BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM-BỘ Y TẾ
Số: 10-TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 596/QĐ NGÀY 31-8-1992

BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 27-12-1990;

- Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công văn số 1665/KHKT ngày 1-4-1992;

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 5682-1992 Đồ chơi trẻ em trước tuổi học. Yêu cầu an toàn.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Y tế
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Ngô Thế Dân

Lê Văn Truyền