BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/ 2015/TTLT-BCA-B QP-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN VIỆC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠIVIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG DO BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐCPHÒNG QUẢN LÝ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứLuật Thi hành án hình sự năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 ca Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hànhbiện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cNghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchứccủa Bộ Công an;

Căn cNghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quynhạn và cơ cu tchức ca Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Bộ Y tế;

Để thực hiện thống nht các quy định về việc khám bệnh, cha bệnhtại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đi vớingười bị tm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ s giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, Bộtrưng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Quc phòng, Bộ trưng Bộ Y tế hướngdn như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư liêntịch này hướng dẫn việc khám bệnh, cha bệnh và quản lýngười bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưng (gọi chung làđối tượng quản lý) do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; các cơskhám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện đến Trung ương vàtương đương ca Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Thực hiện chính sách nhân đạo củaNhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh và bo đm các chế độ ăn, ở, sinh hoạt, điều trị đối vớingười bị tạm gi, tạm giam, phạm nhân,trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng theo hướng dn ca Thông tư liêntịch này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bo đảm yêucầu quản lý, giam gingười bị tạm giữ, tạm giam, phạmnhân, trại viên cơ sở giáo dục bt buộc, học sinh trườnggiáo dưỡng và quan hệ phi hợp giacơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhà tạm gi, trại tạm giam,trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh đi với những đối tượng này.

Điều 4. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện việc khám bệnh,chữa bệnh cho người bị tạm gi, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sgiáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng được bo đm từ ngân sách Nhà nước trong dự toán kinh phíhàng năm ca Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Chương II

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHTẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠIVIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 5. Trách nhiệm của nhà tạmgiữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trạigiam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có tráchnhiệm đưa đối tượng qun lý đượckhám, chữa bệnh vượt quá khả năng chuyên môn điu trị của bệnh xá, bộ phận y tế của đơn vị mình(sau đây gọi tắt là y tế đơn vị) đếnkhám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cphuyện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gầnnhất.

2. Nhà tạm gi,trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trườnggiáo dưỡng chịu trách nhiệm b trí phương tiện, cán bộ dẫn giải, qun lý và cán bộ ytế chuyn đi tượng quản lý được khám, chữa bệnh đến cơ skhám bệnh, chữa bệnh hoặc khi chuyển đến nơi khámbệnh, chữa bệnh khác.

3. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trạigiam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trưnggiáo dưỡng có trách nhiệm cung cấp giy chuyển viện, bn tóm tắt quá trình điều trị tại y tế đơn vị và thực hiện các trình tự, thtục điều chuyn đối tượng qunlý được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế; đngthời phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp phápcủa họ biết đphối hợp chăm sóc, điềutrị. Thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của đi tượng qun lý được khám, chữa bệnh có thtự nguyện hỗ trợ bi dưng ăn uống, thuốc chữa bệnh theo chđịnh của bác sĩ cho người bệnh và trao đi, phi hợp với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trạigiam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trườnggiáo dưỡng có đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh biết đphối hợp chăm sóc, qunlý. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đang trong giai đoạn điều tra, truytố, xét xử thì việc trao đi, phi hợp này phải được thủ trưngcơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý bằng văn bản.

4. Nhà tạm gi,trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trườnggiáo dưỡng chịu trách nhiệm qun lý, giám sát, bo vệ đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh; phi hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện quy trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cótrách nhiệm tiếp nhận, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quản lýđược khám, chữa bệnh như những bệnh nhân khác. Cơ sở khámbệnh, chữa bệnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà tạm giữ, trại tạmgiam, trại giam, cơ sgiáo dục btbuộc, trường giáo dưỡng qun lý, giámsát chặt chnhững đi tượng này. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên mônđiều trị của mình, cơ skhám bệnh, chữa bệnh phải kịpthời thông báo và phối hợp với nhà tạm gi, trại tạm giam,trại giam, sở giáo dục bt buộc,trường giáo dưng chuyển người bệnhđến cơ skhám bệnh, chữa bệnh tuyến trên để điều trị. Trường hợp đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh mắc bệnh nặng, diễn biến bất thường, tiên lượng bệnh xấu thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnhthông báo cho nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưngbiết, phối hợp cùng giải quyết.

2. Trong trường hợp cấp cứu, nhà tạmgiữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,trường giáo dưỡng không có phương tiện thì cơ skhám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ phương tiện chuyêndụng vận chuyn người bệnh lên tuyếntrên điều trị.

Trường hợp đối tượngquản lý đang cấp cứu cần phải tiến hành phẫu thuật, canthiệp ngoại khoa mà không thhỏi ý kiến của đi tượng qun lý hoặcnhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắtbuộc, trường giáo dưng đã thông báo nhưng thân nhân,người đại diện hợp pháp của họ không đến hoặc chưa kịp đến để ký cam kết phẫuthuật thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thựchiện theo khoản 3 Điều 61 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

3. Việc cung cấp thông tin có liênquan đến tình hình bệnh tật của đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh, skhámbệnh, chữa bệnh phải trao đổi và được sự đồng ý của cơquan quản lý đi tượng được khám, chữa bệnh.

4. Khi đối tượngquản lý được khám, chữa bệnh đến khám bệnh hoặc được điều trị n định được trả về nhà tạm giữ, trạitạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tiến hành thủ tụcra khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quyđịnh tại khon 7 Điều 58 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan qun lý đối tượng được khám,chữa bệnh và các cơ quan chức năng khác có yêu cu mượn hồsơ bệnh án tại ch đđọc, sao chépbệnh án, kết luận tình trạng sức khỏe để phục vụ công tác nghiệp vụ hoặc giảiquyết các vấn đề liên quan đến pháp luật thì được thựchiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 7. Phòng điều trị nội trútại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. sở khámbệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bố trí phòng điều trị riêng cho đối tượng quảnlý được khám, chữa bệnh mắc bệnh cần phải điều trị nội trú và phòng ở cho cánbộ, chiến sĩ trực, qun lý, bảo vệphù hợp với điều kiện của cơ skhám bệnh, chữa bệnh vàcác yêu cu về nghiệp vụ, qun lý đốitượng của lực lượng Công an, Quân đội.

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơsở khám bệnh, chữa bệnh phi hợp với các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dụcbt buộc, trường giáo dưỡng trên địa bàn, xây dựng và sửdụng chung khu điều trị riêng cho đối tượng qun lý đượckhám, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Kinh phí để xây dựng, cải tạo, sửacha, lắp đặt các trang thiết bị, duy trì hoạt động chữa bệnh và công tác qun lý khu điu trị riêng hoặc một số buồng riêng cho đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh tại cơ s khám bệnh, chữa bệnh do các nhà tạm giữ, trại tạmgiam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc và trưng giáo dưỡng chịu trách nhiệm.

Điều 8. Chế độ ăn, mặc, ở, sinhhoạt đối với đối tượng được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củaNhà nước

1. Chế độ ăn, ,sinh hoạt của đi tượng quản lý được khám, chữa bệnh trongthời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ápdụng như điều trị tại bệnh xá, bộ phận y tế của nhà tạm giữ, trại tạm giam,trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng.Trường hợp phải ăn theo chế độ bệnh lý hoặc theo chđịnh của bác sĩ điu trị, cơ sở khám bệnh,chữa bệnh phi thông báo cho cơ quan quản lý đi tượng được khám, chữa bệnh đphối hợp thực hiện. Kinh phí ăn, , sinh hoạt donhà tạm gi, trại tạm giam, trạigiam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưng chịu trách nhiệm và kinh phí hỗ trợ của giađình đối tượng được khám, chữa bệnh hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Chế độ mặc của đi tượng đưc khám, chữa bệnhnằm điều trị nội trú được thực hiện theo quy định của cơsở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 9. Giải quyết trường hợpđối tượng được khám, chữa bệnh chết tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trường hợp đối tượng được khám, chữa bệnh điu trị tại cơ sở khám bệnh,chữa bệnh chết thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thtục theo quy định tại Điều 65 Luật Khámbệnh, chữa bệnh và phối hợp cùng nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sởgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng được khám, chữa bệnh chết giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quan hệ phối hợp

1. Lãnh đạo cơsở khám bệnh, chữa bệnh và lãnh đạo nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đốitượng được khám, chữa bệnh tại bệnh viện phải thường xuyên trao đi hoặc t chc giao ban 06tháng một lần đthực hiện Thông tưliên tịch này và các văn bn quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cán bộ y tế của nhà tạm giữ,trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trườnggiáo dưỡng phải thường xuyên liên hệ với các khoa, phòng trực tiếp điều trị chođi tượng được khám, chữa bệnh đtheodõi tình trạng diễn biến bệnh lý của họ và htrợ khi được yêu cu.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 11. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư nàycó hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12năm 2015

2. Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnhcho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh tại bệnh việncủa Nhà nước hết hiệu lực ktừ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chđạo việc hướng dẫn, kim tra các nhà tạm giữ, trạitạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong phạm vitừng Bộ quản lý đ tchức thực hiệnThông tư liên tịch này.

2. Bộ trưng BộY tế có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước phối hợp với nhà tạm giữ, trại tạm giam,trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm tốt công tác khámbệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáodục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng bị bệnh.

3. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trạitạm giam, trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng tờng giáo dưỡng chịu trách nhiệm tchức thực hiệnThông tư liên tịch này.

Trong quá trình tchức thực hiện, nếu có vướng mc, các đơn vị, địaphương phản ánh về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đxem xét, phi hợp giải quyết./.

KT. B TRƯNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

KT. B TRƯNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Nguyễn Thành Cung

KT. B TRƯNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Lê Quý Vương

Nơi nhn:
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công an (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Bộ Quc phòng (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Bộ Y tế (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Công báo;
- Lưu: VT (BCA, B
QP, BYT).