THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHCỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI -
BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP
NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH
CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH,
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯỜITỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH

Để thống nhất thựchiện Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơsở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối vớingười chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (sau đây gọi tắt làNghị định số 135/2004/NĐ-CP ), sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, liên BộLao động - thương binh và xã hội, Bộ Công an hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh nêu trên như sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. NGƯỜIĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO TRUNG TÂM
CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG Xà HỘI

1. Việc xác định người nghiện ma túy, người bán dâm đượctiếp nhận vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - laođộng xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) phải thực hiện theo đúng quy địnhtại Điều 2, Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tạiThông tư này.

2. Người nghiện ma túy, người bán dâm bị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở chữa bệnh (sau đây gọi tắt là biện pháp đưa vào Trung tâm) baogồm:

2.1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên và thuộc mộttrong các trường hợp sau:

a. Người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụngtrái phép chất ma túy mà vẫn còn nghiện;

b. Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫncòn nghiện;

c. Người đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫncòn nghiện.

2.2. Người bán dâm từ đủ 16 tuổi đến dưới 55 tuổi và thuộcmột trong các trường hợp sau:

a. Người đã bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm nhưng táiphạm;

b. Người đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng táiphạm.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cainghiện bắt buộc tại Trung tâm bao gồm:

3.1. Người đã được cai nghệm tại gia đình, cộng đồng mà vẫncòn nghiện;

3.2. Người đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ hailần trở lên mà vẫn còn nghiện.

4. Người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện xin vào cainghiện, chữa trị tại Trung tâm.

II. GIẢITHÍCH TỪ NGỮ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người vẫn còn nghiện ma túy thuộc điểm 2.1 khoản 2 vàkhoản 3 mục I phần A được hiểu là người bị phát hiện tiếp tục sử dụng ma túythuộc một trong các trường hợp sau:

1.1. Bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy;

1.2. Xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể có kết quảdương tính.

2. Người bán dâm tái phạm thuộc điểm 2.2 khoản 2 mục I phầnA được hiểu là người đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dụctại xã, phường, thị trấn hoặc đã chấp hành xong biện pháp đưa vào Trung tâmnhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính lạitiếp tục có hành vi bán dâm.

3. Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng là ngườiđược cai nghiện theo Thông tư số 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 24/1/2003của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an về hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chínhphủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

4. Người nghiện ma túy, người bán dâm đã được giáo dục tạixã, phường, thị trấn mà tái phạm là người thuộc một trong các trường hợp sau:

4.1. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn theo quy định tại các điểm c hoặc d khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số163/2003/NĐ-CP ) mà vẫn còn nghiện ma túy hoặc có hành vi bán dâm;

4.2. Người đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã,phường, thị trấn theo quy định tại các điểm c hoặc d khoản 1 Điều 3 của Nghịđịnh số 163/2003/NĐ-CP nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý viphạm hành chính mà vẫn còn nghiện ma túy hoặc có hành vi bán dâm.

5. Người có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luậttrong thời gian hoãn hoặc tạm đình chỉ là người thành thật hối lỗi, tích cựclao động, học tập, tích cực tham gia các phong trào chung của địa phương,nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nướcvà được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân từ cấp xã, phường, thị trấn (sau đâu gọi tắtlà Uỷ ban nhân dân cấp xã ) trở lên xác nhận.

6. Người có tiến bộ rõ rệt trong việc giáo dục, chữa trị tạiTrung tâm là người tích cực lao động, học tập, chữa trị, chấp hành nghiêm chỉnhnội quy, quy chế của Trung tâm về chữa trị, cai nghiện, được giám đốc Trung tâmxác nhận.

7. Người lập công trong thời gian hoãn hoặc tạm đình chỉ thihành quyết định là người tố cáo những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặcbiệt nghiêm trọng; cứu đượctínhmạng của người khác; cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của ngườikhác có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên; được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi ngườiđó cư trú hoặc nơi người đó lập công xác nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắctrong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được nhận giấy khen của Chủtịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắtlà Uỷ ban nhân dân cấp huyện)trởlên; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị lớn trong lao động, sản xuất vàđược cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận.

8. Người lập công trong thời gian giáo dục, chữa trị tạiTrung tâm là người tố cáo những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệtnghiêm trọng; giúp cơ quan điều tra phát hiện, ngăn ngừa tội phạm, các hành vitrốn khỏi Trung tâm, chống, phá trung tâm; cứu được tính mạng của người khác;cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể có giá trị từ 5 triệu đồng trở lênvà được Giám đốc Trung tâm khen thưởng bằng văn bản; có sáng kiến cải tiến kỹthuật có giá trị lớn trong lao động, sản xuất và được cơ quan chức năng từ cấptỉnh trở lên công nhận.

9. Người đang ốm nặng là người đang ở trong tình trạng bệnhnặng đến mức không còn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường hoặc đangtrong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và theo chỉ định của bác sĩ phải điềutrị trong một thời gian nhất định mới có thể bình phục trở lại.

10. Người mắc bệnh hiểm nghèo là người đang bị mắc một trongnhững bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng,phong, lao nặng, nhiễm HIV đãchuyển sang giai đoạn AIDS vànhững bệnh khác theo quy định của Bộ Y tếlà bệnh hiểm nghèo.

III. THỜIHIỆU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRUNG TÂM
VÀ THỜI HIỆU THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm là sáutháng, kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 2của Nghị định số l 35/2004/NĐ-CP vàhướng dẫn tại khoản 2 mục I phần A của Thông tư này. Nếu sau ba tháng kểtừ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạm mà người vi phạm không có hành vi sửdụng trái phép chất ma tuý hoặc bán dâm thì không áp dụng biện pháp đưa vàotrung tâm.

2. Quyết định đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm bị ápdụng biện pháp đưa vào Trung tâm hết thời hiệu thi hành sau một năm, kể từ ngàyra quyết định. Trong trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm cốtình trốn tránh việc thi hành quyết định, thì thời hiệu nói trên sẽ được tínhlại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt, nghĩa là từ khi người có quyếtđịnh đưa vào Trung tâm tự mình đến cơ quan Công an hoặc chính quyền cơ sở nơingười đó cư trú hoặc nơi người đó nhận quyết định đưa vào Trung tâm để trìnhdiện hoặc bị tìm thấy.

B. THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY,
NGƯỜI BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM

I. THỦTỤC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM
BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRUNG TÂM

1. Lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm

1.1. Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Côngan cấp xã) có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thu thập tàiliệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma tuý, người bándâm vào Trung tâm.

1.2. Hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy, người bán dâm cónơi cư trú nhất định vào Trung tâm bao gồm:

a. Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm;

b.Tài liệu về các vi phạm pháp luật và các biện pháp cainghiện, giáo dục đã áp dụng. Bao gồm các tài liệu chứng minh hành vi nghiện matuý, hành vi bán dâm theo quy định tại khoản 2 mục I phần A củaThông tư này.

c. Nhận xét của Công an cấp xã;

d. Ý kiến củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn (sau đâygọi tắt là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã) và các tổ chức thànhviên của Mặt trậnTổ quốc cấp xã mà người đó là thành viên;

đ. Bệnh án (nếu có);

e. Báo cáo đề nghị đưa người vào Trung tâm của Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp xã;

g. Lệnh tạm giữ (nếu có).

1.3. Công an cấp xã có trách nhiệm lấy ý kiến Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấp xã màngười đó là thành viên. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, có thể lấy ý kiến của Uỷban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấpxã bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến. Văn bản tham gia ý kiếncủa các tổ chức nói trên phải được người đại diện cho các tổ chức đó ký tên,ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu tổ chức đó có con dấu). Trường hợp tổchức cuộc họp để lấy ý kiến thì ý kiến phải được ghi đầy đủ vào biên bản cuộchọp.

Ý kiến của Uỷban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấpxã phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nghiên cứu, tham khảo để cân nhắctrong quá trình xem xét, quyết định lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cai nghiện, chữa trị bắtbuộc tại Trung tâm.

1.4. Trường hợp người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chấphành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện ma tuý hoặccó hành vi bán dâm thì Công an cấp xã làm văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp xã ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường,thị trấn và lập hồ sơ đề nghị đưa vào Trung tâm. Quyết định đình chỉ việc ápdụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được lưu vào hồ sơ đề nghị đưangười vào Trung tâm.

1.5. Trường hợp cơ quan Công an cấp huyện đang thụ lý hồ sơđưa người vào trường giáo dưỡng theo Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việcáp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng hoặc trường hợp cơquan Công an cấp huyện, cấp tỉnh đang thụ lý hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dụctheo Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫncụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục mà phát hiện người đónghiện ma tuý hoặc bán dâm thì cơ quan Công an đang thụ lý hồ sơ đối tượngchuyển toàn bộ hồ sơ cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đối tượng cưtrú để làm thủ tục đưa vào Trung tâm.

1.6. Căn cứ vào nội dung hồ sơ đề nghị đưa người nghiện matuý, người bán dâm vào Trung tâm do Công an cấp xã lập, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp xã xem xét, làm báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Hội đồng Tư vấn về việc đưa người vào Trung tâm

2.l. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồngTư vấn theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP để xét, duyệt hồ sơ đề nghị đưa người nghiệnma tuý, người bán dâm vào Trung tâm. Thành phần Hội đồng Tư vấn bao gồm:

a) Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấphuyện - Thường trực Hội đồng Tư vấn;

b) Thủ trưởng cơ quan Tư pháp cấp huyện - thành viên;

c) Trưởng Công an cấp huyện - thành viên;

d) Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp huyện - thành viên.

Trường hợp người được đưa vào Trung tâm là người chưa thànhniên thì Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp huyện được mờitham dự phiên họp Hội đồng Tư vấn vớitư cách là một thành viên của Hội đồng Tư vấn.

2.2. Thường trực Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Trưởng Công an cấp huyện thẩm tra hồ sơ, thuthập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra Hội đồng Tư vấn xét duyệt, đề nghịđưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm;

b) Chuẩn bị nội dung phiên họp và chậm nhất là bảy ngàytrước khi họp Hội đồng Tư vấn phải gửi giấy mời và sao gửi hồ sơ xét duyệt chocác thành viên của Hội đồng Tư vấn;

c) Hoàn thiện biên bản họp của Hội đồng Tư vấn và làm báocáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2.3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ,Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm xét duyệt xong hồ sơ.

Hội đồng Tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét vàbiểu quyết từng trường hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Trường lợp số phiếubiểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Thường trực Hội đồng tư vấn là ý kiến quyếtđịnh, nhưng trước khi quyết định, cần trao đổi với Trưởng Công an cấp huyện.

Biên bản họp Hội đồng Tư vấn phải ghi rõ ý kiến phát biểucủa từng thành viên tham dự cuộc họp và gửikèm theo báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Quyết định đưa người vào Trung tâm

3.l. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết địnhviệc đưa người vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm trong thời hạnnăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo và biên bản họp của Hội đồng Tư vấn.

3.2. Quyết định được gửi cho người bị áp dụng biện pháp đưavào Trung tâm, gia đình người đó, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơquan Công an, Hội đồng nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi ngườiđó cư trú.

Trường hợp người được đưa vào Trung tâm là người chưa thànhniên thì quyết định đưa vào Trung tâm được gửi cho cha, mẹ hoặc người giám hộcủa người đó.

4. Quản lý, giám sát người đã có quyết định đưa vào Trungtâm

4.l. Khi nhận được quyết định đưa người nghiện ma tuý, ngườibán dâm vào Trung tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Công an cùng cấplập danh sách và có kế hoạch quản lý, giám sát những người cư trú tại địa bànxã, phường, thị trấn đã có quyết định đưa vào Trung tâm để đảm bảo việc thihành quyết định đưa người vào Trung tâm.

4.2. Đốivớitrường hợp người nghiện ma tuý, người bán dâm có quyết định đưa vào Trung tâmnhưng đang được bảo lãnh hành chính theo quy định tại các Điều16, 17 của Nghị định số 1 34/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính năm 2002 và theo quy định tại Điều14 của Nghị định số l35/2004/NĐ-CP thì quyết định bảo lãnhhành chính vẫn có hiệu lực thi hành và chỉ chấm dứt vào thời điểm người nghiệnma tuý, người bán dâm được đưa đi Trung tâm.

5. Thi hành quyết định đưa người vào Trung tâm

5.1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơquan Công an cấp huyện có trách nhiệm đưa người phải chấp hành quyết định vàoTrung tâm. Quyết định đưa vào Trung tâm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệnphải được chấp hành nghiêm chỉnh. Không được chuyển những người đã có quyếtđịnh đưa vào Trung tâm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện sang thực hiệnchế độ tự nguyện xin vào Trung tâm.

5.2. Việc thi hành quyết định đưa người nghiện ma tuý, ngườibán dâm vào Trung tâm phải được lập biên bản; biên bản phải được lập thành haibản (một bản lưu tại Công an cấp huyện, một bản gửi kèm hồ sơ đưa người đó vàoTrung tâm).

5.3. Khi công bố quyết định đưa người nghiện ma tuý, ngườibán dâm vào Trung tâm, nếu người đó hoặc cha, mẹ, người giám hộ của người đó đềnghịhoãn hoặc miễn chấp hành quyết địnhthì Công an cấp huyện phải xem xét ngay. Nếu có đủ điều kiện để được hoãn hoặcmiễn theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 8 mục I phần Bcủa Thông tư này thì cơ quan Công an hướng dẫn thủ tục cho họ; đồng thờiphải báo cáo ngay Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định đưangười vào Trung tâm và thông báo cho Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binhvà Xã hội cấp huyện biết để thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tạiĐiều 18 Nghị định số l35/2004/NĐ-CP .

5.4. Người phải chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm hoặcngười bị bắt giữ theo quyết định truy tìm, nếu không tự giác chấp hành hoặc cóhành vi chống đối thì có thể bị khoá tay, áp giải hoặc bị áp dụng các biện phápcưỡng chế khác theo quy định của pháp luật để buộc người đó phải chấp hànhquyết định. Trường hợp hành vi chống đối có dấu hiệu của tội phạm theo quy địnhtại Bộ luật Hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật hình sự.

5.5. Thời hạn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm đượctính từ ngày người phải chấp hành quyết định được cơ quan Công an đưa đi Trungtâm, có nghĩa là tính từ ngày người nghiện ma tuý, người bán dâm được cơ quanCông an đưa ra khỏi nhà để đi chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm.

5.6. Kinh phí đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vàoTrung tâm được lấy từ kinh phí phòng, chống ma tuý, mại dâm hàng năm của địaphương.

6. Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm vàochấp hành quyết định cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm

Khi tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trungtâm, Trung tâm phải thực hiện một số thủ tục sau đây:

6.l. Kiểm tra hồ sơ của người nghiện ma tuý, người bán dâmđược đưa vào Trung tâm. Hồ sơ bao gồm: hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâmtheo quy định tại điểm l.2 khoản 1 mục I phầnB của Thông tư này và quyết địnhđưa người vào Trung tâm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

6.2. Đốichiếuhồ sơ của người được đưa vào Trung tâm với giấy Chứng minh nhân dân;

6.3. Cơ quan Y tếcủa Trung tâm khám sức khoẻ cho người vào Trung tâm để xác định tình trạng sứckhoẻ, bệnh tật khi tiếp nhận;

6.4. Đại diện cơ quan Công an cấp huyện và Trung tâm lậpbiên bản giao nhận hồ sơ và người chấp hành quyết định cai nghiện, chữa trị vàghi rõ những tài liệu có trong hồ sơ; tình trạng sức khoẻ hiện tại của ngườiđược giao, nhận; tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo. Biên bản giao nhận đượclập thành hai bản, bên giao và bên nhận mỗi bên giữ một bản.

7. Truy tìm và bắt giữ người đã có quyết định đưa vào Trungtâm bỏ trốn

7.l. Việc truy tìm và bắt giữ người đã có quyết định đưa vàoTrung tâm bỏ trốn phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều19 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tưnày.

7.2. Trường hợp người đã có quyết định đưa vào Trung tâm bỏtrốn trước khi được đưa vào Trung tâm thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã báocáo ngay cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo cơ quan Công an cùngcấp ra quyết định truy tìm.

7.3. Trường hợp người đã có quyết định bỏ trốn khi đang trênđường dẫn giải thì Trưởng Công an cấp huyện nơi lập hồ sơ, thẩm tra hồ sơ raquyết định truy tìm.

7.4. Trường hợp người đang chấp hành quyết định đưa vàoTrung tâm bỏ trốn thì Giám đốc Trung tâm lập biên bản, ra quyết định truy tìmvà thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và cơ quan Công ancấp huyện nơi lập hồ sơ, thẩm tra hồ sơ biết để phục vụ cho việc truy tìm vàbắt giữ người bỏ trốn. Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi Trung tâm đóng trụ sở cótrách nhiệm chỉ đạo cơ quan Công an cấp huyện phối hợp với Trung tâm trong việctruy tìm, tổ chức đưa người bỏ trốn trở lại Trung tâm. Thời gian bỏ trốn khỏiTrung tâm không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

7.5. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức phát hiện người bịđưa vào Trung tâm đang bỏ trốn có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an hoặcUỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Khi bắt được người bỏ trốn hoặc nhận bàn giaongười bỏ trốn, cơ quan Công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi bắt giữ lập biên bản vàthông báo cho cơ quan đã ra quyết định truy tìm đến nhận người bỏ trốn.

7.6. Khi nhận được thông báo, cơ quan đã ra quyết định truytìm cử người đến ngay nơi đang tạm giữđốitượng để nhận người. Việc giao nhận người bị bắt giữ phải lập biên bản giaonhận theo đúng quy định của pháp luật.

7.7. Kinh phí sử dụng cho công tác truy tìm đối tượng bỏtrốn được lấy từ kinh phí phòng, chống ma tuý, mại dâm hàng năm của địa phương.

8. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm

8.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết địnhviệc người nghiện ma tuý, người bán dâm được hoãn hoặc miễn chấp hành quyếtđịnh đưa vào Trung tâm trên cơ sở các điều kiện hoãn, miễn chấp hành quyết địnhtheo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp một trong những điều kiện hoãnhoặc miễn cần được xác minh, làm rõ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giaocho Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp vớiTrưởng Công an cấp huyện thẩm tra từng trường hợp cụ thể về việc xin hoãn hoặcmiễn trước khi quyết định.

8.2. Người nghiện ma tuý, người bán dâm đã có quyết định đưavào Trung tâm nhưng chưa đến chấp hành quyết định được hoãn chấp hành quyếtđịnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đangốm nặngcó chứng nhận của bệnh viện hoặc của trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên;

b) Phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện hoặc củatrung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươisáu tháng tuổi, có đơn đề nghị được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trúhoặc nơi người đó bị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật xác nhận.

Khi điều kiện được hoãn không còn, người được hoãn thi hànhquyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm phải tự giác đến cơ quan Công ancấp huyện để được đưa đi chấp hành quyết định, nếu không tự giác sẽ bị cưỡngchế thi hành theo quy định tại điểm 5.4 khoản 5 mục I phần B của Thông tư này. Cơ quan Công an cáccấp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp kiểm tra, giám sát người đượchoãn chấp hành quyết định, khi điều kiện được hoãn không còn thì cơ quan Côngan cấp huyện có trách nhiệm đưa họ vào Trung tâm để chấp hành quyết định.

8.3. Người nghiện ma tuý, người bán dâm đã có quyết định đưavào Trung tâm nhưng chưa đến chấp hành quyết định tại Trung tâm được miễn chấphành quyết định, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang mắc bệnh hiểm nghèo và có chứng nhận của bệnh việnhoặc của trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên;

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định có tiến bộ rõrệt trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước hoặc lập công được Uỷ ban nhândân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi người đó lập công xác nhận. Đối vớingười đang được hoãn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm chỉ được xét miễnchấp hành quyết định khi đã chấp hành thời gian hoãn bằng ít nhất một nửa thờihạn ghi trong quyết định đưa vào Trung tâm. Riêng trường hợp lập công thì đượcxét miễn sớm hơn.

9. Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lạitại Trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt

9.1. Hàng tháng, Trung tâm, tổ chức cho các tổ, đội nơingười bán dâm, người nghiện ma tuý đang cai nghiện, chữa trị bình bầu, đánh giákết quả lao động, học tập, chữa trị bằng hình thức bỏ phiếu kín trong từng tổ,đội. Căn cứ vào kết quả bình bầu, cán bộ quản lý các tổ, đội ghi biên bản, nhậnxét về từng trường hợp và lưu vào hồ sơ của người đang chấp hành quyết định tạiTrung tâm.

9.2. Người nghiện ma túy, người bán dâm bị áp dụng biện phápđưa vào Trung tâm đã chấp hành được một nửa thời hạn ghi trong quyết định nếulập công hoặc có tiến bộ rõ rệt trong việc giáo dục, chữa trị thì được xét giảmtừ 1 tháng đến 4 tháng hoặc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết địnhcòn lại. Trong thời hạn chấp hành quyết định, mỗi người chỉ được giảm một lần.

9.3. Việc xét giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian thihành quyết định tại trung tâm được tiến hành thông qua Hội đồng xét giảm thờihạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm (sau đây gọi tắtlà Hội đồng) với thời gian họp 3 tháng một lần.

9.4. Thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốcTrung tâm là Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là Trưởng các phòng chuyên mônnghiệp vụ của Trung tâm.

9.5. Căn cứ vào nội quy, quy chế của Trung tâm, kết quả nhậnxét, đánh giá hàng tháng tại các tổ, đội và thành tích của người đang chấp hànhquyết định, Hội đồng xem xét, biểu quyết từng trường hợp cụ thể, kết luận theođa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hộiđồng là ý kiến quyết định.

Giám đốc Trung tâm căn cứ vào kết quả họp của Hội đồng, làmvăn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việcgiảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm.

Hồ sơ đề nghị xét giảm hoặc miễn chấp hành thời gian còn lạicủa người chấp hành quyết định tại Trung tâm được gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện nơi đã ra quyết định đưa người vào Trung tâm, bao gồm: Biên bản họpHội đồng, văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm, danh sách những người đượcxét giảm hoặc miễn và các tài liệu khác có liên quan.

9.6. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đềnghị xét giảm hoặc miễn của Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện nơi đã ra quyết định đưa người vào Trung tâm xem xét, quyết định giảmthời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm cho ngườiđược đề nghị xét miễn, giảm.

Quyết định giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời giancòn lại tại Trung tâm được gửi cho Trung tâm và người được giảm thời hạn hoặcmiễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm.

9.7. Trường hợp người đã được đề nghị giảm thời hạn hoặcmiễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm có hành vi vi phạm phápluật, vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy chế của Trung tâm trong thời gian chờcấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giảm hoặc miễn, Giám đốc Trung tâm cótrách nhiệm tổ chức họp Hội đồng, làm văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện đề nghị đưa người đó ra khỏi dach sách xét giảm hoặc miễn. Trường hợp đãcó quyết định giảm, miễn nhưng chưa thi hành thì đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp huyện huỷ quyết định.

10. Tạng đình chỉ chấp hành quyết định hoặc miễn chấp hànhphần thời gian còn lại tại Trung tâm cho người bị ốm nặng, phụ nữ có thai vàngười mắc bệnh hiểm nghèo

10.1. Người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chấp hànhquyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm bị ốm nặng thì được tạm đình chỉchấp hành quyết định để đưa về gia đình điều trị. Giám đốc Trung tâm lập hồ sơđề nghị việc tạm đình chỉ chấp hành quyết định và gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện nơi đã ra quyết định đưa vào Trung tâm để xem xét, quyết định. Hồ sơđề nghị bao gồm:

a) Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấphuyện trở lên xác nhận người đó đang bị ốm nặng theo các trường hợp quy địnhtại khoản 9 mục II phần A của Thông tư này;

b) Văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành quyết định củaGiám đốc Trung tâm.

Thời gian tạm đình chỉ chấp hành quyết định được tính vàothời hạn chấp hành quyết định. Nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thời hạnchấp hành còn lại từa tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành phầnthời gian còn lại.

l0.2. Người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chấp hànhquyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm là phụ nữ có thai thì được tạmđình chỉ chấp hành quyết định cho đến khi con đủ ba mươi sáu tháng tuổi. Giámđốc Trung tâm lập hồ sơ đề nghị việc tạm đình chỉ chấp hành quyết định và gửiChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định đưa vào Trung tâm đểxem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấphuyện trở lên xác nhận người đó đang mang thai;

b) Văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành quyết định củaGiám đốc Trung tâm.

Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấphành quyết định. Nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệthoặc lập công, được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi ngườiđó lập công xác nhận thì Giám đốc Trung tâm lập hồ sơ đề nghị miễn chấp hànhphần thời gian còn lại.

l0.3. Người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chấp hànhquyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm bị mắc bệnh hiểm nghèo được miễnchấp hành phần thời gian còn lại. Giám đốc Trung tâm lập hồ sơ đề nghị việcmiễn chấp hành phần thời gian còn lạivà gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định đưa vào Trungtâm để xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấphuyện trở lên xác nhận người đó đang mắc một trong các bệnh hiểm nghèo theo cáctrường hợp quy định tại khoản 10 mục II phầnA của Thông tư này;

b) Văn bản đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại củaGiám đốc Trung tâm.

10.4. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đềnghị của Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi ra quyếtđịnh đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm xem xét, quyết địnhviệc tạm đình chỉ chấp hành quyết định hoặc miễn chấp hành phần thời gian cònlại của các trường hợp nêu tại các điểm 10.l, 10.2 và l0.3 của khoản này.

Quyết định tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời giancòn lại tại Trung tâm được gửi cho Trung tâm, người được tạm đình chỉ hoặc miễnchấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơingười đó cư trú để theo dõi, quản lý.

10.5. Chậm nhất trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày về đếnnơi cư trú, người được tạm đình chỉ chấp hành biện pháp đưa vào Trung tâm hoặcđược miễn chấp hành phần thời gian còn lại phải trình báo Uỷ ban nhân dân cấpxã và Công an cùng cấp nơi người đó cư trú. Trường hợp ốm nặng hoặc mắc bệnhhiểm nghèo mà không thể tự đến trình diện được thì thân nhân của người đó phảiđến báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã và Công an cùng cấp.

Khi hết thời hạn tạm đình chỉ thi hành quyết định thì ngườibị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm phải tự giác đến cơ quan Công an cấphuyện để được đưa đi chấp hành quyết định, nếu không tự giác sẽ bị cưỡng chếthi hành theo quy định tại điểm 5.4 khoản 5 mục Iphần B của Thông tư này.

10.6. Trường hợp người nghiện ma tuý, người bán dâm đangđược tạm đình chỉ chấp hành quyết định theo các trường hợp quy định tại cácđiểm 10.1 và 10.2 của khoản này bị chết thì gia đình phải báo ngay cho Uỷ bannhân dân cấp xã và Trung tâm biết (kèm theo bản sao Giấy khai tử có xác nhậncủa Uỷ ban nhân dân cấp xã) Giám đốc Trung tâm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấphuyện nơi ra quyết định đưa người đó vào Trung tâm biết để xoá tên khỏi danhsách người đang cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm.

11. Tạm thời đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏiTrung tâm theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hìnhsự

11.1. Việc tạm thời đưa người đang chấp hành quyết định rakhỏi Trung tâm để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử được thực hiện khi cóyêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền. Vănbản yêu cầu tạm thời đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi Trung tâm phảighi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, quê quán củađối tượng cần tạm thời đưa ra khỏi Trung tâm, lý do và thời gian yêu cầu đưa rakhỏi Trung tâm. Nếu là yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Toà án thì phải có thêmcông văn đề nghị của cơ quan Công an cùng cấp.

11.2. Khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan tiến hành tốtụng có thẩm quyền, Giám đốc Trung tâm ra quyết định đưa người đang chấp hànhquyết định ra khỏi Trung tâm để tham gia tố tụng trong các vụ án có liên quanđến người đó và bàn giao cho cán bộ Công an đến nhận người.Cán bộ Công an đến nhận người phải xuất trìnhgiấy Chứng nhận Cảnh sát nhân dân hoặc giấy Chứng minh An ninh nhân dân và giấygiới thiệu của cơ quan Công an từ cấp huyện trở lên.

11.3. Việc giao nhận người được đưa ra khỏi Trung tâm đểtham gia tố tụng được lập thành biên bản và lập thành hai bản, bên giao và bênnhận mỗi bên giữ một bản và phải lưu vào sổ theo dõi tại Trung tâm. Thời hạnđưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi Trung tâm để phục vụ cho công tácđiều tra, xét xử được tính vào thời gian chấp hành quyết định tại Trung tâm.

11.4. Khi hết thời hạn quyết định của Giám đốc Trung tâm vềđưa người ra khỏi Trung tâm phục vụ cho công tác điều tra, xét xử, cơ quan đãyêu cầu tạm thời đưa người ra khỏi Trung tâm có trách nhiệm đưa trả người vềTrung tâm. Trường hợp cần gia hạn về thời gian thì Thủ trưởng cơ quan tiến hànhtố tụng hình sự đã có yêu cầu việc đưa người phục vụ cho công tác điều tra, xétxử phải có văn bản đề nghị Giám đốc Trung tâm ra quyết định gia hạn thời gianđưa người ra phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.

12. Hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm

12.1. Trong thời gian mười ngày trước khi người nghiện matúy, người bán dâm hết thời hạn chấp hành quyết định, Giám đốc Trung tâm tiếnhành các thủ tục chuẩn bị đưa về cộng đồng, bao gồm:

a. Thông báo cho người nghiện ma túy, người bán dâm sắp hếtthời hạn biết;

b. Gửi thông báo cho gia đình người chấp hành quyết định vềthời gian hết thời hạn chấp hành quyết định;

c. Giải quyết các chế độ trợ cấp theo quy định của phápluật.

12.2. Khi hết thời hạn chấp hành quyết định, Giám đốc Trungtâm cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định và gửi bản sao Giấy chứngnhận đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, cơ quan Lao động -Thương binh và xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định,Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gia đình người đó để tiếp tục quản lý,giáo dục.

12.3. Người đã chấp hành xong quyết định đưa vào Trung tâmđược nhận lại vật dụng, tư trang và đồ dùng đã gửi Trung tâm (nếu có) và phảitrả lại những vật dụng, trang thiết bị dùng cho lao động, học tập, sinh hoạt đãđược Trung tâm cho mượn. Nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường.

12.4. Người đã chấp hành xong quyết định đưa vào Trung tâmtrong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xongquyết định, phải trình báo Uỷ ban nhân dân cấp xã và Công an cùng cấp nơi ngườiđó cư trú.

II. THỦTỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY
VÀO CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI TRUNG TÂM

1. Thủ tục lập hồ sơ đưa người chưa thành niên nghiện ma túyvào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được thực hiện theo quy định tại các Điều9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Mục I Chương II của Nghị định số135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 mục I phần B củaThông tư này.

2. Hồ sơ đề nghị đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vàocai nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm bao gồm:

2.1. Bản tóm tắt lý lịch của người chưa thành niên nghiện matúy;

2.2. Các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng;

2.3. Xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể có kết quảdương tính;

2.4. Nhận xét của Công an cấp xã;

2.5. Ý kiến củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốccấp xã mà người đó là thành viên;

2.6. Bệnh án (nếu có).

3. Quyết định đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vàoTrung tâm:

3.1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được văn bảnđề nghị của Hội đồng tư vấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyếtđịnh việc đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm. Quyết định đưangười chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm không phải là quyết định xửlý vi phạm hành chính.

3.2. Quyết định được gửi cho người bị đưa vào Trung tâm,cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, cơ quan Lao động - Thương binh và xãhội, cơ quan công an, Hội đồng nhân dân cấp huyện, Uỷ bannhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

4. Thủ tục tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy vàocai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được thực hiện như sau:

4.1. Kiểm tra hồ sơ đưa người chưa thành niên nghiện ma túyvào cai nghiện bắt buộc. Hồ sơ bao gồm: hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâmtheo quy định tại khoản 2 mục II phần B của Thông tư này và quyết định đưangười chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện;

4.2. Đối chiếu hồ sơ của người chưa được đưa vào Trung tâmvới giấy Chứng minh nhân dân (nếu có);

4.3. Cơ quan Y tế của Trung tâm tiến hành khám sức khỏe chongười mới vào Trung tâm để xác định tình trạng sức khỏe, bệnh tật khi tiếpnhận;

4.4. Đại diện cơ quan Công an cấp huyện và Trung tâm lậpbiên bản giao nhận hồ sơ và người chấp hành quyết định cai nghiện, chữa trị vàghi rõ những tài liệu có trong hồ sơ, tình trạng sức khỏe hiện tại của ngườiđược giao, nhận; tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo. Biên bản giao nhận đượclập thành hai bản, bên giao và bên nhận mỗi bên giữ một bản.

III. THỦTỤC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM
TỰ NGUYỆN VÀO CAI NGHIỆN, CHỮA TRỊ TẠI TRUNG TÂM

1. Thủ tục lập hồ sơ tiếp nhận người nghiện ma túy, ngườibán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Tung tâm được thực hiện theo quyđịnh tại các Điều 26, 27, 28 và 29 Mục I Chương II của Nghị định số135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Hồ sơ xét duyệt, tiếp nhận người nghiện ma túy, người bándâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm gồm:

2.1. Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm có xác nhậncủa Uỷ ban nhân dân cấp xã. Nội dung đơn nêu đầy đủ lý do xin vào Trung tâm,tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiệnnếu có; cam kết cai nghiện, chữa trị của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ, vợ,chồng, con (đã thành niên), anh, chị em ruột hoặc người giám hộ của người đó(nếu là người chưa thành niên);

2.2. Bản sao giấy Chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc Sổ hộkhẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chức hoặc kèm theo bản chínhđể đối chiếu);

2.3. Kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể dươngtính (đối với người nghiệm ma túy).

3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ củangười nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tạiTrung tâm, Giám đốc Trung tâm căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm tiếnhành thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và ra quyết định tiếp nhận.

Quyết định tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm tựnguyện vào Trung tâm cai nghiện, chữa trị được gửi cho người tự nguyện, cha,mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thànhniên) và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

4. Đối với những trường hợp qua xét duyệt hồ sơ phát hiệnngười tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm đang bị cơ quan Côngan lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc là tội phạm đang bịtruy nã, Giám đốc Trung tâm từ chối tiếp nhận và báo ngay cho cơ quan Công annơi gần nhất biết. Trường hợp Giám đốc Trung tâm đã ra quyết định tiếp nhận mớiphát hiện thì hủy quyết định tiếp nhận.

5. Thời hạn chữa trị, cai nghiện áp dụng cho người tự nguyệnvào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm ít nhất là sáu tháng đối với ngườinghiện ma túy, ba tháng đối với người bán dâm.

6. Căn cứ vào quyết định tiếp nhận của Giám đốc Trung tâm,Trung tâm tổ chức tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm vào cai nghiện,chữa trị tự nguyện:

6.1. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu người tự nguyệnxin vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm với quyết định tiếp nhận và hồ sơ;

6.2. Cơ quan Y tế của Trung tâm khám sức khỏe và lập hồ sơbệnh án để xác định tình trạng sức khỏe, bệnh tật khi tiếp nhận;

6.3. Đại diện Trung tâm và người tự nguyện vào cai nghiện,chữa trị lập biên bản tiếp nhận và ghi rõ tình trạng sức khỏe hiện tại củangười vào cai nghiện, chữa trị; tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo. Biên bảntiếp nhận được lập thành hai bản, bên vào cai nghiện, chữa trị và bên tiếp nhậnmỗi bên giữ một bản.

Trường hợp người được tiếp nhận vào Trung tâm là người chưathành niên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm làm thủ tục bàn giaongười tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện, chữa trị.

7. Khi hết thời hạn cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trungtâm theo quyết định tiếp nhận của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Trung tâm cấpGiấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cai nghiện, chữa trị tự nguyện tạiTrung tâm cho người cai nghiện, chữa trị tự nguyện và gửi bản sao Giấy chứngnhận đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và gia đình người đó.

8. Trường hợp gia đình tự nguyện vào cai nghiện, chữa trịđang có khó khăn đặc biệt, có đơn đề nghị, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xãnơi người đó cư trú xác nhận thì được ra trước thời hạn sáu tháng đối với ngườinghiện ma túy và ba tháng đối với người bán dâm. Giám đốc Trung tâm cấp Giấyxác nhận thời gian đã cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm và gửi bảnsao đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và gia đình người đó.

Gia đình đang có khó khăn đặc biệt là các trường hợp giađình của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm bị thiêntai, hỏa hoạn lớn; có thân nhân bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tainạn nặng mà ngoài người đó ra không còn ai khác để lao động duy trì cuộc sốnggia đình, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn hoặc chăm sóc người bệnh, ngườibị tai nạn.

C. ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ VÀ PHỐI HỢP BẢO VỆ ĐẢM BẢOAN NINH TRẬT TỰ TẠI TRUNG TÂM

I. ÁPDỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

1. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo an ninhtrật tự của Trung tâm được thực hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58Chương IV của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Giám đốc Trung tâm quyết định áp dụng các biện pháp cưỡngchế đối với người nghiện ma túy, người bán dâm có những hành vi vi phạm. Trườnghợp Giám đốc vắng mặt thì Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho một Phó giám đốc.

3. Giám đốc Trung tâm quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chếđối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang cai nghiện, chữa trị tại Trungtâm khi họ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

3.1. Không chấp hành quy định về giáo dục, lao động, chữatrị, cai nghiện phục hồi của Trung tâm;

3.2. Gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại Trungtâm;

3.3. Chống lại người thi hành công vụ;

3.4. Xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ngườikhác.

3.5. Xâm hại tài sản của Trung tâm hoặc tài sản của ngườikhác.

4. Các biện pháp cưỡng chế được áp dụng để ngăn chặn hành vivi phạm bao gồm sử dụng công cụ hỗ trợ và các biện pháp nghiệp vụ khác theo quyđịnh của pháp luật hoặc áp dụng một trong các hình thức kỷ luật theo quy địnhtại mục II phần C của Thông tư này.

5. Khi xảy ra hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 nêutrên, Trung tâm cần thực hiện các biện pháp giải thích, thuyết phục người cóhành vi vi phạm để họ tự nguyện chấm dứt hành vi. Trường hợp người vi phạm vẫntiếp tục thực hiện hành vi vi phạm, Giám đốc Trung tâm quyết định sử dụng côngcụ hỗ trợ và các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc ápdụng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại mục II phần C của Thông tưnày để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm.

6. Sau khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế để ngăn chặn,chấm dứt hành vi vi phạm, Trung tâm lập biên bản về hành vi vi phạm và lưu vàohồ sơ của người vi phạm. Trường hợp người vi phạm, người chứng kiến, người bịthiệt hại từ chối ký vào biên bản vi phạm thì cán bộ lập biên bản phải ghi rõlý do vào biên bản.

7. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm theoquy định của Bộ luật Hình sự thì Trung tâm có trách nhiệm báo ngay cho các cơquan điều tra có thẩm quyền theo quy định pháp luật tố tụng hình sự.

8. Việc quản lý, trang bị công cụ hỗ trợ cho cán bộ củaTrung tâm và việc sử dụng công cụ hỗ trợ phải tuân thủ theo quy định của phápluật về quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ.

II. CÁCHÌNH THỨC KỶ LUẬT

1. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật được thực hiện theoquy định tại Điều 70, Chương VI của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫntại thông tư này.

2. Giám đốc Trung tâm xét và quyết định áp dụng các hìnhthức kỷ luật đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang cai nghiện, chữatrị tại Trung tâm trong trường hợp những người này vi phạm nội quy của Trungtâm hoặc có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 mục I phần C của Thông tư này.

3. Các hình thức kỷ luật được áp dụng đối với người nghiệnma túy, người bán dâm đang cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm khi có hành vi viphạm theo quy định tại khoản 2 nêu trên bao gồm phê bình, cảnh cáo và giáo dụctại phòng kỷ luật.

3.1. Phê bình: được áp dụng đối với người có hành vi vi phạmlần đầu ở mức độ nhẹ hoặc do lỗi vô ý;

3.2. Cảnh cáo: được áp dụng đối với người vi phạm nhiều lầnhoặc tái phạm nhưng không thuộc các trường hợp phải áp dụng biện pháp giáo dụctại phòng kỷ luật;

3.3. Giáo dục tại phòng kỷ luật: được áp dụng đối với ngườivi phạm có các hành vi vi phạm nội quy của Trung tâm ở mức độ nghiêm trọng nhưxâm hại sức khỏe của người khác; gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tạiTrung tâm; chống lại người thi hành công vụ; vi phạm có tổ chức.

4. Giám đốc Trung tâm quyết định áp dụng các hình thức kỷluật căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm của người nghiện ma túy,người bán dâm đang chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm. Trường hợp Giám đốc vắngmặt thì Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Giám đốc.

5. Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập Hội đồng Kỷ luậtđể xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

5.1. Thành phần của Hội đồng Kỷ luật bao gồm Giám đốc Trungtâm - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là Trưởng các phòng chuyên môn nghiệpvụ của Trung tâm. Hội đồng kỷ luật làm việc theo chế độ tập thể, xem xét vàbiểu quyết từng trường hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếubiểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật là ý kiến quyếtđịnh;

5.2. Căn cứ vào bản tự kiểm điểm về hành vi vi phạm do ngườivi phạm trình bày, các thành viên của Hội đồng Kỷ luật cho ý kiến và đề xuấthình thức kỷ luật. Thời gian giáo dục tại phòng kỷ luật tối đa là bảy ngày;

5.3. Đối với những hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm theoquy định tại Bộ luật Hình sự thì Trung tâm có trách nhiệm báo ngay cho cơ quanđiều tra, tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

III. PHỐIHỢP BẢO VỆ, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TẠI TRUNG TÂM

1. Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Công an cấp tỉnh tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ, bảo đảm anninh, trật tự cho cán bộ của Trung tâm.

2. Trường hợp có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự màcán bộ của Trung tâm không đáp ứng, giải quyết được hoặc do yêu cầu để ổn địnhtình hình, Trung tâm đề nghị cơ quan công an hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tựcho đến khi tình hình được ổn định.

3. Giám đốc Trung tâm báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội về nhu cầu cử cán bộ Công an hỗ trợ bảo vệ Trung tâm. Theo đềnghị bằng văn bản của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốcCông an cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cử cán bộ, chiến sỹ của ngành hỗ trợ,phối hợp bảo vệ Trung tâm.

Đối với những trường hợp do yêu cầu khẩn cấp để ổn định tìnhhình và đảm bảo an ninh, trật tự tại Trung tâm, Giám đốc Trung tâm thông báocho chính quyền địa phương và cơ quan Công an nơi Trung tâm trú đóng để phốihợp giải quyết. Chính quyền địa phương, cơ quan Công an có trách nhiệm đáp ứngyêu cầu và có biện pháp phối hợp, hỗ trợ kịp thời để bảo đảm an ninh, trật tựtại Trung tâm.

D. HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăngCông báo và thay thế Thông tư số 11/TTLT-LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996 hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ banhành quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chínhngày6/7/1995 và Thông tư số 24/TTLB-LĐTBXH ngày 26/11/1996 hướng dẫn sửa đổi,bổ sung một số điểm tại Thông tư số 11/TTLB-BLĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996. Nhữngnội dung hướng dẫn trước đây của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Côngan trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cácđơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Công anđể có hướng dẫn kịp thời.