THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -BỘ NỘI VỤ -
BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/2006/TTLT-BGD
&ĐT-BNV-BTC
NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/2005/Q Đ-TTg NGÀY 06/10/2005CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘPHỤ CẤP ƯU ĐàI ĐỐI VỚI
NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC
CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Căn cứ Quyết địnhsố 244/2005/Q Đ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủtướng Chính phủ quy định về chếđộ phụ cấp ưu đãi đối với nhàgiáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơsở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐITƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1. Phạm vivà đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cảnhững người trong thời gian thử việc,hợp đồng) thuộc biên chế trảlương, đang trực tiếp giảng dạy trongcác cơ sở giáo dục công lập thuộc hệthống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm,học viện thuộc cơ quan nhà nước,Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sauđây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập)được nhà nước cấp kinh phí hoạtđộng (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhànước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quyđịnh của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trongthời gian thử việc, hợp đồng) thuộcbiên chế trả lương của các cơ sở giáodục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ tráchđội, hướng dẫn thực hành tại cácxưởng trường, trạm, trại, phòng thínghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trảlương của các cơ sở giáo dục công lập,trực tiếp giảng dạy đủ số giờtheo quy định của cấp có thẩm quyền.

2.Điều kiện áp dụng

a) Đốitượng quy định tại khoản 1 mục nàyđã được chuyển, xếp lương theoNghị định số 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004của Chính phủ về chế độ tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng vũ trang (sau đây gọitắt là Nghị định số 204/2004/N Đ-CP) vào cácngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (cácngạch có 2 chữ số đầu của mã sốngạch là 15) thì được hưởng phụcấp ưu đãi. Riêng đối tượng quyđịnh tại điểm b và điểm c khoản 1mục này không nhất thiết phải xếp vào cácngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đàotạo;

b) Đốitượng quy định tại khoản 1 mục nàykhông được tính hưởng phụ cấp ưuđãi trong các thời gian sau:

- Thời gianđi công tác, làm việc, học tập ở nướcngoài hưởng 40% tiền lương theo quy địnhtại khoản 4 Điều 8 Nghị định số204/2004/N Đ-CP;

- Thời gianđi công tác, học tập ở trong nước không thamgia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

-Thời gian nghỉ việc riêng không hưởnglương liên tục từ01 tháng trở lên;

- Thời giannghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thờihạn theo quy định của Điều lệ bảohiểm xã hội hiện hành;

- Thời gianbị đình chỉ giảng dạy.

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH

1. Mứcphụ cấp

a) Mứcphụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáođang trực tiếp giảng dạy trong cáctrường đại học, cao đẳng, các họcviện, trường bồi dưỡng của cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, tổ chức Đảng, tổ chức chínhtrị -xã hội ở Trungương và các trường chính trị của cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sưphạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa họcMác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

b)Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhàgiáo đang trực tiếp giảng dạy trong cáctrường trung học cơ sở, trung học phổthông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâmdạy nghề ở đồng bằng, thành phố,thị xã; trường trung học chuyên nghiệp,trường dạy nghề; các trung tâm bồidưỡng chính trị của huyện, quận, thịxã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c) Mứcphụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáođang trực tiếp giảng dạy trong cáctrường mầm non, tiểu học ở đồngbằng, thành phố, thị xã; các trường trunghọc cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâmkỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp,trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạynghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

d) Mứcphụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáođang trực tiếp giảng dạy trong cáctrường sư phạm, khoa sư phạm (đạihọc, cao đẳng, trung học), trường cánbộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáodạy môn chính trị trong các trường trung họcchuyên nghiệp, trường dạy nghề;

đ)Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhàgiáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoahọc Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cáctrường đại học, cao đẳng;

e) Mứcphụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáođang trực tiếp giảng dạy trong các trườngmầm non, tiểu học ở miền núi, hảiđảo, vùng sâu, vùng xa.

Việcxác định địa bàn miền núi thực hiệntheo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địabàn hải đảo theo thực tế địa lý;địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặcđiểm của từng địa phương doUỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ýkiến thống nhất của Liên Bộ.

2. Cách tính

Mứcphụ cấp ưu đãi được hưởng =Mức lương tối thiểu chung x [hệ sốlương theo ngạch, bậc hiện hưởng +hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo(nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niênvượt khung (nếu có)]xtỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

III. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUỒN CHI TRẢ

1. Phươngthức chi trả

Phụ cấpnày được trả cùng kỳ lương hàng tháng(kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng đểtính đóng, hưởng chế độ bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế.

2. Nguồnchi trả

Nguồn kinh phíchi trả chế độ phụ cấp ưu đãiđược sử dụng từ nguồn thu sựnghiệp của cơ sở giáo dục theo quy địnhvà nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo cácThông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính vềxác định nhu cầu, nguồn và phương thức chithực hiện cải cách tiền lương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủtrưởng cơ sở giáo dục căn cứđối tượng, mức hưởng phụ cấpưu đãi hướng dẫn tại Thông tư nàylập dự toán chi trả phụ cấp ưu đãiđối với nhà giáo của đơn vị mình (theomẫu đính kèm) gửi cơ quan quản lý cấp trêntrực tiếp trước ngày 01/6 hàng năm đểxét duyệt theo phân cấp hiện hành.

2. Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tàichính kiểm tra việc thực hiện Quyếtđịnh số 244/2005/Q Đ-TTg ngày 06/10/2005 củaThủ tướng Chính phủ đối với cácBộ, ngành, địa phương.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chếđộ phụ cấp ưu đãi quy địnhtại Thông tư này được tính hưởng từngày 01/10/2004. Trường hợp có tháng nhà giáo đãtạm hưởng phụ cấp ưu đãi vớimức bằng số tiền đã thực lĩnh nhưtrước ngày 01/10/2004 mà số tiền tuyệtđối tạm hưởng nhiều hơn sốtiền tuyệt đối tính theo Thông tư này thì khôngphải bồi hoàn.

Bãi bỏ Thôngtư số 147/1998/TT-LT-TCCP-TC-L ĐTBXH-GDĐT ngày 05/3/1998hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 973/1997/Q Đ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủtướng Chính phủ về chế độ phụcấp ưu đãi đối với giáo viên đangtrực tiếp giảng dạy trong các trường cônglập của Nhà nước và điểm 4.9 khoản 4Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT /BGD&ĐT-BTC ngày29/8/2003 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tàichính hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 494/Q Đ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủtướng Chính phủ về "Một số biện phápnâng cao chất lượng và hiệu quả giảngdạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, Tưtưởng Hồ Chí Minh trong các trường đạihọc, cao đẳng, môn chính trị trong các trườngtrung học chuyên nghiệp và dạy nghề".

2. Cơ sởgiáo dục ngoài công lập được vận dụngthực hiện chế độ phụ cấp ưuđãi đối với nhà giáo từ nguồn thu hợppháp của đơn vị.

Trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ,ngành, địa phương gửi văn bản vềLiên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNHTHỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤTHỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Điều

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vọng