B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - B NỘI VỤ - B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

ng dn chc năng, nhim v, quyn hn, cơ cu t chc và CƠ ch hot đng ca Trung tâm phát trin qu đt trc thuc S Tài nguyên và Môi trưng

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, htrợ; tái định cư khi Nhà nước thu hiđất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơchế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môitrường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm phát triển quỹ đất làđơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năngtạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồithường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyn sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiệnviệc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đấtđai.

2. Trung tâm phát triển quđất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí vănphòng, trang thiết bị làm việc và được mtài khoản đhoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiệnviệc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Lập, tổ chức thực hiện phương ánbồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất.

3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xâydựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đu giá quyn sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao.

4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xâydựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụNhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủyban nhân dân cấp tỉnh giao.

5. Thực hiệnviệc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóngmặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấugiá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chc phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sửdụng đất theo quy định của pháp luật.

8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưacó quyết định giao đất, cho thuê đất.

9. Thực hiện các dịch vụ trong việcbồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụngđất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất;cung cấp thông tin vđịa đim đầutư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cu.

10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ,thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quyđịnh của pháp luật.

11. Liên doanh, liên kết, hợp tác vớicác tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định củapháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơchế tự chủ đi với đơn vị sự nghiệp công lập và quy địnhcủa pháp luật khác có liên quan.

12. Được,ký hợp đồng thuê các tổchức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa pháp luật.

13. Thực hiện việc thu phí, lệ phítheo quy định của pháp luật.

14. Quản lý viên chức, người laođộng, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát trin quỹđất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáotheo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹđất

Trung tâm phát triển quỹ đất có Giámđốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và PhóGiám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện theo quyđịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cptỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Bồi thường và Giải phóng mặtbằng;

d) Phòng Quản lý và Phát triển quỹđất;

đ) Phòng Kỹ thuật và Thông tin đấtđai;

e) Các Chi nhánh thuộc Trung tâm pháttriển quỹ đất (không nhất thiết ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đu thành lập Chi nhánh).

Chi nhánh thuộcTrung tâm phát triển quỹ đất tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhlà đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnhbố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy địnhcủa pháp luật. Chi nhánh có Giám đc, không quá 02 PhóGiám đc và các viên chức chuyên môn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháttriển quỹ đất và các Chi nhánh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất. Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Trung tâm phát triển quỹđất và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiệntheo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Số lượng người làm việc của Trungtâm phát triển quỹ đất được giao trên cơ sở danh mục vị trí việc làm gắn vớichức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp củatỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

Điều4. Cơ chế hoạt động

1. Trung tâm phát triển quỹ đất thựchiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn tài chính sử dụng

a) Kinh phí bảo đảm hoạt động thườngxuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất (sau khicân đối với nguồn thu sự nghiệp), theo quy định hiện hành để phù hợp với cơ chếtự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp,gồm:

Kinh phí tổ chức thực hiện bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kinh phí quản lý dựán đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Kinh phí quản lý và khai thác quỹ đấtđã thu hồi, nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển; kinh phí quản lý và khaithác quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư theo dự toán được cơ quan nhànước có thẩm quyền phê duyệt.

Phí đấu giá, tiền bán hồ sơ đấu giáquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định cụ thể củaỦy ban nhân dân cp tỉnh.

Lãi được chia từ các hoạt động liêndoanh, liên kết; lãi tiền gửi tổ chức tín dụng.

Các khoản thu từ thực hiện hoạt động dịch vụ theo hợp đồng ký kết và theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu từ hoạt động sự nghiệpkhác theo quy định của pháp luật.

c) Nguồn vốn được ứng từ ngân sáchnhà nước, từ Quỹ phát triển đất hoặc Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khácđược ủy thác để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Nguồn vốn vay từ các tổ chức tíndụng;

đ) Nguồn vốn từ liên doanh, liên kếtđể thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt;

e) Nguồn viện trợ, tài trợ và cácnguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung chi

a) Chi thườngxuyên, gồm: chi hoạt động thường xuyên theo chức năng -nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi hoạt động thường xuyên phục vụ chocông tác thu phí, lệ phí của đơn vị, gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụcấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thường xuyêntài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định;

b) Chi hoạt động dịch vụ, gồm: tiềnlương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định hiệnhành; nguyên, nhiên, vật liệu; khấu hao tài sản cđịnh;sửa chữa tài sản cố định; chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của phápluật; các khoản chi khác (nếu có);

c) Chi không thường xuyên, gồm:

Chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệmvụ đột xuất được Cấp có thẩm quyn giao. Đối với nhiệm vụcó định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được cấp có thẩmquyền ban hành thực hiện theo đơn giá đã được quy định và khối lượng thực tếthực hiện. Đối với nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán,thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước và được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắmtrang thiết bị, sửa chữa lớn tài sn cố định phục vụ hoạtđộng sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thmquyền phê duyệt.

Chi khác.

Điều 5. Cơ chế phối hp

1. Việc phối hợp thực hiện chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh thuộc Trungtâm phát trin quỹ đất với Phòng Tàinguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh(sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), cơ quan tài chính và các cơquan, đơn vị khác có liên quan phải theo các nguyên tcsau:

a) Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thốngnhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch;

b) Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủtrì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nộidung, thi hn, cách thức thực hiện;chế độ thông tin, báo cáo;

c) Tuân thủ các quy định của phápluật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chứchoạt động ca từng cơ quan, đơn vị.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chínhtrình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế về việc phối hợp thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ giữa Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm pháttriển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơquan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quanbảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lựcthi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môitrường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chínhcủa Tổ chức phát triển quỹ đất.

Các quy định tại Điều 4 của Thông tưliên tịch này được thực hiện đến khi có quy định mới về cơchế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tếvà sự nghiệp khác.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcó trách nhiệm:

a) Quyết định thành lập Trung tâmphát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh vàcác Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện hiện có ở địa phương, bảo đảm khôngtăng biên chế; chuyn nguyên trạng kếhoạch, nhiệm vụ, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn khác, tàisản, văn phòng làm việc, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệucó liên quan của Trung tâm phát trin quỹ đất cấp huyện(nếu có) về Trung tâm phát triển quỹ đất;

b) Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liêntịch này chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất phù hợpvới yêu cầu công tác và đặc thù của địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịchnày.

Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phảnánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để xemxét, giải quyết./.

KT. B TRƯỞNG
B TÀI CHÍNHTHỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

KT. BỘ TRƯỞNGB NỘI VỤTHỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNGB TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTHỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

Nơi nhận:
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính ph;
-
Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
S Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, S Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
-
Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
-
Công báo; cổng TTĐTCP;
-
Cổng TTĐT: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
-
Lưu: VT, TCCB, PC, TCQLĐĐ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (4b);
VT, TCBC, PC Bộ Nội vụ (3b);
VT, QLCS, PC B Tài chính (3b).