Thông tư liên tịch số <a rel='ref' href='/thong-tu-lien-tich-24-2005-ttlt-byt-bts-cua-bo-y-te-va-bo-thuy-san-ve-viec-huong-dan-phan-cong--phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-thuy-san.aspx' target='_blank' title='Xem văn bản 24/2005/TTLT-BYT-BTS'>24/2005/TTLT-BYT-BTS </a> , ngày08/12/2005 của Bộ Y tế - Bộ Thuỷ sản

THÔNG TƯ LIÊNTỊCH

của Bộ Y tế -Bộ Thủy sản số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm2005

Hướng dẫn phân công,phối hợp quản lý nhà nước

về vệ sinh an toànthực phẩm thuỷ sản

Căncứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL – UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 163/2004/N Đ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Pháp lệnhChất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/N Đ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủquy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,hàng hoá;

Căn cứ Nghị địnhsố 43/2003/N Đ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức BộThủy sản;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/N Đ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 củaChính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức Bộ Y tế;

Bộ Y tế - Bộ Thủy sảnhướng dẫn việc phân công, phối hợpthực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sảnnhư sau,

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi và đối tượngquản lý:

a) Bộ Thuỷsản chịu trách nhiệm quản lý Nhà nướcvề chất lượng, vệ sinh an toàn sảnphẩm thuỷ sản, bao gồm nuôi trồng; khai thác;bảo quản, vận chuyển nguyên liệu về cơsở sản xuất; chế biến; bảo quản thànhphẩm để đưa ra tiêu thụ tại khâu bánbuôn đối với thị trường trong nướchoặc xuất khẩu; nguyên liệu thủy sảnnhập khẩu để chế biến; sản phẩmthuỷ sản tạm nhập tái xuất hoặc quácảnh.

b) Bộ Y tếchịu trách nhiệm quản lý Nhà nước vềchất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩmthủy sản trong quá trình lưu thông từ sau khâu bán buônvà tiêu thụ trên thị trường trong nước trêncơ sở công bố tiêu chuẩn sản phẩm củacơ sở chế biến thủy sản và giấychứng nhận chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm theo qui định của Bộ Thủysản.

2.Trong Thông tư này, một số từngữ dưới đây được hiểu nhưsau:

a)Sản phẩm thủy sản sản phẩm có nguồn gốc từđộng vật, thực vật sống trongnước và lưỡng cư, kể cả trứng vànhững bộ phận của chúng (trừ các độngvật có vú sống trong nước) sử dụng làmthực phẩm hoặc thực phẩm phối chế màthành phần của nó có chứa thuỷ sản.

b) Tạm nhập tái xuất hàng hoáthuỷ sảnlà việc thương nhân Việt Nam mua hàng củathương nhân nước ngoài về Việt Nam (không quaquá trình chế biến, đóng gói lại) để bán chomột thương nhân nước ngoài khác, hàng hoá có làmthủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và sau đó làmthủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Tạm nhập táixuất được thực hiện trên cơ sởhợp đồng mua và bán hàng. Hợp đồng mua hàngcó thể ký trước hoặc sau hợp đồng bánhàng.

c) Sản phẩm thủy sảnnhập khẩu là sản phẩmthủy sản được nhập khẩu đểtiêu thụ trực tiếp tại thị trườngtrong nước mà không qua bất kỳ hoạt độngxử lý, chế biến, bao gói lại nào.

d) Nguyên liệu thủy sản nhậpkhẩu là thủy sản; thành phẩm; hoặc bán thànhphẩm thủy sản được nhập khẩu làmnguyên liệu chế biến sản phẩm thủysản.

II.PHÂN CÔNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Xây dựng và tổ chức thực hiệnchiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạchvề vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản vàcác Bộ, Ngành có liên quan xây dựng chiến lược,chính sách, quy hoạch, kế hoạch về vệ sinh an toànthực phẩm Quốc gia cho từng thời kỳ trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Căn cứ vàochiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạchvề vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia trongtừng thời kỳ đã được phê duyệt,Bộ Thuỷ sản chủ trì, phối hợp vớiBộ Y tế xây dựng và tổ chức thực hiệnchiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạchvề chất lượng, vệ sinh an toàn thựcphẩm cho lĩnh vực thuỷ sản.

2. Ban hành và tổ chức thựchiện các văn bản quy phạm pháp luật vềchất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản vàcác Bộ, Ngành có liên quan xây dựng, trình ban hành, hoặc banhành theo thẩm quyền cácyêu cầu chung về điều kiện bảođảm vệ sinh an toàn thực phẩm đốivới cơ sở sản xuất, kinh doanh thựcphẩm; yêu cầu vệ sinh an toàn đối vớisản phẩm thực phẩm; yêu cầu chung vềkiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêuchuẩn sức khỏe đối với nhân viên trựctiếp tiếp xúc với thực phẩm. Tổ chứckhám sức khỏe cho nhân viên tham gia chế biếnthực phẩm theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Thủysản chủ trì xây dựng, ban hành các quy địnhvề điều kiện bảo đảm vệ sinh antoàn thực phẩm đối với cơ sở sảnxuất, kinh doanh thủy sản;chất lượng, vệ sinh an toàn đối vớisản phẩm thủy sản; tổ chức tậphuấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩmthuỷ sản cho những đối tượng có liênquan theo phạm vi được phân công tại mụcI.1.a phù hợp với quy định của Bộ Ytế.

3. Kiểm tra, cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện bảo đảmvệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơsở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản.

a) Bộ Thuỷsản chịu trách nhiệm kiểm tra, cấp giấychứng nhận đủ điều kiện bảođảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối vớicác cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.Định kỳ 06 tháng, Bộ Thủy sản thông báo choBộ Y tế danh sách các cơ sở sản xuất, kinhdoanh thủy sản đủ điều kiện bảođảm vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷsản.

b) Trongtrường hợp cần thiết, Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sảntiến hành phúc tra, kiểm tra, thanh tra đột xuấtđiều kiện bảo đảm vệ sinh an toànthực phẩm của các cơ sởsản xuất, kinhdoanh thủy sản tiêu thụ trong nước.

4. Kiểm tra, chứngnhận chất lượng, vệ sinh an toàn thựcphẩm sản phẩm thủy sản:

a) Bộ Thuỷsản chịu trách nhiệm tổ chức hệ thốngkiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệsinh an toàn thực phẩm đối với: sản phẩmthuỷ sản xuất khẩu, nguyên liệu thuỷsản nhập khẩu để chế biến, sảnphẩm thuỷ sản tạm nhập tái xuất (nếuthị trường nhập khẩu có yêu cầu), theo cácqui định của pháp luật.

b) Bộ Y tếchịu trách nhiệm kiểm tra, chứng nhận chấtlượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đốivới sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu tiêuthụ trực tiếp tại thị trường trongnước; Tổ chức hệ thống kiểm trachất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩmthuỷ sản tiêu thụ trực tiếp đếnngười tiêu dùng tại thị trường trongnước.

5. Quản lý hoá chất, phụ gia dùngcho chế biến thuỷ sản:

a) Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản vàcác Bộ, Ngành có liên quan quy định danh mục cácchất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợchế biến thực phẩm, hoá chất tẩy rửa,khử trùng được phép sử dụng trong sảnxuất, chế biến thực phẩm.

b) Bộ Y tếkiểm tra, việc đảm bảo thực hiện cácqui định về chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm đối với hàng hóa phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế biến thựcphẩm, hoá chất tẩy rửa, khử trùng sảnxuất trong nước và nhập khẩu đểsử dụng trong sản xuất, chế biến thựcphẩm.

c) Căn cứ cácquy định của Nhà nước và kết quảkiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thựcphẩm của Bộ Y tế đối với phụ giathực phẩm, chất hỗ trợ chế biếnthực phẩm, hoá chất tẩy rửa, khử trùngtrong sản xuất chế biến thực phẩm, BộThủy sản hướng dẫn thực hiện vàkiểm tra việc áp dụng trong sản xuất, chếbiến thực phẩm thuỷ sản.

6. Quản lý hệthống kiểm nghiệm và hệ thống bảođảm chất lượng, vệ sinh an toàn thựcphẩm thuỷ sản:

a) Quản lý hệthống kiểm nghiệm:

Căncứ yêu cầu chung của Nhà nước, Bộ Y tếphối hợp với Bộ Khoa học Công nghệchủ trì xây dựng yêu cầu chung về điềukiện, năng lực và kiểm tra, công nhậnđối với các đơn vị tham gia công táckiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm.

b) Quản lý hệthống bảo đảm chất lượng, vệ sinhan toàn thực phẩm thủy sản:

- Bộ Ytế ban hành quy định chung về áp dụng hệthống bảo đảm chất lượng, vệ sinhan toàn thực phẩm cho các loại hình sản xuất,kinh doanh thực phẩm.

- Bộ Thủysản quy định lộ trình áp dụng và tổchức, chỉ đạo thực hiện việc ápdụng hệ thống bảo đảm chấtlượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đốivới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷsản.

7. Công bố tiêu chuẩn sản phẩmđối với sản phẩm thuỷ sản tiêuthụ trong nước:

Bộ Y tế,Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm xác nhận công bốtiêu chuẩn sản phẩm đối với sản phẩmthủy sản tiêu thụ trong nước của các cơsở sản xuất, kinh doanh thủy sản. Địnhkỳ 06 tháng một lần, Bộ Y tế thông báo cho Bộ Thủy sản; SởY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương thông báo cho Sở Thuỷ sản/ Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷsản về kết quả xácnhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm đốivới sản phẩm thủy sản tiêu thụ trongnước.

8. Tổ chức công tác tuyên truyền,phổ biến kiến thức và pháp luật về vệsinh an toàn thực phẩm

a) Bộ Y tếchủ trì xây dựng kế hoạch về công tác tuyêntruyền, phổ biến kiến thức và pháp luậtvề vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Bộ Thủysản chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xâydựng chương trình và triển khai công tác tuyêntruyền, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩmcho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

9. Phòng ngừa,khắc phục ngộ độc thực phẩm vàbệnh truyền qua thực phẩm

a) Bộ Y tếchủ trì xây dựng kế hoạch phòng ngừa, tổchức cấp cứu điều trị, khắc phụcngộ độc thực phẩm và bệnh truyền quathực phẩm.

b) Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchủ trì phối hợp với Bộ Y tế, BộThủy sản và các Bộ, Ngành có liên quan khắc phụcvà giải quyết hậu quả khi xảy ra ngộđộc thực phẩm có nguyên nhân từ thủy sản.

c) Bộ Thủysản chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xâydựng và tổ chức kế hoạch phòng ngừangộ độc thực phẩm thuỷ sản và bệnhtruyền qua thực phẩm thủy sản.

10. Thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo:

a)Bộ Thủy sản chủ trì thanh tra và giải quyếtkhiếu nại tố cáo liên quan đến vệ sinh antoàn thực phẩm thủy sản trong phạm viđược quy định tại mục I.1.a củaThông tư này.

b) Bộ Y tế chủ trì, phốihợp với Bộ Thủy sản thanh tra các cơsở sản xuất, kinh doanh thủy sản khi có dấuhiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định củapháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Y tếgiao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quanđầu mối tổ chức triển khai thựchiện Thông tư này.

2. Bộ Thủysản giao Cục Quản lý chất lượng, An toànvệ sinh và Thú y thủy sản là cơ quan đầumối tổ chức triển khai thực hiện Thông tưnày.

3. Địnhkỳ vào tháng 12 hàng năm, Lãnh đạo hai Bộ họpđánh giá kết quả hoạt động trong năm vàthống nhất kế hoạch phối hợp công tác trongnăm tiếp theo.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Côngbáo. Các quy định trước đây trái với Thôngtư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổchức thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn,vướng mắc, đề nghị các đơnvị, địa phương báo cáo về Bộ Y tếhoặc Bộ Thủy sảnđể liên Bộ kịpthời phối hợp giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Minh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Quân Huấn