chi truyền hình trực tiếp (nếucó).

- Chi khen thưởng, làm bằng khen,giấy khen, giấy chứng nhận, phù điêu, cúp trao giải;

- Chi xây dựng Website (Techmartảo);

- Chi thu thập, xử lý, tổng hợp,nhập dữ liệu thông tin công nghệ và thiết bị;

- Chi thuê chuyên gia tư vấn tạiTechmart;

- Chi phí đi lại, ăn ở, vậnchuyển trang thiết bị, chi vận chuyển tài liệu của Ban tổ chức và Hội đồng xétthưởng;

- Chi phí đi lại, ăn ở, vậnchuyển trang thiết bị của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học có gian hàngtham gia tại Techmart;

c- Chi khác (nếu có).

3. Mức chi áp dụng cho hoạt độngtổ chức chợ công nghệ thiết bị:

3.1. Chi công tác phí cho thànhviên Ban tổ chức, Hội đồng xét thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập;

3.2. Chi hội nghị, hội thảo thựchiện theo nội dung chi hội thảo khoa học quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Khoa học vàCông nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối vớicác đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

3.3. Chi thông tin liên lạc thựchiện theo hình thức khoán, cụ thể như sau:

- Thành viên của Ban tổ chứcTechmart: 150.000 đồng/người/cả đợt Techmart;

- Thành viên của các Tiểu ban:100.000đ/người/cả đợt Techmart.

Trường hợp cần thiết, Trưởng bantổ chức quyết định danh sách cán bộ được phép thanh toán tiền thông tin liênlạc trong thời gian phục vụ Techmart. Mức cước thông tin được thanh toán tối đakhông quá 100.000đồng/người cho thời gian diễn ra Techmart.

3.4. Chi dịch thuật: Mức chidịch thuật được quy định như sau:

Dịch viết:

- Dịch tài liệu công nghệ từtiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại, mức chi từ 50.000đồng/trang- 70.000 đồng/trang (300 từ).

Dịch nói:

- Dịch nói thông thường: Khôngquá 80.000đ/người/giờ, tương đương với không quá 640.000đ/người/ngày làm việc 8tiếng.

- Dịch đuổi: Không quá 200.000đồng/người/giờ, tương đương với không quá 1.600.000đ/người/ngày làm việc 8tiếng.

Các định mức chi dịch thuật nóitrên chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết khi phải thuê biên, phiên dịchtừ bên ngoài, không áp dụng cho biên, phiên dịch là cán bộ của cơ quan, đơn vị.

3.5. Chi bồi dưỡng cho cán bộ vànhân viên tham gia trực tiếp trong thời gian diễn ra Techmart:

- Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng bantổ chức, các thành viên chỉ đạo: 150.000đ/người/ngày.

- Thành viên Ban tổ chức,trưởng, phó các Tiểu ban: 120.000đ/người/ngày.

- Thành viên các tiểu ban:100.000đ/người/ngày.

- Cán bộ, nhân viên tham giatrực tiếp: 50.000đ/người/ngày.

Trường hợp một người làm nhiềunhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

3.6. Chi văn phòng phẩm, in ấn,sao chụp tài liệu, Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận, làm cúp, phù điêu,giấy mời, làm thẻ căn cứ theo chế độ hiện hành, hoá đơn, chứng từ hợp pháp vàđược cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện (Chi làm Cúp trao giải, mức chi tốiđa không quá 1.000.000 đồng/cúp; chi làm phù điêu không quá 150.000 đồng/ phùđiêu);

3.7. Chi hỗ trợ không quá 50%tiền công tác phí theo chế độ quy định trong thời gian chính thức tổ chứcTechmart đối với các chuyên gia, nhà khoa học độc lập nhưng tối đa không quá 2người/ 1 gian hàng; chi hỗ trợ 50% kinh phí vận chuyển tập trung các trangthiết bị, vật phẩm trưng bày, giới thiệu tại Techmart.

Số kinh phí còn lại để thực hiệnvận chuyển thiết bị, vật phẩm trưng bày, giới thiệu tại Techmart; kinh phí ăn,ở, đi, lại của các chuyên gia, các nhà khoa học: Ban tổ chức yêu cầu đơn vị bốtrí kinh phí tham gia Techmart trong nguồn tài chính của đơn vị hoặc Ban tổchức huy động kinh phí từ các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp khác của các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ.

3.8. Chi thu thập, xử lý, tổnghợp nhập dữ liệu chi tiết thông tin công nghệ và thiết bị: 20.000 đồng/ côngnghệ, thiết bị.

3.9. Mức chi tiền thưởng cho cáctập thể, đơn vị có sản phẩm tiêu biểu tham gia tích cực chợ công nghệ và thiếtbị; các cá nhân là nông dân, công nhân và học sinh, sinh viên có sản phẩm sángtạo, tiêu biểu trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia chợ côngnghệ và thiết bị do Ban tổ chức quy định nhưng không vượt quá các quy định vềchế độ tiền thưởng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về chế độ thiđua, khen thưởng.

3.10. Các khoản chi khác chưađược quy định từ tiết 3.1 đến 3.9: Thực hiện theo dự toán được cấp có thẩmquyền phê duyệt và theo hợp đồng kinh tế, hoá đơn chứng từ hợp pháp và các vănbản pháp quy có liên quan và nằm trong khuôn khổ tổng dự toán kinh phí tổ chứcTechmart được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Lộ trình hỗ trợ kinh phí tổchức Techmart từ ngân sách nhà nước.

- Từ nay đến hết năm 2010 ngânsách nhà nước thực hiện đảm bảo chi tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị bao gồmchi cho Ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổ chức-lễ tân, công tác thông tintuyên truyền, chi chuẩn bị nội dung, chi thực hiện công tác vận động tài trợ,chi khen thưởng; chi thuê mặt bằng và dàn dựng các gian hàng, chi hỗ trợ côngtác phí ( bao gồm ăn, nghỉ, đi lại) và vận chuyển trang thiết bị đối với cánhân độc lập có gian hàng tham gia Techmart; chi hỗ trợ vận chuyển thiết bị củacác tổ chức tham gia Techmart.

- Từ năm 2011 thí điểm thu phíđối với các tổ chức, cá nhân có gian hàng tham gia tại Chợ công nghệ và thiếtbị, mức thu cụ thể sẽ do Ban tổ chức quy định. Kinh phí nhà nước thực hiện đảmbảo:

+ Năm 2011: Nhà nước đảm bảo tốiđa 80 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ thuật của Techmart (kinh phí chi thuê mặtbằng, an ninh, chi điện nước, bảo vệ Techmart, chi dàn dựng gian hàng tiêuchuẩn); đảm bảo các khoản chi liên quan đến Ban tổ chức như tổ chức-lễ tân, chithông tin tuyên truyền, chi chuẩn bị nội dung, vận động tài trợ, chi khenthưởng và các khoản chi liên quan khác (gọi chung là các khoản chi của Ban tổchức)

+ Năm 2012: Nhà nước đảmbảo tối đa 60 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ thuật của Techmart ; đảm bảo cáckhoản chi của Ban tổ chức.

+ Năm 2013: Nhà nước đảm bảo tốiđa 40 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ thuật của Techmart ; đảm bảo các khoản chicủa Ban tổ chức.

+ Năm 2014: Nhà nước đảm bảo tốiđa 20 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ thuật của Techmart ; đảm bảo các khoản chicủa Ban tổ chức.

- Từ năm 2015: Ngân sách nhànước đảm bảo kinh phí hoạt động chung của Ban tổ chức. Các khoản kinh phí khácsẽ do các đơn vị tham gia Techmart đóng góp cùng với các nguồn huy động khác đểđảm bảo.

III. LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀQUYẾT TOÁN KINH PHÍ

1. Lập dự toán chi Ngân sách nhànước tổ chức Techmart:

Hàng năm, vào thời điểm xây dựngdự toán thu chi ngân sách nhà nước, căn cứ vào kế hoạch tổ chức Techmart các cơquan tổ chức thực hiện Techmart lập dự toán chi ngân sách cho hoạt động củaTechmart trình các cấp có thẩm quyền để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách sựnghiệp khoa học và công nghệ cấp tương ứng (Trung ương hoặc địa phương ), cụthể:

- Bộ Khoa học và Công nghệ lậpdự toán chi ngân sách tổ chức Techmart Việt Nam (bao gồm quy mô toàn quốc vàquy mô vùng) gửi Bộ Tài chính để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theoquy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ cân đối trong ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức Techmartđịa phương, tham gia vào Techmart Việt Nam (Bao gồm cả Techmart quy mô toànquốc và Techmart quy mô vùng) hoặc hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệtrực thuộc tham gia các Techmart.

2. Giao và rút dự toán kinh phítổ chức Techmart:

a. Đối với kinh phí từ nguồnngân sách Trung ương:

- Ngân sách Trung ương chi tổ chứcTechmart Việt Nam (bao gồm cả Techmart quy mô cả nước và Techmart quy mô vùng),kinh phí triển khai các hoạt động của trung ương tại Techmart địa phương đượcgiao trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của Bộ Khoa họcvà Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ giaodự toán cho đơn vị chủ trì thực hiện rút dự toán chi theo tiến độ và khối lượngcông việc phân công trong Đề án tổ chức Techmart được duyệt và có trách nhiệmsử dụng và quyết toán số kinh phí này theo quy định của Luật Ngân sách nhànước.

b. Đối với kinh phí từ nguồnngân sách địa phương:

- Kinh phí từ nguồn ngân sáchđịa phương chi tổ chức Techmart địa phương, tham gia đóng góp kinh phí tổ chứcTechmart Việt Nam được giao trong dự toán chi của cơ quan thực hiện nhiệm vụ tổchức Techmart địa phương.

- Đơn vị được giao tổ chứcTechmart tại địa phương rút dự toán để chi theo tiến độ và khối lượng công việcđã phân công, có trách nhiệm sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quyđịnh của Luật Ngân sách Nhà nước.

Việc giao và rút dự toán thựchiện theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước, đảm bảo chi theo tiếnđộ và khối lượng công việc đã được giao.

3. Hạch toán, quyết toán cáckhoản thu chi:

Kinh phí tổ chức Techmart đượchạch toán theo các mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. Kếtthúc tổ chức Techmart, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tổ chứcTechmart có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiêncứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Tài chính, Sở KH&CN, Kho bạc NN các tỉnh, TP. trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TC, Bộ KH&CN;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính.
- Lưu: VT Bộ TC, Bộ KH&CN.