BỘ GIÁO DỤC-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19-TT/LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1984

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦABỘ GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH SỐ 19-TT/LB NGÀY 23-7-1984HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ QUỸBẢO TRỢ NHÀ TRƯỜNG

Quyết định số 15-CP ngày14-1-1981 của Hội đồng Chính phủ đã cho phép ngành giáo dục lập quỹ bảo trợ nhàtrường trên cơ sở huy động sự đóng góp của nhân dân, quỹ phúc lợi tập thể củacác cơ sở sản xuất.

Liên Bộ Giáo dục - Tài chínhhướng dẫn như việc quản lý quỹ bảo trợ nhà trường như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Quỹ bảo trợ nhà trường đượcthành lập trên cơ sở huy động sự đóng góp bằng tiền và hiện vật của cha mẹ họcsinh, sự đóng góp tự nguyện của các đơn vị kinh tế của Trung ương và địa phương(bao gồm của các hợp tác xã) đóng trên lãnh thổ để sử dụng vào việc duy trì vàphát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Số thu của quỹ bảo trợ nhà trườngkhông tổng hợp vào ngân sách Nhà nước mà do nhà trường trực tiếp quản lý.

2. Việc quản lý quỹ bảo trợ nhàtrường phải theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành và theo sự hướng dẫncủa liên Bộ.

3. Quỹ bảo trợ nhà trường khôngthay thế quỹ xây dựng trường sở quy định tại Quyết định số 248-TTg ngày22-11-1973 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng có thể sử dụng một phần quỹ bảo trợnhà trường để hỗ trợ cho việc xây dựng trường sở; mức sử dụng cụ thể do hộiđồng nhà trường đề nghị và trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện duyệt.

4. Ngoài quỹ bảo trợ nhà trường,các trường phổ thông không được tự động đặt thêm các khoản quyên góp nào khácđể chi tiêu.

5. Quỹ bảo trợ nhà trường đượcquản lý theo năm học, lập dự toán và thanh toán, quyết toán thu chi theo nămhọc.

II. NỘI DUNG THU, CHI CỦA QUỸBẢO TRỢ NHÀ TRƯỜNG

1. Về thu. Quỹ bảo trợ nhàtrường có các nguồn thu sau đây:

a) Đóng góp của cha mẹ học sinh;mức đóng góp cả năm học (9 tháng) đối với một học sinh:

Cấp I:

36đ/năm

(4đ/tháng)

Cấp II:

45đ/năm

(5đ/tháng)

Cấp III:

54đ/năm

(6đ/tháng).

Trường hợp cần điều chỉnh lạimức thu đối với học sinh các cấp cao hơn mức đã quy định trên đây cho phù hợpvới tình hình kinh tế của địa phương thì phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố, đặc khu trực thuộc Trung ương quyết định và báo cáo với Bộ Tài chính và BộGiáo dục.

b) Đóng góp của các hợp tác xãvà các xí nghiệp quốc doanh đóng tại địa phương, mức đóng góp cụ thể trích từquỹ công ích hay quỹ phúc lợi bằng tiền, hiện vật hay ngày công lao động choquỹ bảo trợ nhà trường là do đai hội xã viên hay đại hội công nhân viên chứccủa xí nghiệp quyết định.

c) Sự ủng hộ của các nhà hảo tâmtrong và ngoài nước bằng tiền hoặc hiện vật.

Khi các tổ chức kinh tế và nhândân đóng góp xây dựn quỹ bảo trợ nhà trường bằng hiện vật thì nhà trường phảicăn cứ vào giá quy định của địa phương để tính thành tiền và phải mở sổ ghichép, theo dõi, quản lý cả số lượng và giá trị hiện vật này.

2. Về chi. Quỹ bảo trợ nhàtrường được chi các khoản sau đây:

a) 65% số thu cả năm học dùng đểhỗ trợ cho ngân sách Nhà nước chi thêm về sửa chữa trường lớp và sửa chữa tàisản, bổ sung kinh phí mua sắm dụng cụ, đồ dùng dạy học, sách báo thư viện, đểbảo đảm cho nhà trường thực hiện đầy đủ các định mức bằng hiện vật đã quy địnhtại Quyết định số 1126-TT/LB ngày 13-11-1973 và Thông tư số 19-TT/LB ngày 23tháng 07 năm 1983 của liên Bộ Giáo dục - Tài chính.

b) 20% số thu cả năm học dùng đểchi về phúc lợi và khen thưởng cho giáo viên và học sinh, như chi về mua sắmdụng cụ nhà ăn tập thể, nhà trẻ tập thể (nếu có), khen thưởng giáo viên dạy tốtvà học sinh học giỏi, giúp đỡ giáo viên gặp khó khăn đột xuất (kể cả trường hợpgiáo viên được cử đi học bồi dưỡng tập trung mà gia đình gặp khó khăn).

c) 5% số thu cả năm học dùng đểchi về quản lý quỹ bảo trợ nhà trường như mua sổ sách, văn phòng phẩm, khenthưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng quỹbảo trợ nhà trường.

d). 10% số thu cả năm học nộpcho Phòng Giáo dục quận, huyện (đối với các trường phổ thông cơ sở), nộp cho SởGiáo dục (đối với các trường phổ thông trung học còn do Sở quản lý). Phòng giáodục quận, huyện (hoặc Sở Giáo dục) được sử dụng 80% số tiền này để bổ sung kinhphí cho các trường khác của quận, huyện có khó khăn về cơ sở vật chất; 20% chicho những việc chung của Sở và quận, huyện như hội nghị tập huấn, bồi dưỡng thihọc sinh giỏi, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao.

Các Sở giáo dục, Phòng Giáo dụcvà các trường phổ thông các cấp không được sử dụng quỹ bảo trợ nhà trường đểchi tiêu liên hoan, quà biếu... trái với mục đích của quỹ bảo trợ nhà trường.

e) Miễn, giảm đóng góp quỹ bảotrợ nhà trường. Việc đóng góp quỹ bảo trợ nhà trường là trách nhiệm của cha mẹhọc sinh, nhưng nhà trường có thể miễn; giảm đóng góp cho một số đối tượng theohướng sau đây:

- Đối tượng được miễn là conliệt sĩ, con thương binh nặng (hạng 1, 2 chống Pháp; hạng 6, 7, 8 chống Mỹ vàchống giặc bành trướng Trung Quốc), học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơinương tựa, học sinh dân tộc ít người ở vùng cao hẻo lánh, học sinh là con củanhững gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới đang được Nhà nước trợ cấp.

- Đối tượng được giảm là họcsinh có cả cha lẫn mẹ là cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước và có ít nhất haicon đang đi học phổ thông được giảm 1/3 (một phần ba) mức đóng góp.

Học sinh được miễn hay giảm đóngquỹ bảo trợ nhà trường phải được nhà trường và hội đồng nhà trường xét duyệttrên cơ sở đơn xin miễn, giảm của cha mẹ học sinh. Nhà trừơng phải lập danhsách học sinh được miễn hay giảm đóng góp quỹ bảo trợ nhà trường gửi kèm theodự toán thu chi quỹ bảo trợ nhà trường trình Phòng Giáo dục (hay Sở Giáo dục)duyệt. Nhà trường chỉ đựơc công bố danh sách học sinh được miễn, giảm sau khiPhòng Giáo dục quận, huyện (hay Sở Giáo dục) thông qua.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố, đặc khu trực thuộc Trung ương quy định cụ thể chế độ miễn, giảm đóng gópcủa cha mẹ học sinh cho phù hợp với tình hình của địa phương.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢOTRỢ NHÀ TRƯỜNG

1. Lập dự toán quỹ bảo trợ nhàtrường. Đầu năm học, căn cứ theo nội dung thu chi đã quy định ở mục II, cáctrường phổ thông lập kế hoạch thu chi quỹ bảo trợ nhà trường trong toàn quận,huyện để báo cáo Uỷ ban nhân dân quận, huyện và báo cáo Sở Giáo dục, đồng thờigửi Phòng Tài chính - giá cả quận, huyện.

Phòng Giáo dục giúp đỡ Uỷ bannhân dân quận, huyện duyệt dự toán thu chi quỹ bảo trợ nhà trường của từngtrường và thông báo kế hoạch thu chi bảo trợ nhà trường để các trường thực hiện.

Sở Giáo dục có trách nhiệm tổnghợp dự toán thu chi quỹ bảo trợ nhà trường của các quận, huyện và của cáctrường do Sở trực tiếp quản lý, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố duyệt vàgửi báo cáo lên Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính.

2. Quản lý thu chi quỹ bảo trợnhà trường.

Hiệu trưởng trường phổ thông cáccấp có trách nhiệm quản lý quỹ bảo trợ nhà trường. Tuỳ tình hình cụ thể, cáctrường có thể lập ban quản lý quỹ bảo trợ nhà trường theo chế độ kiêm nhiệmhoặc giao cho bộ phận kế toán của trường quản lý quỹ này.

Khi thu tiền của học sinh, nhàtrường phải cấp giấy biên nhận cho người nộp, mở sổ sách theo dõi thu chi củatoàn trường và của từng lớp. Phòng Giáo dục bàn với Phòng Tài chính - giá cả đểphát hành và quản lý biên lai thu tiền và phiếu chi.

Số thu tiền mặt vượt định mứctồn quỹ quy định của ngân hàng cần được gửi vào tài khoản ngân hàng hay hợp tácxã tín dụng xã, do hiệu trưởng làm chủ tài khoản. Nếu trường không có tài khoảnthì Phòng Giáo dục làm nhiệm vụ này. Cuối năm số thu về quỹ bảo trợ nhà trườngchưa chi hết được phép chuyển sang năm sau chi tiếp. Đối với hiện vật thu được,nếu trong năm chưa sử dụng hết, nhà trường phải mở sổ sách theo dõi và quản lýđể sử dụng tiếp. Việc thực hiện thu chi quỹ bảo trợ nhà trường phải đúng đốitượng, đúng mục đích và trong phạm vi dự toán chi được duyệt.

3. Quyết toán quỹ bảo trợ nhàtrường.

Cuối học kỳ và cuối năm học, cáctrường phải lập quyết toán thu chi quỹ bảo trợ nhà trường, thông qua hội đồnggiáo dục của trường rồi gửi lên cơ quan quản lý cấp trên.

Trong vòng 30 ngày, sau ki kếtthúc học kỳ I (và kết thúc năm học), các Phòng Giáo dục quận, huyện phải tổnghợp quyết toán quỹ bảo trợ nhà trường của các trường trực thuộc, gửi đến PhòngTài chính - giá cả và Sở Giáo dục. Chậm nhất là 45 ngày sau khi kết thúc học kỳI (và kết thục năm học). Sở Giáo dục phải tổng hợp quyết toán quỹ bảo trợ nhàtrường thuộc tỉnh, thành phố quản lý gửi Sở Tài chính và Bộ Giáo dục.

Căn cứ vào thời gian quy địnhtrên, các Sở Giáo dục và các Phòng Giáo dục sẽ quy định cụ thể thời hạn để cáctrường gửi báo cáo quyết toán cấp trên.

4. Trách nhiệm quản lý.

Hiệu trưởng các trường phổ thôngcó trách nhiệm tổ chức quản lý trực tiếp quỹ bảo trợ nhà trường. Phòng giáo dụcquận, huyện hướng dẫn kiểm tra các trường trong việc quản lý quỹ bảo trợ nhàtrường. Phòng Tài chính - giá cả thực hiện việc giám sát, kiểm tra quỹ bảo trợnhà trường trong quận, huyện (kể cả phần quỹ bảo trợ nhà trường được trích lậptập trung lên Phòng Giáo dục).

Sở Tài chính có trách nhiệm phốihợp với Sở Giáo dục hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý quỹ bảo trợ nhà trườngtrong phạm vi lãnh thổ (và trực tiếp giám sát, kiểm tra phần quỹ bảo trợ nhàtrường trong phạm vi lãnh thổ (và trực tiếp giám sát, kiểm tra phần quỹ bảo trợnhà trường trích từ các trường phổ thông trung học tập trung lên Sở) theo cácnội dung và yêu cầu quản lý nêu trong mục II và III của Thông tư này.

Hàng năm Bộ Giáo dục tổng hợpđánh giá tình hình quỹ bảo trợ nhà trường gửi Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Tàichính.

Thông tư này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Thông tư số 10-TT ngày 19-5-1982 của Bộ Giáo dục.

Ngô Thiết Thạch

(Đã ký)

Trần Xuân Nhĩ

(Đã ký)