THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNGBINH VÀ Xà HỘI - BỘ Y TẾ - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 03/1998/TTLT /LĐTBXH-BYT-TLĐLĐ VIỆT NAM NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN
VỀ KHAI BÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

- Căn cứ Điều 108, Điều 186 Bộ luật Lao động ngày 23-6-1994;

- Căn cứ Nghị định số 06 /CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinhlao động;

Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế và Tổng Liênđoàn lao động Việt Nam hướng dẫn về khai báo, điều tra tai nạn lao động nhưsau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Phạm vi và đối tượngáp dụng:

Đối tượng và phạm vi ápdụng là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) dướiđây:

- Các doanh nghiệp Nhànước;

- Các doanh nghiệp và cơsở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác;

- Các cá nhân sử dụng laođộng để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

- Các doanh nghiệp có vốnđầu tư của nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp,sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xãhội, đoàn thể nhân dân; các đơn vị lao động, sản xuất kinh doanh, các đơn vịhành chính, sự nghiệp của lực lượng quân đội, công an nhân dân;

- Các cơ quan hành chính,sự nghiệp;

- Các cơ quan, tổ chứcchính trị xã hội, đoàn thể nhân dân;

- Các cơ quan, tổ chứcnước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

2- Tai nạn lao động

a) Tai nạn lao động làtai nạn xảy ra do tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động gâytổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao độnghoặc gây tử vong xảy ra trong quá trình laođộng gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động (trong thời gianlàm việc, chuẩn bị hoặc thu dọn sau khi làm việc).

Được coi là tai nạn laođộng các trường hợp tai nạn xảy ra đối với người lao động lkhi đi từ nơi ở đếnnơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở và khi đang thực hiện các nhu cầu sinhhoạt cần thiết mà Luật lao động và nội quy lao động của cơ sở cho phép (nhưnghỉ giải lao, ăn cơm giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt,tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh). Tất cả những trường hợp trên phải được thựchiện ở địa điểm và thời gian hợp lý.

b) Tai nạn lao động đượcchia thành 3 loại:

+ Tai nạn lao động chếtngười: người bị tai nạn chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn; chết trên đường đicấp cưú; chết trong thời gian cấp cứu; chết trong thời gian đang điều trị; chếtdo tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động gây ra.

+ Tai nạn lao động nặng:Người bị tai nạn bị ít nhất một trong những chấn thương được quy định tại Phụlục 1 của Thông tư này.

+ Tai nạn lao động nhẹ:Là những tai nạn lao động không thuộc 2 loại tai nạn lao động nói trên.

3- Nguyên tắc khai báo vàđiều tra tai nạn lao động

a) Các vụ tai nạn laođộng chết người và tai nạn lao động làm bị thương nặng phải khai báo với cơquan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư này.

b) Tất cả các vụ tai nạnlao động đều phải được điều tra theo quy định tại thông tư này .

c)Tất cả các cơ sở (trừcác cơ sở nói ở điểm d dưới đây) khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tainạn lao động nặng phải được khai báo bằng cách nhanh nhất với cơ quan Thanh traNhà nước về an toàn lao động, Thanh tra Nhà nước về vệ sinh lao động, Liên đoànlao động và cơ quan công an gần nhất.

d) Các cơ sở thuộc lựclượng vũ trang phải khai báo các vụ tai nạn lao động theo quy định của Bộ quốcphòng, Bộ Nội vụ, đồng thời khai báo với Thanh tra Nhà nước về an toàn lao độngtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

e) Tai nạn lao động xảyra ở địa phương nào thì khai báo và điều tra ở địa phương đó.

f) Trường hợp người củacơ sở A hoặc nhân dân bị tai nạn ở cơ sở B thì cơ sở B phải thực hiện khai báonhư trường hợp người của cơ sở B bị tai nạn lao động đồng thời thông báo cho cơsở A hoặc thân nhân củangườì dân bị tainạn biết. Việc điều tra phải được tiến hành theo quy định tại mục f điểm 1 phầnII và phần III của Thông tư này. Cơ sở A phải phối hợp với cơ sở B trong việcgiải quyết hậu quả trên cơ sở kết quả điều tra.

II- TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞXẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

1- Người sử dụng lao độngcó trách nhiệm:

a) Kịp thời sơ, cấp cứungười bị nạn;

b) Khai báo bằng cáchnhanh nhất (điện thoại, FAX, công điện...) tới các cơ quan hữu quan (theo quyđịnh tại mục c, d, điểm 3 phần I của Thông tư này) và cơ quan quản lý cấp trênngáyau khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng. Trườnghợp ngưòi bị tai nạn lao động chết trong thời gian điều trị hoặc do tái phátvết thương tai nạn lao động (theo kết luận của biên bản khám nghiệm tử thi) thìphải khai báo ngay sau khi người bị tai nạn lao động chết. Nội dung khai báotại phụ lục số 2 của Thông tư này.

c) Giứnguyên hiện trường những vụ tai nạn lao độngchết người và tai nạn lao động nặng.

Trường hợp do cấp cứungười bị nạn mà hiện trường có thay đổi thì phải ghi lại đầy đủ bằng biên bản.

Chỉ được xoá bỏ hiệntrường và chôn cất tử thi nếu đã hoàn thành bước điều tra tại chỗ và được đoànđiều tra tai nạn lao động cho phép.

d) Cung cấp ngay tàiliệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn lao động theo yêu cầu của Trưởngđoàn điều tra tai nạn lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tàiliệu vật chứng ấy.

e) Tạo điều kiện chonhững người biết hoặc có liên quan đến vụ tai nạn lao động cung cấp tình hìnhcho đoàn điều tra tai nạn lao động khi được yêu cầu.

f) Tổ chức điều tra cácvụ tai nạn lao động nhẹ và tai nạn lao động nặng (trừ trường hợp nói ở điểm a,mục 1 phần III của Thông tư này) xảy ra ở cơ sở mình.

Các bước tiến hành điềutra bao gồm:

- Xem xét hiện trường.

- Thu thập tài liệu, vậtchứng có liên quan đến vụ tai nạn lao động;

- Lấy lời khai của nạnnhân, nhân chứng và những người có liên quan;

- Xác định diễn biến củavụ tai nạn lao động, nguyên nhân của vụ tai nạn lao động; các biện pháp phòngngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn; xác định trách nhiệm và hình thứcxử lý đối với những người có lỗi trong vụ tai nạn lao động;

- Lập biên bản điều tratai nạn lao động;

- Hoàn chỉnh hồ sơ vụ tainạn lao động;

Thời gian hoàn thành điềutra tai nạn lao động (kể từ khi xảy ra tai nạn lao động): 24 giờ đối với các vụtai nạn lao động nhẹ; 48 giờ đối với tai nạn lao động nặng.

Biên bản điều tra tai nạnlao động do cơ sở điều tra theo mẫu được quy định tại phụ lục số 4 của Thông tưnày.

Thành phần đoàn điều tratai nạn lao động của cơ sở bao gồm:

- Người sử dụng lao động(chủ cơ sở) hoặc người được uỷ quyền;

- Đại diện tổ chức côngđoàn cơ sở;

- Người làm công tác antoàn lao động , vệ sinh lao động của cơ sở.

Biên bản điều tra tai nạnlao động phải được lưu giữ tại cơ sở và phải được giử đến cơ quan Lao động -Thương binh và Xã hội, Y tế, Công đoàn cấp tỉnh, cơ quan quản lý cấp trên, cơquan bảo hiểm xã hội và những người bị tai nạn.

g) Thực hiện các biệnpháp khắc phục và giải quyết các hậu quả do tai nạn lao động gây ra; tổ chứcrút kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa các vụ tai nạn lao độngtương tự hoặc tái diẽn; thực hiện các kiến nghị ghi trong biên bản điều tra tainạn lao động; xử lý theo thẩm quyền những người có lỗi để xảy ra tai nạn laođộng;

h) Chịu các khoản chi phíphục vụ cho việc điều tra tai nạn lao động:

- Dựng lại hiện trường;

- Chụp, in, phóng ảnhhiện trường và nạn nhân;

- In ấn các tài liệu liênquan đến tai nạn lao động, biên bản điều tra tai nạn lao động và biện bản cuộchọp thông qua biên bản điều tra tai nạn lao động;

- Sử dụng phương tiện đilại và sử dụng phương tiện thông tin liên lạc cho đoàn điều tra tai nạn laođộng và các Giám định viên trong quá trình tiến hành điều tra tai nạn lao động;

- Tổ chức cuộc họp thôngqua biên bản điều tra tai nạn lao động;

- Giám định kỹ thuật;

- Khám nghiệm lại tử thi;

i) Gửi báo cáo kết quảthực hiện các kiến nghị ghi trong biên bản điều tra tai nạn lao động (do đoànđiều tra tai nạn lao động của các cơ quan có thẩm quyền điều tra) tới các cơquan tham gia điều tra tai nạn lao động.

k) Lưu giữ hồ sơ các vụtai nạn lao động chết người trong thời gian 15 năm và lưu giữ hồ sơ các vụ tainạn lao động khác cho đến khi người bị tai nạn lao động về hưu.

2- Những người biết hoặccó liên quan đến vụ tai nạn lao động có trách nhiệm:

a) Khai báo đầy đủ, đúngsự thật về vụ tai nạn lao động và những vấn đề có liên quan đến vụ tai nạn laođộng theo yêu cầu của đoàn điều tra tai nạn lao động. Phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật vè những điều đã khai báo.

b) Lời khai báo được viếtthành văn bản ghi rõ ngày tháng năm khai báo, có chữ ký và ghi rõ họ tên củangười khai báo.

III- ĐIỀU TRA CÁC VỤ TAINẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI

1- Thẩm quyền điều tra

a) Các cơ quan Thanh traNhà nước về an toàn lao động, Thanh tra Nhà nước về vệ sinh lao động và Liênđoàn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra các vụ tai nạn lao động chếtngười, tai nạn lao động nặng (khi xét thấy cần thiết) xảy ra trên địa bàn địaphương ( trừ các trường hợp nói ở điểm b và c dưới đây).

b) Cơ quan Thanh tra Nhànước về an toàn lao động, thanh tra Nhà nước vể vệ sinh lao động cấp Trung ươngvà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm điều tra các vụ tai nạn laođộng chết người khi xét thấy cần thiét. Khi tiến hành điều tra có sự phối hợpcủa các cơ quan lao động, y tế, tổ chức công đoàn địa phương.

c) Trách nhiệm điều tracác vụ tai nạn lao động xảy ra ở các cơ sở thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốcphòng và Bộ Nội vụ quy định.

d) Các vụ tai nạn laođộng xảy ra trên các phương tiện giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, đườngthuỷ, đường không) trừ các trường hợp xảy ra trên các tuyến đường thuộc nội bộcơ sở, do cơ quan cảnh sát giao thông điều tra với sự phối hợp của cơ quanThanh tra Nhà nước về an toàn lao động cấp tỉnh.

2- Thành lập Đoàn điềutra tai nạn lao động

a) Đoàn điều tra tai nạnlao động cấp Trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội raquyết định thành lập theo đề nghị của Chánh Thanh tra Nhà nước về an toàn laođộng Trung ương.

Thành phần Đoàn điều tra:

- Người của cơ quan Thanhtra Nhà nước về an toàn lao động làm trưởng đoàn;

- Ngtười của cơ quanThanh tra Nhà nước về vệ sinh lao động;

- Người của Tổng Liênđoàn lao động Việt Nam.

b) Đoàn điều tra tai nạnlao động cấp tỉnh do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết địnhthành lập theo đề nghị của Chánh Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động tỉnh.

Thanh phần đoàn điều tra:

- Người của cơ quan Thanhtra Nhà nước về an toàn lao động làm trưởng đoàn;

- Ngtười của cơ quanThanh tra Nhà nước về vệ sinh lao động;

- Người của Tổng Liênđoàn lao động tỉnh.

c) Trường hợp cơ quan Ytế, tổ chức công đoàn không cử được người tham gia đoàn điêu tra thì cơ quanThanh tra Nhà nước về an toàn lao động vẫn tiến hành điều tra để đảm bảo việcđiều tra được kịp thời.

3- Nguyên tắc hoạt độngcủa Đoàn điều tra tai nạn lao động

a) Trưởng Đoàn điều tratai nạn lao động chịu trách nhiệm và tổ chức mọi hoạt động của Đoàn điều tra.

b) Các thành viên đoànđiều tra tai nạn lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoànđiều tra phân công và có trách nhiệm đóng góp vào hoạt động chung của đoàn điềutra.

c) Khi các thành viêntrong đoàn điều tra còn có những vấn đề chưa thống nhất Trưởng đoàn đoàn điềutra có trách nhiệm tổ chức thảo luận trong đoàn để đi đến sự thống nhất chung.Nếu không đạt được sự nhất trí chung thì Trưỏng đoàn quyết định và chịu tráchnhiệm về quyết định của mình. Các thành viên đoàn điều tra tai nạn lao động cóquyền bảo lưu ý kiến của mình.

4- Đoàn điều tra tai nạnlao động có nhiệm vụ

a) Đến ngay nơi xảy ratai nạn lao động và phối hợp với cơ quan công an tiến hành điêu tra tại chỗ đểlập biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi,khám nghiệm thươngtích, thu thập dấu vết, vật chứng.

b) Thu thập các tài liệucó liên quan đến vụ tai nạn lao động.

c) Lấy lời khai của nhữngngười biết hoặc có liên quan đến vụ tai nạn lao động.

d) Đề nghị giám định (khicần thiết).

e) Lập biên bản điều tratai nạn lao động theo mẫu được quy định tqị phụ lục số 3 của Thông tư này.

Trên cơ sở các tài liệu,số liệu, lời khai và vật chứng thu thập được phải tiến hành xử lý, phân tích đểxác định các vấn đề cơ bản sau:

- Diễn biến của vụ tainạn lao động;

- Nguyên nhân gây ra tainạn lao động;

- Các biện pháp phòngngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn;

- Mức độ vi phạm và đềnghị hình thức xử lý đối với những người có lỗi trong vụ tai nạn lao động.

F) Tổ chức cuộc họp thôngqua biên bản điều tra tai nạn lao động tại cơ sở xảy ra tai nạn lao động .

Thành phần cuộc họp gồm:

- Trưởng đoàn điều tratai nạn lao động chủ trì cuộc họp;

- Các thành viên đoànđiều tra;

- Người sử dụng lao động(chủ cơ sở);

- Đại diện tổ chức côngđoàn cơ sở;

- Những người biết sựviệc hoặc có liên quan đến vụ tai nạn lao động;

- Đại diện Viện kiểm sátnhân dân (nếu có);

- Đại diện cơ quan côngan.

Biên bản điều tra tai nạnlao động do Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động và người sử dụng lao động ký.

- Trường hợp người sửdụng lao động có ý kiến chưa nhất trí với nội dung biên bản điều tra tai nạnlao động thì người sử dụng lao động được ghi ý kiến của mình vào biên bản điềutra, nhưng vẫn phải ký tên và đóng dấu vào biên bản điều tra và thực hiện cáckiến nghị của đoàn điều tra.

Biên bản điều tra tai nạnlao động được gửi tới các cơ quan lao động, Y tế, Công đoàn cấp tỉnh và cấpTrung ương, cơ quan công an tỉnh, cơ sở có tai nạn lao động, cơ quan bảo hiểmxã hội địa phương và các nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân.

Lập biên bản cuộc họp thôngqua biên bản điều tra tai nạn lao động. Biên bản cuộc họp phải có chữ ký củanhững người đã tham dự cuộc họp.

g) Hoàn chỉnh hồ sơ vụtai nạn lao động.

- Biên bản hiện trường;

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằngnơi xảy ra tai nạn lao động;

- nh hiện trường và nạn nhân (đối với các vụ tai nạn laođộng chết người);

-Biên bản giám định kỹthuật nếu có .

- Biên bản khám nghiệm tửthi, khám nghiệm thương tích;

- Các bản khai, tườngtrình của những người biết sự việc hoặc có liên quan đến tai nạn lao động;

- Biên bản điều tra tainạn lao động;

- Biên bản cuộc họp thôngqua biên bản điều tra tai nạn lao động;

- Những tài liệu khác cóliên quan đến tai nạn lao động.

Hồ sơ tai nạn lao độngphải được lưu giữ tại cơ sở xảy ra tai nạn lao động và các cơ quan tham giađoàn điều tra.

i) Hoàn thành các nộidung công việc nói trên trong thời hạn:

-Không quá 10 ngày đốivới các vụ tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người trở lên .

-Không quá 20 ngày đốivới các vụ tai nạn lao động chết người.

- Không quá 40 ngày đốivới các vụ tai nạn lao động cần phải giám định kỹ thuật để xác định nguyênnhân.

Trường hợp phải kéo dàithời gian điều tra so với quy định trên, đoàn điều tra tai nạn lao động phảibáo cáo và xin phép người ra quyết định thành lập đoàn điều tra.

5- Điều tra lại tai nạnlao động

a) Những vụ tai nạn laođộng đã được điều tra mà sau đó có khiếu nại hoặc tố cáo thì phải tiến hànhđiều tra lại .

b) Các cơ quan có thẩmquyền điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương có trách nhiệm tổ chức điều tralại các vụ tai nạn lao động đã được đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnhđiều tra.

c) Các cơ quan có thẩmquyền điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra lại các vụ tainạn lao động đã được cơ sở điều tra.

d) Cấp quyết định thànhlập đoàn điều tra lại, thành phần và nhiệm vụ doàn điều tra lại được quy địnhnhư đối với đoàn điều tra tai nạn lao động đã được quy định tại các điểm 2, 3,4 trong phần III của Thông tư này.

e) Cơ sở hoặc cơ quanThanh tra Nhà nước về an toàn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủhồ sơ tai nạn lao động và vật chứng cho đoàn điều tra lại.

f) Kinh phí điều tra lạicác vụ tai nạn lao động do cơ sở có tai nạn lao động chịu.

g) Biên bản điều tra tainạn lao động sẽ hết hiệu lực pháp lý khi biên bản điều tra lại được ký.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các Bộ, ngành, địaphương có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn cùng cấp chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc các cơ sở thuộc quyền thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2-Các Sở Lao động -Thươngbinh -Xã hội ,Sở y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh ' thành phố trực thuộc trungương có trách nhiệm phổ bién , hướng dẫn thông tư nàyđối với tất cả các cơ sở đóng trên điạ bànđịa phương.

3- Thông tư này có hiệulực sau 15 ngày kể từ ngàyký, các quy định trước đây về khai báo, điều tra tainạn lao động đều bị bãi bỏ.

PHỤ LỤC 1

(Banhành kèm theo Thông tư Liên tịch
số 03/1998/TTLT /BLĐTBXH-BYT-TLDLĐVN ngày 26-3-1998)

DANH MỤC CÁC CHẤN THƯƠNG THUỘC LOẠI
TAI NẠN LAO ĐỘNG NẶNG

A- ĐẦU, MẶT, CỔ

1- Các chấn thương sọ nãohở hoặc kín;

2- Đụng dập não;

3- Máu tụ trong sọ;

4- Bị vỡ sọ;

5- Bị lột da đầu;

6- Tổn thương đồng tửmắt;

7- Vỡ và dập các xươngcuốn của sọ;

8- Vỡ các xương mặt;

9- Tổn thương phần mềmrộng ở mặt;

10- Bị thương vào cổ, táchại đến thanh quản và thực quản.

B- NGỰC VÀ BỤNG

1- Tổn thương lồng ngựctác hại đến cơ quan bên rong;

2- Hội chứng chén éptrung thất;

3- Dập lồng ngực hay lồngngực bị ép nặng;

4- Gãy các xương sườn;

5- Tổn thương phần mềmrộng ở bụng;

6- Bị thương và dập mạnhở bụng tác hại tới các cơ quan bên trong;

7- Thủng, vỡ tạng trong ổbụng;

9- Đụng, dập, ảnh hưởngtới vận động của xương sống;

9- Vỡ, trật xương sống;

10- Vỡ xương chậu;

11- Tổn thương xương chậuảnh hưởng lớn tớí vận động của thân và chi dưới.

C- CÁC CHI TRÊN

1- Tổn thương xương, thầnkinh, mạch máu ảnh hưởng tới vận động của chi trên;

2- Tổn thương phần mềmrộng khắp ở các chi trên;

3- Bị tổn thương vào vai,cánh tay, bàn tay làm hại đến các gân;

4- Bị dập, gãy, nghiềnnát các xương đòn, bả vai, cánh tay, cẳng tay, bàn tay, đốt ngón tay;

5- Bị treo các khớp xươnglớn.

D- CÁC CHI DƯỚI

1- Bị va đập mạnh và bịthương vào các chi dưới gây tổn thương mạch máu, thần kinh, xương ảnh hưởng tớivận động của các chi dưới;

2- Bị thương rộng khắp ởchi dưới;

3- Gãy và dập các xươnghông, đùi, ống và các ngón.

E- BỎNG

1- Bỏng độ 3;

2- Bỏng nhiệt độ rộngkhắp độ 2, độ 3;

3- Bỏng nặng do hoá chấtđộ 2, độ 3;

4- Bỏng điện nặng;

5- Bị bỏng lạnh độ 3;

6- Bị bỏng lạnh rộng khắpđộ 2, dộ 3;

G- NHIỄM ĐỘC CÁC CHẤT SAUỞ MỨC ĐỘ NẶNG

1- Ô xít các bon: bịngất, mê sảng, rối loạn dinh dưỡng của da, sưng phổi, trạng thái trong ngườibàng hoàng, tâm lý mệt mỏi,uể oải, suy giảm trí nhớ, có những biến đổi rõ rệttrong bộ phận tuần hoàn;

2- Ô xít ni tơ: hình thứcsưng phổi hoàn toàn, biến chứng hoặc không biến chứng thành viêm phế quản;

3- Hydrô sunfua: kíchthích mạnh, trạng thái động kinh, có thể sưng phổi, mê sảng;

4- Ô xít các-bon-nic ởnồng độ cao: tắt thở, sau thở chậm chạp, chảy maú ở mũi, mồn và ruột, suynhược, ngất;

5- Nhiễm độc cấp các loạihoá chất bảo vệ thực vật;

6- Các loại hoá chất độckhác thuộc danh mục phải khai báo đăng ký.

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tưLiên tịch
số 03/1998/TTLT /BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26-3-1998)

NỘI DUNG KHAI BÁO TAI NẠNLAO ĐỘNG

1- Tên, địa chỉ của cơ sởxảy ra tai nạn lao động:

Số điện thoại:

Cơ quan quản lý cấp trên:

2- Thời gian xảy ra tainạn lao động... giờ... ngày... tháng.... năm..

3- Nơi xảy ra tai nạn laođộng:

4- Danh sách những ngườibị tai nạn lao động: Họ tên, tuổi, giới tính nghề nghiệp, bậc thợ, mức độ tainạn (chết, bị thương nặng, nhẹ), tình trạng thương tích;

5- Tóm tắt diễn biến vụtai nạn lao động;

6- Xác định sơ bộ nguyênnhân tai nạn lao động (nếu có);

7- Họ tên, chức danhngười khai báo;

PHỤ LỤC 3

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tưLiên tịch
số 03/1998/TTLT /BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26-3-1998)

ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Trung ương hoặc tên địa phương)

Số..../

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày.... tháng..... năm 199...

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
............(chết người hoặc nặng)............

1- Tên, cơ sở xảy ra tainạn lao động:.................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

2- Ngành quảnlý:...............................................................................................

3- Địa phương:..................................................................................................

4- Thành phần đoàn điềutra (họ tên, chức vụ của từng người):.........................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5- Những người tham giađiều tra (ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan công tác của từng người):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

6- Sơ lược lý lịch ngườibị nạn:

- Họ tên:Nam,nữTuổi

- Nghề nghiệp:Năm công tác:Tuổi nghề

- Thang, bậc lương:

- Loại hợp đồng lao động(không xác định thời hạn; có thời hạn; thời vụ)

- Nơi làm việc:

- Hoàn cảnh gia đình:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Đã huấn luyện KTAT haychưa:

- Tên cơ sở, địa phươngquản lý người bị nạn:

7- Tai nạn xảy ra hồi...giờ... phút, ngày... tháng... năm..199..;

Sau khi làm việc được...giờ, tại:

8- Diễn biến của vụ tainạn lao động:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

9- Tình trạng thươngtích:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

10- Nơi điều trị và biệnpháp xử trí ban đầu:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

11- Nguyên nhân gây ratai nạn lao động:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

12- Chi phí và thiệt hạido tai nạn lao động:

- Chi phí do quỹ bảo hiểmxã hội trả:

- Chi phí do người sửdụng lao động trả:

- Thiệt hại tài sản:

13- Biện pháp ngăn ngừatai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn mà cơ sở phải thực hiện:

- Nội dung công việc:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian hoàn thành:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

14- Kết luận về nhữngngười có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Trưởng đoàn điều tra TNLĐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 4

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tưLiên tịch
số 03/1998/TTLT /BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26-3-1998)

Tên cơ sở

Số..../

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày.... tháng..... năm 199

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠNLAO ĐỘNG
.......... (nhẹ hoặc nặng).............

1- Tên, cơ sở xảy ra tainạn lao động:

Địa chỉ:

2- Ngành quản lý:

3- Địa phương:

4- Những người tham giađiều tra (họ tên, chức vụ của từng người):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5- Sơ lược lý lịch ngườibị nạn:

- Họ tên:Nam,nữTuổi

- Nghề nghiệp:Năm công tác:Tuổi nghề

- Thang, bậc lương:Tuổi nghề:

- Loại hợp đồng lao động(không xác định thời hạn; có thời hạn; thời vụ)

- Nơi làm việc:

- Hoàn cảnh gia đình:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Đã huấn luyện KTAT haychưa:

6- Tai nạn xảy ra hồi...giờ... phút, ngày... tháng... năm..199..;

Sau khi làm việc được...giờ, tại:

7- Diễn biến của vụ tainạn lao động:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

8- Tình trạng thươngtích:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

9- Nơi điều trị và biệnpháp xử trí ban đầu:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

10- Nguyên nhân gây ratai nạn lao động:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

11- Chi phí và thiệt hạido tai nạn lao động:

- Chi phí do quỹ bảo hiểmxã hội trả:

- Chi phí do người sửdụng lao động trả:

- Thiệt hại tài sản:

12- Biện pháp ngăn ngừa tainạn lao động tương tự hoặc tái diễn:

- Nội dung công việc

- Thời gian hoàn thành

- Người có trách nhiệmthi hành:

13- Kết luận về nhữngngười có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Những người tham gia điều tra TNLĐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện BCHCĐ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))