BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ
Số: 24/TTLB /LĐTBXH-NV-YT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1996

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số diểm tại thông tư số

11/TTLB-LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996 hướng dẫn

thực hiện một số điều của Nghị định 20/CP về lập hồ sơ, đưa người

vào cơ sở chữa bệnh và phối hợp, bảo vệ, chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

_____________________

Ngày 25/5/1996 Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Y tế đã ban hành Thông tư số 11/TTLB-LĐTBXH-NV-YT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/CP của Chính phủ. Trước tình hình các tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, một số quy định của Thông tư này chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, gây khó khăn, ách tắc trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện Điều 43 của Quy chế về Cơ sở chữa bệnh ban hành theo Nghị định 20/CP của Chính phủ, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; sau khi có ý kiến thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 1610/AN ngày 05/11/1996, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Y tế hướng dẫn sửa đổi cụ thể như sau:

1. Huỷ bỏ đoạn thứ 2 điểm 1.2 Mục II của Thông tư số 11/TTLB /LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996; thay vào đó là:

1.1. Lực lượng Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội khi phát hiện các đối tượng của Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Điều 3 Quy chế về Cơ sở chữa bệnh ban hành theo Nghị định 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ mà không có nơi cư trú nhất định thì lập biên bản (3 bản) theo đúng quy định của pháp luật. Nếu đối tượng do cấp xã, cấp huyện phát hiện thì chuyển ngay cho cấp tỉnh (cấp xã chuyển lên cho cấp huyện, cấp huyện chuyển lên cho cấp tỉnh). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đưa đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh tạm thời cư trú trong thời gian chờ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định đưa vào Cơ sở chữa bệnh. Khi nhận được công văn đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) có trách nhiệm tổ chức đưa ngay đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh kèm theo công văn đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hồ sơ sơ bộ về vi phạm của đối tượng.

1.2. Khi tiếp nhận đối tượng, Cơ sở chữa bệnh phải lập biên bản về việc tiếp nhận đối tượng và làm thủ tục đăng ký tạm trú cho đối tượng này, thời gian tạm trú không quá thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định theo quy định tại Điều 74 và 75 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an cấp tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, để Hội đồng tư vấn trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, thời gian chấp hành quyết định đưa vào Cơ sở chữa bệnh được tính từ ngày đưa đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh tạm thời cư trú.

1.3. Cơ sở chữa bệnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở riêng biệt cho những đối tượng phải tạm thời cư trú theo Thông tư này. Người được đưa vào Cơ sở chữa bệnh tạm thời cư trú được hưởng chế độ trợ cấp tiền ăn, tiền thuốc điều trị theo quy định tại Thông tư số 12/TTLB /LĐTBXH-TC ngày 07/6/1996 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Nội vụ
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Y tế
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

Lê Thế Tiệm

Lê Ngọc Trọng