thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Căn cứ Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01-7-1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giaocông nghệ;

- Căn cứ Quyết định số276-CT ngày 28-7-1992 Chủ tịch Hộiđồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí;

Liên Bộ Tài chính -Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phíthẩm định, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do cơ quan được phâncấp phê duyệt như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ

Tất cả các tổ chức, cá nhân xin phê duyệt, đăng ký Hợp đồngchuyển giao công nghệ (HĐ CGCN) theo quy định của Nghị định 45/1998/NĐ-CP ngày01 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ phải nộp phí thẩm định, lệ phí đăng ký HĐCGCN (dưới đây gọi tắt là phí, lệ phí).

II- MỨC PHÍ

- Phí thẩm định HĐ CGCN được tính theo tỉ lệ 0,1% (một phầnnghìn) tổng giá trị Hợp đồng nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng và tối thiểukhông dưới 2 triệu đồng.

- Đối với HĐ CGCN xin bổ sung, sửa đổi thì phí thẩm địnhphải nộp bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị Hợp đồng sửa đổi, nhưng tối đakhông quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 1 triệu đồng.

- Đối với HĐ CGCN không phải phê duyệt, nhưng phải đăng kýtại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thì mức lệ phí là 200.000 đồng cho mỗihợp đồng.

- Phí thẩm định, lệ phí đăng ký HĐ CGCN thu bằng tiền đồngViệt Nam. Trường hợp phí thẩm định tính trên giá trị Hợp đồng bằng ngoại tệ thìphải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỉ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhànước công bố tại thời điểm tính mức phí thẩm định.

III- QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH

1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt HĐ CGCN (dướiđây gọi tắt là cơ quan thẩm định) theo quy định của Nghị định 45/1998/NĐ-CPngày 01-7-1998 của Chính phủ trực tiếp thu phí, lệ phí theo quy định của Thôngtư này.

2. Toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được là khoản thu củangân sách Nhà nước. Cơ quan thẩm định được tạm để lại 50% số tiền thu được đểsử dụng chi phục vụ cho công tác thẩm định, phê duyệt HĐ CGCN, số tiền còn lạiphải nộp vào ngân sách Nhà nước.

3. Cơ quan thẩm định được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhànước để quản lý, theo dõi riêng việc sử dụng 50% tổng số tiền phí, lệ phí đượctạm trích nêu trên nhằm kịp thời trang trải các chi phí trong quá trình thẩmđịnh như quy định tại khoản 5, mục III Thông tư này.

4. Hàng quý, căncứ vào quyết toán của cơ quan thẩm định,cơquan tài chính cùng cấp làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước số tiềnthực chi đúng mục đích, đúng chế độ, định mức quy định và có chứng từ hợp lệ màcơ quan thẩm định đã sử dụng từ số tiềnđược tạm trích.

Cơ quan thẩm định có trách nhiệm báo cáo quyết toán việc sửdụng số tiền tạm trích với cơ quan chủ quản để tổng hợp quyết toán với cơ quantài chính cùng cấp theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

5. Phí thẩm định HĐ CGCN, lệ phí đăng HĐ CGCN được sử dụngcho các mục đích dưới đây và phải tuân theo các quy định về quản lý tài chính,định mức, chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước:

a) Chi phí cho các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu,đánh giá, nhận xét các tài liệu có liên quan đến công nghệ và chuyển giao côngnghệ các dự án, theo các hợp đồng kinh tế ký kết giữa tổ chức, cá nhân với cơquan có trách nhiệm phê duyệt HĐ CGCN (trường hợp cơ quan thẩm định không đủkhả năng thẩm định);

b) Lập hồ sơ thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia phản diện;

c) Chi phí cho cuộc họp của Hội đồng thẩm định các dự án;

d) Chi phí cho công tác kiểm tra, thẩm định công nghệ củacác HĐ CGCN, kiểm tra việc thực hiện chuyển giao công nghệ của các dự án;

e) Chi phí mua thông tin tài liệu để thẩm định;

g) Chi phí tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ;

h) Chi phí in ấn, dịch thuật tài liệu;

i) Bổ sung chi phí mua sắm phương tiện làm việc, thiết bịvăn phòng phục vụ cho công tác thẩm định (theo dự toán được duyệt);

k) Chi bồi dưỡng làm thêm giờ, tăng cường độ lao động chocán bộ cơ quan thẩm định trực tiếp thực hiện các công tác thẩm định hồ sơ vàlàm các thủ tục thu phí, lệ phí nhưng mức bồi dưỡng một năm tối đa không quá 3tháng lương cơ bản của mỗi cán bộ.

IV. QUY TRÌNH THU, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ:

1. Cơ quan thẩm định khi tiếp nhận đơn, hồ sơ đề nghị thẩmđịnh công nghệ cần chuyển giao của tổ chức, cá nhân phải thực hiện thu ngay mứclệ phí đăng ký và mức phí tối thiểu phải nộp theo quy định của mỗi loại Hợpđồng (2 triệu đồng đối với HĐ CGCN mới hoặc 1 triệu đồng với HĐ CGCN sửa đổi,bổ sung). Sau khi thẩm định và xác địnhxong mức giá thanh toán cho việc chuyển giao công nghệ, cơ quan thẩm định căncứ vào mức phí thu theo hướng dẫn của Thông tư này, tiến hành thu nốt số tiềnphí thẩm định còn lại phải nộp (nếu có) của tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định.

2. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước:

- Chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi thu tiền phí, lệ phí, cơquan thẩm định phải nộp tờ khai về toàn bộ số phí, lệ phí đã thu được và sốtiền phải nộp ngân sách (50% toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được) cho cơ quanthuế trực tiếp quản lý.

- Nhận được tờ khai của cơ quan thẩm định gửi đến, cơ quanthuế thực hiện kiểm tra tờ khai, đối chiếu với chứng từ thu đã phát hành và sửdụng để xác định số tiền phải nộp ngân sách. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngàynhận được tờ khai của cơ quan thẩm định, cơ quan thuế thông báo trở lại cho cơquan thẩm định về số tiền phải nộp ngân sách (50% tổng số tiền phí, lệ phí thuđược), thời hạn nộp, chương loại, khoản mục tương ứng theo quy định của Mục lụcngân sách Nhà nước và số tiền được tạm giữ lại để chi phục vụ chocông tác thẩmđịnh.

- Căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế, cơ quan thẩm địnhthực hiện nộp ngay số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước và số tiền còn lạiđược gửi vào tài khoản của cơ quan thẩm định mở tại Kho bạc Nhà nướcnhư quyđịnh tại khoản 3, Mục III của Thông tư này.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định:

a) Thông báo công khai mức thu, thủ tục thu phí, lệ phí tạinơi tổ chức thu.

b) Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán sửdụng phí, lệ phí theo đúng chế độ kế toán, thống kê hiện hành của Nhà nước.

c) Quản lý, sử dụng và quyết toán số phí, lệ phí thu đượcvới cơ quan tài chính quản lý trực tiếp theo phân cấp quản lý đúng chế độ hiệnhành.

2- Trách nhiệm của cơ quan thuế, cơ quan Kho bạc Nhà nước:

Cơ quan thuế, nơi cơ quan thẩm định HĐ CGCN đóng trụ sở, cótrách nhiệm cấp biên lai thu phí, lệ phí cho cơ quan thẩm định. Cơ quan thuế vàcơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thực hiện việcquyết toán biên lai theo quy định hiện hành về quản lý ấn chỉ.

3- Cuối năm ngân sách, cơ quan thẩm định HĐ CGCN phải quyếttoán số kinh phí đã sử dụng cho công tác thẩm định với cơ quan tài chính cùngcấp theo đúng quy định. Số tiền thu được không sử dụng hết phải nộp kịp thời,đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính,Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết.