Thông tư

Thông tư

LIÊN TỊCHCỦA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI- BỘ TÀI CHÍNH - UBTƯMTTQVN SỐ 27/2003/TTLT- BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVNNGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI HOẠTĐỘNG Xà HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP Xà

Thực hiện Quyết địnhsố 150, 151/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 và Chươngtrình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005, Quyết định số 190/2001/QĐ-TTg ngày 13/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch xãhội và HIV/AIDS, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Ytế, Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạtđộng xã hội tình nguyện cấp xã như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Trong Thông tư này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1.1. Đội hoạt động xã hội tìnhnguyện cấp xã là một tổ chức xã hội gồm những người sinh sống trên địa bàn xã,phường, thị trấn tình nguyện tham gia công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mạidâm; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các công tác xã hội khác.

1.2. Tình nguyện viênlà thành viên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạtđộng của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã:

2.1- Mỗi xã, phường, thị trấn chỉthành lập 01 Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

2.2- Tự nguyện tham gia hoạt độngtheo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2.3- Đội hoạt động xã hội tìnhnguyện cấp xã có Quy chế hoạt động.

2.4- Tuân thủ các quy định củaluật pháp và phù hợp với quy định của địa phương.

3. Kinh phí hoạt động của Độihoạt động xã hội tình nguyện cấp xã bao gồm: Ngân sách địa phương hỗ trợ theophân cấp chi ngân sách hiện hành; kinh phí phòng, chống mại dâm; kinh phíphòng, chống ma tuý; kinh phí phòng, chống HIV/AIDS; các chương trình kinhtế-xã hội có liên quan và nguồn huy động hợp pháp khác.

II. THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ ĐỘI HOẠT ĐỘNG Xà HỘI
TÌNH NGUYỆN CẤP Xà:

1. Căn cứ vào tình hình, yêu cầuthực tiễn của xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sauđây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) thống nhất với Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể, tổ chức xã hội cùng cấp, chọn một tổ chức chính trị - xã hội (ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiếnbinh) lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân cấp xã xin phép thành lập Đội hoạt độngxã hội tình nguyện cấp xã, đồng thời trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệmtrước Uỷ ban nhân dân cấp xã về kết quả hoạt động của Đội hoạt động xã hội tìnhnguyện cấp xã (sau đây gọi là đoàn thể quản lý Đội).

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấpxã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, lập tờ trìnhUỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọichung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) ra Quyết định công nhận việc thành lập Độihoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

3. Hồ sơ xin phép thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyệncấp xã bao gồm:

- Đơn xin phép thành lập Đội hoạtđộng xã hội tình nguyện cấp xã;

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dâncấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xin phép thành lập Đội hoạt động xã hộitình nguyện cấp xã;

- Danh sách trích ngang các thành viên Đội hoạt động xã hộitình nguyện cấp xã và sơ yếu lý lịch của người được đề nghị là đội trưởng, độiphó.

- Dự thảo Quy chế hoạt động, kếhoạch hoạt động của Đội.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết địnhcông nhận việc thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã và thông quaQuy chế hoạt động của Đội.

5. Tình nguyện viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Có độtuổi từ 18 đến 60 tuổi; có sức khoẻ; có phẩm chất đạo đức tốt; nghiêm chỉnhchấp hành pháp luật; có khả năng thực hiện nhiệm vụ; đang sinh sống trên địabàn xã, phường, thị trấn và có đơn tự nguyện xin gia nhập Đội.

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI HOẠT ĐỘNG Xà HỘI
TÌNH NGUYỆN CẤP Xà:

1. Hoạt động theo đúng Quy chế của Đội.

2. Tham gia phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hộikhác trên địa bàn thực hiện các hoạt động phòng ngừa tệ nạn mại dâm, nghiện matuý và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS thông qua các hoạt động liên quan như xoáđói giảm nghèo, cứu trợ xã hội và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

3. Thực hiện các hoạt động tuyêntruyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma tuý, mại dâm và phòng ngừa lây nhiễmHIV/AIDS trên địa bàn xã, phường, thị trấn; tư vấn, giúp đỡ và hướng dẫn ngườimại dâm, người nghiện ma tuý, người bị nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ ytế, xã hội, tạo điều kiện cho họ hoà nhập cộng đồng.

4. Tích cực phát hiện và thông báo cho các tổ chức, cơ quanchức năng về các hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm, nghiện ma tuý, hànhvi làm lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn; đề xuất, tham mưu với chính quyền biệnpháp cụ thể giải quyết các vụ việc đó và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi viphạm.

5. Cùng với Mặt trận Tổ quốc vàcác ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện hoạt động lồng ghép cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" với công tác phòng,chống tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn thông qua việc thực hiện 5 nội dungvà phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm,ma tuý theo Nghị quyết Liên tịch số 546/2003/NQLT-BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày27/2/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ banTrung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

IV. CHÍNH SÁCH,CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN:

1. Tình nguyện viên được tham dựtập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ, được cung cấp tài liệu và thông tin cóliên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và phòng, chống lâynhiễm HIV/AIDS.

2. Hàng năm, tình nguyện viêntrong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ lao động công ích có thời gian tham gia Độihoạt động xã hội tình nguyện cấp xã từ 09 tháng trở lên được Uỷ ban nhân dâncấp xã chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ lao động công ích.

3. Tình nguyện viên bị tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụcủa Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã được hỗ trợ chi phí y tế trong quátrình sơ cứu, cấp cứu, điều trị đến khi khỏi vết thương. Trường hợp bị chết thìngười mai táng hoặc gia đình được trợ cấp mai táng phí như mức trợ cấp quy địnhđối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

4. Tình nguyện viên được xét khenthưởng nếu có thành tích. Trường hợp có thời gian tham gia Đội hoạt động xã hộitình nguyện cấp xã từ 5 năm trở lên và tuỳ theo có nhiều thành tích thuộc lĩnhvực nào thì được xét tặng bằng khen, giấy khen của chính quyền, các Bộ, ngành,đoàn thể các cấp theo quy định hiện hành.

5. Tình nguyện viên tham gia hoạtđộng liên tục trong Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã từ 3 năm trở lên vàcó thành tích tốt được ưu tiên xét vay vốn từ dự án cho vay giải quyết việc làmvà từ các chương trình, dự án kinh tế-xã hội khác có liên quan; nếu là nông dânđược ưu tiên học nghề từ Dự án dạy nghề cho nông dân.

6. Chế độ phụ cấp hàng tháng củatình nguyện viên:

Căn cứ vào khả năng ngân sách củađịa phương và các nguồn huy động hợp pháp, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyếtđịnh mức phụ cấp hàng tháng đối với đội trưởng, đội phó và tình nguyện viên Độihoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

7. Kinh phí thực hiện các chính sách, chế độđối với tình nguyện viên nói ở trên chi từ nguồn kinh phí quy định tại điểm 3 -mục I của Thông tư này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành:

1.1. Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho mạng lưới Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trong cả nước và chủ trì phốihợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo cácđơn vị thuộc Bộ, ngành mình quản lý, hướng dẫn các tổ chức thành viên quántriệt và thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư này.

Định kỳ 6 tháng, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình hoạt động của mạng lưới Đội hoạtđộng xã hội tình nguyện cấp xã trong cả nước thông báo cho các Bộ ngành liênquan. Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Thông tư liên tịch, báocáo Chính phủ.

1.2. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quantài chính các cấp đảm bảo kinh phí cho hoạt động của mạng lưới Đội hoạt động xãhội tình nguyện cấp xã, đồng thời hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra để kinh phíhoạt động của Đội được sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

1.3. Uỷ ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp trực thuộc hướng dẫn Đội hoạtđộng xã hội tình nguyện cấp xã trong việc triển khai lồng ghép hoạt động củaĐội với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ởkhu dân cư".

2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhândân các cấp:

2.1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các ngànhtrực thuộc có liên quan thực hiện nhiệm vụ nêu tại Thông tư này.

b) Căn cứ vào tình hình thực tếtại địa phương và theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản quy định củaChính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, thống nhất với Hội đồng nhân dân cấptỉnh quyết định chi một phần kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để Đội hoạt độngxã hội tình nguyện cấp xã hoạt động theo Quy chế, tuân thủ pháp luật và có hiệuquả.

2.2. Uỷ ban nhân dân cấp xã phốihợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và đoàn thể, tổ chức xã hội khác trên địa bànthực hiện các nội dung sau:

a) Hướng dẫn đoàn thể quản lý Độixây dựng Quy chế về hoạt động và mối quan hệ của Đội với các cơ quan, đoàn thể,tổ chức xã hội khác trên địa bàn.

b) Giúp Đội hoạt động xã hội tìnhnguyện cấp xã về địa điểm sinh hoạt, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí vàcác điều kiện cần thiết khác để hoạt động của Đội được duy trì thường xuyên vàcó hiệu quả.

c) Đề nghị với cơ quan có thẩmquyền về chính sách, chế độ đối với tình nguyện viên và tổ chức thực hiện khiban hành; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về các trườnghợp tình nguyện viên bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ.

d) Định kỳ hàng tháng, quý và nămbáo cáo về tình hình và kết quả hoạt động của Đội với Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân cấp huyện.

3. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại địa phương:

3.1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vớicác Ban, ngành liên quan, chỉ đạo cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội cấphuyện hướng dẫn Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã triển khai thực hiệncác hoạt động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tình nguyệnviên; định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạng lưới Đội hoạt động xã hộitình nguyện cấp xã của địa phương báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đồng thời tham mưu,đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động củaĐội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

3.2. Sở Tài chính chỉ đạo cơ quantài chính địa phương thực hiện bảo đảm ngân sách cho hoạt động của Đội hoạtđộng xã hội tình nguyện cấp xã theo định mức và thời gian quy định; hướng dẫn,kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí được chi cho hoạt động và chính sách,chế độ đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

3.3. Mặt trận Tổ quốc các cấp tạiđịa phương là đầu mối trong việc phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhândân cùng cấp với các tổ chức thành viên trong việc chỉ đạo hoạt động của Độihoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tiến hành có hiệu quả.

4. Thông tư này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc đề nghị báo cáo về Liên tịch (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đểnghiên cứu giải quyết.