THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯLIÊN BỘ SỐ 07 LB/TT NGÀY 24/4/1996 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thủ tướng Chính phủ cóQuyết định số 1128/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 về việc chuyển giao nhiệm vụquản lý Nhà nước về sản xuất kinh doanh muối từ Bộ Thương mại sang Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn.

Để thực hiện nhiệm vụThủ tướng giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ hướng dẫn bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn như sau:

I. ĐỐI VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: (ĐỐIVỚI CÁC TỈNH CÓ SẢN XUẤT KINH DOANH MUỐI)

1. Chức năng: Ngoài chức năng đã quy định tại Thông tư 07LB/TT, Sở còn có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quảnlý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sựchỉ đạo, quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nghiệpvụ chuyên môn chuyên ngành sản xuất kinh doanh muối.

2. Về nhiệm vụ: Ngoài những nhiệm vụ đã quy định tại Thôngtư Liên Bộ số 07 LB/TT, nay bổ sung thêm các nhiệm vụ sau:

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền cácvăn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạmpháp luật về sản xuất, kinh doanh muối.

2.2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chiến lược, quy hoạch tổngthể, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về sản xuất, kinh doanh muối trênđịa bàn tỉnh và tổ chức hướng dẫn chỉ đạo thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra thanh tra việc thực hiệncác chính sách về sản xuất, kinh doanh muối.

2.4. (Nhiệm vụ 2.6 trong Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT) bổsung thêm: Tổ chức chỉ đạo công tác khuyến diêm.

2.5. (Nhiệm vụ 2.9 trong Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT) bổsung thêm: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp sảnxuất, kinh doanh muối theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định của Uỷban nhân dân tỉnh về phân cấp hoặc uỷ quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn quản lý.

3. Về tổ chức quản lý Nhà nước ngành muối ở Sở:

Tuỳ theo tình hình thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn có thể giao bổ sung nhiệm vụ quản lý về sảnxuất, kinh doanh muối cho một trong các Phòng thuộc Sở.

II. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ SẢN XUẤT,
KINH DOANH MUỐI):

1. Chức năng: Ngoài chức năng đã quy định tại Thông tư liênBộ số 07 LB/TT, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp Uỷ ban nhân dânhuyện và tương đương (gọi chung là huyện) thực hiện chức năng quản lý Nhà nướcvề sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ: Ngoài những nhiệm vụ đã quy định tại Thông tưLiên Bộ số 07 LB/TT, nay bổ sung thêm:

2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp quy về quản lý Nhànước của Nhà nước, của tỉnh, của Uỷ ban nhân dân huyện về sản xuất, kinh doanhmuối trên địa bàn huyện.

2.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức hướng dẫn chỉđạo thực hiện về sản xuất, kinh doanh muối sau khi được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

2.3. (Nhiệm vụ 2.4 trong Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT): Phốihợp với Trạm khuyến nông, khuyến lâm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác khuyếndiêm.

III. CẤP Xà
(ĐỐI VỚI CÁC Xà CÓ SẢN XUẤT, KINH DOANH MUỐI):

xã có 01 uỷviên Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Thông tư Liên Bộsố 07 LB/TT, nay bổ sung thêm:

- Theo dõi kế hoạch sản xuất, kinh doanh muối;

- Phối hợp với Trạm Khuyến nông thực hiện khuyến diêm;

- Tổng hợp báo cáo tình hình về sản xuất, kinh doanh muối.

Đối với các địa phương chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nướcvề sản xuất, kinh doanh muối đã giao cho Sở, Phòng khác quản lý thì Trưởng BanTổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triểnNông thôn trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển giao cho Sở Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm.

Trong quá trình thực hiện Thông tư bổ sung, nếu có vấn đề gìvướng mắc, các địa phương báo cáo kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ để giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Nhữngquy định và hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.