BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 08/1997/TTLT /BTM-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1997

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Về việc thưởng khuyến khích xuất khẩu hàng dệt - may mặc

Tính đến hết tháng 10/1997 kim ngạch xuất khẩu mới đạt 7,1 tỷ USD (bằng gần 80% kế hoạch cả năm). Nhiệm vụ xuất khẩu 02 tháng cuối năm còn rất nặng nề. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt - may mặc vẫn giữ vị trí rất quan trọng trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta.

Nhằm động viên và khuyến khích kịp thời các doanh nghiệp đã tích cực mở rộng thị trường không hạn ngạch đạt trị giá xuất khẩu cao trong hai tháng cuối năm 1997, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp thống nhất áp dụng chế độ thưởng hạn ngạch như sau:

1. Tiêu chuẩn xét thưởng:

a. Đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hàng dệt may:

Mức thưởng: xuất khẩu 5 sản phẩm sang thị trường không hạn ngạch thì được thưởng hạn ngạch 01 sản phẩm cùng loại để xuất sang thị trường EU năm 1998.

b. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may:

Mức thưởng: xuất khẩu 10 sản phẩm sang thị trường không hạn ngạch được thưởng hạn ngạch 01 sản phẩm cùng loại để xuất khẩu sang EU năm 1998.

c. Thời gian: Chứng từ xuất khẩu hợp lệ của các lô hàng xuất khẩu sang thị trường không hạn ngạch (B/L, hoá đơn, tờ khai hoàn thành thủ tục Hải quan ký trong khoảng thời gian từ 01/11/1997 đến 31/12/1997) cần gửi về Bộ Thương mại trước ngày 10 tháng 1 năm 1998 để xét thưởng.

2. Tổ điều hành xuất khẩu hàng dệt may Liên Bộ sẽ căn cứ hồ sơ xuất khẩu hợp lệ của doanh nghiệp báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt cấp hạn ngạch thưởng theo quy định nêu trên.

Giao tổ điều hành liên Bộ theo dõi thực hiện và tổng kết báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả vào đầu tháng 2/1998.

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Quang

Lê Huy Côn