BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT

ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và

Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với

người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

________________________________

Thi hành Điều 104 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002 và Điều 8 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8476/BTC-PC ngày 10/7/2006, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II như sau:

"2. Mức bồi dưỡng:

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất cho một ngày làm việc, có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1, bằng 4.000 đồng;

- Mức 2, bằng 6.000 đồng;

- Mức 3, bằng 8.000 đồng;

- Mức 4, bằng 10.000 đồng."

2. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

Trần Thị Trung Chiến