BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG -BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

THÔNGTƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN XÁC NHẬN LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH, BỆNHBINH Ở ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều37 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫnthi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh,người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinhtế- xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Người bị ốm đau, tai nạntrong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xãhội đặc biệt khó khăn mà bị chết, bị thương được xác nhận là liệt sĩ, thươngbinh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 6 Điều 11 và Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ.

II. ĐỊA BÀN ÁP DỤNG

Địa bàn có điều kiện kinhtế- xã hội đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục đính kèm) và đồn Biên phòng quy địnhtại Thông tư Liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 08/07/1998 vàThông tư Liên tịch số 35/2004/TTLT-BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 24/03/2004 của LiênBộ Quốc phòng- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính được áp dụngxác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnhbinh.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịpthời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ để xemxét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Văn Được

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Các Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV  hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh