THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 147/1998/TT-LT-TCCP-TC-LĐTBXH-GDĐT NGÀY 05THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 973/1997/QĐ-TTG NGÀY17/11/1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU
ĐàI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC

Thi hành Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưuđãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập củaNhà nước. Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 1271/TC-TW ngày 25/12/1997 và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tại Công văn số 1743/TLĐ ngày 24/12/1997. Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1.1. Giáo viên (kể cả giáo viên là tổng phụ trách đội, giáoviên hợp đồng, giáo viên trong thời gian tập sự) đang trực tiếp giảng dạy thuộcbiên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế nhà nước ở trong các trường cônglập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: trường mầm non, phổ thông, bổ túc vănhoá, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, các trường bồi dưỡngcán bộ quản lý giáo dục - đào tạo các cấp, các trung tâm giáo dục kỹ thuật tổnghợp - hướng nghiệp - dạy nghề, các trung tâm dạy nghề, được thành lập và hoạtđộng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

1.2. Giáo viên trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngânsách nhà nước, đang trực tiếp giảng dạy trong các trường bán công.

1.3. Giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng, giáo viên trongthời gian tập sự trong chỉ tiêu biên chế nhà nước) đang trực tiếp giảng dạytrong các trường, học viện ở Trung ương và địa phương gồm: Học viện Hành chínhQuốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia và các phân viện, các Trường, Trung tâmgiáo dục chính trị tỉnh, huyện các trường thuộc các đoàn thể: Phụ nữ, Thanhniên, Công đoàn.

1.4. Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường bồidưỡng cán bộ, công chức ở Trung ương và địa phương.

1.5. Giáo viên thuộc chỉ tiêu biên chế của các cơ sở giáodục, đào tạo làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, phòng thínghiệm, trạm trại theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Cán bộ quản lý thuộc biên chế của các Trường, Trungtâm, Học viện trực tiếp giảng dạy theo số giờ quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

2. Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi:

- Những đối tượng quy định tại điểm 1, phần I nêu trên phảiđạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ (trừ giáo viên ở miền núi, biên giới, vùng dân tộc ít người, hải đảovùng sâu, vùng xa) để chuyển xếp vào các ngạch công chức thuộc bảng lương ngànhGiáo dục đào tạo (mã ngạch 15), ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày23/5/1993 của Chính phủ. Riêng đối với giáo viên hướng dẫn thực hành tại cácxưởng trường, phòng thí nghiệm, trạm, trại không nhất thiết phải xếp vào bảnglương giáo dục đào tạo.

- Những đối tượng quy định tại điểm 1, phần I nêu trên khôngđược hưởng phụ cấp ưu đãi trong các trường hợp sau:

+ Đi học tập dài hạn, công tác ở trong và ngoài nước trên 3tháng, nghỉ về việc riêng 1 tháng (liên tục) thì trong thời gian không tham giagiảng dạy không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

+ Nghỉ ốm, thai vượt quá tiêu chuẩn quy định trong Bộ Luậtlao động, thì thời gian nghỉ vượt quá quy định đó không được hưởng phụ cấp ưuđãi.

+ Bị kỷ luật đình chỉ giảng dạy thì trong thời gian quyếtđịnh kỷ luật còn hiệu lực không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH:

1. Mức phụ cấp:

- Mức phụ cấp 30% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụcấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trườngĐại học, Cao đẳng và tương đương theo phân loại trường của Bộ Giáo dục và Đàotạo và Ban Tổ chức Trung ương Đảng (trừ giáo viên các trường Đại học, Cao đẳngsư phạm).

- Mức phụ cấp 35% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụcấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trườngtrung học cơ sở, phổ thông trung học, các Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp - dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thànhphố, thị xã và giáo viên dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạynghề, các trung tâm dạy nghề (trừ giáo viên các trường trung học sư phạm, sưphạm kỹ thuật).

- Mức phụ cấp 40% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụcấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trườngtiểu học mầm non ở đồng bằng, thành phố, thị xã, giáo viên dạy trong các trườngtrung học cơ sở, phổ thông trung học, các Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp - dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên ở miền núi, hải đảo,vùng sâu, vùng xa và các trường phổ thông trung học dân tộc nội trú.

- Mức phụ cấp 50% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụcấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trường sưphạm các cấp (đại học, cao đẳng, trung học...), các khoa sư phạm của cáctrường.

- Mức phụ cấp 70% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụcấp chức vụ, lãnh đạo (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trườngmầm non, tiểu học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp I, II ở miền núi, hảiđảo, vùng sâu, vùng xa và các trường, lớp trẻ em khuyết tật.

Về địa giới miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ítngười thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi. Đối với vùng sâu,vùng xa theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết địnhsau khi có ý kiến thoả thuận của Liên Bộ.

2. Cách tính:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu x (hệ sốlương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Ví dụ 1: Một giáo viên trường đại học được chuyển xếp lươngvào ngạch giảng viên, mã số 15111, bậc 3, hệ số 2,40, phụ cấp ưu đãi là 30%,được tính như sau:

Phụ cấp ưu đãi = 144.000đ x 2,4 x 30% = 103.680đ/tháng

Ví dụ 2: Một hiệu trưởng trường tiểu học ở miền núi được xếplương mã ngạch 15114 (bảng lương giáo dục - đào tạo), bậc 7, hệ số 2,59. Trườnghợp được xếp hạng I, được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,35, trực tiếp thamgia giảng dạy quy định tại Thông tư số 49/GD-TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục(cũ) quy định chế độ công tác của giáo viên phổ thông. Được hưởng phụ cấp ưuđãi 70%. Cách tính như sau:

Phụ cấp ưu đãi = 144.000đ x (2,59 + 0,35) x 70% =296.352đ/tháng

III. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ:

1. Phụ cấp này được tính để trả cùng kỳ lương hàng tháng (kểcả thời gian nghỉ hè).

2. Phụ cấp này chỉ áp dụng đối với giáo viên đang trực tiếpgiảng dạy, khi thôi không làm giáo viên thì không được hưởng phụ cấp này, khôngđược sử dụng để tính các chế độ phụ cấp khác, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểmy tế.

3. Khoản phụ cấp này được hạch toán vào mục 102 tiểu mục 08của các chương, loại, khoản tương ứng và được tính vào ngân sách giáo dục, đàotạo hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các đơn vị trựcthuộc xét duyệt đối tượng, lập dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáoviên.

2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục - đào tạo chịu trách nhiệmxét duyệt đối tượng và lập dự toán chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên của đơnvị mình (có mẫu đính kèm) gửi Bộ chủ quản đối với các cơ quan Trung ương, gửicơ quan chủ quản để tổng hợp gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương đối với địa phương trước ngày 30/6 hàng năm.

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét duyệt và ra quyết định đốivới các đối tượng được hưởng phụ cấp ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

4. Việc lập dự toán, quản lý cấp phát và quyết toán: các đơnvị được hưởng phụ cấp này cần lập dự toán chi bổ sung kinh phí của 2 tháng cuốinăm 1997 gửi cơ quan chủ quản để gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Số kinh phínày được cấp phát và quyết toán vào niên độ ngân sách năm 1997. Sở Tài chínhvật giá các địa phương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để làm căn cứ cấp phát.Đối với năm 1998 căn cứ vào dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáoviên được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài chính sẽ cấp bổ sung vàodự toán đầu năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Đối với cáccơ sở giáo dục đào tạo thuộc địa phương, ngân sách Trung ương sẽ cấp bổ sung cómục tiêu cho ngân sách địa phương để các cơ quan thực hiện.

Từ năm 1999 kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp này được cânđối trong dự toán chi của các đơn vị. Việc lập dự toán, cấp phát, quản lý vàquyết toán thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

5. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra thực hiệnQuyết định số 973/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành vàđịa phương.

Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/11/1997; bãi bỏ Thôngtư số 125/LB-TT ngày 25/3/1996 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 779/TTg ngày01/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viêntrực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị gửivăn bản về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

BỘ, NGÀNH, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP

MẪU SỐ 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN...................

ĐƠN VỊ.............................

DANH SÁCH

GIÁO VIÊNĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐàI

(Theo Quyết định973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ)

Lương và phụ cấp chức vụ

Phụ cấp

Phụ cấp

TT

Họ và tên

ngạch công chức

Hệ số lương hiện hưởng

Hệ số phụ cấp chức vụ

Tỷ lệ phụ cấp ưu đãi

ưu đãi tháng (đ)

ưu đãi năm (đ)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

1. Tổng số cán bộ CNVC (kể cả hợp đồng) của đơn vị........người.

2. Biến chế được giao 1997................................người.

3. Số người thuộc biên chế giảng dạy......................người.

4. Số người được hưởng phụ cấp ưu đãi.....................người.

5. Tỷ lệ phần trăm người được ưu đãi/tổng số cán bộ CNVC

Ngày tháng năm 199

Ngày tháng năm 199

Xét duyệt của cơ quan chủ quản

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ

MẪU SỐ 2

BỘ, NGÀNH:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

TỔNG HỢPCÁC ĐƠN VỊ
VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐàI

(Theo Quyết định973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ)TT


Tên trường hoặc trung tâm (thuộc quận, huyện)

Tổng số CCVC trong biên chế

Tổng số giáo viên được hưởng phụ cấp

Miền núi

Nơi thuộc vùng sâu vùng xa

Tổng phụ cấp ưu đãi tháng (đ)

Tổng phụ cấp ưu đãi năm (đ)

Ghi chú

Cộng:

1. Tổng số cán bộ CNVC (kể cả hợp đồng) của đơn vị........người.

2. Biến chế được giao 1997................................người.

3. Số người thuộc biên chế giảng dạy......................người.

4. Số người được hưởng phụ cấp ưu đãi.....................người.

5. Tỷ lệ phần trăm người được ưu đãi/tổng số cán bộ CNVC

Ngàytháng năm 199

Thủ trưởng đơn vị

(Kýtên, đóng dấu)

Ghi chú: Danh sách làm thành 5 bản:

- Gửi Bộ 3 bản (Ban TCCB-CP, Bộ Tàichính, Bộ chủ quản) hoặc UBND tỉnh, thành phố.