BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 01/2007/TTLT /BTM-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế

 và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công

và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

__________________________

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thuốc lá điếu, xì gà là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến để hút.

2. Ban hành danh mục thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu theo chế độ doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

3. Sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nước thống nhất quản lý việc sản xuất, nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà; kiểm soát việc cung cấp, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường. Chỉ doanh nghiệp thương mại nhà nước được chỉ định mới được phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để kinh doanh trong nước.

4. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu phục vụ sản xuất không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công nghiệp.

5. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu tham dự hội chợ, triển lãm không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thương mại.

6. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để bán trong cửa hàng miễn thuế không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu thuốc lá điếu, xì gà thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan cửa khẩu.

II. CHỈ ĐỊNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC, THỦ TỤC VÀ CỬA KHẨU NHẬP KHẨU

1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu

Chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Thủ tục nhập khẩu

Áp dụng chế độ cấp phép tự động đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu. Thủ tục cấp phép tự động được thực hiện như sau:

a) Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp thương mại nhà nước phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động, có xác nhận của Bộ Thương mại và 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phân tích mẫu theo quy định tại khoản 4, Mục III của Thông tư này.

b) Đơn đăng ký nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thuốc lá điếu, xì gà chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

III. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU

1. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, tuân thủ các quy định đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam, phải dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu tiêu thụ tại thị trường nội địa theo các quy định hiện hành về phân phối, đại lý bán buôn và bán lẻ thuốc lá.

3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàm lượng một số chất độc hại trong thuốc lá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

4. Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giấy chứng nhận phân tích mẫu này sẽ có hiệu lực cho tất cả các lô hàng nhập khẩu cùng một nhãn mác sản phẩm từ cùng một nguồn cung cấp.

5. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam; phải ghi xuất xứ nơi sản xuất; phải ghi nơi tiêu thụ là “cung cấp cho thị trường Việt Nam”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Bộ trưởng Bộ Thương mại uỷ quyền cho Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.

2. Sau 03 năm, Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan đánh giá việc thực hiện Thông tư này để xem xét việc gia hạn thời hạn nhập khẩu của Vinataba hoặc bổ sung doanh nghiệp thương mại nhà nước tham gia nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

3. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp sẽ đình chỉ hoặc không gia hạn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà đối với những trường hợp vi phạm các quy định của Thông tư này hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Hàng quý, doanh nghiệp thương mại nhà nước báo cáo về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá điếu, xì gà, trong đó nêu rõ: chủng loại, số lượng, trị giá nhập khẩu, giá bán, mạng lưới bán buôn và bán lẻ thuốc lá nhập khẩu ở thị trường trong nước và dự kiến kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới (theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này).

Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, doanh nghiệp thương mại nhà nước có báo cáo (thay cho báo cáo quý III) gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Thương mại
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Công nghiệp
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Phan Thế Ruệ

Châu Huệ Cẩm