BỘ CÔNG THƯƠNG -
BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/TTLT-BCT-BNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUANCHUYÊN MÔN VỀ CÔNG THƯƠNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởngBộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)và thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọichung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Chương I

SỞ CÔNG THƯƠNG

Điều 1. Vị trí vàchức năng

1. Sở Công Thương là cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy bannhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực:cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có);hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoángsản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; côngnghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh;xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); quản lý thị trường; xúc tiếnthương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế;quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý vàtổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quảnlý của sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạtđộng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫnthực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấptỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn,05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệmvụ cải cách hành chính nhà nước về phát triển ngành công thương trên địa bàn;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thịthuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực công thương;

c) Dự thảo quy định cụ thể chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở;

d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điềukiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc sở; dự thảoquy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của PhòngKinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sápnhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của phápluật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cábiệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vựccông thương.

3. Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đềán, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt;thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành phápluật về lĩnh vực công thương.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủtrì, kiểm tra, thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng cáccông trình thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; cấp, sửa đổi,bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi tráchnhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặcủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Về công nghiệp và tiểu thủ côngnghiệp

a) Về cơ khí và luyện kim:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sáchphát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ -điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuậtcơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Về công nghiệp hỗ trợ:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chínhsách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

c) Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo,sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điệnlực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng nănglượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt độngđiện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc cáctổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi và hải đảo;

Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điệntrên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản(trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chứcthực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sảnsau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, địnhmức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biếnkhoáng sản trên địa bàn tỉnh.

đ) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loạimáy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sáchphát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị cóyêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan củatỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản,kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏhóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàntheo quy định của pháp luật;

Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệmôi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thựchiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.

e) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng,công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sáchphát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sànhsứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thựcvật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sảnphẩm khác;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn,quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường côngnghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển,kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầuthực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựngvà các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sởthuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định vềphòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cảcác loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ,vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở.

g) Về khuyến công:

Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thựchiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;

Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyếncông tại địa phương đối với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyếncông quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địaphương;

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiệnđề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đềliên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật;

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấpthông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thựchiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.

h) Về cụm công nghiệp:

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật;

Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chínhsách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhândân cấp tỉnh phê duyệt;

Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp,Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầutư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng côngtrình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thuhút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹthuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm côngnghiệp trên địa bàn tỉnh;

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáotình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệptrên địa bàn tỉnh.

i) Về tiểu thủ công nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổchức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển cácdoanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (baogồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực côngthương).

6. Về thương mại

a) Thương mại nội địa:

Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch,cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ,bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệthống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lýthương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóadưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạtầng thương mại khác;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướngdẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinhdoanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênhlưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hànghóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điềukiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hànghóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quảnlý của Bộ Công Thương;

Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi,khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùngbiên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh(như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụthương mại...);

Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảođảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thựcphẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địabàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưuthông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đốivới nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc. Đề xuất với cấpcó thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

b) Về xuất nhập khẩu:

Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch,chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịchvụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của cácdoanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhânkhông có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh củathương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

c) Về thương mại biên giới (đối với các tỉnh cóbiên giới);

Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thươngmại biên giới trên địa bàn;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định vềphương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miềnnúi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định vềquản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hànghóa qua biên giới theo quy định của pháp luật;

Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu;các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩymạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

đ) Về thương mại điện tử:

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiệncác cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằmphát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phụcvụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mạiđiện tử trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác vềthương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

đ) Về quản lý thị trường:

Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trênđịa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật tronglĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thựchiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấutranh chống các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả,hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thựcphẩm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác trái quy định của pháp luật.

e) Về xúc tiến thương mại:

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúctiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhxây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăngký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

g) Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấpvà tự vệ:

Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnhtranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;

Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giảiquyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp vớipháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;

Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩutrên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệtừ nước ngoài;

Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy địnhcủa pháp luật.

h) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dâncấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệquyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệquyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng tại địa phương;

Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiệngiao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêudùng;

Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chứchòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địaphương;

Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáovà xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

i) Về hội nhập kinh tế:

Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biệnpháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quantuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, cácquy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.

7. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định,đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm quản lýcủa sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy bannhân dân cấp tỉnh.

8. Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ cácdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội vàcác tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theoquy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở quản lý theo quy địnhcủa pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực côngthương theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vựccông thương đối với các Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủyban nhân dân cấp huyện.

12. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụngtiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộcphạm vi quản lý của sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mứckinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thôngtin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chứcthực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lướiđiện nông thôn và chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhậnxã đạt tiêu chí về điện và chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới.

13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hànhchính của sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủyban nhân dân cấp tỉnh.

14. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh, vực đượcphân công quản lý đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực côngthương; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định củapháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

15. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ côngtrong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của phápluật

16. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở quảnlý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo hướng dẫn chung củaBộ Công Thương, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biênchế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghềnghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; thực hiện chế độ tiềnlương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đốivới công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của sở theoquy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấptỉnh.

18. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với cácdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chứcphi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công thương tại địa phương.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính đượcgiao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy bannhân dân cấp tỉnh.

20. Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng mộtlần hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dâncấp tỉnh và Bộ Công Thương.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biênchế

1. Lãnh đạo sở

a) Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03 PhóGiám đốc;

b) Giám đốc sở là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luậttrong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vựccông thương trên địa bàn tỉnh và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh phân công hoặc ủy quyền;

Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấpphó của người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc sở theo tiêu chuẩn chứcdanh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

Giám đốc sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhândân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công Thương về tổ chức và hoạt độngcủa sở; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhkhi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dâncấp tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dâncấp tỉnh về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực công thương; phối hợp với cácGiám đốc sở khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan cóliên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của sở;

c) Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở chỉ đạomột số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật vềnhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở đượcGiám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc sở do Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Bộ CôngThương ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức,khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giámđốc sở thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Giám đốc, Phó Giám đốc sở không kiêm chức danhTrưởng của các tổ chức, đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợpvăn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác).

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn,nghiệp vụ

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

d) Phòng Quản lý công nghiệp;

đ) Phòng Quản lý thương mại;

e) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;

g) Phòng Quản lý năng lượng;

h) Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế hoặcPhòng Quản lý Xuất nhập khẩu (nếu có);

i) Chi cục Quản lý thị trường (chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo Thôngtư hướng dẫn của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ).

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập

a) Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển côngnghiệp;

b) Trung tâm Xúc tiến thương mại (chỉ thành lập khikhông có Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷluật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp trưởng, phócấp trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc sở do Giám đốc Sở Công Thương quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

4. Biên chế công chức và số lượng người làm việc(biên chế sự nghiệp)

a) Biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của SởCông Thương được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ,phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệptrong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức vàdanh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở CôngThương xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trình Ủy bannhân dân cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương II

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀCÔNG THƯƠNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 4. Vị trí và chức năng

1. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủyban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công thương ở địa phương(đối với những lĩnh vực khác thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầngdo Bộ quản lý ngành tương ứng hướng dẫn).

2. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (sauđây gọi chung là phòng) đặt dưới sự quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy bannhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyênmôn nghiệp vụ của Sở Công Thương và các sở quản lý ngành liên quan.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định,chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển côngthương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cảicách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảocác văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịutrách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vitrách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phâncông của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nướcđối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt độngcủa các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thươngtheo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch,kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục,theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nướcvề công thương đối với công chức cấp xã.

7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học,công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nướcvà chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ vàđột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy bannhân dân cấp huyện và Sở Công Thương.

9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyếnkhích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp,mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giaocông nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lựccho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

10. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiệnquản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựngquy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng, lập hồ sơthành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lậpquy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựngcác cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểmtra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn;giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt độngcông thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy bannhân dân cấp huyện.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biênchế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãingộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối vớicông chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủyquyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sảncủa phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấphuyện.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhândân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức và biên chếcông chức

1. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (sauđây gọi chung là Phòng) có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và cáccông chức chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhândân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách mộtsố mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phâncông. Khi trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệmđiều hành hoạt động của Phòng;

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng doChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Giámđốc Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở các quy địnhcủa pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật,cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng vàPhó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí phùhợp với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo chuyên ngành,lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

3. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từngày 14 tháng 8 năm 2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 giữa Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộcỦy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấphuyện quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tếvà Hạ tầng về lĩnh vực công thương;

Căn cứ vào đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội vàyêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việcthành lập hay không thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, bảo đảm phù hợpvới Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập,tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệmtổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phátsinh hoặc có khó khăn vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh kịp thời vềBộ Công Thương và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Công Thương, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo và Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB Bộ Công Thương (3b); VT, TCBC Bộ Nội vụ (3b).