BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN VIỆC ƯU TIÊN VỀ THỜI ĐIỂM, THỜI LƯỢNG PHÁT SÓNG TRÊN ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀITRUYỀN HÌNH; DUNG LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ ĐĂNG TRÊN BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THÔNGTIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễmvi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtbáo chí ngày 12/6/1999;
Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 12 của LuậtPhòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người(HIV/AIDS) như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH VIỆC ƯU TIÊN VỀ THỜI ĐIỂM, THỜI LƯỢNG PHÁTSÓNG TRÊN ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Điều 1. Đối với Đài Tiếng nóiViệt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

1. Hình thức tin tức:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 30 giây/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu1 lần trong ngày diễn ra sự kiện về phòng, chống HIV/AIDS;

c) Thời điểm phát sóng: Đưa vàochương trình thời sự chính trong khoảng thời gian từ 18h00 đến 19h45 hoặc từ23h00 đến 23h30 của ngày diễn ra sự kiện về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Hình thức phóng sự, phim tàiliệu:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 5 phút/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng mới: Lần đầutối thiểu 01 lần/ quý;

c) Thời điểm phát sóng: Trongkhoảng thời gian từ 6h00 đến 7h30 hoặc từ 12h00 đến 13h30 hoặc từ 17h30 đến19h00 trong chuyên mục, chuyên đề về y tế, xã hội, HIV/AIDS của đài.

3. Hình thức giao lưu, tọa đàm:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 30 phút/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu1 lần/ 06 tháng;

c) Thời điểm phát sóng: Trongkhoảng thời gian từ 6h00 đến 22h00, ưu tiên từ 20h00 đến 22h00.

4. Hình thức cổ động tuyên truyền:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 15 giây/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu04 lần/tháng;

c) Thời điểm phát sóng lần đầu:Trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 7h30 hoặc từ 12h00 đến 13h30 hoặc từ 17h30 đến19h00.

5. Hình thức chạy chữ trên màn hình:

a) Số lượng ký tự tối thiểu: 30ký tự/ lần chạy;

b) Tần suất chạy chữ: Tối thiểu2 lần/tuần;

c) Thời điểm chạy: Trong khoảngthời gian từ 19h45 đến 23h00.

6. Ngoài việc thực hiện các quyđịnh về thời điểm, thời lượng phát sóng quy định tại các điểm a điểm c khoản 1,điểm a, điểm c khoản 2, điểm a, điểm c của khoản 3 và điểm a, điểm c khoản 4 Điềunày, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuậtsố VTC thực hiện việc tăng cường tần suất phát sóng trong Tháng hành động quốcgia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm như sau:

a) Đài Tiếng nói Việt Nam: Thựchiện phát sóng tối thiểu là 10 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền vớithời lượng phát sóng tối thiểu là 30 giây/lần phát sóng.

b) Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTruyền hình Kỹ thuật số VTC: Thực hiện phát sóng tối thiểu là 06 lần đối vớihình thức cổ động tuyên truyền, 02 lần đối với hình thức phóng sự, phim tài liệuvà 01 lần đối với hình thức giao lưu, tọa đàm. Thời lượng phát sóng của mỗihình thức thực hiện theo quy định tại các điểm a, điểm c khoản 2, điểm a, điểmc khoản 3 và điểm a, điểm c khoản 4 Điều này.

Điều 2. Đối với đài phátthanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là đàiphát thanh, truyền hình cấp tỉnh).

1. Hình thức tin tức:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 20 giây/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu01 lần trong ngày diễn ra sự kiện;

c) Thời điểm phát sóng: Đưa vàochương trình thời sự trong ngày diễn ra sự kiện.

2. Hình thức phóng sự, phim tàiliệu:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 05 phút/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu01 lần/quí;

c) Thời điểm phát sóng: Trongkhoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00.

3. Hình thức giao lưu, tọa đàm:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 30 phút/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu06 tháng/1 lần;

c) Thời điểm phát sóng: trongkhoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00.

4. Hình thức chạy chữ trên mànhình:

a) Số lượng ký tự tối thiểu: 30ký tự/ lần chạy;

b) Tần suất chạy chữ: Tối thiểu2 lần/tuần;

c) Thời điểm chạy: Trong khoảngthời gian từ 19h45 đến 23h00.

5. Hình thức cổ động tuyên truyền:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểulà 15 giây/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu03 lần/tháng;

c) Thời điểm phát sóng: Trongkhoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00.

6. Ngoài việc thực hiện các quyđịnh về thời điểm, thời lượng phát sóng quy định tại các điểm a, điểm c khoản2, điểm a, điểm c khoản 3, điểm a, điểm c khoản 4 và điểm a, điểm c khoản 5 điềunày, đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh thực hiện việc tăng cường tần suấtphát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm nhưsau:

a) Thực hiện phát sóng tối thiểulà 04 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền, 02 lần đối với hình thứcphóng sự, phim tài liệu và 01 lần đối với hình thức giao lưu, tọa đàm;

b) Thời lượng phát sóng của mỗihình thức thực hiện theo quy định tại các điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 và điểmc khoản 6 điều này.

Chương II

QUY ĐỊNH VIỆC ƯU TIÊN VỀ DUNG LƯỢNG, VỊ TRÍ ĐĂNG TRÊNBÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

Điều 3. Đối với báo in ra hằngngày hoặc cách ngày

1. Hằng tuần có tối thiểu 01 tinhoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Trong Tháng hành động quốcgia phòng, chống HIV/AIDS có 01 chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 4. Đối với báo in ra hằngtuần

1. Hai tuần có 01 tin hoặc 01bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Hằng tháng có 01 chuyên mục vềphòng, chống HIV/AIDS. Số báo đã đăng chuyên mục thì không bắt buộc phải thựchiện theo quy định khoản 1 điều này.

3. Trong Tháng hành động quốcgia phòng, chống HIV/AIDS có 01 chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 5. Đối với tạp chíchuyên ngành về văn hóa xã hội ra hằng tháng

1. Mỗi số có 01 tin hoặc 01 bàitruyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Hai tháng có 01 chuyên mục vềtruyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Số tạp chí đã đăng chuyên mục thì không bắtbuộc phải thực hiện theo quy định khoản 1 điều này.

Điều 6. Đối với báo điện tử

1. Hằng tuần đưa tin, ảnh về cáchoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Hằng tháng có những bài viếtphản ánh về công tác phòng, chống HIV/AIDS;

3. Hằng quý có 01 chuyên mụctruyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

4. Trong Tháng hành động quốcgia phòng, chống HIV/AIDS có tối thiểu 02 chuyên mục truyền thông về phòng, chốngHIV/AIDS .

Điều 7. Vị trí đăng trên báoin và báo điện tử

Các nội dung, thông tin tuyêntruyền về phòng, chống HIV/AIDS được đăng trên trang y tế sức khoẻ hoặc văn hóaxã hội của báo hoặc trên chuyên mục riêng về phòng, chống HIV/AIDS của báo.

Chương III

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HIV/AIDS

Điều 8. Cơ quan cung cấpthông tin về HIV/AIDS cho báo chí

1. Người phát ngôn của Bộ Y tế.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộcBộ Y tế.

3. Đơn vị đầu mối về phòng, chốngHIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 9. Nội dung cung cấpthông tin

1. Các nội dung về thông tintheo quy định tại Điều 10 của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gâyra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Số liệu về tình hình nhiễmHIV/AIDS.

Điều 10. Chế độ cung cấpthông tin

1. Cung cấp thông tin định kỳ:

a) Tuần đầu hằng tháng, hằngquý;

b) Tổ chức các buổi họp báo,giao ban báo chí định kỳ 6 tháng 01 lần.

2. Cung cấp thông tin trong trườnghợp đột xuất hoặc do yêu cầu của các cơ quan báo chí:

a) Khi thấy cần thiết phải thôngtin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng liên quan đến công tác phòng, chốngHIV/AIDS thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của cơ quan mình, cơ quan cung cấpthông tin được cung cấp cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp quacác cuộc giao ban báo chí hoặc gặp mặt báo chí;

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơquan chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấpcác thông tin, các sự kiện liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 11. Hình thức cung cấpthông tin

Tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầuhoạt động, thông tin về HIV/AIDS sẽ được cung cấp qua các hình thức sau:

1. Trang tin điện tử của CụcPhòng, chống HIV/AIDS www.vaac.gov.vn.

2. Tạp chí AIDS và Cộng đồng.

3. Gửi văn bản đến các cơ quanbáo chí và cơ quan quản lý báo chí có liên quan.

4. Họp báo, gặp mặt, giao banbáo chí.

5. Sinh hoạt Câu lạc bộ Nhà báoViệt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

6. Mời đại diện báo chí tham giacác sự kiện, các hoạt động do các cơ quan cung cấp thông tin tổ chức.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của cáccơ quan báo chí

1. Thực hiện việc ưu tiên về thờiđiểm, thời lượng, dung lượng và vị trí đăng tải thông tin, giáo dục, truyềnthông về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Thông tư này.

2. Phối hợp với cơ quan phũng,chống HIV/AIDS Trung ương và địa phương xây dựng, chương trình kế hoạch, nộidung thông tin, truyền thông về HIV/AIDS.

3. Báo cáo hoạt động thông tin,giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đến cơ quan quản lý nhà nước vềbáo chí theo định kỳ hằng năm.

Điều 13. Trách nhiệm của SởThông tin và Truyền thông

1. Kiểm tra, thanh tra và báocáo cơ quan quản lý cấp trên về việc thực hiện các nội dung theo quy định tạiThông tư này đối với các cơ quan báo chí địa phương.

2. Phối hợp với Sở Y tế trong việctổ chức giao ban, gặp mặt báo chí liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS và cung cấpthông tin về HIV/AIDS cho báo chí.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Ytế

1. Kiểm tra, thanh tra việc cungcấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại địa phương.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông trong việc tổ chức giao ban, gặp mặt báo chí liên quan đến phòng,chống HIV/AIDS và cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí.

3. Phối hợp với các đài phátthanh, truyền hình, cơ quan báo chí trên địa bàn cấp tỉnh xây dựng chương trìnhkế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền về HIV/AIDS.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcphối hợp và cung cấp nội dung chuyên môn liên quan đến HIV/AIDS cho các cơ quanbáo chí địa phương định kỳ và đột xuất theo quy định tại Chương III của Thôngtư này.

Điều 15. Trách nhiệm của BộThông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo các cơ quan báo chívà Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các quy định tại Thông tưnày.

2. Giao cho Cục Báo chí là đơn vịđầu mối quản lý, giám sát, báo cáo các hoạt động thông tin, tuyên truyền vềphòng, chống HIV/AIDS trên báo in trong phạm vi cả nước.

3. Giao cho Cục Quản lý Phátthanh, Truyền hình và Thông tin điện tử là đơn vị đầu mối quản lý, giám sát,báo cáo các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trên đàiphát thanh, đài truyền hình và báo điện tử trong phạm vi cả nước.

4. Kiểm tra, giám sát việc tổ chứcthông tin, tuyên truyền về HIV/AIDS trên báo chí.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Ytế

1. Phối hợp với Đài Tiếng nói ViệtNam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC mở các chuyên mụcvề phòng, chống HIV/AIDS.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan trong việc cung cấp chính xác và khoa học các thông tin về HIV/AIDS.

3. Chỉ đạo các cơ quan phòng, chốngHIV/AIDS các cấp cung cấp thông tin liên quan đến HIV/AIDS và phối hợp với cơquan báo chí tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS.

4. Giao cho Cục Phòng, chống HIV/AIDSlà đơn vị đầu mối thanh tra, kiểm tra, giám sát về nội dung thông tin về phòng,chống HIV/AIDS cho báo chí và công tác truyền thông về HIV/AIDS trên báo chítheo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm Uỷ bannhân dân cấp tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cótrách nhiệm chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế và các cơquan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Thông tưnày.

Điều 18. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Thông tư nàythực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 12 của Luật Phòng, chốngnhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từngày 15 tháng 10 năm 2010

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Thôngtin và Truyền thông và Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Website CP);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TT và TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TTTT, Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Website của Bộ TT và TT, Website của Bộ Y tế;
- Lưu VT: Bộ TT và TT, Bộ Y tế.