BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhândân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy bannhân dân cấp huyện).

Chương I

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở)là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, baogồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và côngnghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồngvị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịchvụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của phápluật.

2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhândân cấp tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạchdài hạn, 05 năm và hàng năm, các đề án, dự án về khoa học và công nghệ; chươngtrình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước vềlĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạtđộng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, pháttriển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; quyết định việc thành lập và quy địnhvề tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phươngtheo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêuchuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tiêu chuẩn chứcdanh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặcPhòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thểcác đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; thành lập các Hội đồng tư vấnkhoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, hướng dẫncủa Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Dự thảo quyết định về giao quyền sở hữu, quyềnsử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sáchnhà nước trong phạm vi quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của phápluật;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩmquyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực khoa học vàcông nghệ;

d) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phốihợp công tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các Sở, ban, ngành có liên quanvà Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các vănbản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoahọc và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền,hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và côngnghệ của địa phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện,tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp, điềuchỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, vănbằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công,phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp tỉnh.

5. Lập kế hoạch và dự toán chi đầu tư phát triển,chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cholĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán củacác Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theodõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và côngnghệ của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học vàcông nghệ.

6. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ:

a) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn,giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chứcgiao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triểncông nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiệnvà sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhànước;

c) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quảứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dâncấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

d) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức,cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phươngvà các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sửdụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương;

e) Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và côngnghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủyquyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ,doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoahọc và công nghệ:

a) Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độcông nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn, kiểm trahoạt động các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổchức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học vàcông nghệ tại địa phương;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong hoạt độngươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xây dựng và tổchức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ;

c) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạtđộng của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh củatổ chức khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập và chứng nhận doanhnghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tựchủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; việcthành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn;

đ) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao côngnghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, định giá, giámđịnh công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyểngiao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm địnhcông nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế -xã hội và các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

e) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lựckhoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quancó thẩm quyền phê duyệt;

g) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng,trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lựckhoa học và công nghệ của địa phương.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học -kỹ thuật và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoahọc, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học vàcông nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.

9. Về sở hữu trí tuệ:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ pháttriển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đốivới các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉnguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành cácthủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanbảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu côngnghiệp;

c) Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến,khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương;tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiệnvật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

d) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lýnhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định củapháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quychuẩn kỹ thuật địa phương;

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốcgia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế,tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phùhợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối vớicác tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêuchuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhânsản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm,hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quannhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cánhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản côngbố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

e) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đếnhoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

g) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thửnghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểmđịnh, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đượccông nhận hoặc được chỉ định;

h) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng;chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng góisẵn theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đốivới chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểmđịnh, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chứcthực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểmtra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường,chất lượng hàng hóa;

k) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêucầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm,hàng hóa trên địa bàn;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quantổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hànghóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạchtheo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệthống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toànbức xạ và hạt nhân:

a) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và cácbiện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóngxạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môitrường trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quanđến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

b) Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạvà hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóngxạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của phápluật;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cốbức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc giavề kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

12. Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện việcthu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và côngnghệ tại địa phương;

b) Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoahọc và công nghệ; tham gia xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia vềkhoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địaphương;

c) Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích - tổng hợpvà cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiêncứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội tại địaphương;

d) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiệnchế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trìtriển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ;

đ) Triển khai các cuộc điều tra thống kê về khoahọc và công nghệ tại địa phương;

e) Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tinkhoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam vềcác nguồn thông tin khoa học và công nghệ;

g) Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trungtâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triểnlãm, hội chợ khoa học và công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấpthông tin khoa học và công nghệ;

h) Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thôngtin, thư viện, thống kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa;tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ.

13. Về dịch vụ công:

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịchvụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, địnhmức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnhvực khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chứcthực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

14. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nướcvề hoạt động khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tậpthể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và côngnghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

16. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định củapháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổchức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng,tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩmquyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật tronglĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

17. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổchức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở theo hướng dẫncủa Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, sốlượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thựchiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khenthưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm viquản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức chuyêntrách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế vàHạ tầng cấp huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, cáctổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩmquyền của địa phương theo quy định của pháp luật.

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tàisản của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủyban nhân dân cấp tỉnh.

21. Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng,hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy bannhân dân cấp tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấptỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và khôngquá 03 Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo hướngdẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu tráchnhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước phápluật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ;thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụtrách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộcSở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phâncông;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điềuđộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện cácchế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý khoa học;

đ) Phòng Quản lý công nghệ và thịtrường công nghệ;

e) Phòng Quản lý khoa học và côngnghệ cơ sở;

g) Phòng Quản lý chuyên ngành;

h) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Trung tâm Thông tin và Thống kêkhoa học và công nghệ;

b) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoahọc và công nghệ.

Các hoạt động chuyên môn, nghiệpvụ cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức hành chính, đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thôngtư liên tịch này.

Điều 4. Biênchế

Biên chế công chức, số lượng ngườilàm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị tríviệc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng sốbiên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức củatỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao.

Chương II

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC ỦYBAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 5. Vị trívà chức năng

1. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinhtế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chứcnăng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học vàcông nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinhtế và Hạ tầng chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biênchế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấphuyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệpvụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 6. Nhiệmvụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyệnban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa họcvà công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chươngtrình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước vềkhoa học và công nghệ trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quyđịnh của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bảnpháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt;thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luậttrong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quảnlý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

4. Quản lý, triển khai thựchiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướccấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phongtrào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóasản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học vàcông nghệ trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lườngchất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn.

6. Tổ chức kiểm tra đối với các tổchức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và côngnghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo;phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công củaỦy ban nhân dân cấp huyện.

7. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyệnquản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn,kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnhvực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

8. Quản lý vị trí việc làm, biênchế công chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức chuyên trách quảnlý khoa học và công nghệ ở cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân côngcủa Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Xây dựng hệ thống thông tin,lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt độngkhoa học và công nghệ theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Khoahọc và Công nghệ.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm vềtài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủyban nhân dân cấp huyện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc theo quy định của phápluật.

Điều 7. Tổchức và biên chế

1. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinhtế và Hạ tầng có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng, trong đó có 01Lãnh đạo Phòng phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điềuđộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu vàthực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định.

2. Biên chế công chức chuyên tráchquản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầngnằm trong tổng số biên chế công chức của cấp huyện được cấp có thẩm quyền phêduyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bố trí biên chế côngchức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc PhòngKinh tế và Hạ tầng và theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩmchất, trình độ, năng lực của công chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệulực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệulực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch này thay thếThông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của BộKhoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhândân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 9. Tráchnhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịchnày.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể,chia tách, tổ chức lại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Sở theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ để xemxét, giải quyết theo thẩm quyền./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở KH&CN, Sở Nội vụ
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN;
- Vụ chủ trì soạn thảo: Vụ TCCB (Bộ KH&CN),
Vụ TC-BC (Bộ Nội vụ);
- Lưu: VT Bộ KH&CN, VT Bộ Nội vụ.

PHỤ LỤC

HƯỚNGDẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬPTRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

A. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

I. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đâyviết tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giámđốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tưcách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lýtrực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời chấp hành sự chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năngsuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở để trìnhcấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thựchiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năngsuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể tại địaphương.

2. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặcđể Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kếhoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quychuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hànghóa tại địa phương.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vựctiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sảnphẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin,tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năngsuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư này.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiệnthanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóatrên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thốnghành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở:

a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạchtriển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan,tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo vềviệc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệpvụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan,đơn vị.

7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hànghóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyểngiao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năngsuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụkỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việcthu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đếnhoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định củapháp luật.

9. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợpquy, bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sửdụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức,viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sởgiao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chicục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Chi cục;

c) Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vựccông tác được phân công.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chicục

Chi cục có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để quảnlý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao như: hành chính - tổng hợp;quản lý đo lường; quản lý tiêu chuẩn - chất lượng; thông báo hỏi đáp về tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và cáctổ chức có tên gọi khác (nếu có).

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý cụthể đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương, Giám đốcSở chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh quyết định cụ thể số lượng và tên gọi các phòng thuộc Chi cục, nhưng tổngsố không quá 04 phòng đối với các tỉnh và không quá 05 phòng đối với các thànhphố trực thuộc Trung ương.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục:Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượnglà đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục, giúp Chi cục trưởng thực hiệncác hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất,chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổchức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngcó tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhànước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng trực thuộc Chi cục do Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Giámđốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

IV. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trongcác đơn vị sự nghiệp công lập của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng doGiám đốc Sở giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạmvi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc củaSở được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

B. CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU TỔNG HỢP VÀ CHUYÊN MÔN,NGHIỆP VỤ

I. Văn phòng

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp,xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổchức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiệncông tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với cáchoạt động của Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch côngtác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạchcông tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

b) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quyđịnh; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản,hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộchọp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luậnvà các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làmviệc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tìnhhình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quảnlý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơnvị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy địnhvà quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ,tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản vàtổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

e) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phươngtiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân côngcủa Giám đốc Sở;

g) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng vàthực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động của cơ quan Sở;

h) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản,phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

i) Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ cáchội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

k) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác vớitổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng,cải cách hành chính;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sởgiao.

II. Thanh tra

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hànhthanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giámđốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanhtra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành củaThanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanhtra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanhtra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan.

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiệncông tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và côngnghệ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổchức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn,hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và côngnghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa họcvà công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa họcvà công nghệ của Sở;

c) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở:Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng nămcho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhànước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổchức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra,giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ củatỉnh theo quy định;

đ) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán cácnhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa họcvà công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộctỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tưphát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp,cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổnghợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và côngnghệ;

g) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phươngvà các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa họcvà công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

IV. Phòng Quản lý khoa học

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồnlực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biệnpháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học vàcông nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểmtra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sáchnhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

c) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa họcvà công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quảnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổchức, cá nhân;

đ) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổchức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăngký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đạidiện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điềuchỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trongphạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức,cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

V. Phòng Quản lý công nghệ và thị trường côngnghệ

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học vàcông nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biệnpháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triểnthị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

b) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao côngnghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giámđịnh công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyểngiao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm địnhcông nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế -xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

c) Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệtrên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị,sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểmtra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ,các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương;

đ) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo côngnghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhânđổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuấtvà các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

e) Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát,điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn theo quy định;

g) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạtđộng chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn cácloại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩmquyền theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VI. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn,theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ởcác Sở, ngành, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quychế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

b) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dâncấp huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện,hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học vàcông nghệ ở cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanthông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; thamgia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệmvụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

d) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnhhoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sốngở cơ sở;

đ) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhànước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt độngtrong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VII. Phòng Quản lý chuyên ngành

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý vềsở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạtnhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về Sở hữu trí tuệ:

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kếhoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sởhữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trênđịa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giámsát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huysáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóacác văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cảitiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn củatỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu côngnghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnhxác lập quyền về sở hữu công nghiệp và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, phápluật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sởsản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sángkiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địabàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữutrí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xãhội;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự ánnhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sởhữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quangiải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữutrí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý vàphát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của phápluật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩyphát triển sản xuất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Về An toàn bức xạ và hạt nhân:

- Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luậtvề an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ,chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấpgiấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quyđịnh;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạvà hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủyban nhân dân cấp tỉnh; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ,thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địabàn; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bứcxạ và hạt nhân tại địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công củaGiám đốc Sở.

c) Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóngxạ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và cácbiện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữliệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnhvực kinh tế - xã hội tại địa phương.

d) Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

- Thực hiện đề xuất, xây dựng các cơ chế, chínhsách, biện pháp thúc đẩy phát triển công tác thông tin, thư viện, thống kê khoahọc và công nghệ tại địa phương;

- Hướng dẫn, quản lý nhà nước công tác thông tin,thư viện, thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

- Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ đang tiến hành; kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ vàcông bố kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệthuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chếđộ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ, triển khai cáccuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địaphương, các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

- Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và pháttriển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc giavề khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địaphương;

- Quản lý, chỉ đạo xây dựng và phát triển các nguồntin khoa học và công nghệ của địa phương;

- Quản lý, chỉ đạo phát triển các chợ công nghệ -thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trênmạng Internet;

- Tham gia thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếunại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thốngkê khoa học và công nghệ;

- Kiểm tra, giám sát công tác lưu giữ và công bốkết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnhđề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ gửibáo cáo kết quả ứng dụng theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

C. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

I. Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học vàcông nghệ

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệlà đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chứcnăng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhànước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng vàđược mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợpvà cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoahọc và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản vàcung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

b) Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa họcvà công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợpvới các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đốitượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp,nông dân, nông thôn;

c) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và côngnghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia vềkhoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và côngnghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức vàphát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tinkhoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam vềnguồn tin khoa học và công nghệ;

d) Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quảthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tinvề các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của cácnhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốcgia về khoa học và công nghệ;

đ) Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn,thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cácnhiệm vụ khác;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáothống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chếđộ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữliệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

g) Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kêquốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khaicác cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

h) Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm vàdịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học,thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sởgiao.

II. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và côngnghệ

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ(sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ cônglập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứngdụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phụcvụ quản lý nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng vàđược mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thànhtựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đờisống và bảo vệ môi trường;

b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm;đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dựán sản xuất thử nghiệm;

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảonghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đốivới các sản phẩm mới;

d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị,sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khinghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa họccông nghệ trong và ngoài nước;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạtđộng sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợpđồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của phápluật;

e) Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính,tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dâncấp tỉnh và Sở;

g) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu,quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sảnxuất và đời sống;

h) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệphục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giaocác tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các môhình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

i) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng cáccông nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tàinăng, thế mạnh của tỉnh;

k) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vàngười dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học vàcông nghệ theo thẩm quyền;

l) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển côngnghệ theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sởgiao./.