BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀCẤP PHÉP CHO PHƯƠNG TIỆN, LỰC LƯỢNG ĐI KÈM THEO PHƯƠNG TIỆN NƯỚC NGOÀI VÀO TÌMKIẾM, CỨU NẠN TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 củaChính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứunạn nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nghị định số 95/2010/NĐ-CP );

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộGiao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốcphòng;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộCông an;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 nam 2013 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoạigiao;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộtrưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch quy địnhvề cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vàotìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định về thủ tục cấp phépcho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài (sau đây gọichung là lực lượng, phương tiện nước ngoài) vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Namhoặc trong vùng tìm kiếm, cứu nạn do Việt Nam đảm nhiệm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với tổ chức, cá nhânViệt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc cấp phép cho phươngtiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại ViệtNam hoặc trong vùng tìm kiếm, cứu nạn do Việt Nam đảm nhiệm.

2. Lực lượng, phương tiện nước ngoài được cấp phép theoThông tư liên tịch này không bao gồm lực lượng, phương tiện được quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 95/2010/NĐ-CP .

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤPPHÉP

Điều 3. Đề nghị, tiếp nhận thôngtin, báo cáo về đề nghị đưa lực lượng, phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứunạn tại Việt Nam

1. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 95/2010/NĐ-CP , các Bộ, ngành, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo đề xuất ngayvới Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc đề nghị lực lượng, phương tiện nướcngoài vào tìm kiếm, cứu nạn hoặc báo cáo về đề nghị của quốc gia, tổ chức quốctế đề nghị đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam để Ủyban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương cóliên quan phối hợp thực hiện.

2. Bộ Ngoại giao thông báo với quốc gia, tổ chức quốc tế vềđề nghị của Việt Nam cho quốc gia, tổ chức quốc tế vào tìm kiếm, cứu nạn tại ViệtNam; thông báo việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của quốc gia, tổchức quốc tế vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

3. Nội dung báo cáo đề xuất gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứunạn

a) Tình huống khẩn cấp: Thảm họa do thiên tai, sự cố xảy ratrên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vùng tìm kiếm, cứu nạndo Việt Nam đảm nhiệm;

b) Đối tượng cần tìm kiếm, cứu nạn (người, phương tiện);

c) Tên quốc gia, tổ chức quốc tế;

d) Dự kiến loại phương tiện, số lượng phương tiện và lực lượngđi kèm theo phương tiện có thể tham gia tìm kiếm, cứu nạn;

đ) Phạm vi về không gian, thời gian hoạt động tìm kiếm, cứunạn.

4. Hình thức báo cáo đề xuất gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứunạn

a) Bằng văn bản hoặc fax, thư điện tử;

b) Điện thoại: Trong trường hợp khẩn cấp, thủ trưởng cơ quanđề nghị của Việt Nam có thể trao đổi ý kiến bằng điện thoại với lãnh đạo Vănphòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc phương tiện, lực lượng đi kèmtheo phương tiện vào Việt Nam để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại ViệtNam và sau đó phải hoàn thiện báo cáo bằng văn bản.

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ

1. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) là cơ quan đầu mối gửi các đềnghị chính thức của Việt Nam và tiếp nhận đề nghị của các quốc gia, tổ chức quốctế vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

2. Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền cấp phép theoquy định của Thông tư này trực tiếp nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép của quốcgia, tổ chức quốc tế gửi đến, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có trách nhiệm gửi01 bản sao hồ sơ đề nghị cấp phép gửi xin ý kiến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

3. Các quốc gia, tổ chức quốc tế được Chính phủ hoặc tổ chứccó trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam đề nghị hoặc có đề nghị vào tìmkiếm, cứu nạn tại Việt Nam gửi 01 bộ bản sao hồ sơ đề nghị cấp phép (trực tiếphoặc qua bưu điện, qua fax, thư điện tử) tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) hoặcthông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Cơ quan đại diện nướcngoài tại Việt Nam để chuyển tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

4. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấpphép và chuyển đầy đủ hồ sơ này cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép kèm theo ýkiến của Bộ Ngoại giao về mặt đối ngoại.

5. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có trách nhiệm thông báo choquốc gia, tổ chức quốc tế (trực tiếp hoặc qua fax, thư điện tử) hoặc đăng tảitrên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao các thủ tục và hồ sơ cần thiết vềviệc cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạntại Việt Nam.

6. Các loại giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp phép quy định tạicác khoản 1, 2, 3 Điều 5 Thông tư liên tịch này phải được lập bằng tiếng Anh.Trong trường hợp các giấy tờ nêu trên không được lập bằng tiếng Anh thì phảikèm theo bản dịch tiếng Anh và được miễn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp phép

Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, cụ thể:

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép cho tàu biển hoặc phương tiện thủynội địa hoặc phương tiện giao thông đường sắt hoặc phương tiện giao thông đườngbộ hoặc các tàu, thuyền quân sự và các lực lượng đi kèm theo phương tiện, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện theo Mẫu số 1 tại Phụlục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Giấy đăng ký phương tiện (không áp dụng đối với phương tiệngiao thông đường sắt);

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môitrường hoặc giấy tờ có giá trị tương đương còn thời hạn hiệu lực;

d) Người điều khiển phương tiện: Yêu cầu cung cấp giấy phépđiều khiển phương tiện tương ứng với loại phương tiện do cơ quan có thẩm quyềncấp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương còn thời hạn hiệu lực;

đ) Danh sách lực lượng đi kèm theo phương tiện tham gia tìmkiếm, cứu nạn phải có thông tin về: Họ tên; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; sốhộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn hiệu lực;

e) Vật tư, thiết bị đi kèm theo phương tiện phục vụ công táctìm kiếm, cứu nạn, bao gồm:

- Danh mục vật tư (nếu có);

- Danh mục chủng loại, số lượng trang, thiết bị phục vụ tìmkiếm, cứu nạn;

g) Trường hợp các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều nàykhông được lập bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh. Bản chính củacác giấy tờ này phải được xuất trình khi làm thủ tục nhập cảnh.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép cho tàu bay quân sự, tàu bay khôngngười lái, các lực lượng đi kèm theo phương tiện, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện theo Mẫu số 2 tại Phụlục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Danh sách lực lượng đi kèm theo phương tiện tham gia tìmkiếm, cứu nạn phải có thông tin về: Họ tên; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; sốhộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực;

c) Vật tư, thiết bị đi kèm theo phương tiện phục vụ công táctìm kiếm, cứu nạn, bao gồm:

- Danh mục vật tư (nếu có);

- Danh mục chủng loại, số lượng trang, thiết bị phục vụ tìmkiếm, cứu nạn;

d) Trường hợp các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều nàykhông được lập bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh. Bản chính củacác giấy tờ này phải được xuất trình khi làm thủ tục nhập cảnh.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép cho tàu bay dân dụng và các lực lượngđi kèm theo phương tiện, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện theo Mẫu số 3 tại Phụlục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Danh sách lực lượng đi kèm theo phương tiện tham gia tìmkiếm, cứu nạn phải có thông tin về: Họ tên; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; sốhộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực;

c) Vật tư, thiết bị đi kèm theo phương tiện phục vụ công táctìm kiếm, cứu nạn, bao gồm:

- Danh mục vật tư (nếu có);

- Danh mục chủng loại, số lượng trang, thiết bị phục vụ tìmkiếm, cứu nạn;

d) Trường hợp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều nàykhông được lập bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh. Bản chính củacác giấy tờ này phải được xuất trình khi làm thủ tục nhập cảnh.

Điều 6. Cơ quan cấp phép cho phươngtiện và lực lượng đi kèm theo phương tiện

1. Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cấp phép cho các cơ quanchuyên ngành giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước (trừ các trường hợp quy định tạiđiểm c khoản 2 Điều này), cụ thể như sau:

a) Cục Hàng hải Việt Nam cấp phép cho phương tiện, lực lượngđi kèm theo phương tiện thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trongvùng nước cảng biển thực hiện theo Mẫu số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thôngtư liên tịch này;

b) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp phép cho phương tiện,lực lượng đi kèm theo phương tiện đường thủy nội địa thực hiện tìm kiếm, cứu nạnthực hiện theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

c) Cục Đường sắt Việt Nam cấp phép cho phương tiện, lực lượngđi kèm theo phương tiện đường sắt thực hiện tìm kiếm, cứu nạn thực hiện theo Mẫusố 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

d) Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép cho phương tiện, lựclượng đi kèm theo phương tiện đường bộ thực hiện tìm kiếm, cứu nạn thực hiệntheo Mẫu số 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

đ) Cục Hàng không Việt Nam cấp phép cho chuyến bay, lực lượngđi kèm theo chuyến bay thực hiện hoạt động bay tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ tạiViệt Nam thực hiện theo Mẫu số 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịchnày.

Việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện tìm kiếm, cứunạn cất cánh, hạ cánh hoặc bay qua Việt Nam (trừ chuyến bay đã được cấp phéptheo quy định của Thông tư này) thực hiện theo quy định của Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay và Thông tưsố 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy địnhviệc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại ViệtNam.

Các văn bản được viện dẫn trong Thông tư liên tịch này khicó sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sunghoặc thay thế đó.

2. Bộ Quốc phòng ủy quyền cho Cục Tác chiến cấp phép trongcác trường hợp sau:

a) Cấp phép cho các tàu, thuyền quân sự và các lực lượng đikèm theo phương tiện thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam thực hiệntheo Mẫu số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Cấp phép cho tàu bay quân sự, tàu bay không người lái vàcác lực lượng đi kèm thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam thực hiệntheo Mẫu số 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

c) Cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiệntìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực hạn chế hoạt động trên biển;tàu bay hạ cánh, cất cánh tại sân bay quân sự, bay vào khu vực hạn chế bay, khuvực nguy hiểm thực hiện theo các Mẫu số 4, 5, 6, 7, 8 tại Phụ lục ban hành kèmtheo Thông tư liên tịch này.

3. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm cung cấp số điện thoại, sốfax, địa chỉ liên lạc tại Việt Nam để các bên có liên quan liên hệ khi cần.

Điều 7. Trình tự phối hợp cấp phép,thời hạn của giấy phép

1. Cơ quan cấp phép Bộ Giao thông vận tải

a) Cơ quan cấp phép thuộc Bộ Giao thông vận tải, trong thờigian 24 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định từ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoạigiao), phải kịp thời gửi xin ý kiến Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Cục Quản lýxuất nhập cảnh (Bộ Công an). Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định,cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo kịp thời cho quốc gia, tổ chức nướcngoài để hoàn thiện hồ sơ.

b) Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh(Bộ Công an), trong thời gian 24 giờ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ và văn bản xin ýkiến phải có văn bản trả lời về việc đồng ý hay không đồng ý cấp phép. Trường hợpkhông đồng ý phải nêu rõ lý do.

Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm xem xét, cho ýkiến về việc cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị địnhsố 95/2010/NĐ-CP do cơ quan được ủy quyền cấp phép xin ý kiến quy định tạikhoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch này.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) có trách nhiệm xemxét, có ý kiến về việc cấp phép và triển khai nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Nghị định số 95/2010/NĐ-CP .

c) Ngay sau khi nhận được ý kiến của Cục Tác chiến (Bộ Quốcphòng) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), cơ quan có thẩm quyền cấpphép tiến hành cấp phép theo quy định.

2. Cơ quan cấp phép Bộ Quốc phòng

a) Cơ quan cấp phép thuộc Bộ Quốc phòng, trong thời gian 24giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định từ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) vàý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phải xem xét, thẩm định đồngthời gửi xin ý kiến Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Cục Hàng không Việt Namhoặc Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Bộ Tư lệnh Bộ đội biênphòng (Bộ Quốc phòng), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và các cơ quan,đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định, cơ quancó thẩm quyền cấp phép thông báo kịp thời cho quốc gia, tổ chức nước ngoài đểhoàn thiện hồ sơ.

b) Các cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lờitrong thời gian 24 giờ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ và văn bản xin ý kiến về việc cấpphép. Trong trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

c) Ngay sau khi nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan,đơn vị có liên quan, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) tiến hành thẩm định, giảiquyết cấp phép theo quy định. Tùy điều kiện, tính chất và lực lượng, phương tiệnnước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) quy địnhnhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tại giấy phép.

3. Thông báo cấp phép

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép khi cấp giấy phép phải gửi tới:

a) Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) 02 bản để thông báo cho quốcgia, tổ chức quốc tế có lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn tạiViệt Nam về quyết định cấp phép; Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) 01 (một)bản và gửi kèm danh sách lực lượng đi kèm theo phương tiện tham gia tìm, kiếm cứunạn để cấp thị thực nhập cảnh;

b) Trường hợp không đồng ý cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấpphép phải có văn bản nêu rõ lý do gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để thông báocho quốc gia, tổ chức quốc tế và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ,ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Hình thức gửi thông báo: Bằng fax hoặc thư điện tử hoặcvăn bản.

4. Thời hạn của giấy phép

Căn cứ đề nghị cấp phép, yêu cầu thực tế công tác tìm kiếm,cứu nạn, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định thời hạn của giấy phépnhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày cấp.

Điều 8. Gia hạn thời hạn giấy phép

1. Đối tượng được gia hạn: Phương tiện, lực lượng đi kèmtheo phương tiện có thể được gia hạn nếu có một trong những lý do sau đây:

a) Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chưa kết thúc;

b) Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về công tác tìm kiếm,cứu nạn của Việt Nam;

c) Do các điều kiện bất khả kháng như thiên tai, tai nạn, hỏnghóc phương tiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép Việt Nam xác nhận.

2. Thời gian gia hạn giấy phép tối đa không quá 30 ngày.

Trước khi thời hạn ghi trong giấy phép hết hiệu lực, quốcgia, tổ chức quốc tế phải nộp hồ sơ xin gia hạn tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)để xin phép gia hạn thời hạn tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

3. Hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm: Văn bản trình bày rõ lý doxin gia hạn, thời gian xin gia hạn kèm theo danh sách phương tiện, lực lượng đikèm theo phương tiện và vật tư, thiết bị phục vụ tìm kiếm, cứu nạn (nếu có).Trong trường hợp khẩn cấp có thể thông báo trước bằng hình thức fax, thư điện tửvà các thiết bị thông tin liên lạc khả dụng khác.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong thời gian 24 giờ, kểtừ khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn từ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cótrách nhiệm xem xét hồ sơ, đồng thời gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liênquan. Khi cấp giấy phép gia hạn phải thông báo bằng văn bản tới Ủy ban Quốc giaTìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Trong trường hợp từchối gia hạn, cơ quan cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 9. Chấm dứt hiệu lực của giấyphép

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép được quyền chấm dứt hiệu lựcgiấy phép đã cấp cho các phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nướcngoài vào tìm kiếm, cứu nạn trong một trong các trường hợp sau:

a) Quốc gia, tổ chức quốc tế hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cứunạn;

b) Phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoàivi phạm hoặc không tuân thủ các quy định trong giấy phép;

c) Có hành vi vi phạm, ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng vàtrật tự, an toàn xã hội.

2. Mẫu chấm dứt hiệu lực của giấy phép thực hiện theo các Mẫusố 10 và 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

3. Khi chấm dứt hiệu lực giấy phép, cơ quan có thẩm quyền chấmdứt hiệu lực giấy phép phải thông báo tới:

a) Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) 02 bản để thông báo cho quốcgia, tổ chức quốc tế có lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn tạiViệt Nam;

b) Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, địaphương có liên quan biết và phối hợp với các cơ quan (Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng) thực hiện thủ tục,xuất cảnh theo quy định để phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nướcngoài xuất cảnh.

Điều 10. Kết thúc hoạt động tìm kiếm,cứu nạn

1. Sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố kết thúc hoạt độngtìm kiếm, cứu nạn hoặc tạm dừng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, trong khoảng thờigian 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phối hợp với các cơ quancó liên quan (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biênphòng - Bộ Quốc phòng) thực hiện thủ tục xuất cảnh theo quy định để phương tiện,lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài xuất cảnh.

2. Trường hợp sau khi kết thúc hoạt động tìm kiếm, cứu nạnhoặc tạm dừng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, phương tiện, lực lượng đi kèm theophương tiện nước ngoài phải ở lại Việt Nam theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều8 của Thông tư này, cơ quan cấp phép có trách nhiệm hướng dẫn quốc gia, tổ chứcquốc tế tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnhvà các thủ tục cần thiết khác (nếu có) theo quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ,NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 11. Bộ Giao thông vận tải

1. Báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về tình huốngtai nạn nghiêm trọng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải để tham mưu cho Thủ tướngChính phủ quyết định cho phép phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nướcngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ trong việc cấp phép chophương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạntại Việt Nam.

3. Báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn công tác phối hợphoạt động tìm kiếm, cứu nạn với lực lượng, phương tiện nước ngoài.

4. Các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải

a) Thực hiện việc cấp phép theo quy định của Thông tư liên tịchnày;

b) Xây dựng và triển khai phương án kết hợp việc sử dụng lựclượng, phương tiện trực thuộc với lực lượng, phương tiện nước ngoài trong quátrình hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

5. Thực hiện việc cấp phép đối với phương tiện giao thông đườngsắt

a) Cục Đường sắt Việt Nam:

Khi cấp giấy phép cho phương tiện tìm kiếm, cứu nạn phảithông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam các hồ sơ kỹ thuật về phương tiện được cấpphép, thời gian, địa điểm phương tiện đường sắt dự kiến đến cửa khẩu để CụcĐăng kiểm Việt Nam thực hiện việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam:

Ngay sau khi nhận được thông báo về việc cấp giấy phép của CụcĐường sắt Việt Nam có trách nhiệm bố trí nhân lực, trang thiết bị để tiến hànhngay việc kiểm tra xác nhận phương tiện tìm kiếm, cứu nạn đủ điều kiện tham giagiao thông đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam.

c) Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đườngsắt Việt Nam:

Ngay sau khi nhận được thông báo về việc cấp giấy phép của CụcĐường sắt Việt Nam, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đườngsắt Việt Nam có trách nhiệm: Bố trí đầu máy, trưởng tàu và nhân viên tại cửa khẩunhập phương tiện để tổ chức kéo đoàn phương tiện nước ngoài đến nơi tìm kiếm, cứunạn thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn (sau khi Cục Đăng kiểm Việt Nam đãhoàn tất các thủ tục kiểm tra xác nhận phương tiện tìm kiếm, cứu nạn đủ điều kiệntham gia giao thông trên đường sắt Việt Nam) và ngược lại để đoàn phương tiệnnước ngoài xuất cảnh khi cơ quan chức năng tuyên bố kết thúc hoạt động tìm kiếm,cứu nạn tại Việt Nam; bố trí lực lượng phối hợp với tổ chức quốc tế trong suốtquá trình di chuyển trên đường sắt và trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn tại ViệtNam.

Điều 12. Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành bảo đảm an ninh, quốcphòng khi có lực lượng, phương tiện nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn tạiViệt Nam.

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao và BộCông an trong việc cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiệnnước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

3. Chỉ đạo Cục Tác chiến cấp phép cho phương tiện, lực lượngđi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư liên tịch này.

4. Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng căn cứ giấy phép đượccấp, thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho phương tiện, lực lượng đi kèmtheo phương tiện nước ngoài theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Tư lệnhCảnh sát biển và các lực lượng có liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát, bảođảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạntại khu vực biên giới và trên vùng biển Việt Nam.

Điều 13. Bộ Công an

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiệnviệc kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có lựclượng, phương tiện nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam theo quyđịnh của pháp luật.

2. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện thủ tục nhập cảnh,xuất cảnh theo quy định của pháp luật cho lực lượng nước ngoài vào Việt Nam thamgia tìm kiếm, cứu nạn theo phương tiện tìm kiếm, cứu nạn đã được cơ quan có thẩmquyền cấp giấy phép.

Điều 14. Bộ Ngoại giao

Chỉ đạo cơ quan chức năng gửi các đề nghị của Việt Nam và tiếpnhận đề nghị của các quốc gia, tổ chức quốc tế vào tìm kiếm, cứu nạn tại ViệtNam; chuyển hồ sơ cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo các lực lượng, chức năng của địa phương phối hợp vớicác Bộ, ngành có liên quan làm các thủ tục, kiểm tra, kiểm soát và tham gia phốihợp tìm kiếm, cứu nạn khi có lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nướcngoài hoạt động thuộc địa bàn quản lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 10 năm 2015.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,các tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Côngan, Bộ Ngoại giao để kịp thời hướng dẫn./.

BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO
Phạm Bình Minh

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
Trần Đại Quang

BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
Phùng Quang Thanh

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG
VẬN TẢIĐinh La Thăng

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải VN; Hàng không VN; Đường sắt VN; Đăng kiểm VN; Đường thủy nội địa VN (Bộ GTVT);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Quân chủng PK-KQ;
- Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Cảng hàng không VN;

- Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đường sắt VN;
- Trung tâm Quản lý - Điều hành bay Quốc gia;
- Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay-Tổng công ty Quản lý bay VN;
- Công báo; Công Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử các Bộ: GTVT; QP; CA; NG;
- Lưu: VT các Bộ: GTVT; QP; CA; NG.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG cấp phép phương tiện nước ngoài cứu nạn Việt Nam