BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ,TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Thựchiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ cônglập (sau đây gọi tắt là Nghị định 115/2005/NĐ-CP ) Bộ Khoa học và Công nghệ, BộTài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định như sau:

I . NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Cáctổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập có tư cách pháp nhân, có condấu và tài khoản riêng, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết địnhthành lập, gồm: tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN, được tổ chức dưới các hìnhthức: viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạmthử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác thuộc Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đại học, trường đại học, học viện,trường cao đẳng và các Tổng công ty nhà nước;

Thôngtư này không áp dụng đối với các tổ chức KH&CN đã chuyển đổi thành doanhnghiệp KH&CN.

2. Giải thích từ ngữ:

a)Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập tổ chức KH&CN quy định tạiNghị định số 115/2005/NĐ-CP là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

b)Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổchức KH&CN thành tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí (sauđây gọi tắt là Đề án) là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng côngty nhà nước, Giám đốc Đại học quốc gia.

c)Cơ quan chủ quản là cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp được giao quyền quản lýhành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với tổ chức KH&CN;

d)Tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí là tổ chức tự đảm bảo toàn bộ kinh phíhoạt động thường xuyên.

3. Chuyển đổi tổ chức và hoạt động:

a)Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CNchưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên thì chậm nhất đến tháng 12 năm2009 phải chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức tự trangtrải kinh phí hoặc doanh nghiệp KH&CN; nếu không phải sáp nhập, giải thể.

b)Tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiêncứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước không thuộc diện bắt buộcchuyển đổi.

4. Thời hạn xây dựng và phê duyệt Đề án:

a)Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CNxây dựng Đề án (theo mẫu tại Phụ lục I kèm Thông tư này) trình cơ quan chủ quảntrước ngày 30 tháng 9 năm 2006. Tổ chức KH&CN có các tổ chức trực thuộcthực hiện chuyển đổi thì Đề án được xây dựng trên cơ sở Đề án của các tổ chứctrực thuộc.

b)Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án có trách nhiệm thẩm định và ra quyết địnhphê duyệt trước ngày 15 tháng 12 năm 2006.

Trườnghợp tổ chức KH&CN không có Đề án hoặc Đề án không được phê duyệt, cơ quancó thẩm quyền phê duyệt ra quyết định yêu cầu tổ chức KH&CN xây dựng phươngán sáp nhập hoặc giải thể.

5. Tổ chức KH&CN chuyển đổi được sử dụng tên gọi như trước khichuyển đổi (viện, trung tâm) hoặc thay đổi tên gọi cho phù hợp với hình thứchoạt động mới. Việc sử dụng tên gọi cũ hoặc thay đổi tên gọi do tổ chứcKH&CN quyết định và được giải trình trong Đề án.

6. Tổ chức KH&CN hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiếnlược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước (không thuộc diện bắt buộc chuyểnđổi), nếu có hoạt động có thu thì căn cứ vào đặc điểm và điều kiện cụ thể, Thủtrưởng tổ chức KH&CN được quyết định cho tách các bộ phận, tổ chức trựcthuộc thực hiện các hoạt động phát triển công nghệ và dịch vụ KH&CN thànhmột tổ chức độc lập tự trang trải kinh phí trực thuộc. Các đơn vị được táchthành tổ chức độc lập tự trang trải kinh phí sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụvới Nhà nước theo qui định có nghĩa vụ trích nộp một phần từ nguồn chênh lệchthu lớn hơn chi của các hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh vàdịch vụ cho tổ chức KH&CN trực tiếp quản lý đơn vị để chi phí cho công tácquản lý, điều tiết các hoạt động chung và đầu tư phát triển tổ chức nghiên cứukhoa học. Mức trích nộp tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động của đơn vị được tách ravà do Thủ trưởng tổ chức nghiên cứu khoa học quyết định theo Quy chế chi tiêunội bộ.

II. XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦATỔ CHỨC KH&CN

1. Nhiệm vụ của Tổ chức KH&CN, gồm :

a)Nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu :

Căncứ vào danh mục các nhiệm vụ KH&CN do Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ,ngành và địa phương công bố hàng năm, các tổ chức KH&CN được quyền bìnhđẳng tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

b)Nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng trực tiếp;

Cácnhiệm vụ nêu tại điểm a và b trên đây được thực hiện thông qua hình thức ký hợpđồng KH&CN giữa cơ quan nhà nước và tổ chức KH&CN. Tổ chức KH&CN tựchủ động và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo hoànthành nhiệm vụ đúng chất lượng và thời gian theo các yêu cầu đã quy định tronghợp đồng.

c)Nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng :

Tổchức KH&CN chủ động khai thác và ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân và tựchịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nội dung hợp đồng nghiên cứu khoahọc, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ KH&CN, hợp đồng cungcấp hàng hóa, và các loại hợp đồng kinh tế khác do tổ chức KH&CN tự thoảthuận với các đối tác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn củatổ chức KH&CN và không trái pháp luật.

d)Nhiệm vụ được giao theo chức năng của các tổ chức nghiên cứu khoa học (chỉ ápdụng đối với các tổ chức nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng áp dụng quy địnhtại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ).

2. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được xác định, tổ chức KH&CN chủđộng xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm và quyết định các biện phápthực hiện.

3. Hoạt động của tổ chức KH&CN trong hợp tác quốc tế:

a)Được quyền lựa chọn đối tác, tự quyết định hình thức hợp tác nghiên cứu khoahọc, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, dịch vụ KH&CN với các tổchức, cá nhân ở nước ngoài theo khả năng và phù hợp với lĩnh vực chuyên môn củađơn vị.

b)Được quyền trực tiếp mời các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc,trao đổi khoa học, tham gia quản lý và chủ trì các nhiệm vụ KH&CN của đơnvị; được quyết định mức lương thuê chuyên gia tùy theo nguồn tài chính của đơnvị.

c)Thủ trưởng tổ chức KH&CN được quyền ký quyết định cử cán bộ, viên chứcthuộc quyền quản lý của đơn vị đi công tác chuyên môn, học tập nâng cao trìnhđộ ở nước ngoài. Quyết định của Thủ trưởng tổ chức KH&CN được gửi trực tiếpđến các cơ quan có thẩm quyền quản lý xuất cảnh, nhập cảnh để các cơ quan nàylàm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho cán bộ, viên chức.

4. Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế:

a) Tổ chức KH&CN có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụphải làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh của địaphương, nơi tổ chức KH&CN đặt trụ sở chính và được cấp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh.

b) Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

-Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu như đối với doanh nghiệp).

-Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN.

-Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi thànhtổ chức tự trang trải kinh phí.

-Những tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đòi hỏi phải đảm bảo cácđiều kiện theo quy định của pháp luật thì phải có giấy phép theo quy định củacơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c)Tổ chức KH&CN sau khi chuyển đổi có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụphải làm thủ tục đăng ký nộp thuế theo quy định hiện hành.

5. Mở tài khoản riêng cho sản xuất kinh doanh:

Tổchức KH&CN chuyển đổi sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhphải mở tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ) tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.Tổ chức KH&CN không được chuyển các khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước đểthực hiện các nhiệm vụ KH&CN (thông qua tuyển chọn hoặc đặt hàng trựctiếp), đầu tư phát triển, hỗ trợ chi thường xuyên và các nguồn vốn ngân sáchnhà nước khác sang chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

III. NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KH&CN

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp gồm:

a) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

Ngânsách nhà nước cấp kinh phí cho tổ chức KH&CN theo dự toán ngân sách đượccấp có thẩm quyền giao hàng năm.

b) Kinh phí hoạt động thường xuyên :

-Tổ chức nghiên cứu khoa học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản hoặc nghiêncứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước (theo quy định tại khoản 3 điều 4 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ) được ngân sáchnhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán tươngứng với nhiệm vụ được giao. Không cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo sốlượng biên chế của tổ chức nghiên cứu khoa học.

-Đối với các tổ chức KH&CN chưa tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thườngxuyên (quy định tại khoản 2 điều 4 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ):

+Các tổ chức KH&CN có Đề án chuyển đổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệtđúng thời hạn sẽ được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thườngxuyên theo quy định đến hết năm 2009 trong phạm vi kinh phí sự nghiệp khoa họcđược giao của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án. Mức kinh phí hoạt độngthường xuyên được quy định tại quyết định phê duyệt Đề án của cơ quan có thẩmquyền. Trong quá trình thực hiện Đề án, tổ chức KH&CN không đủ khả năngchuyển đổi, có nhu cầu sáp nhập, giải thể thì cơ quan nhà nước có thẩm quyềnchỉ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho một năm tiếp theo kể từ khi cóquyết định sáp nhập hoặc giải thể.

+Các tổ chức KH&CN không có Đề án hoặc Đề án không được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt thì ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động thườngxuyên hết năm 2007 với mức bằng mức đã cấp năm 2006. Cơ quan quản lý nhà nướccó thẩm quyền ra quyết định sáp nhập hoặc giải thể các tổ chức này trong năm2007.

c)Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng của các dự án, kinh phí mua sắm trangthiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định bố trí trong phạm vi dự toán chi ngânsách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các nguồn thu sự nghiệp, bao gồm : Thu từ phí và lệ phí theoquy định; thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ; thu từ hợp đồng nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ; thu từ hoạt độngsản xuất, kinh doanh; thu sự nghiệp khác (nếu có).

3. Vốn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cá nhân, tổ chứctrong và ngoài nước

4. Nguồn tài chính khác của tổ chức KH&CN, bao gồm : Vốn khấuhao tài sản cố định; thu thanh lý tài sản được để lại theo quy định; vốn huyđộng của các cá nhân, vốn vay các tổ chức tín dụng; các nguồn tài chính hợppháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Nhànước khuyến khích các tổ chức KH&CN khai thác nguồn thu từ các hoạt độngsản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của tổ chứcKH&CN và các nguồn thu hợp pháp khác. Tất cả các khoản thu của tổ chứcKH&CN phải được thể hiện và hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán.

IV. SỬ DỤNG KINH PHÍ

1. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

Chithực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng chế độkhoán chi quy định tại một văn bản khác do Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học vàCông nghệ ban hành.

2. Chi tiền lương và thu nhập tăng thêm:

a)Tổ chức KH&CN phải đảm bảo chi trả tiền lương và các khoản trích theo lươngcho cán bộ, viên chức và người lao động tối thiểu bằng mức quy định của Nhànước về ngạch lương, bậc lương và phụ cấp chức vụ; tuỳ thuộc vào kết quả hoạtđộng tài chính trong năm, mức chi trả tiền lương thực tế có thể cao hơn mức quyđịnh của Nhà nước.

KhiNhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu, ngạch, bậc lương và các khoản tríchtheo lương, tổ chức KH&CN phải sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị để trảlương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, viên chức và người lao động củađơn vị theo chính sách của Nhà nước. Đối với các tổ chức nghiên cứu khoa họchoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ quản lýNhà nước, sau khi đã sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị để trả lương và các khoảntrích theo lương cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị theo chínhsách của Nhà nước mà thiếu nguồn, thì được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phầnkinh phí còn thiếu.

b)Chi thu nhập tăng thêm ngoài mức quy định trên :

Trêncơ sở số dư kinh phí còn lại sau khi đã trừ các khoản chi phí và trích lập cácQuỹ theo quy định, tổ chức KH&CN tự quyết định việc chi thu nhập tăng thêmcho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Trích lập các Quỹ :

Hàngnăm, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩavụ đối với Nhà nước theo qui định, kể cả nộp thuế (nếu có) phần chênh lệch thuchi còn lại, tổ chức KH&CN được trích lập các Quỹ như sau :

a)Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp : tối thiểu là 30% tổng số tiền chênh lệchthu lớn hơn chi. Đơn vị có quyền quyết định sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sựnghiệp để đầu tư phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tưxây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc,chi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư liên doanh, liênkết, trợ giúp hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị.

b)Quỹ dự phòng ổn định thu nhập được trích lập theo khả năng tài chính của tổchức KH&CN và được chi để bù đắp thu nhập cho cán bộ viên chức trong cáctrường hợp: khi nguồn thu của đơn vị bị giảm sút, khi Nhà nước thay đổi chínhsách tiền lương, hỗ trợ chế độ thôi việc hoặc tìm việc mới cho người lao độngdôi dư.

c)Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi : Tối đa không quá 03 tháng lương và thu nhậptăng thêm bình quân trong năm cho cả hai quỹ; Quỹ khen thưởng được sử dụng đểthưởng định kỳ, đột xuất cho các tập thể và cá nhân trong và ngoài đơn vị theohiệu quả công việc và thành tích đóng góp cho hoạt động của đơn vị; Quỹ phúclợi được sử dụng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho cáchoạt động phúc lợi tập thể, trợ cấp khó khăn đột xuất, chi thêm cho người laođộng nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ do chấm dứt hợp đồng.

Thủtrưởng đơn vị căn cứ vào các quy định trên và khả năng tài chính của đơn vị,quyết định mức cụ thể trích lập và sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nộibộ.

4. Chi thực hiện các hoạt động khác :

a)Đối với các khoản kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để đầu tư xây dựng cơ bản,vốn đối ứng dự án, kinh phí dùng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sảncố định và kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các nhiệm vụ do cơquan nhà nước giao (trừ các nhiệm vụ KH&CN như quy định tại điểma, khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ), tổ chức KH&CN phảisử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, địnhmức, nội dung chi và chế độ thanh quyết toán.

b)Ngoài các khoản chi theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và tại điểma, khoản 4, Điều 8 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP , các khoản chi khác dotổ chức KH&CN tự quyết định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định củamình.

Mọikhoản chi của tổ chức KH&CN đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, cóhiệu quả. Cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đều có quyền vàtrách nhiệm giám sát việc chi tiêu trong đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ vàquy chế dân chủ cơ quan. Tổ chức KH&CN phải chịu sự kiểm tra và có nghĩa vụcung cấp thông tin, giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hoạt động củađơn vị.

V. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

1. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêuchuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thànhnhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ KH&CN các cấp, duy trì hoạt động thường xuyênvà tăng cường hiệu quả của công tác quản lý trên nguyên tắc dân chủ, công bằng,công khai, phân phối theo lao động và trách nhiệm của từng vị trí công tác.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi đối với nguồnkinh phí từ ngân sách nhà nước, tổ chức KH&CN được xây dựng định mức chicao hơn mức qui định của Nhà nước cho từng nội dung hoạt động trong phạm vinguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Riêng tiêu chuẩn định mức sửdụng xe ô tô, trụ sở làm việc và các khoản chi không thường xuyên của các tổchức KH&CN phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổchức KH&CN không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm tài sản trang bị tạinhà riêng cho cá nhân hoặc cho cá nhân vay, mượn dưới mọi hình thức (trừ trangbị điện thoại công vụ tại nhà riêng theo quy định).

3. Phạm vi và nội dung cụ thể của Quy chế chi tiêu nội bộ:

a)Về thu nhập: Trước hết bảo đảm mức lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấpdo Nhà nước quy định, sau đó phân chia theo hệ số điều chỉnh tăng thêm cho cánbộ, viên chức và người lao động theo nguyên tắc người nào có năng suất laođộng, hiệu quả công tác cao, trách nhiệm cao và đóng góp nhiều cho việc tăngthu, tiết kiệm chi thì được hưởng mức thu nhập nhiều hơn.

b)Về chi tiêu hội nghị và công tác phí trong nước : Đơn vị được quy định mức chicao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước trong phạm vi nguồn kinh phícủa đơn vị.

c)Về chế độ công tác phí nước ngoài : Đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhànước; trường hợp đơn vị quy định mức chi cao hơn mức quy định của Nhà nước thìphải sử dụng nguồnkinh phí từ các Quỹ của đơn vị để chi trả.

d)Về sử dụng điện thoại công vụ : tiêu chuẩn trang bị điện thoại (cố định và diđộng) cho cán bộ quản lý và chi phí mua máy điện thoại, lắp đặt và hoà mạngthực hiện theo quy định hiện hành. Riêng mức thanh toán tiền cước sử dụng điệnthoại, đơn vị được quyền xây dựng cao hơn hoặc thấp hơn quy định của Nhà nướcđối với cơ quan hành chính.

đ)Về thanh toán chi nghiệp vụ thường xuyên : Tuỳ theo từng loại hình hoạt động,tổ chức KH&CN xây dựng mức chi cụ thể cao hơn hoặc thấp hơn mức quy địnhcủa nhà nước.

e)Về hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ : Tuỳ theo tình hình cụ thể, tổchức KH&CN thực hiện phương thức quản lý cho phù hợp, có thể khoán thu,khoán chi đối với các bộ phận trực thuộc, trong đó quy định rõ tỷ lệ trích nộpđể chi quản lý chung của đơn vị cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịchvụ, quy định chế độ thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật.

g)Về mức chi khen thưởng và phúc lợi : Căn cứ vào các hình thức khen thưởng,nguồn quỹ và nhu cầu hoạt động cụ thể, tổ chức KH&CN xây dựng mức chi caohơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước.

4. Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng và thảo luận dân chủ,công khai, phải được báo cáo và thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức củađơn vị bằng phương thức bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức tánthành. Sau khi có quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Thủ trưởng tổchức KH&CN phải gửi cơ quan chủ quản để báo cáo và gửi Kho bạc nhà nước nơiđơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi.

VI. PHƯƠNG THỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI TỔCHỨC NGHIÊN CỨU CƠ BẢN, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀNƯỚC

Tổchức KH&CN hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sáchphục vụ quản lý nhà nước, quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị địnhsố 115/2005/NĐ-CP , được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt độngthường xuyên hàng năm tương ứng với chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyênnhư sau :

1. Tổ chức KH&CN được quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sửdụng kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán hàng năm :

-Được chủ động sử dụng kinh phí được giao để chi lương và hoạt động bộ máy, chithực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

-Được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của nhà nước trongphạm vi kinh phí được giao, theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

2. Tổ chức KH&CN lập dự toán kinh phí hoạt động thường xuyênhàng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và bố trí trong kếhoạch hàng năm. Mức kinh phí trong phạm vi tổng dự toán chi ngân sách sự nghiệpkhoa học của cơ quan quản lý nhà nước được giao hàng năm và đảm bảo không thấphơn mức kinh phí đã giao năm 2005.

Căncứ xây dựng dự toán: Căn cứ vào nhiệm vụ thường xuyên được quy định trong điềulệ tổ chức và hoạt động của đơn vị, các chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nướcđể xây dựng dự toán chi thường xuyên hàng năm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứuthường xuyên theo chức năng được giao; trong đó có chi tiền lương cho biên chếthực có của năm 2005 và chi hoạt động bộ máy theo quy định hiện hành.

3. Cơ quan chủ quản căn cứ kế hoạch, dự toán của tổ chức KH&CNquyết định danh mục nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, mức kinh phí sự nghiệpKH&CN thường xuyên hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ được giao và điềuchỉnh mức kinh phí tương ứng khi có sự thay đổi chức năng nhiệm vụ.

VII. GIAO TÀI SẢN CHO TỔ CHỨC KH&CN

1. Khi lập Đề án chuyển đổi, tổ chức KH&CN phải thống kê đầyđủ những tài sản hiện có tại đơn vị, giá trị tài sản tính theo nguyên giá vàgiá trị còn lại của tài sản tại thời điểm lập Đề án (theo mẫu tại Phụ lục IIkèm Thông tư này) có phương án đề nghị được giao quản lý và sử dụng tài sản,khấu hao tài sản. Trước khi phê duyệt Đề án của tổ chức KH&CN, cơ quan nhànước có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản để tiến hànhxác minh, kiểm tra, định giá tài sản, sau đó Thủ trưởng cơ quan nhà nước cóthẩm quyền ký quyết định giao tài sản và Thủ trưởng tổ chức KH&CN ký nhậntài sản (theo mẫu tại Phụ lục III kèm Thông tư này).

2. Tổ chức KH&CN được dùng giá trị quyền sử dụng đất, tài sảnđược giao sử dụng để góp vốn liên doanh theo quy định của pháp luật; được dùngtài sản hình thành từ nguồn vốn vay để thế chấp theo quy định.

3. Sau khi có quyết định giao tài sản của cơ quan có thẩm quyền,Thủ trưởng đơn vị phải có phương án sử dụng tài sản và tính hao mòn, tính khấuhao tài sản cố định được giao:

a)Phần tài sản được giao sử dụng cho sản xuất kinh doanh được tính vào vốn cốđịnh của đơn vị và phải trích khấu hao theo quy định đối với doanh nghiệp nhànước, tiền trích khấu hao được để lại tái đầu tư cơ sở vật chất của đơn vị.

b)Phần tài sản được giao để nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạothì phải lập phương án tính hao mòn (bao gồm hao mòn hữu hình và hao mòn vôhình) làm cơ sở cho việc xác định giá trị tài sản. Trường hợp cho thuê tài sảnnày theo quy định của pháp luật để làm dịch vụ phải được sự đồng ý của Thủtrưởng đơn vị và phải trích nộp ít nhất 30% số tiền thu dịch vụ cho thuê theohợp đồng vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, sau khi trừ chi phíkhấu hao tài sản theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước trong thời giancho thuê.

c)Trong mọi trường hợp, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn tổnggiá trị và phát triển tài sản của Nhà nước giao cho đơn vị. Khi kết thúc nhiệmkỳ quản lý, nghỉ chế độ hoặc thuyên chuyển công tác, Thủ trưởng đơn vị phải bàngiao đầy đủ tài sản của đơn vị cho người kế nhiệm.

4. Những tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc không còn nhu cầusử dụng, đơn vị được quyền làm thủ tục thanh lý hoặc chuyển nhượng theo trình tựvà thủ tục quy định của pháp luật, số tiền thu được bổ sung vào Quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp của đơn vị.

5. Đối với những tài sản sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, dịchvụ, tổ chức KH&CN có thể khấu hao nhanh trong trường hợp hoạt động có hiệuquả và mức khấu hao không quá 2 lần mức khấu hao theo quy định của Nhà nước,được chủ động quyết định thanh lý.

Sốtiền thu từ trích khấu hao, thanh lý đối với tài sản thuộc nguồn ngân sách nhànước, nguồn tự có được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơnvị.

Sốtiền thu từ trích khấu hao, thanh lý đối với tài sản thuộc nguồn vốn vay đượcdùng để trả vốn và lãi vay, nếu còn dư được dùng để bổ sung vào Quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp của đơn vị.

VIII. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI :

1. Nguyên tắc ưu đãi về tài chính đối với các tổ chức KH&CNchuyển đổi:

Cáctổ chức KH&CN khi chuyển đổi sang loại hình tổ chức tự trang trải kinh phíhoạt động được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và được hưởng những ưu đãi vềtài chính như doanh nghiệp mới thành lập và ưu đãi khác theo quy định của Nghịđịnh 115/2005/NĐ-CP đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn đượchưởng những ưu đãi về tài chính đối với hoạt động KH&CN theo các quy địnhhiện hành.

2. Trong thời gian quá độ chuyển đổi và sau khi chuyển đổi, tổchức KH&CN chuyển đổi có thực hiện hoạt động KH&CN, lập báo cáo tàichính, thuyết minh rõ mức tăng trưởng bình quân trong 3 năm của đơn vị, trìnhcơ quan chủ quản xác nhận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hỗtrợ đầu tư phát triển trong phạm vi nguồn vốn đầu tư phát triển giao hàng nămcho Bộ, ngành và địa phương.

3. Điều kiện để xét hỗ trợ đầu tư phát triển là mức tăng trưởngcủa đơn vị được tính trên cơ sở mức nộp ngân sách nhà nước và tăng trưởng từ10%/năm trở lên trong 3 năm liên tục. Đối với tổ chức KH&CN chuyển đổi, cósản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế, mức nộpngân sách được tính cả phần thuế được miễn giảm để làm căn cứ tính tốc độ tăngtrưởng.

4. Khoản kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển theo tiêu chí tăngtrưởng chỉ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhằmnâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức KH&CN.

Ngoàikinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển được cấp theo tiêu chí tăng trưởng này, tổchức KH&CN chuyển đổi vẫn được hưởng các dự án đầu tư như các tổ chứcKH&CN khác.

5. Để khuyến khích các tổ chức KH&CN chuyển đổi sớm trước năm2009, Nhà nước hỗ trợ một lần kinh phí vào năm thực hiện chuyển đổi với mức tốithiểu bằng 50% tổng kinh phí hoạt động thường xuyên của các năm còn lại tínhtheo mức của năm trước liền kề năm chuyển đổi và được chuyển vào Quỹ phát triểnsự nghiệp của đơn vị để đầu tư phát triển. Mức hỗ trợ cụ thể do cơ quan có thẩmquyền phê duyệt Đề án quyết định trong phạm vi tổng dự toán chi ngân sách sựnghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của Bộ, ngành và địa phương.

IX. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Thủ trưởng tổ chức KH&CN được quyền quyết định sắp xếp, điềuchỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chứctrực thuộc; quyết định thành lập, sáp nhập và giải thể các tổ chức trực thuộctrên cơ sở tự cân đối nguồn lực để đảm bảo cho hoạt động của đơn vị.

2. Thủ trưởng tổ chức KH&CN có quyền quyết định bổ nhiệm, bổnhiệm lại, cho từ chức và miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trựcthuộc và chịu trách nhiệm về quyết định đó; lựa chọn và trình lãnh đạo cơ quanchủ quản cấp trên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức và miễn nhiệmcấp phó của tổ chức KH&CN.

Trìnhtự, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quyđịnh của cơ quan chủ quản phù hợp với quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (Ban hành kèmtheo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ).

3. Thủ trưởng tổ chức KH&CN chuyển đổi căn cứ vào tính chất,khối lượng công việc và khả năng tài chính xây dựng kế hoạch biên chế hàng nămcủa đơn vị, đồng thời gửi kế hoạch biên chế với cơ quan chủ quản để tổng hợp,theo dõi, kiểm tra. Kế hoạch biên chế phải xác định rõ số lượng biên chế cầnthiết, yêu cầu về chất lượng, xác định cơ cấu viên chức, chỉ rõ những bộ phận,đơn vị cần bổ sung biên chế, thời gian bổ sung.

4. Trên cơ sở kế hoạch biên chế, Thủ trưởng tổ chức KH&CN xâydựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, yêu cầu xác định rõ thời gian và hình thứctuyển dụng; đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,viên chức tương ứng với kế hoạch tuyển dụng.

5. Căn cứ vào kế hoạch biên chế và kế hoạch tuyển dụng, Thủ trưởngtổ chức KH&CN quyết định việc tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyểnhoặc xét tuyển tuỳ theo đặc điểm chuyên môn của từng lĩnh vực cần tuyển dụng vàđiều kiện cụ thể của từng tổ chức KH&CN. Việc tuyển dụng viên chức phải đảmbảo đúng quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chấtchính trị, phẩm chất đạo đức của người cần tuyển theo quy định của pháp luật vềviệc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sựnghiệp của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

6. Người trúng tuyển qua tuyển dụng được Thủ trưởng tổ chứcKH&CN quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo ngạch bậc đúng quyđịnh của nhà nước đối với ngạch nghiên cứu viên và tương đương trở xuống.

7. Việc nâng ngạch cho viên chức trong các tổ chức khoa học vàcông nghệ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyênngành.

X. KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁNCÔNG VIỆC

1. Thủ trưởng tổ chức KH&CN thực hiện ký hợp đồng làm việc vớiviên chức trong đơn vị, quy trình, thủ tục và mẫu hợp đồng làm việc thực hiệntheo quy định của pháp luật về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, côngchức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thựchiện.

2. Đối với cán bộ, viên chức đã được tuyển dụng vào biên chế củacác tổ chức hành chính sự nghiệp Nhà nước trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 hiệnđang làm việc tại tổ chức KH&CN thì Thủ trưởng tổ chức KH&CN thực hiệnký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, xong trước ngày 31/12/2006. Thủtrưởng cơ quan chủ quản ký hợp đồng làm việc với thủ trưởng và cấp phó của tổchức KH&CN.

3. Các tổ chức KH&CN có các hoạt động sản xuất, kinh doanh vàdịch vụ KH&CN, Thủ trưởng tổ chức KH&CN ký hợp đồng lao động đối vớingười lao động làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và dịch vụKH&CN theo quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Thủ trưởng tổ chức KH&CN thực hiện ký hợp đồng thuê khoáncông việc đối với những công việc không cần thiết phải bố trí biên chế thườngxuyên.

5. Những người có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng làm việckhông xác định thời hạn liên tục từ 3 năm trở lên (tại tổ chức KH&CN đanglàm việc, hoặc trước đó tại các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp của Nhànước) và có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định, có thể được xem xét để bổnhiệm vào các chức vụ lãnh đạo tổ chức KH&CN.

XI. NÂNG BẬC LƯƠNG

1. Thủ trưởng tổ chức KH&CN được quyền quyết định nâng bậclương thường xuyên cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định củaNhà nước về thời hạn nâng bậc lương của từng ngạch viên chức (trừ viên chứcngạch nghiên cứu viên cao cấp và tương đương trở lên); quyết định nâng lươngtrước thời hạn cho những người đạt thành tích xuất sắc trong công tác; quyếtđịnh tăng lương vượt một bậc trong cùng một ngạch cho những người có thành tíchđặc biệt xuất sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị và đóng góp cho xãhội.

2. Thủ trưởng tổ chức KH&CN lựa chọn những người có thành tíchtrong đơn vị do tập thể suy tôn để quyết định nâng bậc lương trước thời hạnhoặc vượt bậc cho cán bộ, viên chức từ ngạch nghiên cứu viên chính và tươngđương trở xuống theo quy định cụ thể sau:

a)Nâng lương trước thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm cho viên chức không vi phạm kỷluật và đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau giữa hai kỳ nâng lương:

-02 năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc 01 năm đạt danh hiệuchiến sỹ thi đua cấp Bộ.

-Chủ trì đề tài KH&CN cấp Nhà nước được nghiệm thu xuất sắc.

-Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí có uy tín quốc tế hoặc hộinghị khoa học ở nước ngoài.

-Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 02 bằng khen của Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b)Nâng lương vượt một bậc trong cùng ngạch cho viên chức không vi phạm kỷ luật vàđạt 1 trong các tiêu chuẩn sau giữa hai kỳ nâng lương :

-Đạt giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế về KH&CN.

-Có phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký và công nhận ở trong nướcvà nước ngoài.

-Được tặng thưởng huân chương các loại.

-Được Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước như : Anh hùng lao động,Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhàgiáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các danh hiệu vinh dự nhànước khác.

3. Đối với viên chức ngạch nghiên cứu viên cao cấp và tương đươngtrở lên, Thủ trưởng tổ chức KH&CN lập danh sách kèm theo bản thuyết minhthành tích của từng người, báo cáo cơ quan chủ quản để trình cơ quan quản lýnhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định nâng lương trước hạn hoặc vượt bậc.

XII. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC KH&CN

Thủtrưởng tổ chức KH&CN là người đại diện pháp nhân của tổ chức KH&CNtrong quan hệ với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; chịu trách nhiệmvề tất cả các hoạt động của đơn vị theo quy định tại Điều 13 củaNghị định 115/2005/NĐ-CP . Trong đó một số nội dung được quy định cụ thể nhưsau:

1. Thủ trưởng tổ chức KH&CN báo cáo với cấp uỷ Đảng củatổ chức KH&CN trước khi quyết định những vấn đề sau:

a)Qui hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động và biện pháp thực hiện.

b)Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức trực thuộc.

c)Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chứcvụ lãnh đạo.

2. Thủ trưởng tổ chức KH&CN bàn bạc với Ban chấp hànhcông đoàn cùng cấp về :

a)Quy chế chi tiêu nội bộ.

b)Qui chế dân chủ cơ quan.

c)Quy chế làm việc.

d)Quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động.

đ)Phương án vay vốn tín dụng, hỗ trợ đầu tư.

3. Những điểm a, b khoản 2 nói trên phải lấy ý kiến của Hội nghịcán bộ, viên chức :

Khicấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn có ý kiến chưa thống nhất với Thủ trưởngtổ chức KH&CNvề các nội dung nói trên thì từng tổ chức báo cáo bằngvăn bản với cấp trên của tổ chức mình và Thủ trưởng tổ chức KH&CNbáocáo bằng văn bản xin ý kiến của cơ quan chủ quản trực tiếp trước khi quyếtđịnh.

4. Khi Thủ trưởng tổ chức KH&CN quyết định những việcdưới đây, thì chậm nhất sau 10 ngày phải gửi các quyết định cho cơ quan chủquản theo dõi, kiểm tra:

a)Qui hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động và biện pháp thực hiện.

b)Quy chế chi tiêu nội bộ, Qui chế dân chủ cơ quan.

c)Các quyết định về tổ chức, nhân sự qui định tại Điều 10, 11 và12 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP .

5. Thủ trưởng tổ chức KH&CN có trách nhiệm tổ chức thực hiệnquy chế dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chăm lo đến việc nâng cao mức hưởngthụ về vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơnvị; không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mìnhgiữ các chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài chính, làm thủ quĩ,thủ kho trong đơn vị.

6. Thủ trưởng tổ chức KH&CN có trách nhiệm phối hợp với Banchấp hành công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm theo qui định;thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáođột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ quản về hoạt động của đơn vị.

XIII. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THÀNH TỔ CHỨC KH&CN TỰ TRANG TRẢIKINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Tổ chức KH&CN thực hiện chuyển đổi theo trình tự cơ bản sau :

1.Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Thông tưnày đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.

2.Thống nhất trong Lãnh đạo tổ chức KH&CN, cấp uỷ và công đoàn cùng cấp vềchủ trương, thời hạn chuyển đổi và định hướng phát triển của đơn vị trong giaiđoạn quá độ chuyển đổi đến 2010.

3.Xây dựng Đề án chuyển đổi theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư này.

4.Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị.

5.Báo cáo Đề án chuyển đổi tại Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.Nghị quyết thông qua Đề án của Hội nghị toàn thể cán bộ viên chức của đơn vịchỉ có giá trị khi được trên 2/3 tổng số cán bộ, viên chức tán thành.

6.Trình Đề án chuyển đổi lên cơ quan chủ quản đúng thời hạn quy định.

7.Khi Đề án được phê duyệt, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án. Trườnghợp Đề án không được phê duyệt, phải xây dựng phương án sáp nhập hoặc giải thểtrình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong năm 2007.

XIV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Cơ quan chủ quản có trách nhiệm :

a)Xem xét thẩm định Đề án chuyển đổi của tổ chức KH&CN và trình cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được Đề án. Trườnghợp có nhiều cấp chủ quản, thì tổ chức KH&CN trình Đề án cho cơ quan chủquản trực tiếp, các cấp chủ quản thẩm định Đề án và trình ý kiến thẩm định lêncơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tổng cộng không quá 15 ngày.Trường hợp Đề án của tổ chức KH&CN chưa đạt yêu cầu, cơ quan chủ quản yêucầu tổ chức KH&CN sửa đổi bổ sung, thì thời hạn thẩm định và trình Đề áncho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án có thể được kéo dài nhưng không quá30 ngày kể từ ngày tổ chức KH&CN trình Đề án lên cơ quan chủ quản trực tiếp.

b)Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng tổ chức KH&CNtheo qui định tại mục XII của Thông tư này, thực hiện việc đánh giá, xử lýtrách nhiệm Thủ trưởng tổ chức KH&CN trực thuộc theo qui định của phápluật.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án xem xét và ra quyết địnhphê duyệt Đề án chuyển đổi của tổ chức KH&CN (theo mẫu tại Phụ lục IV kèmtheo Thông tư này) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án do tổchức KH&CN hoặc cơ quan chủ quản tổ chức KH&CN trình. Trường hợp Đề áncủa tổ chức KH&CN chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề ányêu cầu cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với tổ chức KH&CN sửa đổi bổsung thì thời hạn phê duyệt đề án có thể được kéo dài nhưng không quá 45 ngày.Trường hợp tổ chức KH&CN không xây dựng Đề án hoặc Đề án không được phêduyệt, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu tổ chức KH&CN xây dựngphương án sáp nhập hoặc giải thể trong năm 2007.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị các Tổngcông ty Nhà nước căn cứ vào Thông tư hướng dẫn này chỉ đạo các tổ chứcnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN xây dựngĐề án chuyển đổi, phê duyệt Đề án của các tổ chức KH&CN trực thuộc; tổnghợp tình hình (theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này) và gửi về BộKhoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 12 năm 2006 để tổng hợp trình Chínhphủ.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo,trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơquan, tổ chức gửi báo cáo về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Côngnghệ để xem xét giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Đỗ Quang Trung

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Nguyễn Sinh Hùng

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hoàng Văn Phong

Nơinhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tổng Công ty nhà nước, các Đại học Quốc gia;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT (BNV, BKHCN, BTC), Vụ TCBC (BNV) (03b),
Vụ TCCB(BKHCN) (03b), Vụ HCSN (BTC)(03b).


Phụ lục 1:

(Kèm theo Thông tưliên tịch số 12 / 2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05 / 6 /2006 của Bộ Khoa học vàCông nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐỀ ÁN

CHUYỂN TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁTTRIỂN CÔNG NGHỆ, TỔ CHỨC DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TỔ CHỨC KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ

I. Phầnchung

1. Tên tổchức:

2. Địachỉ:

3. Cơ quanchủ quản:

4. Cơ quanquyết định và ngày, tháng, năm thành lập:

5. Chứcnăng, nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:

6. Chứcnăng, nhiệm vụ theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ:

II. Thựctrạng tổ chức và hoạt động

1. Tìnhhình tổ chức

a) Lãnhđạo.

b) Cơ cấutổ chức.

c) Cơ cấucán bộ, viên chức và người lao động khác (trình độ, tuổi, chuyên môn, ngoạingữ…).

2. Tìnhhình tài chính và tài sản

a) Bảngthống kê tài sản (tính theo giá trị kiểm kê đến 30/6/2006 theo Phụ lục II).

b) Báo cáotài chính hàng năm trong 3 năm liền kề .

c) Diệntích nhà làm việc, các cơ sở sản xuất thực nghiệm và dịch vụ (nếu có).

d) Diệntích đất được giao sử dụng (kèm theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyềngiao quyền sử dụng đất).

3.Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất vàdịch vụ trong thời gian 5 năm gần đây

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH &CN do cơ quan nhà nướcgiao (tên đề tài, chương trình, dự án? cấp quản lý? kết quả nghiệm thu? kết quảứng dụng?).

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH &CN do tổ chức khoa họcvà công nghệ tự tìm kiếm (tên nhiệm vụ? tổ chức đặt hàng? giá trị hợp đồng? kếtquả triển khai?).

c) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và dịch vụ (loạihợp đồng, giá trị hợp đồng, lợi nhuận, nộp Ngân sách).

d) Những hoạt động phối hợp, tham gia với tổ chức khác, hợptác quốc tế (tên nhiệm vụ, công việc? tổ chức phối hợp? kết quả thực hiện?).

đ) Số công trình khoa học tham dự hội thảo hoặc đăng trêncác tạp chí ở trong và ngoài nước (tên và số tạp chí), số sáng chế, giải pháphữu ích được công nhận ở trong và ngoài nước.

e) Số lượng cán bộ tham gia công tác đào tạo sau đại học,số lượng thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo tại đơn vị.

g) Đánh giá chung.

III. Phương hướng tổ chức và hoạt động

1.Dự kiến cơ cấu tổ chức

a) Dự kiến sắp xếp các bộ phận và tổ chức trực thuộc.

b) Xác định mô hình tổ chức, tên gọi, chức năng, nhiệm vụcủa tổ chức và các bộ phận trực thuộc.

c) Dự kiến thay đổi về biên chế, phương án giải quyết nhânlực sau khi sắp xếp lại tổ chức.

2.Phương hướng hoạt động

a) Dự kiếnthay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ.

b) Địnhhướng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ:nội dung, quy mô, phạm vi hoạt động, sản phẩm, dịch vụ cung cấp (số lượng dựtính hàng năm).

c) Xácđịnh ngành, nghề, lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

3. Dự kiếnxin giao tài sản:

- Danh mụctài sản được giao, danh mục tài sản dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh vàtài sản dùng để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Phươngán sử dụng tài sản.

IV. Tổchức thực hiệnI

1. Các bước tiếnhành, nội dung và thời gian thực hiện (dự kiến thời điểm chuyển đổi).

2. Các giải pháp thựchiện: dự kiến bổ sung vốn, trang thiết bị, nhân lực (số lượng? từ nguồn nào?).

V. Kiếnnghị

1. Kiến nghị đối với cơ quan chủ quản và cơquan nhà nước có thẩm quyền.

2. Kiếnnghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước khác.2

Địa danh, ngày tháng năm 2006

Phê duyệt của cơ quan QLNN có thẩm quyền

Ký tên và đóng dấu

Phê duyệt của cơ quan chủ quản

Ký tên và đóng dấu

Thủ trưởng đơn vị

Ký tên và đóng dấu

Nơi gửi Đềán:

1. Cơ quanchủ quản:

2. Bộ KH&CN; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính (để theo dõi)

3. Lưu tạitổ chức khoa học và công nghệ.


Phụ lục 2:

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)
)

…. (Cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền)

…. (Cơ quan chủ quản)

…. (Đơn vị báo cáo)

BẢNG THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN CÓ ĐẾN NGÀY 30/6/2006

(kèm theo Đề án chuyển đổi của đơn vị báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền )

Đơn vị: đồng

STT

Tên, ký mã hiệu, quy cách TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3 = 1-2

 Tổng số

x

x

…………

 ……….

 ………

1

2

3

Ngày tháng năm 2006

Người lập biểu

Phụ trách tài chính

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3:

 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006
của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)

)

… (Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIAO CHO TỔ CHỨC KH&CN CHUYỂN ĐỔI

(Kèm theo Quyết định giao tài sản số / 2006/QĐ /…. của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

Đơn vị: đồng

STT

Tên, ký mã hiệu, quy cách TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3 = 1-2

 Tổng số

x

x

…………

 ……….

 ………

1

2

3

Ngày tháng năm 2006

BÊN NHẬN

BÊN GIAO

Thủ trưởng tổ chức KH&CN

Thủ trưởng cơ quan quản lý NN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 4:

(Kèm theo Thông tưliên tịch số 12 /2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05 /6 /2006 của Bộ Khoa học vàCông nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)

BỘ/ NGÀNH/ UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ

Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của  tổ chức khoa học công nghệ công lập


Số /QĐ-……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của  tổ chức khoa học công nghệ công lập


………., ngày tháng năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chứckhoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy địnhtại Nghị định 115/2005/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của  tổ chức khoa học công nghệ công lập


THỦ TRƯỞNG

BỘ/ NGÀNH/ UBND TỈNH / THÀNH PHỐ

Căn cứ Nghị địnhsố /NĐ-CP ngày … tháng… năm của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ, ngành….;

Căn cứ Nghị định số115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/ 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Thông tư số / 2005/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày .. tháng… năm …. của liên Bộ Khoa học và Côngnghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của cơquan chủ quản /Tổ chức khoa học và công nghệ, Vụ trưởng / Trưởng Ban Tổ chứccán bộ / Giám đốc Sở Nội vụ……….,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệtĐề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của (tổ chức khoa học và công nghệ) thànhtổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí với các nội dung chính nhưsau:

1. Tên tổ chức khoahọc và công nghệ:…………………

- Tên giao dịch quốctế:…….

- Tên viết tắt: ………….

- Trụ sở chính:…………..

2. Chức năng nhiệm vụcủa tổ chức theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ kèm theođề án.

3. Thời hạn chuyểnđổi dự kiến vào: ngày….. tháng…năm…

4. Tổ chức khoa họcvà công nghệ được quyền:

a) Sản xuất kinhdoanh theo quy định của pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh.

b) Thực hiện chế độtự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

c) Được mở tài khoảncho sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng theo quy định.

d) Được hưởng mọi ưuđãi về hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theoquy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/ 2005 và các văn bản hướng dẫnthi hành Nghị định này.

5. Tài sản:

Tổng giá trị tài sảnđược giao quản lý và sử dụng khi chuyển đổi là: ………….(chi tiết theo Phụ lục …….kèm theo Quyết định này);

6. Tổng số nhân lựccủa tổ chức…….. khi chuyển đổi: ……………………..(chi tiết theo Phụ lục ….. đính kèmQuyết định này); Trong đó

- Lao động trong biênchế: ………người

- Lao động hợp đồngngoài biên chế: ………..người

Phương án sắp xếp bốtrí lại nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ khi chuyển đổi.

7. Kinh phí hoạt độngthường xuyên cho các năm sau khi được phê duyệt đề án chuyển đổi: ………. đồng

Thủ trưởng (tổ chứckhoa học và công nghệ) chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí hoạt độngthường xuyên do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Cơ quanchủ quản của (tổ chức khoa học và công nghệ) có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn(tổ chức khoa học và công nghệ) tiến hành chuyển đổi theo Đề án chuyển đổi đãdược phê duyệt.

Thủ trưởng (tổ chứckhoa học và công nghệ) có trách nhiệm điều hành, quản lý việc tiếp nhận tàisản, tiền vốn được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của (tổ chứckhoa học và công nghệ) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Trưởng ban Tổchức cán bộ), Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Trưởng ban Kếhoạch - Tài chính), Thủ trưởng (tổ chức khoa học và công nghệ), Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, Vụ/Ban TCCB.

THỦ TRƯỞNG

(Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phè)


Phụ lục 5:

(Kèm theo Thông tưliên tịch số 12 /2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6 /2006

của Bộ Khoa học vàCông nghệc, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)

Bộ ngành, tỉnh thànhphố:

BÁO CÁO TỔNG HỢP

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÁC TỔ CHỨCKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ

STT

Tên tổ chức

Cấp thành lập (Số, ngày QĐ)

Hiện trạng (tính đến ngày 30/6/2006)

Số Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi

Dự kiến năm chuyển đổi

Phải xây dựng phương án sáp nhập hoặc giải thể

Ghi chú

Loại hình tổ chức

Cán bộ viên chức

Tổng nguồn thu năm 2005 (triệu đồng)

NCKH

NCKH & PTCN

Dịch vụ KH &CN

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Kinh phí thường xuyên

Kinh phí tự có

Biên chế

Hợp đồng

1

2

3

4

5