THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 14/TTLB NGÀY 30/9/1995 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘTÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪNTHỰC HIỆN VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Căn cứ Nghị định số95-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị địnhsố 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, Điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Trong khi chờ Chính phủ ban hành chính sách viện phí mới; để bảo đảm quyềnlợi của người bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh và thống nhất quản lý, liên tịch Bộ Ytế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung một số nội dungcủa Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính -Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việcthu một phần viện phí như sau:

1. Ban hành tạm thời kèmtheo Thông tư này Khung giá một phần viện phí của một số dịch vụ y tế phát sinhtừ năm 1995 đến nay nhưng chưa được quy định trong Khung giá một phần viện phíban hành kèm theo Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế -Tài chính - Lao động Thương binh xã hội - Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thựchiện thu một phần viện phí.

2. Khung giá một phầnviện phí của các dịch vụ y tế này chưa bao gồm chi phí của các loại thuốc, chấtphóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư thay thế, vật tư tiêuhao đặc biệt.

3. Căn cứ Khung giá mộtphần viện phí các dịch vụ y tế ban hành kèm theo Thông tư này và Thông tư liênBộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động thươngbinh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần việnphí; căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức thu một phần viện phícho các cơ sở khám, chữa bệnh do địa phương quản lý; Bộ trưởng Bộ Y tế quyếtđịnh mức thu một phần viện phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tếvà các Bộ, ngành khác.

4. Bộ Y tế có trách nhiệmban hành danh mục các loại thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trịung thư, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và hướng dẫn thực hiện thu các chiphí về thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư tiêuhao, vật tư thay thế này theo giá mua vào của cơ sở khám, chữa bệnh và số lượngthực tế mà người bệnh đã sử dụng.

5. Mức thu một phần việnphí của từng dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩmquyền quyết định và các chi phí thực tế về thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩnđoán, điều trị ung thư, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt được quy địnhtại điểm 4 mà người bệnh đã sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị (cảđiều trị ngoại trú và nội trú), là cơ sở để thanh toán viện phí đối với các đốitượng người bệnh, kể cả người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế.

6. Cơ quan Bảo hiểm Xãhội có trách nhiệm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảohiểm y tế theo quy định tại điểm 5 Thông tư này và theo các quy định tại Thôngtư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc và Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện.

Việc thanh toán chi phícác dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm: giá của các dịchvụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và chi phí các loại vật tưthay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt theo quy định tại điểm 4 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung quy định trướcđây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ để xem xét, giải quyết.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG

Đàm Hữu Đắc

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNGHuỳnh Thị Nhân

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thị XuyênFILE ĐÍNH THEO VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH bổ sung thông tư liên bộ 14/TTLB hướng dẫn việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành