Thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ
SỐ 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/2003/QĐ-TTG
NGÀY 30/7/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

Thi hành Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổsung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế;Liên tịch: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang thựchiện nhiệm vụ thường trực chuyên môn y tế 24/24 giờ liên tục tại các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh (gọi chung là bệnhviện);

- Trung tâm Y tế quận, huyện (bao gồm phòng khám đa khoa khuvực và Nhà hộ sinh), Trung tâm Y tế thuộc các Bộ, Ngành có giường bệnh;

- Cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lývi phạm hành chính số 14/2002/L-CTN ngày 16/7/2002 của Chủ tịch nước;

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tếxã).

2. Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang trựctiếp tham gia dập các ổ dịch và tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ tạicác cơ sở y tế Nhà nước quản lý trong vùng có dịch.

3. Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang trựctiếp thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.

B. CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ:

I. CHẾ ĐỘPHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC 24/24 GIỜ:

Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang thực hiệnnhiệm vụ thường trực chuyên môn y tế 24/24 giờ liên tục tại các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm 1 mục A của Thông tư này được hưởng chếđộ phụ cấp như sau:

1. Mức phụ cấp thường trực:

1.1. Mức phụ cấp thường trực theo mức bình quân người/phiêntrực ngày thường gồm các mức sau:

a. Mức phụ cấp thường trực tại khu vực thông thường:

- Mức 45.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với thườngtrực tại bệnh viện hạng I;

- Mức 35.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với thườngtrực tại bệnh viện hạng II; bệnh viện Y học cổ truyền hạng I;

- Mức 25.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với thườngtrực tại bệnh viện hạng III; bệnh viện Y học cổ truyền hạng II và trung tâm ytế quận, huyện, Bộ, Ngành, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh và Cơ sởkhám chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số14/2002/L-CTN ngày 16/7/2002 của Chủ tịch nước;

- Mức 10.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với thườngtrực tại trạm y tế xã.

b. Mức phụ cấp thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu vàchăm sóc đặc biệt bằng 1,5 lần mức phụ cấp thường trực tại khu vực thông thườngcủa bệnh viện cùng hạng nói trên;

- Khu vực hồi sức cấp cứu bao gồm: Khoa Hồi sức cấp cứu,khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa hồi sức sơ sinh, khoa điều trị tích cực,khoa cấp cứu, khoa chống độc;

- Khu vực chăm sóc đặc biệt bao gồm: chăm sóc trẻ sơ sinhnon tháng, chăm sóc bệnh nhân tâm thần cấp tính ở các bệnh viện và trung tâmchuyên khoa tâm thần;

1.2. Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàngtuần (thứ bảy, chủ nhật) bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực ngày thường;

1.3. Mức phụ cấp thường trực vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8lần mức phụ cấp thường trực ngày thường;

1.4. Cách tính mức phụ cấp:

Ví dụ 1: Bác sĩ Nguyễn Văn A công tác tại khoa Hồi sức cấpcứu của bệnh viện đa khoa hạng II, được phân công thường trực 24/24 giờ. Phụcấp thường trực của bác sĩ A được hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 35.000đ x 1,5 = 52.500đ;

- Trực vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật: 52.500đ x 1,3 =67.860đ;

- Trực vào ngày lễ, Tết: 52.500đ x 1,8 = 94.500đ;

Ví dụ 2: Bác sĩ Trần Thị B công tác tại Trung tâm Y tếhuyện, được phân công thường trực 24/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác sĩ Bđược hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 25.000đ;

- Trực vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật: 25.000 x 1,3 =32.500đ;

- Trực vào ngày lễ, Tết: 25.000 x 1,8 = 45.000đ;

2. Chế độ nghỉ bù sau phiên trực:

- Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang làm nhiệmvụ thường trực chuyên môn y tế 24/24 giờ vào ngày thường hay ngày nghỉ hàngtuần được nghỉ bù 01 ngày và được hưởng nguyên lương;

- Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang làm nhiệmvụ thường trực chuyên môn y tế 24/24 giờ vào ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngàyvà được hưởng nguyên lương;

3. Định mức nhân lực trong phiên trực 24/24 giờ tại các cơsở khám, chữa bệnh và trạm y tế xã được quy định như sau:

- Đối với bệnh viện hạng I: 14 người/phiên trực/100 giườngbệnh;

- Đối với bệnh viện hạng II, hạng III, bệnh viện Y học cổtruyền hạng I và trung tâm y tế quận, huyện (bao gồm cả phòng khám đa khoa khuvực và nhà hộ sinh), trung tâm Y tế của các Bộ, ngành: 12 người/phiên trực/100giường bệnh;

- Đối với trạm y tế xã: 01 người/phiên trực/trạm y tế đốivới xã đồng bằng từ 8.000 dân và xã miền núi, biên giới, hải đảo từ 3.000 dântrở xuống; 02 người/phiên trực/trạm y tế đối với xã đồng bằng trên 8.000 dân vàxã miền núi, biên giới, hải đảo trên 3.000 dân.

- Đối với cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính số 14/2002/L-CTN ngày 16/7/2002 của Chủ tịch nước: BộY tế phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn cụ thể định mứcnhân lực trong phiên trực.

II. CHẾĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH:

1. Mức phụ cấp trực tiếp tham gia dập dịch: công chức, viênchức dân y và lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia dập các ổ dịch theo quyđịnh tại điểm 2 mục A của Thông tư này được hưởng phụ cấp chống dịch, mức phụcấp được tính theo ngày thực tế tham gia như sau:

a. Mức 60.000đ/ngày/người áp dụng đối với các loại dịch tốinguy hiểm là: Bệnh tả, Bệnh Dịch hạch, Bệnh Sốt vàng, Viêm đường hô hấp cấp dovi rút (SARS), Sốt rét, Ebola, Sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm gâydịch chưa rõ nguyên nhân theo công bố của Bộ Y tế;

b. Mức 30.000đ/ngày/người áp dụng đối với các loại dịchkhác.

2. Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ;

a. Mức phụ cấp: Công chức, viên chức tham gia thường trựcchống dịch 24/24 giờ tại các cơ sở Y tế thuộc Nhà nước quản lý ở tất cả cáctuyến chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật đối với vùng có dịch được xácđịnh bởi các cơ quan Y tế có thẩm quyền cũng được hưởng mức phụ cấp trực là40.000đ/người/phiên trực. Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàngtuần (thứ bảy, chủ nhật) bằng 1,3 lần phụ cấp thường trực ngày thường; nếuthường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp bằng 1,8 lần phụ cấp thườngtrực ngày thường.

b. Chế độ nghỉ bù: Công chức, viên chức dân y và lực lượngvũ trang thực hiện nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thườnghay ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù 01 ngày; nếu thường trực ngày lễ, Tết đượcnghỉ bù 02 ngày và đều được hưởng nguyên lương.


III. CHẾĐỘ PHỤ CẤP PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT:

Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang trực tiếpthực hiện phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại điểm 3 mục A của Thông tư nàyđược hưởng mức phụ cấp như sau:

1. Mức phụ cấp phẫu thuật:

Đối tượng

Mức phụ cấp (đồng/ca phẫu thuật)

Loại đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

Người mổ chính, gây mê, châm tê chính

70.000

35.000

25.000

20.000

Người mổ phụ và người phụ gây mê, châm tê

50.000

25.000

20.000

12.000

Người giúp việc ca mổ

30.000

20.000

12.000

6.000

Danh mục phân loại phẫu thuật thực hiện theo Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục phẫuthuật, thủ thuật (khi văn bản này được bổ sung, sửa đổi thì sẽ được thực hiệntheo văn bản sửa đổi);

- Đối với danh mục phẫu thuật loại IA, IB và IC được hưởngmức phụ cấp phẫu thuật loại I theo quy định trên;

- Đối với danh mục phẫu thuật loại IIA, IIB, IIC được hưởngmức phụ cấp phẫu thuật loại II theo quy định trên.

2. Phụ cấp thủ thuật:

a. Những trường hợp trước đây phải làm phẫu thuật, naychuyển sang hình thức thủ thuật thì được hưởng phụ cấp bằng 1/3 mức phụ cấpphẫu thuật cùng loại;

b. Bộ Y tế quy định danh mục thủ thuật được hưởng phụ cấpbằng 1/3 mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.

C. NGUỒN CHI TRẢ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP:

1. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù củangành y tế bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm giao cho các Bộ, cơquan Trung ương, địa phương và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

2. Riêng năm 2003, nguồn chi trả chế độ phụ cấp được thựchiện theo nguyên tắc:

2.1. Các Bộ, cơ quan Trung ương bố trí trong dự toán ngânsách được giao để thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù.

2.2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinhphí trong dự toán được giao để thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch và phụ cấpphẫu thuật, thủ thuật.

2.3. Đối với phụ cấp trực 24/24 giờ của các địa phương:

- Đối với các tỉnh có điều tiết về ngân sách Trung ương, tựsắp xếp trong phạm vi ngân sách địa phương để thực hiện chế độ.

- Đối với các tỉnh vùng cao đặc biệt khó khăn theo Quyếtđịnh số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 và 04 tỉnh Tây Nguyên theo Quyết địnhsố 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách Trungương hỗ trợ 100%.

- Đối với các tỉnh còn lại, ngân sách Trung ương hỗ trợ:

+ 100% phần kinh phí thực hiện chế độ đối với xã thuộcChương trình 135.

+ 80% phần kinh phí thực hiện chế độ đối với cơ sở khám,chữa bệnh thuộc tỉnh miền núi và các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc huyện và xãđược công nhận là miền núi.

+ 60% phần kinh phí thực hiện chế độ đối với cơ sở khám,chữa bệnh thuộc tỉnh, huyện và xã không thuộc các quy định nói trên.

Phần kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ theo tỷ lệ nêutrên được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa tổng mức kinh phí thực hiện chếđộ quy định tại Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướngChính phủ so với nguồn đã bố trí bổ sung trong ngân sách địa phương khi thựchiện Thông tư Liên bộ số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Ban Tổ chức Cán bộ Chínhphủ - Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 794/TTg ngày 05/12/1994của Thủ tướng Chính phủ.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2003 và thay thếThông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ: Ban tổ chức cán bộ Chính phủ(nay là Bộ Nội vụ) - Bộ Tài chính - Bộ Y tế, Thông tư số 07/2003/TT-LT ngày 15tháng 1 năm 2003 của Liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Y tế và điểm 1,phần 1 về phụ cấp chống dịch tại Thông tư số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT ngày05/12/2002 của Liên Bộ: Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Y tếhướng dẫn thi hành một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chứcngành Y tế. Các quy định trước đây trái với Thông này đều bãi bỏ.

Sở Y tế, Sở Tài chính - Vật giá và Ban Tổ chức chính quyềncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnThông tư này và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm về Liên Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phảnánh về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.