BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG
Số: 07/TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1997

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Về việc sửa đổi việc hướng dẫn uỷ quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật

và tổng dự toán của Thông tư liên bộ số 04/TTLB

hướng dẫn thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 42/CP

Để phù hợp với nội dung quy định của Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, Liên Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn huỷ bỏ nội dung: "Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình của dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của các tỉnh, thành phố" quy định tại điểm d, khoản 4, mục IV của Thông tư Liên bộ số 04/TTLB ngày 16/7/1996 hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ./.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Xuân Giá

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Mạnh Kiểm