BỘ QUỐC PHÒNG - HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG, TẬPHỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ, BAN LIÊN LẠC CỰU QUÂN NHÂN CƠ SỞ

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Pháp lệnh cựu chiến binh ngày 07tháng 10 năm 2005;
Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh;
Bộ Quốc phòng và Hội cựu chiến binh Việt Nam thống nhất hướng dẫn việc vận động,tập hợp Cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơsở như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc vận động,tập hợp Cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc và các hình thức hoạtđộng khác phù hợp với pháp luật.

2. Mục đích vận động, tập hợp Cựuquân nhân

Vận động, tập hợp Cựu quân nhântham gia các sinh hoạt câu lạc bộ, ban liên lạc để bồi dưỡng, giáo dục, độngviên Cựu quân nhân giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”,truyền thống của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; đoàn kết, tương trợ,giúp đỡ nhau trong cuộc sống; gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phongtrào chính trị kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

3. Đối tượng vận động, hình thức tổchức tập hợp.

a) Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụquân sự có nguyện vọng và tự nguyện đều được tham gia sinh hoạt trong các câu lạcbộ, ban liên lạc;

b) Câu lạc bộ, ban liên lạc Cựuquân nhân chỉ tổ chức ở cơ sở theo địa bàn thôn, ấp, tổ dân phố. Những nơi ít Cựuquân nhân thì câu lạc bộ, ban liên lạc tổ chức ở xã, phường, thị trấn; không tổchức thành hệ thống dọc;

c) Hình thức tập hợp của câu lạc bộ,ban liên lạc phải phù hợp với pháp luật và thực tế từng địa phương, hoạt độngcó hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

4. Nguyên tắc hoạt động của câu lạcbộ, ban liên lạc.

a) Đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủyĐảng, quản lý chính quyền địa phương ở cơ sở;

b) Chấp hành nghiêm các chủ trương,chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địaphương;

c) Hoạt động theo nguyên tắc tựnguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính;

d) Hoạt động của câu lạc bộ, banliên lạc, Cựu quân nhân không được cản trở, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệmvụ của lực lượng dự bị động viên dân quân, tự vệ do pháp luật quy định;

đ) Câu lạc bộ, ban liên lạc phải cóquy ước hoạt động do tập thể Cựu quân nhân thảo luận và thông qua phù hợp vớinguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.

5. Nội dung hoạt động của câu lạc bộ,ban liên lạc.

a) Động viên, giúp đỡ nhau giữ gìnphát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị;

b) Thăm hỏi, động viên, giúp đỡnhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảmnghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế,văn hóa, xã hội ở địa phương;

c) Động viên hội viên gương mẫu thựchiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chốngtội phạm, các tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của địa phương;

d) Tham gia xây dựng đời sống vănhóa ở cơ sở, tham gia các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương,gương mẫu xây dựng gia đình Cựu quân nhân đạt danh hiệu gia đình văn hóa;

đ) Phối hợp với chính quyền địaphương, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể và gia đình tổ chức tang lễ chu đáokhi hội viên qua đời;

e) Tổ chức sinh hoạt học tập củacâu lạc bộ, ban liên lạc để thông tin về thời sự chính sách, trao đổi, phổ biếnkinh nghiệm về sản xuất, bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệvà tham gia các hoạt động khác của địa phương.

6. Thời gian sinh hoạt của câu lạcbộ, ban liên lạc.

a) Thời gian sinh hoạt do từng câulạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụcủa địa phương;

b) Các hội viên câu lạc bộ, banliên lạc bầu Ban chủ nhiệm để điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về mọi hoạt động của mình.

7. Nguồn kinh phí đảm bảo sinh hoạtcủa câu lạc bộ, ban liên lạc.

a) Kinh phí hoạt động của câu lạc bộ,ban liên lạc do hội viên tự nguyện đóng góp hoặc tổ chức lao động sản xuất, làmdịch vụ để gây quỹ là chính, ngoài ra có thể được sự hỗ trợ của chính quyền vàcác đoàn thể, tài trợ của tổ chức kinh tế, cá nhân có lòng hảo tâm;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mụcđích do câu lạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định;

c) Định kỳ hàng năm phải công khaiviệc thu, chi kinh phí trong hội nghị toàn thể câu lạc bộ, ban liên lạc.

8. Trách nhiệm phối hợp thực hiện vậnđộng, tập hợp Cựu quân nhân.

a) Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiếnbinh Việt Nam thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương và các cấpHội Cựu chiến binh xây dựng kế hoạch, biện pháp vận động, tập hợp Cựu quân nhântheo Thông tư này;

b) Cơ quan quân sự địa phương, HộiCựu chiến binh các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo vận động,tập hợp Cựu quân nhân. Chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh, các tổ chức đoàn thể khác và các ban, ngành ở địa phương trong việc triểnkhai thực hiện Thông tư này;

c) Hàng năm, Bộ Quốc phòng cùng HộiCựu chiến binh Việt Nam tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết rút kinh nghiệm,điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Bộ Quốc phòng giao Tổng Cục Chínhtrị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao Ban tổ chức – Chính sách Thường trực giúpBộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp triển khai thực hiệnThông tư này.

9. Hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày, kểtừ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện có gì vướngmắc, cơ quan quân sự địa phương, Hội Cựu chiến binh các cấp phản ánh về Bộ Quốcphòng (qua Tổng Cục chính trị) và Hội Cựu chiến binh Việt Nam (qua Ban Tổ chức– Chính sách) để nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

KT. CHỦ TỊCH
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hữu Bồng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Huy Hiệu