THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
SỐ 02/2002/TTLT /BTC-MTTW NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNHTHỰC HIỆN
"CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG
VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ" VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP
DO UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợpvới Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"; Thực hiện ýkiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp liên tịch với Ban Thườngtrực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam (công văn số 57/TB-VPCP ngày 03 tháng 07 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ); Căn cứ ý kiến của Thủ tướngChính phủ (công văn 6100/VPCP-QHQH ngày 13-12-2001 của Văn phòng Chính phủ)thống nhất tên gọi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mớiở khu dân cư" thành tên gọi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hoá ở khu dân cư" do Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thịtrấn quản lý, chủ trì, nối tiếp cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngcuộc sống mới ở khu dân cư" trước đây; Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thườngtrực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn côngtác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hoá ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Đoàn Chủtịch Uỷ ban Trung ươngmặt trận Tổ quốcViệt Nam phát động như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Thông tư này áp dụng đối với cuộc vận động "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do Uỷ ban mặt trận Tổquốc các cấp tổ chức thực hiện; "các chương trình dự án Quốc gia" vàcuộc "vận độngquyên góp độtxuất" ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theochỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam phát động.

II- NGUYÊN TẮC CẤP KINH PHÍ

1- Kinh phí bảo đảm cho cuộc vận động "Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do ngân sách Nhà nước bảo đảmtheo nguyên tắc cấp nào tổ chức thực hiện do ngân sách cấp đó bảo đảm kinh phíhoạt động. Riêng đối với khu dân cư do ngân sách tỉnh cân đối.

2- Kinh phí để vận động nhân dân thực hiện một số đề ántrong các chương trình, dự án quốc gia được bảo đảm bằng nguồn kinh phí củachương trình, dự án quốc gia theo quy định về sử dụng kinh phí đối với từngchương trình, dự án quốc gia.

3- Kinh phí bảo đảm cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủnghộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo củaĐảng, Chính phủ do Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namchủ trì phát động do ngân sách Trung ương bảo đảm.

III- NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

1- Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hoá ở khu dân cư":

1.1- Nội dung chi:

a- Các nội dung chi do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thực hiện:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tintuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động.

- Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

- Chi sơ kết hàng năm và tổng kết định kỳ 5 năm 1 lần.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thànhtích xuất sắc trong cuộc vận động.

- Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ cuộc vận động (nếucó).

b- Các nội dung chi do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấphuyện thực hiện:

- Chi tổ chức cho cuộc vận động: Chi phí cho công tác thôngtin tuyên truyền để phát động nhân dân trong tỉnh, huyện hưởng ứng tham giacuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

- Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

- Chi sơ kết hàng năm; Tổng kết định kỳ 5 năm 1 lần đối vớicấp tỉnh, 2 lần đối với cấp huyện.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tíchxuất sắc trong các cuộc vận động.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác phục vụ cuộc vận động (nếucó).

c- Các nội dung chi do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã,phường, thị trấn tổ chức thực hiện:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi làm khẩu hiệu, pano, ápphích tuyên truyền cho cuộc vận động.

- Chi họp triển khai thực hiện ở khu dân cư (tiền chè, nướcuống).

- Chi làm giấy chứng nhận công nhận gia đình văn hoá, ngườitốt việc tốt.

- Chi sơ kết hàng năm.

- Chi cho công tác khen thưởng hàng năm.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác (nếu có).

- Đối với khu dân cư:

- Chi tiền chè, nước uống, dầu đèn, điện ánh sáng cho Bancông tác Mặt trận ở khu dân cư họp bàn biện pháp triển khai vận động nhân dân.

- Chi tổ chức ngày Hội đoàn kết toàn dân hàng năm (18-11).

- Chi thông tin, tuyên truyền của Ban công tác Mặt trận tạicộng đồng dân cư.

- Chi tiền xăng, xe đi công tác vận động của Ban công tácMặt trận ở khu dân cư và xã, phường.

- Chi biểu dương thành tích cá nhân, tổ dân cư thực hiện tốtcác phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát độnghàng năm và đột xuất.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác (nếu có).

1.2- Mức chi:

- Mức chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội nghị thực hiệntheo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị.

- Mức chi tiền thưởng áp dụng theo mức chi quy định tạiThông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tácquản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiệnnhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đối với các trường hợp được khenthưởng ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001của Bộ Tài chính thì tuỳ theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địaphương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mứctiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tàichính.

- Đối với khu dân cư: Để tạo điều kiện cho cuộc vận động ởkhu dân cư đạt kết quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngbố trí dự toán ngân sách đảm bảo thực hiện các nội dung chi cho cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" quy địnhtại tiết d, điểm 1.1 của Thông tư này theo mức 1.000.000đ/năm/khu dân cư (Mộttriệu đồng/năm/khu dân cư).

2/ Đối với cuộc vận động nhân dân thực hiện một số đề ántrong các chương trình, dự án quốc gia:

Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cáccấp trong việc thực hiện các chương trình quốc gia như xoá đói giảm nghèo,phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chốngtội phạm, bảo đảm an toàn giao thông; trên cơ sở đề nghị và dự toán của BanThường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp xem xétbố trí kinh phí cần thiết theo quy định hiện hành để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốccác cấp thực hiện đối với từng chương trình quốc gia.

3- Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất:

3.1- Nội dung chi:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tintuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động.

- Chi cho công tác kiểm tra, đôn đốc.

- Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tíchxuất sắc trong các cuộc vận động.

- Các khoản chi khác phục vụ cuộc vận động: Chi vận chuyểnhàng hoá, chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thu gom tiền, hàng hoá do các tổchức và cá nhân ủng hộ.

3.2- Mức chi:

- Mức chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội ghị quán triệtvà phổ biến chủ trương, sơ kết, tổng kết cuộc vận động theo quy định hiện hànhvề chi hội nghị.

- Mức chi tiền thưởng áp dụng theo mức chi quy định tạiThông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tácquản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiệnnhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đối với các trường hợp được khenthưởng ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001của Bộ Tài chính thì tuỳ theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địaphương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mứctiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16-4-2001 của Bộ Tàichính.

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ công chức Nhà nước trực tiếp thugom tiền, hàng hoá ủng hộ, chi làm đêm, thêm giờ mức chi áp dụng theo quy địnhvề chế độ làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày02-6-1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độtrả lương thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

- Chi bồi dưỡng lao động thuê ngoài, mức tối đa không quá20.000đồng/ngày/người.

- Chi vận chuyển hàng hoá: Căn cứ theo hoá đơn, chứng từ thutiền hợp lệ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá.

IV- LẬP, CHẤP HÀNH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ:

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sáchNhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày18-7-1998 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyếttoán ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về quản lý sử dụng và quyếttoán kinh phí đối với các chương trình, dự án quốc gia. Thông tư này hướng dẫnthêm một số nội dung sau:

1- Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hoá ở khu dân cư":

- Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho nămsau, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phíbảo đảm cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" theo nộidung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và mức chi cụ thể theo quy địnhtại điểm III- Thông tư này gửi cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét tổng hợptrình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có tráchnhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quyđịnh hiện hành.

Riêng kinh phí để thực hiện các nội dung công việc của cuộcvận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, Ban Thường trựcUỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán gửiUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí, cân đối đủkinh phí đến xã, phường đảm bảo mức chi theo quy định tại điểm III-1.2 củaThông tư này (1 triệu đồng/năm/khu dân cư). Uỷ ban nhân dân xã, phường có tráchnhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí này theo quy định hiện hành.

2- Đối với việc thực hiện các chương trình, dự án quốc gia:Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp căn cứ vào các quy định hiệnhành về nội dung chi, định mức chi và hướng dẫn lập dự toán kinh phí đối vớitừng chương trình, dự án quốc gia lập dự toán kinh phí gửi Ban chủ nhiệm chươngtrình, dự án quốc gia thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương (đối với cấp Trung ương)và Ban chỉ đạo chương trình, dự án quốc gia ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (đối với cấp địa phương). Khi phân bổ kinh phí chương trình, dự án quốcgia, Ban chủ nhiệm chương trình và Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương cótrách nhiệm xem xét đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc để bố trí kinh phí phùhợp với nội dung của chương trình, dự án đồng thời hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổquốc các cấp, thực hiện đúng các quy định về sử dụng kinh phí của từng chươngtrình, dự án quốc gia.

3- Đối với các cuộc vận động quyên góp đột xuất:

- Khi phát động cuộc vận động quyên góp đột xuất, căn cứ vàonội dung chi, mức chi quy định tại điểm III nêu trên. Ban Thường trực Đoàn Chủtịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập dự toán kinh phí cho từngcuộc vận động trong đó có chi tiết cho các địa phương gửi Bộ Tài chính xem xéttrình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện cuộc vậnđộng. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tráchnhiệm phân bổ và hướng dẫn các địa phương sử dụng số kinh phí được cấp bảo đảmđúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

- Căn cứ vào số phân bổ kinh phí cho các địa phương của BanThường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tàichính thực hiện cấp kinh phí uỷ quyền cho các địa phương để tổ chức thực hiện.Kết thúc cuộc vận động quyên góp, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cáccấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùngcấp theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở khối lượng công việc cần thiết phải triển khaithực hiện và số kinh phí do Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam phân bổ cho địa phương, văn bản hướng dẫn sử dụng kinhphí của Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương đề xuất phương án phân bổ kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận,huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương phê duyệt làm căn cứ phân bổ và cấp phát kinh phí cho uỷ banMặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thực hiện.

- Kết thúc cuộc vận động quyên góp, Ban Thường trực Uỷ banMặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơquan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịchUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ chiphí tổ chức cuộc vận động quyên góp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi BộTài chính để theo dõi.

V- TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

- Cơ quan tài chính các cấp định kỳ và đột xuất tiến hànhkiểm tra việc cấp, quản lý, sử dụng kinh phí, nhằm đảm bảo việc sử dụng kinhphí cho các cuộc vận động đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chịu tráchnhiệm phối hợp với cơ quan tài chính các cấp để kiểm tra hướng dẫn việc sử dụngkinh phí cho các cuộc vận động đúng nội dung và chế độ quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày kývà thay thế Thông tư số 71/1999/TTLT /BTC-MTTQTW ngày 11-6-1999 của Liên tịch BộTài chính - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Tài chính và Ban thường trực Đoàn Chủtịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết.