TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Số: 04/TT-LN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1996

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn áp dụnh Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

________________________

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 8, được thông qua ngày 28-10-1995 về việc thi hành Bộ luật dân sự, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn một số vấn đề của điểm 1 Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế như sau:

Theo điểm 1 Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì Toà án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa pháp nhân với pháp nhân, giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh. Theo Điều 2 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế được ký kết giưa pháp nhân với pháp nhân,giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo tinh thần của Điều 57 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự ngày 29-4-1991 thì các hợp đồng có mục đích kinh doanh được ký kết với cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không phải là doanh nghiệp tư nhân theo quyđịnh của Luật doanh nghiệp tư nhân là hợp đồng dân sự. Vì vậy đã có hướng dẫn là các tranh chấp về hợp đồng có mục đích kinh doanh giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không phải là doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp tư nhân được giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự thì Pháp lệnh Hợp đồng dân sự ngày 29-4-1991 hết hiệu lực kể từ ngày 1-7-1996. Cho nên, từ nay trở đi cho tới khi có quy định mới của pháp luật về hợp đồng kinh tế, cần áp dụng quy định của pháp luật có hiệu lực trước khi ban hành Pháp lênh hợp đồng dân sự, nghĩa là áp dụng Điều 2 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế để coi hợp đồng có mục đích kinh doanh được ký kết giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh dù không phải là doanh nghiệp tư nhân cũng là hợp đồng kinh tế; do đó, các vụ án về tranh chấp về loại hợp đồng kinh tế này do Toà án giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế. Tuy nhiên, đối với các vụ án về tranh chấp loại này mà Toà án đang giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự theo hướng dẫn trước đây thì tiếp tục giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, chứ không chuyển sang giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế.

KT. CHÁNH ÁN Toà án nhân dân tối cao
Phó Chánh án

KT. VIỆN TRƯỞNG Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Phó Viện trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Trịnh Hồng Dương

Nguyễn Thị Tuyết