BỘ CÔNG AN-BỘ XÂY DỰNG
Số: 04/2009/TTLT /BXD-BCA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(Đã ký)

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Nguyễn Hồng Quân