Thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ TƯ PHÁP - BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN - BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬNTỔ QUỐC VIỆT NAM -
UỶ BAN QUỐC GIA DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁGIA ĐÌNH
SỐ 04/2001/TTLT /BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 2001HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ
LIÊN TỊCH SỐ 03/2000/TTLT /BTP-VHTT-BTTUBTƯMTTQVN
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA LÀNG, BẢN, THÔN, ẤP, CỤM DÂN CƯ VỀVIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Ngày 31 tháng 03 năm 2000, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Vănhoá - Thông tin và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamBan hành Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT /BTP-BVHTT- BTTUBTƯMTTQVN hướng dẫnviệc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dâncư. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, nhìn chung việc xây dựng và thực hiệnhương ước, quy ước đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tạinhiều địa phương, hương ước, quy ước mới đã có những quy định phù hợp với phápluật, góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao những chuẩn mực đạo lý vàđạo đức truyền thống của dân tộc, hỗ trợ cho việc quản lý nhà nước, phát huytính tự quản của cộng đồng. Trong nhiều bản hương ước, quy ước đã có những quyđịnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tuy mức độ và cáchthể hiện có khác nhau giữa các cộng đồng dân cư nhưng những quy định này bướcđầu đã góp phần vào việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình ởcơ sở.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình thựctế tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, những quy địnhkhuyến khích và không khuyến khích việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạchhoá gia đình trong hương ước, quy ước còn sơ sài, thiếu tính khả thi, có nhữngnội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Một số địa phương chưa hướngdẫn để cộng đồng làng, bản đưa nội dung này vào hương ước, quy ước.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nói trên và thực hiệný kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn 3493/VPCP-VX ), Bộ Tư pháp,Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban Quốc giaDân số - Kế hoạch hoá gia đình, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam phối hợp hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT vềviệc đưa một số nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đìnhvào hương ước, quy ước như sau:

I. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỂ HIỆN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNHSÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
TRONG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC:

1. Về nội dung hương ước, quy ước, cần bổ sung một số điểmcụ thể để thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình như sau:

a) Đề ra các biện pháp khuyến khích xây dựng gia đình ítcon, khoẻ mạnh, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; thực hiện kế hoạch hoágia đình; tự nguyện lựa chọn sử dụng các biện pháp trách thai, không mang thaitrước hôn nhân, không kết hôn sớm, không đẻ sớm, đẻ nhiều, đẻ dày; trong thờikỳ thai nghén thực hiện khám thai, tiêm phòng đầy đủ và sinh con tại các cơ sởy tế.

b) Đề ra các biện pháp vận động trẻ em trong độ tuổi đượctiêm chủng mở rộng đầy đủ, được đến trường học tập đúng độ tuổi; khắc phục tìnhtrạng trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em thất học, trẻ em lang thang, bị lạm dụngtình dục và bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội; đồng thời, khuyến khích concháu chăm học, chăm làm, kính trọng ông, bà, cha, mẹ, thực hiện nghĩa vụ phụngdưỡng ông, bà, cha, mẹ lúc ốm đau, già yếu; khuyến khích ông, bà, cha, mẹ nuôidưỡng con, cháu nên người, sống mẫu mực, làm gương cho con, cháu;

c) Đề ra các biện pháp khuyến khích và không khuyến khíchtrong hương ước, quy ước nhằm thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá giađình:

Ngoài những biện pháp thưởng, phạt đã được hướng dẫn tạiThông tư liên tịch số 03/2000/TTLT , các cộng đồng dân cư căn cứ vào điều kiện,hoàn cảnh thực tế có thể quy định trong hương ước, quy ước một số biện phápkhuyến khích và không khuyến khích trong việc thực hiện chính sách dân số - kếhoạch hoá gia đình sau đây:

- Biểu dương khen thưởng trước cộng đồng trong các hội nghịtổng kết năm, các cuộc họp ở cộng đồng; bình chọn công nhận gia đình văn hoá;ưu tiên vay vốn xoá đói giảm ngèo, phát triển ngành nghề; hoặc thưởng tiền,hiện vật có tính chất động viên, khuyến khích.

- Đối với cá nhân, hộ gia đình không thực hiện hoặc thựchiện chưa đầy đủ các quy định trong hương ước, quy ước thì có thể không đưa vàodiện bình xét công nhận gia đình văn hoá; Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặttrận hoặc người có uy tín ở cộng đồng dân cư gặp gỡ, trao đổi, phân tích, chỉrõ thiếu sót, khuyên giải sửa chữa. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thểbuộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng nhưng không đượcđặt ra các biện pháp xử phạt nặng nề, xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tự do,danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân.

Các biện pháp khuyến khích và không khuyến khích nêu trênphải được tập thể cộng đồng dân cư tự nguyện thảo luận, nhất trí thực hiện.Việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hương ước, quy ước không thay thế các biệnpháp xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cách thức thể hiện nội dung thực hiện chính sách dân số -kế hoạch hóa gia đình trong hương ước, quy ước nên như sau:

a) Trường hợp hương ước, quy ước đã được phê duyệt và đangđược thực hiện mà chưa có hoặc có chưa đầy đủ những nội dung đã được hướng dẫntại Mục 1 của Thông tư này thì có thể lựa chọn một trong hai cách sau đây:

- Khi tổ chức kiểm điểm việc thực hiện hương ước, quy ướchàng năm, cần hướng dẫn để cộng đồng dân cư chủ động đề xuất bổ sung vào hươngước, quy ước những nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá giađình;

- Cộng đồng dân cư có thể xây dựng thêm một Quy ước riêng vềviệc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

b) Trường hợp hương ước, quy ước đang được xây dựng thì cầnbổ sung ngay vào hương ước, quy ước đó những nội dung thực hiện chính sách dânsố - kế hoạch hóa gia đình trước khi thông qua hoặc trước khi trình Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Trình tự, thủ tục soạn thảo để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổsung những nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đượcnêu tại các điểm a, b trên đây phải tuân theo thủ tục soạn thảo, thông qua phêduyệt hương ước đã được hướng dẫn tại Mục II Thông tư liên tịch số03/2000/TTLT .

II. TRÁCH NHIỆM GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
QUẢN LÝ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC,
QUY ƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

1. cấp tỉnh:Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Văn hóa -Thông tin giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp trongviệc bổ sung nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình vàodự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hướng nội dung hươngước; thực hiện những công việc khác theo hướng dẫn tại Mục III.1 Thông tư liêntịch số 03/2000/TTLT.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em cấp tỉnh và Sở Văn hóa - Thông tin tiến hành rà soát những văn bản quyphạm pháp luật trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình của địa phươngmình để kiến nghị việc bãi bỏ những văn bản, những quy định trái thẩm quyền,sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới đúng thẩm quyền về chính sách dân số- kế hoạch gia đình ở địa phương.

2. cấp huyện:Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Phòng Văn hóa - Thông tin giúp Uỷ ban nhân dâncấp tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp kiểm tra, giám sát việcthực hiện nội dung chính sách dân số -kế hoạch gia đình trong hương ước, quy ước theo hướng dẫn của Thông tư này.

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban Dân số, gia đìnhvà trẻ em và Phòng Văn hóa - Thông tin giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệntrong việc xem xét tính hợp pháp, loại bỏ những nội dung liên quan đến chínhsách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong hương ước, quy ước trái với các quyđịnh của pháp luật hiện hành; rà roát những văn bản do chính quyền cấp huyệnban hành để kiến nghị việc bãi bỏ những văn bản, những quy định trái thẩmquyền, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới đúng thẩm quyền về chính sáchdân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

Trường hợp phát hiện có nội dung sai trái thì báo cáo để Uỷban nhân dân cấp huyện tạm đình chỉ thi hành và hướng dẫn để chỉnh lý, hoànthiện các nội dung đó.

3. cấp xã:Cán bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em, cán bộVăn hóa - Thông tin giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sauđây:

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hướng dẫn cáccộng đồng dân cư xây dựng các nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạchhóa gia đình trong hương ước, quy ước theo hướng dẫn tại Phần I của Thông tưnày và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

- Chuẩn bị hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh mọi biểu hiện sai trái,lệch lạc, tiêu cực trong việc xây dựng và thực hiện những nội dung liên quanđến chính sách dân số - kế hoạch hóa giađình trong hương ước, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp trên và Hội đồng nhândân cùng cấp.

- Rà soát những văn bản do cấp xã ban hành để kiến nghị việcbãi bỏ những văn bản, quy định trái thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hànhmới đúng thẩm quyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Tư pháp, SởVăn hóa - thông tin, Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em, Ban Thường trực Uỷ banMặt trận Tổ quốc cấp tỉnh cần kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa -thông tin, Uỷ ban quốc gia Dân số - kế hoạch hoá gia đình, Ban Thường trực Uỷban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét, giải quyết.