BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ CÔNG AN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 19/2006/TTLT-BLĐTBXH - BCA

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁCPHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ VÀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢCHO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CPngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưavào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lývi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tựnguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũkhí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an,

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị,quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao độngxã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm)được thành lập theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theoPháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thànhniên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh như sau:

I.NỘI DUNG PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI TRUNG TÂM

1. Phòng ngừa vi phạm pháp luật,đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm

1.1. Công tác phòng ngừa vi phạm,đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục,có hiệu quả nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vivi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

1.2. Trung tâm có trách nhiệm tổchức thực hiện các biện pháp bảo đảm anh ninh trật tự tại cơ sở.

Công an các cấp trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm trong việc bảo đảman ninh trật tự tại Trung tâm; cử lực lượng đến Trung tâm để phối hợp giải quyếtkhi nhận được thông báo xảy ra sự việc nghiêm trọng về an ninh trật tự, vượtquá khả năng giải quyết của Trung tâm.

1.3. Trung tâm và Công an xã,phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã), Công an huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Công an cấp huyện) cótrách nhiệm thông báo cho nhau về tình hình an ninh trật tự có liên quan trựctiếp đến việc bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm. Hàng tháng, Trung tâm cótrách nhiệm cung cấp cho Công an cấp xã nơi Trung tâm trú đóng số lượng họcviên hiện có và danh sách học viên đưa vào, đưa ra khỏi Trung tâm. Khi học viênhết hạn, được trở về địa phương, Trung tâm có trách nhiệm thông báo cho Công ancấp xã nơi học viên về cư trú biết để quản lý, giáo dục.

1.4. Trung tâm có trách nhiệm chủtrì, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng với Công an cấp xã nơi Trung tâm trúđóng để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự tạiTrung tâm và thống nhất biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tiếptheo.

1.5. Trung tâm có trách nhiệm chủtrì xây dựng và thống nhất với Công an cấp xã, Công an cấp huyện các phương ánxử lý tình huống mất an ninh trật tự tại Trung tâm như học viên bỏ trốn tập thểhoặc có sự tấn công từ bên ngoài vào cơ sở để giải thoát học viên; trường hợp xảyra cháy, nổ và những tình huống phức tạp khác về an ninh trật tự tại Trung tâm.Tuỳ theo điều kiện thực tế, Trung tâm có thể tổ chức diễn tập các phương án đó.

1.6. Công an cấp xã, Công an cấphuyện và Trung tâm có trách nhiệm tổ chức đường dây nóng, thông báo công khai sốđiện thoại và nơi đặt các hòm thư tố giác vi phạm; tổ chức các hình thức tuyêntruyền thích hợp nhằm phổ biến rộng rãi cho mọi người biết các quy định về bảođảm an ninh trật tự tại Trung tâm và khu vực xung quanh, các phương thức, thủđoạn của các đối tượng vi phạm.

1.7. Công an cấp xã nơi Trungtâm trú đóng có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp yêu cầu cưdân sinh sống gần khu vực Trung tâm cam kết không vi phạm hoặc tiếp tay cho nhữnghành vi vi phạm, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại Trung tâm và sẵn sàng tốgiác, phản ánh cho chính quyền và Trung tâm về những hành vi vi phạm đó.

2. Giải quyết các trườnghợp vi phạm an ninh trật tự tại Trung tâm

2.1 Khi xảy ra các trườnghợp vi phạm về an ninh trật tự tại Trung tâm hoặc xung quanh khu vực nơi Trungtâm trú đóng, Trung tâm có trách nhiệm chủ động giải quyết, sau đó thông báocho Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi trú đóng để nắm tình hình chung.

2.2 Trường hợp xảy ra sựviệc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về an ninh trật tự như: học viên tụ tậpđông người đập phá, hủy hoại tài sản, bỏ trốn tập thể; có sự tấn công từ bênngoài để giải thoát học viên mà vượt quá thẩm quyền và khả năng giải quyết củamình thì Trung tâm có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất;khi nhận được tin báo, cơ quan Công an có trách nhiệm cử lực lượng đến để phốihợp giải quyết.

3. Đào tạo nâng cao năng lực vềcông tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm

3.1. Hàng năm, căn cứvào tình hình và yêu cầu thực tế, Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấnnghiệp vụ về công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm và công tácquản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho cán bộ bảo vệ tại Trung tâm; đồng thời, cócông văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm trúđóng (sau đây gọi tắt là Công an cấp tỉnh) kèm theo kế hoạch đó để đề nghị phốihợp, giúp đỡ. Khi nhận được công văn đề nghị của Trung tâm, Công an cấp tỉnh cótrách nhiệm chỉ đạo Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp và các đơn vị liênquan bố trí cán bộ để phối hợp, giúp đỡ Trung tâm thực hiện kế hoạch.

Kinh phí phục vụ cho việcđào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tạiTrung tâm và công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho cán bộ bảo vệ tạiTrung tâm do Trung tâm đảm nhiệm.

3.2. Trung tâm có trách nhiệmgiáo dục về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cán bộ, nhân viên Trung tâm,nhằm kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của học viên vànhững vấn đề khác có liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự để có phương án chủđộng phòng ngừa và kịp thời xử lý khi tình huống xấu xảy ra.

II.TRANG BỊ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ

1. Trang bị công cụ hỗ trợ

Công cụ hỗ trợ được trang bị choTrung tâm, bao gồm: roi cao su; gậy cao su; gậy điện; găng tay điện; bình xịthơi cay, gây mê; khóa số 8; súng bắn đạn cao su và đạn tương ứng.

Căn cứ vào yêu cầu cụ thể củacông tác bảo đảm an ninh trật tự, Giám đốc Trung tâm giao công cụ hỗ trợ chocán bộ, nhân viên bảo vệ sử dụng khi làm nhiệm vụ. Việc giao nhận, quản lý, sửdụng công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫntại Thông tư này.

2. Thủ tục đề nghị trang bị côngcụ hỗ trợ

2.1. Công văn của Giám đốcTrung tâm (phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)gửi Công an cấp tỉnh nơi Trung tâm trú đóng nêu rõ số lượng, chủng loại công cụhỗ trợ đề nghị trang bị.

2.2. Bản sao có công chứngQuyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vềviệc thành lập Trung tâm; bản sao Đề án thành lập và hoạt động của Trung tâm.

2.3. Giấy giới thiệu củaTrung tâm và Chứng minh nhân dân của người đến liên hệ.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép sử dụngcông cụ hỗ trợ

Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợcủa Trung tâm do Công an cấp tỉnh nơi Trung tâm trú đóng cấp, có giá trị sử dụngtrong thời hạn ba năm. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép được thực hiện như sau:

3.1. Trường hợp xin cấp mới giấyphép sử dụng công cụ hỗ trợ

a) Công văn đề nghị của Giám đốcTrung tâm gửi Công an cấp tỉnh nơi Trung tâm trú đóng;

b) Bản kê khai công cụ hỗtrợ đề nghị cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (theo mẫu quy định của Bộ Côngan);

c) Phiếu xuất kho hoặc bản saophiếu xuất kho số công cụ hỗ trợ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng (có đóng dấu xácnhận của Trung tâm);

d) Bản sao Giấy phép mua công cụhỗ trợ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp (có đóng dấu xác nhận của Trungtâm);

đ) Bản sao có công chứng Quyết địnhcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thànhlập Trung tâm;

e) Giấy giới thiệu của Trung tâmkèm theo Chứng minh nhân dân của người được cử đến làm thủ tục.

3.2. Trường hợp xin đổi, cấp lạiGiấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

a) Công văn đề nghị của Giám đốcTrung tâm, nêu rõ lý do xin cấp (Giấy phép sử dụng hết hạn, bị mất, rách nát hoặclý do chính đáng khác); trường hợp xin cấp đổi, phải nộp lại Giấy phép sử dụngđã hết hạn để lưu hồ sơ.

b) Giấy giới thiệu của Trung tâmkèm theo Chứng minh nhân dân của người được cử đến làm thủ tục.

4. Trong thời hạn 15ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệmgiải quyết việc trang bị công cụ hỗ trợ và cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợcho Trung tâm. Trường hợp không đồng ý giải quyết, phải ghi rõ lý do vào văn bảntrả lời.

5. Vận chuyển công cụ hỗtrợ

Việc vận chuyển công cụhỗ trợ phải có các giấy tờ kèm theo như: hoá đơn, phiếu xuất kho, Giấy phép sửdụng công cụ hỗ trợ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.

6. Sử dụng công cụ hỗ trợ

6.1. Công cụ hỗ trợ chỉđược đưa vào sử dụng sau khi có Giấy phép sử dụng do cơ quan Công an có thẩmquyền cấp.

6.2. Công cụ hỗ trợ chỉđược giao cho cán bộ, nhân viên bảo vệ đã qua lớp đào tạo, huấn luyện về bảo quản,sử dụng công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an tổ chức.

6.3. Việc giao, nhận công cụ hỗtrợ và Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ phải được ghi đầy đủ, cụ thể vào sổsách, có chữ ký của hai bên giao, nhận.

Cán bộ, nhân viên bảo vệ đượctrang bị công cụ hỗ trợ có trách nhiệm bảo quản, sử dụng công cụ hỗ trợ theođúng quy định. Khi thi hành xong nhiệm vụ, phải giao lại ngay cho bộ phận quảnlý công cụ hỗ trợ của Trung tâm. Trường hợp mất công cụ hỗ trợ, Giấy phép sử dụngcông cụ hỗ trợ, phải báo cáo ngay với Giám đốc Trung tâm để thông báo cho cơquan Công an nơi đã cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

6.4. Chỉ được sử dụngcông cụ hỗ trợ sau khi đã áp dụng các biện pháp giải thích, thuyết phục họcviên có hành vi vi phạm nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành, tiếp tục cóhành vi vi phạm như chống người thi hành công vụ; gây rối, làm ảnh hưởng nghiêmtrọng đến an ninh trật tự của Trung tâm hoặc để phòng vệ chính đáng. Việc sử dụngbình xịt hơi cay, gây mê; súng bắn đạn cao su; khoá số 8 chỉ được thực hiện khicó lệnh của Giám đốc Trung tâm.

6.5. Người thi hành côngvụ, khi mang theo công cụ hỗ trợ để thi hành nhiệm vụ bắt giữ học viên bỏ trốn,phải mang theo Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an có thẩm quyềncấp. Trường hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phải xuất trình Giấy phép sử dụngcông cụ hỗ trợ và nêu rõ mục đích của việc mang theo công cụ hỗ trợ đó.

Nghiêm cấm việc cho mượn hoặcgiao cho người không có trách nhiệm quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; mang côngcụ hỗ trợ về nhà riêng hoặc mang theo người khi không làm nhiệm vụ; mang công cụhỗ trợ ra khỏi Trung tâm khi không có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Trungtâm.

Trường hợp để xảy ra vi phạmnghiêm trọng về trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ sẽ bị thu hồi Giấyphép sử dụng công cụ hỗ trợ.

7. Quản lý, bảo quản công cụ hỗtrợ

7.1. Công cụ hỗ trợ phảiđược quản lý chặt chẽ, tập trung tại Phòng Bảo vệ của Trung tâm. Phòng Bảo vệphải trang bị tủ chắc chắn, kín đáo, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ để bảoquản công cụ hỗ trợ.

7.2. Phòng bảo vệ cótrách nhiệm giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, bảo quản công cụ hỗ trợ, thực hiệnviệc giao cho cá nhân sử dụng khi thi hành nhiệm vụ và nhận lại khi hoàn thành.Việc giao nhận phải được ghi chép, ký nhận vào sổ nhật ký sử dụng công cụ hỗ trợ.

8. Thanh lý, tiêu huỷcông cụ hỗ trợ

8.1. Từ ngày 15 đến ngày31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm phải tổ chức kiểm tra số lượng, phân loại chấtlượng công cụ hỗ trợ đã được trang bị. Trường hợp công cụ hỗ trợ bị hỏng, Trungtâm phải làm văn bản đề nghị cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy phép sử dụng để giớithiệu đến cơ sở sửa chữa theo quy định; trường hợp không thể sửa chữa, khôi phụcđược thì Trung tâm phải làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội cho thanh lý, tiêu huỷ.

8.2. Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu huỷcông cụ hỗ trợ. Thành phần Hội đồng bao gồm:

a) Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội - Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện cơ quan Côngan nơi cấp Giấy phép sử dụng - thành viên;

c) Đại diện cơ quan Tàichính cấp tỉnh - thành viên;

d) Đại diện lãnh đạoTrung tâm - thành viên.

8.3. Công cụ hỗ trợ bịtiêu huỷ phải được làm biến dạng hoàn toàn, không còn khả năng khôi phục, sử dụnglại. Đồng thời, việc tiêu huỷ công cụ hỗ trợ phải bảo đảm an toàn, không gây ônhiễm môi trường. Kết thúc tiêu huỷ, phải lập biên bản, có đủ chữ ký của Chủ tịchvà các thành viên Hội đồng tiêu huỷ. Giấy phép sử dụng số công cụ hỗ trợ đã bịtiêu huỷ phải nộp lại cho cơ quan Công an đã cấp giấy phép đó.

9. Phòng cảnh sát quảnlý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp vớiTrung tâm thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụngcông cụ hỗ trợ, bảo đảm cho công tác đó được thực hiện theo đúng quy định củapháp luật.

III.CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠITRUNG TÂM

1. Chế độ chính sách

1.1. Lực lượng bảo vệ tạiTrung tâm và lực lượng Công an phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trậttự tại Trung tâm bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụđược hưởng chế độ, chính sách về phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạnrủi ro nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bịnhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghịcông nhận bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpnhư sau:

a) Đối với cán bộ Trungtâm: Trung tâm có trách nhiệm lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục theo hướng dẫntại Thông tư số 09/2005/TT-BYT ngày 28/3/2005 của Bộ Y tế về hướng dẫn điều kiệnxác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghềnghiệp.

b) Đối với cán bộ, chiếnsỹ lực lượng Công an: Trung tâm có trách nhiệm lập biên bản tai nạn rủi ro nghềnghiệp cho cán bộ, chiến sỹ bị phơi nhiễm với HIV trong khi thi hành công vụ vàlàm công văn gửi đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, chiến sỹ đó để hoàn thiện thủtục theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2005/TT-BYT ngày 28/3/2005 của Bộ Y tế vềhướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV dotai nạn rủi ro nghề nghiệp.

1.2. Cán bộ, chiến sỹCông an phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm bị thương hoặc bị chết trongkhi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm và thực hiện cácnhiệm vụ khác trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm, được xemxét, đề nghị công nhận là thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí cho côngtác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm

2.1. Kinh phí cho côngtác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm bao gồm kinh phí chi cho các hoạt động:tuyên truyền giáo dục về bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm, giao ban, đào tạo,tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự; mua sắm, huấnluyện sử dụng công cụ hỗ trợ; trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy,chữa cháy và các hoạt động chuyên môn liên quan khác.

2.2. Kinh phí cho côngtác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp từ nguồnngân sách địa phương nơi quyết định thành lập Trung tâm và được trích trongkinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Trung tâm theo quy định của Thôngtư liên tịch số 45/2002/TTLT /BTC-BLĐTBXH ngày 16/5/2002 của liên Bộ Tài chính -Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý tài chính đối với cácCơ sở chữa bệnh do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

2.3. Hàng năm, căn cứvào yêu cầu thực tế của công tác đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý,sử dụng công cụ hỗ trợ tại đơn vị, Trung tâm có trách nhiệm xây dựng dự toánkinh phí cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt. Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí phải thực hiệntheo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thihành.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

1.1. Chủ trì phối hợp với Côngan cấp tỉnh nơi Trung tâm trú đóng chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triểnkhai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm.

1.2. Chỉ đạo, giám sát, kiểm travà báo cáo định kỳ hàng năm việc triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự,trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm theo hướng dẫn tạiThông tư này.

2. Trách nhiệmcủa Công an cấp tỉnh

2.1. Chỉ đạo,hướng dẫn Công an cấp huyện nơi Trung tâm trú đóng và các đơn vị liên quan thuộcCông an tỉnh đưa công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn tại Trung tâm trởthành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Gắn công tác đảm bảo anninh trật tự tại Trung tâm với công tác giữ gìn an ninh trật tự chung của địaphương.

2.2. Tổchức tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng nhận về công tác bảo vệ; hướng dẫn bảo quản,sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại Trung tâm.

2.3. Hướngdẫn Trung tâm làm các thủ tục xin cấp giấy phép và tổ chức cấp Giấy phép trangbị công cụ hỗ trợ và Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm.

2.4. Kiểm traviệc quản lý, sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

3.Trách nhiệm của Trung tâm

3.1.Chủ trì phối hợp với lực lượng Công an nơi Trung tâm trú đóng tham mưu cho cấpuỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch huy động các ngành, tổ chức xã hộivà cá nhân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm.

3.2. Chủ trì phốihợp với cơ quan Công an liên quan tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninhtrật tự tại Trung tâm; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ đúng quy định.

3.3. Tham mưucho Sở lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch liên ngành giữa SởLao động - Thương binh và Xã hội và Công an cấp tỉnh nơi trú đóng về triển khaicông tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm.

3.4. Tổnghợp báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình an ninh trật tự tạiTrung tâm.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thôngtư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế nộidung hướng dẫn tại Mục III phần C Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCAngày 31/12/2004 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an vềhướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP .

Trongquá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương cần báocáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội)và Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNGTrần Đại Quang

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGĐàm Hữu Đắc

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Sở LĐTBXH; Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VP Bộ LĐTBXH, Bộ Công an.